Kapitał produkcyjny

Energetyka odnawialna i nowoczesna petrochemia wytyczają drogę transformacji Grupy ORLEN do 2030 roku. Grupa ORLEN zamierza zainwestować ponad 30 mld PLN w zrównoważone projekty inwestycyjne w latach 2020-2030, w tym ponad 25 mld PLN na projekty związane z redukcją emisji CO2.

Kapitały:

Kluczowe dane dotyczące kapitału

 • Aktywa produkcyjne zlokalizowane w Polsce, na Litwie oraz w Republice Czeskiej;
 • Łączne moce przerobowe 6 rafinerii Grupy ORLEN o łącznej mocy przerobu ponad 35 mln ton rocznie;
 • Efektywna infrastruktura logistyczna, składająca się z naziemnych i podziemnych baz magazynowych oraz sieci rurociągów.

Więcej informacji na temat aktywów rafineryjnych i logistycznych znajduje się w sekcjach „Segment Rafineria”  i „Aktywa logistyczne”.

 • Aktywa petrochemiczne zintegrowane z rafineryjnymi – m.in. Olefiny (Płock, ORLEN Unipetrol), Basell ORLEN Polyolefins (Płock), Metateza (Płock), PX/PTA (Włocławek), chemia (Włocławek), instalacja Polietylenu III (Unipetrol).

Więcej informacji na temat aktywów petrochemicznych znajduje się w sekcji „Segment Petrochemia”.

 • Bloki energetyczne w trzech krajach. W Polsce zlokalizowane są m.in. w Płocku, Włocławku, Ostrołęce, Elblągu, Kaliszu, Jedliczu oraz Trzebini, w Czechach w Litvinovie, Libišie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie w Możejkach.
 • Silna pozycja pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem dzięki m.in. produkcji energii w hydroelektrowniach i elektrowniach wiatrowych należących do Grupy Energa i ORLEN Wind 3. Zielona energia powstaje również w instalacjach spalających biomasę (w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka oraz Energa Kogeneracja) oraz w trzech farmach fotowoltaicznych.
 • PKN ORLEN posiada koncesję na budowę farmy wiatrowej na Bałtyku o maksymalnej mocy 1200 MWe.
 • Linie energetyczne o długości 193 tys. km, obejmujące swoim zasięgiem około 1/4 powierzchni kraju.

Więcej informacji na temat aktywów energetycznych Grupy ORLEN znajduje się w sekcji „Segment Energetyka”.

 

 • Grupa ORLEN jest zdecydowanym liderem sprzedaży detalicznej paliw w Europie Centralnej. Na koniec 2021 roku łączna liczba stacji wyniosła 2 881 obiektów.
 • Łącznie 2 297 punktów Stop Cafe, Stop Cafe Bistro, Stop Cafe 2.0., Star connect zlokalizowanych na stacjach Grupy ORLEN.
 • 454 stacje ładowania pojazdów elektrycznych (w tym: 215 to tzw. szybkie ładowarki), z czego na rynku niemieckim zlokalizowanych było 17 stacji ładowania, w tym 13 to superchargery. Na rynku czeskim ładowarki działały na 65 stacjach Koncernu a w sieci PKN ORLEN funkcjonowały 372 stacje ładowania samochodów elektrycznych.
 • 2 stacje wodorowe
 • 44 stacje CNG
 • 1 028 aktywnych punktów detalicznych spółki RUCH.
 • Uruchomienie nowej usługi „ORLEN Paczka”.

Więcej informacji na temat aktywów segmentu Detal znajduje się w sekcji „Segment Detal”.

 • Aktywa poszukiwawczo-rozpoznawcze w Polsce i Kanadzie – 171,4 mln boe łącznych zasobów 2P ropy i gazu.

Więcej informacji w sekcji „Segment Wydobycie”.

Zarządzanie wynikami z kapitału

 • PKN ORLEN zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w roku 2050. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku Koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Strategia dążenia do neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu.
  Więcej informacji: PKN ORLEN neutralny emisyjnie do 2050
 • Transformacja Koncernu w kierunku grupy multienergetycznej jest oparta o energetykę odnawialną i gazową, efektywną, niskoemisyjną produkcję rafineryjno-petrochemiczną, własne wydobycie węglowodorów oraz zintegrowaną ofertę dla klientów indywidualnych. Do 2030 roku Grupa ORLEN przeznaczy na inwestycje łącznie 140 mld PLN.
  Więcej informacji: Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku
 • Ważnym krokiem w kierunku budowy multienergetycznego koncernu jest zrealizowana w 2020 roku transakcja przejęcia Grupy Energa oraz planowane przejęcia kapitałowe Grupy LOTOS i PGNiG. Więcej informacji: PKN ORLEN bliżej połączenia z PGNiG i Grupą LOTOS | ORLEN oraz PKN ORLEN i Grupa LOTOS na ostatniej prostej w kierunku połączenia
 • Intensywnie rozwijane są projekty związane z farmami wiatrowymi na lądzie i morzu, fotowoltaiką, a także w zakresie infrastruktury ładowania aut elektrycznych. Więcej informacji: link do sekcji „Odpowiedzialność za klimat
 • W ramach transformacji energetycznej Grupa ORLEN będzie efektywnie wykorzystywać technologie wodorowe. W strategii wodorowej określone zostały cztery kluczowe obszary: mobilność, rafineria i petrochemia, przemysł i energetyka oraz badania i rozwój. Więcej informacji: Strategia wodorowa Grupy ORLEN do 2030 roku
 • Realizacja szeregu znaczących inwestycji w produkcję biopaliw, w tym HVO, co-HVO, UCOME, bioetanol lignocelulozowy i biometan. Inwestycje te, w perspektywie 2030 roku, pozwolą na zwiększenie produkcji biopaliw o około 500 tys. ton rocznie.

Więcej informacji na temat projektów realizowanych w 2021 roku znajduje się w sekcji „O Grupie ORLEN” oraz „Segmenty operacyjne”.

DJI_0769 DJI_0769

Osiągnięte rezultaty

Opis Jednostka 2021 2020
Energetyka:
Produkcja energii elektrycznej netto TWh 11,4 11,0
Łączna zainstalowana moc elektryczna GWe 3,3 3,2
Łączna zainstalowana moc cieplna GWt 6,2 6,7
Źródła OZE GWe/GWt Ponad 0,6 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i blisko 0,1 GWt zainstalowanej mocy cieplnej Ponad 0,5 GWe zainstalowanej mocy elektrycznej i blisko 0,1 GWt zainstalowanej mocy cieplnej
Długość sieci energetycznej km 193 tys. 191 tys.
Rafineria:
Udział w rynku paliw w Polsce % 49,8 52,6
Przerób ropy naftowej w Grupie ORLEN tt 29 919 29 485
Wykorzystanie mocy rafineryjnych % 85 84
Petrochemia:
Wykorzystanie mocy instalacji PTA % 75 79
Wykorzystanie mocy Olefin w Grupie ORLEN % 69 84
Detal:
Udział sprzedaży paliw w rynkach macierzystych % 15,2 15,7
Liczba stacji benzynowych Grupy ORLEN j. 2 881 2 855
Punkty gastronomiczne na stacjach j. 2 297 2 218
Liczba stacji ładowania EV j. 454 114
Liczba stacji ładowania wodorem j. 2 2
Punkty RUCH j. 1 028 1 028
Wydobycie:
Łączne zasoby 2P ropy i gazu mln boe 171,4 174,0
Średnia produkcja boe/dzień 16,7 tys. 18 tys.

Jak kapitał produkcyjny wpływa na pozostałe kapitały

Inwestycje oraz planowane przejęcia wymagają dużych nakładów finansowych. W 2021 roku Grupa ORLEN zrealizowała nakłady inwestycyjne na poziomie 9 890 mln PLN tj. o 898 mln PLN (o 10,0%) powyżej wykonania z 2020 roku. Ponad 30% nakładów przeznaczono na Segment Petrochemii, 24% na Segment Rafineryjny, 26% Energetyki, 12% na Detal oraz 4% na Wydobycie. Informacje na temat największych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 są dostępne w sekcji „Realizacja zamierzeń inwestycyjnych”.

Do 2030 roku Grupa ORLEN przeznaczy na inwestycje łącznie 140 mld PLN. Największa część nakładów inwestycyjnych zostanie przeznaczona na segmenty, które realizują ambicje strategicznego rozwoju Grupy ORLEN określone w strategii ORLEN 2030. Około 85 mld PLN zostanie zaalokowane w nowe, perspektywiczne obszary związane przede wszystkim z energetyką odnawialną i zaawansowaną petrochemią. Z kolei na zwiększenie efektywności obecnych aktywów Grupa przeznaczy 55 mld PLN.

Po połączeniu wzrośnie skala nakładów inwestycyjnych na rozwój poszczególnych segmentów biznesowych, które będą tworzyć PKN ORLEN, Grupa LOTOS oraz PGNiG. To przełoży się na wymierne korzyści dla pracowników, którzy uzyskają nowe, nieosiągalne dla nich obecnie, możliwości rozwoju zawodowego. Przykładowo, w Gdańsku przewidziana jest organizacja centrów kompetencyjnych z zakresu logistyki kolejowej, rozwoju kompetencji olejowych, technologii wodorowych, czy też paliw żeglugowych.

Połączony koncern będzie dążył do osiągnięcia doskonałości operacyjnej w dotychczasowych obszarach działalności takich, jak wydobycie i produkcja rafineryjna. Integracja aktywów znajdujących się obecnie w różnych podmiotach będzie skutkowała poprawą efektywności, a strategiczne partnerstwa w tym zakresie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy Centralnej, które jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Silny koncern znacznie mocniej będzie mógł zaangażować się w działania społeczne, kulturalne i sportowe w regionach swojej działalności. Dzięki skoordynowanej polityce CSR i sponsoringowej, lokalne społeczności będą mogły liczyć na większe i bardziej kompleksowe wsparcie. Oznacza to znaczące wzmocnienie kapitału społecznego.

Dzięki realizowanym inwestycjom w zero i niskoemisyjne źródła energii ograniczamy wpływ działalności Grupy ORLEN na środowisko, co poza wpływem na kapitał naturalny, jest odpowiedzią na zmiany w unijnym otoczeniu prawnym.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania