Kluczowe projekty w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi

 • 403-1
 • 403-8

W Grupie ORLEN zidentyfikowano regulacje prawne dotyczące obszaru bezpieczeństwa pracy, biorąc pod uwagę aspekt prowadzonej działalności spółki. Zapewniono realizację tych wymagań oraz prowadzony jest bieżący nadzór nad zmianami legislacyjnymi w obszarze bezpieczeństwa pracy. W 2021 roku ważnym elementem przedmiotowego procesu było zapewnienie zgodności w zakresie realizacji działań prewencyjnych dotyczących pandemii COVID-19 w aspekcie zmieniających się wymagań prawnych, bieżący nadzór nad przedmiotowymi zmianami oraz reagowanie na nie.

Działania w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19

W obszarze bezpieczeństwa pracy pracowników i kontraktorów Grupy ORLEN zaktualizowano szereg procedur oraz materiałów informacyjnych w zakresie dotyczącym przeciwdziałania pandemii COVID-19. Najistotniejszymi z nich są Księga Wytycznych dla pracowników – obszar Biura BHP oraz „Zalecenia dla wykonawców dotyczące przeciwdziałania ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2”. Współrealizowano kampanie informacyjne w przedmiotowym zakresie.

Zarządzanie bezpieczeństwem operacji z towarami niebezpiecznymi – zapewnienie Zgodności z przepisami ADR i RID

W 2021 roku przeprowadzono działania mające na celu zapewnienie zgodności z przepisami ADR oraz RID realizowanych w spółce procesów składowania, magazynowania, przeładunków i transportowania towarów niebezpiecznych. Dostosowano program szkoleniowy dla szkoleń stanowiskowych do wprowadzonych zmian przepisów ADR/RID.

Przeprowadzono ponad 2300 szkoleń stanowiskowych z zakresu operacji z towarami niebezpiecznymi. Zweryfikowano prawidłowość przygotowywania dokumentacji przewozowej, sprawdzono uprawnienia kierowców oraz dostosowanie do przepisów pojazdów, które zostały zadysponowane do przewozu towarów niebezpiecznych. Sprawdzeniu podlegało prawidłowe oznakowanie pojazdów, oznakowanie sztuk przesyłek, kompletność i prawidłowość wyposażenia, które powinno znajdować się w pojeździe. Prowadzono nadzór nad prawidłowym składowaniem i oznakowaniem towarów niebezpiecznych oraz miejsc składowania towarów niebezpiecznych oraz odpadów niebezpiecznych wytworzonych na instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku, Zakładów PTA i CCGT we Włocławku oraz na Terminalu Kolejowym w Płocku i Terminalach Paliw usytuowanych w całym kraju. Zweryfikowano i zaktualizowano obowiązujące w PKN ORLEN regulacje dotyczące obrotu towarami niebezpiecznymi.

Przygotowano sprawozdanie roczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, które zgodnie z przepisami w określonym terminie zostało złożone do WITD. Prowadzono bieżącą korespondencję w zakresie obsługi towarów niebezpiecznych za pośrednictwem skrzynki e-mail, na którą były wysyłane pytania dotyczące operacji z towarami niebezpiecznymi w Grupie ORLEN. Z zachowaniem reżimu sanitarnego zrealizowano wizyty w obszarach zajmujących się towarami niebezpiecznymi w Public Company ORLEN Lietuva oraz ORLEN Unipetrol RPA oraz wizyty pracowników wspomnianych spółek w Płocku w celu wymiany doświadczeń oraz analizy stosowanych regulacji wewnętrznych związanych bezpośrednio z operacjami związanymi z towarami niebezpiecznymi.

Ciągłe doskonalenie sytemu zarządzania bezpieczeństwem pracy

W Grupie ORLEN prowadzone są różnokierunkowe działania na rzecz ciągłego doskonalenia obszaru zarządzania bezpieczeństwem pracy. Należą do nich m.in.: wyznaczanie i realizacja celów strategicznych na poziomie zarówno Grupy ORLEN, jak również indywidualnie dla poszczególnych spółek, monitorowanie KPI obszaru bezpieczeństwa pracy spółek i Grupy ORLEN, opracowywanie planów poprawy warunków BHP, wykonywanie corocznych analiz stanu BHP, realizacja działań na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa pracy pracowników i kontraktorów (m.in. „Bezpieczny Wykonawca”, „Program Bezpieczny ANWIL”, „Zgłoś Zagrożenie”, Programy Behaviour-Based Safety, „Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Grupie ORLEN”, itp.), funkcjonowanie systemów kontroli i audytów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, rozbudowany system szkoleń pracowników i kontraktorów, systemy motywacyjne pracowników i kontraktorów (m.in. „Program Zachęt BHP”, konkursy „Orły Bezpieczeństwa”, „Dobre Praktyki Bezpieczeństwa Osobistego i Procesowego Grupy ORLEN”, „Miliony roboczogodzin bez wypadku przy pracy pracownika i kontraktora w Grupie ORLEN”), realizację zaleceń pokontrolnych, działań zapobiegawczych i korygujących / korekcyjnych zidentyfikowanych w obszarze bezpieczeństwa pracy, wdrażanie dobrych praktyk zidentyfikowanych w branży paliwowo-energetycznej.

W zakresie doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem prowadzone są konsultacje z doradcami zewnętrznymi oraz współpraca z uczelniami wyższymi. W 2021 roku przeprowadzono w wybranych spółkach m.in. konsultacje dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według normy ISO 45001:2018., natomiast w PKN ORLEN kontynuowano realizację strategii współpracy z uczelniami wyższymi. Cele i zadania w obszarze bezpieczeństwa pracy realizowane są w spółkach Grupy ORLEN z uwzględnieniem własnej Służby BHP, przy wsparciu zasobów spółki ORLEN Eko Sp. z o.o. lub z niewielkim udziałem outsourcingu usług BHP.

Prowadzona jest ciągła identyfikacja najlepszych stosowanych praktyk zarówno poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy spółkami Grupy ORLEN, jak również korzystanie z doświadczeń firm z branży ropy i gazu o światowym zasięgu. Wśród realizowanych projektów możemy wymienić System LOTO oraz System Wsparcia Pracowników.

System Wsparcia Pracowników

Stanowi program behawioralny, którego celem jest wzmocnienie zachowań bezpiecznych i eliminacja zachowań ryzykownych. Realizacja tego projektu stanowi jedno z wielokierunkowych działań na rzecz podniesienia kultury bezpieczeństwa Grupy ORLEN. W 2021 roku zorganizowano warsztaty rozwojowe dla Doradców Systemu Wsparcia Pracowników. Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności skutecznego szkolenia, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z pracownikami PKN ORLEN oraz kontraktorami, z wykorzystaniem różnorodnych metod transferu wiedzy. Jednym z najważniejszych elementów Systemu Wsparcia Pracowników są rozmowy Doradców SWP z pracownikami PKN ORLEN oraz firm zewnętrznych. Doradcy SWP powinni więc komunikować się skutecznie, tak aby przekaz jak najwierniej oddawał ich zamiary, a pracownicy rozumieli ten przekaz prawidłowo.

System LOTO

Jest to planowo prowadzone działanie, które obejmuje odłączanie energii zasilającej od urządzeń przemysłowych i maszyn na czas wykonywania na nich prac konserwacyjnych lub naprawczych. Lockout chroni pracowników przed ponownym włączeniem urządzenia, dopóki nie zostanie zdjęty. Tagout to zawieszka (tag) informująca i ostrzegająca, że dane urządzenie jest zablokowane na czas przeglądu i nie może być załączone, dopóki zawieszka nie zostanie zdjęta. Celem funkcjonowania systemu LOTO jest wyeliminowanie przypadkowego i niekontrolowanego załączenia maszyn lub uwolnienia niebezpiecznych energii podczas trwania / wykonywania prac eksploatacyjnych, inwestycyjnych i remontowych oraz prac serwisowo-konserwacyjnych, tak aby zapobiec wypadkom i zdarzeniom wynikającym z nieoczekiwanego uruchomienia lub ponownego zasilenia energią maszyn, urządzeń lub instalacji.

1 System LOTO – jest to planowo prowadzone działanie, które obejmuje odłączanie energii zasilającej od urządzeń przemysłowych i maszyn na czas wykonywania na nich prac konserwacyjnych lub naprawczych. Celem funkcjonowania systemu LOTO jest wyeliminowanie przypadkowego i niekontrolowanego załączenia maszyn lub uwolnienia niebezpiecznych energii podczas trwania / wykonywania prac eksploatacyjnych, inwestycyjnych i remontowych oraz prac serwisowo-konserwacyjnych, tak aby zapobiec wypadkom i zdarzeniom wynikającym z nieoczekiwanego uruchomienia lub ponownego zasilenia energią maszyn, urządzeń lub instalacji.

System kontroli i audytów wewnątrz Grupy ORLEN

W Grupie ORLEN przeprowadzane są systematyczne audyty wewnętrzne spółek. W 2021 roku zrealizowano 6 wizyt doradczych (audytów), 1 reaudyt oraz w związku z inkorporacją do Grupy ORLEN nowych spółek i ich grup (ORLEN Transport Sp. z o.o., Grupa RUCH i Polska Press Grupa) przeprowadzono w nich wizyty doradcze i weryfikacyjne. Przedmiotowe wizyty wykonano zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Istotnym elementem audytów są tzw. Spacery Bezpieczeństwa (Safety Walks), przeglądy stanu bezpieczeństwa w wizytowanych obiektach. Wyniki ich oceny oraz spostrzeżenia stanowią podstawę opracowywania i realizacji „Planów działań korygujących i doskonalących”, „Planów Poprawy Stanu BHP”. Ponadto w spółkach przeprowadzane są audyty wewnętrzne, audyty jednostek certyfikujących oraz jednostek zajmujących się doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem.

Zgodnie z opracowaną i przyjętą metodologią przeprowadzane są systematyczne audyty obszarów bezpieczeństwa wśród kontraktorów realizujących prace na rzecz Grupy ORLEN. W 2021 roku odbyły się wizyty reasekuratorów w obiektach PKN ORLEN, ORLEN Unipetrol RPA i Public Company ORLEN Lietuva. Jednym z głównych zagadnień interesujących reasekuratorów było potwierdzenie stopnia zaangażowania wizytowanych spółek w funkcjonowanie przyjętego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym. W opinii tego międzynarodowego zespołu ekspertów, jest to kluczowy element przyczyniający się do zapewnienia i utrzymania bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji obiektów przemysłowych.

Współpraca z uczelniami wyższymi

W 2021 roku przeprowadzono V edycję wykładów przedmiotu „Bezpieczeństwo Techniczne” w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Technologia Chemiczna. Była to kontynuacja zrealizowanego w latach 2017-2020 projektu Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Biura Techniki PKN ORLEN oraz Politechniki Warszawskiej, Filii w Płocku. Inicjatywa dotyczyła serii wykładów eksperckich, przeprowadzonych zgodnie z przyjętą przez PKN ORLEN ideą kształcenia przyszłej kadry inżynierskiej spółki w zakresie obszarów istotnych dla przemysłu przerobu ropy i energetyki oraz w ramach przyjętej strategii współpracy z uczelniami wyższymi. Ponadto kontynuowano współpracę z Politechniką Łódzką (za pośrednictwem Centrum Edukacji w Płocku) w zakresie studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych.

W Grupie ORLEN przeprowadzany jest konkurs „Dobre praktyki bezpieczeństwa osobistego i procesowego, w którym startują spółki Koncernu”. Celem konkursu jest szerzenie dobrych praktyk w bezpieczeństwie, które promują pragmatyczne i nowoczesne podejście do bezpieczeństwa, w tym m.in. wszelkie rozwiązania techniczne, jakościowe, proefektywnościowe, komunikacyjne, organizacyjne i infrastrukturalne. Realizacja konkursu wspiera proces doskonalenia i usprawniania elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz podnoszenia motywacji pracowników. Udział w nim daje możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie kształtowania kultury bezpieczeństwa pomiędzy spółkami Grupy ORLEN.

Ponadto realizowany jest konkurs „Miliony roboczogodzin bez wypadku przy pracy pracownika i kontraktora w Grupie ORLEN”, również przeznaczony dla spółek Koncernu. W tym przypadku celem konkursu jest promowanie bezwypadkowej pracy. W 2021 roku odbyła się IX edycja konkursu „Dobre praktyki bezpieczeństwa osobistego i procesowego” oraz VII edycja „Miliony roboczogodzin bez wypadku przy pracy pracownika i kontraktora w Grupie ORLEN”.

Doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym

W celu stałego nadzoru nad stanem bezpieczeństwa procesowego obiektów spółki zgodnie z wymogami prawnymi ustawy Prawo ochrony środowiska realizowano czynności związane z aktualizacją dokumentacji dla obiektów sklasyfikowanych jako zakłady zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Przeprowadzane również były analizy zagrożeń w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych oraz okresowych przeglądów i aktualizacji. Znajomość poziomu ryzyka potencjalnego wystąpienia zdarzenia niepożądanego stanowi istotny element przy podejmowaniu decyzji dotyczących sprawdzenia skuteczności środków bezpieczeństwa zastosowanych w celu zapobiegania awariom. Przeprowadzono szkolenia z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem procesowym dla nowo przyjętych pracowników w ramach szkoleń realizowanych w Centrum Szkoleniowym oraz dla pracowników Terminali Paliw. Przeprowadzone szkolenia potwierdziły, że dzielenie się wiedzą jest jednym z praktycznych działań organizacyjnych zmierzających w konsekwencji do zminimalizowania ryzyka występowania zdarzeń awaryjnych. 

Dni_Bezpieczeństwa_Pracy_i_Ochrony_Zdrowia_BHP_66 Dni_Bezpieczeństwa_Pracy_i_Ochrony_Zdrowia_BHP_66

Ciągłe doskonalenie Sytemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Grupie ORLEN

Zrealizowano działania w zakresie integracji spółek oraz ich grup do systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy Grupy ORLEN, w tym przedsięwzięcia dotyczące ujednolicenia funkcjonujących w nich standardów bezpieczeństwa i ich rozwoju. Kontynuowano prace w zakresie wspierania Grupy Energa podczas wdrażania kierunków działań strategicznych określonych na lata 2021-2023, dotyczących doskonalenia i rozwoju jej obszaru bezpieczeństwa pracy.

W 2021 roku w spółkach objętych procesem inkorporacji do Grupy ORLEN (ORLEN Transport, Polska Press Grupa) przeprowadzono wizyty doradcze (audyty wewnętrzne). Ich celem było przeprowadzenie analizy zgodności funkcjonujących zasad w danej spółce / grupie spółek z przyjętym modelem koordynacji i zarządzania obszarem bezpieczeństwa w Grupie ORLEN.

Zgodnie z przyjętą ideą, iż bezpieczeństwo pracy kontraktorów jest równie ważne jak bezpieczeństwo pracy pracowników Grupy ORLEN, w 2021 roku przeprowadzono działania w zakresie doskonalenia funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy wykonawców zewnętrznych, w tym:

 • Monitorowano wypadkowość wykonawców, których statystyka została ujęta w KPI obszaru bezpieczeństwa pracy Grupy ORLEN (przeprowadzono szczegółową analizę wypadków przy pracy kontraktorów oraz wyliczono wskaźniki wypadkowości TRR, uwzględniając przedmiotowy zakres danych).
 • Zrealizowano komunikację w powyższym zakresie wewnątrz Grupy ORLEN wraz z informacjami o podjętych działaniach zaradczych w ramach zaistniałych wypadków przy pracy (Alerty Bezpieczeństwa, Raporty Bezpieczeństwa Osobistego, Procesowego i Pożarowego Grupy ORLEN).
 • Wykonano zadania określone standardem bezpieczeństwa M2 „Zarządzanie podwykonawcami”.
 • Zrealizowano kontrole i audyty w zakresie bezpieczeństwa wykonywania prac i przygotowania do nich kontraktorów, również te wynikające z wymagań funkcjonującego w Grupie ORLEN standardu technicznego „Klasyfikacja oraz nadzór nad bezpieczeństwem firm zewnętrznych, znajdujących się w obrębie zakładu lub wykonujących usługi dla spółek Grupy ORLEN”.
 • Prowadzono Centrum Szkoleniowe PKN ORLEN (w reżimie sanitarnym).
 • Zorganizowano warsztaty i webinary tematyczne dotyczące bezpiecznej realizacji prac dla pracowników firm zewnętrznych.
 • Zrealizowano różnokierunkowe działania profilaktyczne dla pracowników firm zewnętrznych w zakresie minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, mające formę organizacyjną, informacyjną i edukacyjną, w tym opracowano zalecenia dla wykonawców w przedmiotowym zakresie.
 • Przygotowano obszar poświęcony kontraktorom na orlen.pl – Wykonawcy zewnętrzni | ORLEN, są w nim zawarte aktualne informacje z obszaru bezpieczeństwa, wymagania, informacje o szkoleniach i programach motywacyjnych, kampaniach informacyjnych – Zgłoś zagrożenie.

W ramach doskonalenia kultury bezpieczeństwa pracy w spółkach Grupy ORLEN realizowano zadania w zakresie budowania świadomości bezpiecznego wykonywania pracy i kreowania proaktywnych postaw wśród pracowników oraz kontraktorów. Jednym z programów mających na celu podniesienie kultury bezpieczeństwa osobistego jest realizowany w PKN ORLEN System Wsparcia Pracowników.

Ponadto w 2021 roku współrealizowano prace badawcze w obszarze bezpieczeństwa pracy PKN ORLEN, dotyczące:

 • badania kultury i klimatu bezpieczeństwa pracy;
 • badania aktywności zawodowej i pozazawodowej pracowników 50+ oraz emerytów.

Celem pierwszego z nich jest opracowanie nowoczesnego i innowacyjnego programu dalszego rozwoju kultury bezpieczeństwa osobistego i monitorowania tej kultury w PKN ORLEN na rzecz systematycznego zwiększania aktywnego zaangażowania pracowników w rozwój bezpieczeństwa osobistego w pracy i poza nią. Natomiast w przypadku drugiego, m.in. opracowanie i wdrożenie w PKN ORLEN profilaktycznego programu „Aktywny pracownik 50+ i emeryt”.

Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka, analiza zdarzeń wypadkowych

 • 403-2

W spółkach Grupy ORLEN prowadzona jest bieżąca identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka oraz analiza zdarzeń wypadkowych. Przedmiotowy proces realizowany jest w zakresie opracowywania i aktualizacji Oceny Ryzyka Zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy pracowników, wykonywania badań środowiska pracy, identyfikowania zagrożeń w instrukcjach wykonywania prac oraz monitorowania warunków pracy. Istotnym aspektem tego procesu jest realizacja w spółkach programów Zgłoś Zagrożenie Bezpieczeństwa Pracy.

Narzędzie wspierające proces stanowi system kontroli, audytów, przeglądów stanowisk pracy i Safety Walks. W spółkach koncernu funkcjonują schematy postępowań pozwalające pracownikom i kontraktorom na odstąpienie od wykonywania pracy w przypadku zidentyfikowania możliwości stwarzającej zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Sformułowane wnioski w ramach procesu identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka oraz analizy zdarzeń wypadkowych stanowią dane wykorzystywane do ciągłego doskonalenia systemu bezpieczeństwa pracy Grupy ORLEN.

W związku z wystąpieniem w 2018 roku w ORLEN Unipetrol RPA zbiorowego wypadku przy pracy pracowników wykonawcy zewnętrznego ze skutkiem śmiertelnym podjęto działania zaradcze oraz prewencyjne na poziomie spółki, Grupy ORLEN Unipetrol oraz Grupy ORLEN. Działania te w pierwszej kolejności dotyczyły powołania zespołu, którego zadaniem było ustalenie okoliczności zdarzenia, jego przyczyn oraz wydanie rekomendacji i zaleceń mających na celu zapobiegnięcie wystąpienia podobnego zdarzenia w przyszłości. Z poziomu korporacyjnego Grupy ORLEN oddelegowano specjalistów branżowych w celu wspierania procesu identyfikacji obszarów do doskonalenia, formułowania wniosków i projektowania rozwiązań mających na celu eliminację przyczyn zdarzenia. Ponadto istotnym aspektem ich wizyt było ustalenie działań prewencyjnych zapobiegających wystąpieniu podobnych zdarzeń w innych spółkach Grupy ORLEN.

W obszarze spółki oraz Grupy ORLEN Unipetrol dokonano zmian w procesie sporządzania i wydawania zezwoleń na wykonywanie prac oraz komunikacji pomiędzy przedstawicielami nadzoru prac. Ponadto przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników instalacji produkcyjnych w zakresie prowadzenia nadzoru nad realizacją prac przez kontraktorów. W zakresie Grupy ORLEN zrealizowano proces Lessons Learned, zawierający m.in. informację w formie alertu o zdarzeniu oraz prezentację przyczyn zdarzenia i potencjałów do doskonalenia dla spółek. Zakończono wdrażanie Standardów Bezpieczeństwa Grupy ORLEN dotyczących m.in. zarządzania bezpieczeństwem pracy podwykonawców, systemu pozwoleń pisemnych oraz systemu bezpiecznej izolacji źródeł energii LOTO.

Program Zachęt BHP stanowi formę systemu motywacyjnego dla pracowników spółki. Jego składową stanowi konkurs „Zgłoś Zagrożenie Bezpieczeństwa Pracy”. Polega on na zgłaszaniu przez pracowników lub przez ich przełożonego zagrożeń bezpieczeństwa pracy oraz przewidywanych działań naprawczych w elektronicznym systemie spółki. Dla najlepszych zgłoszeń przewidziane są nagrody.

W spółkach Grupy ORLEN funkcjonują zorganizowane systemy eliminowania zgłoszonych i zidentyfikowanych zagrożeń, zaś sformułowane w ich zakresie wnioski są uwzględniane m.in. w Planach Poprawy Warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Weryfikacja realizacji działań zapobiegawczych oraz korygujących prowadzona jest z wykorzystaniem funkcjonujących systemów kontroli, audytów, przeglądów stanowisk pracy i Safety Walks.

Dla obszaru pracy kontraktorów przedmiotowy proces prowadzony jest poprzez m.in. funkcjonujący system wydawania pisemnych zezwoleń i szkoleń, w tym z zakresu zagrożeń, przeznaczonych dla pracowników firm zewnętrznych, opracowywanie przez wykonawców Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót. W części spółek Grupy ORLEN uruchomiono również system Zgłoś Zagrożenie Bezpieczeństwa Pracy dla Wykonawców.

System jest stworzony dla pracowników firm zewnętrznych. Każda osoba, która zidentyfikuje zagrożenie bezpieczeństwa pracy, może je zgłosić, wysyłając SMS pod wskazany numer telefonu.

Realizacja procesu identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka, analizy zdarzeń wypadkowych z poziomu Grupy ORLEN

Proces identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka, analizy zdarzeń wypadkowych realizowany jest indywidualnie przez spółki oraz z poziomu Grupy ORLEN. W tym przypadku jest on prowadzony z wykorzystaniem następujących narzędzi: Alerty Bezpieczeństwa, Lesson Learned, analiza wypadków przy pracy metodą „drzewa zdarzeń”, Safety Meeting.

Zaistniałe w Grupie ORLEN zdarzenia wypadkowe oraz awaryjne poddawane są analizie oraz ocenie możliwości ponownego wystąpienia.

Za pomocą Alertów Bezpieczeństwa realizowana jest komunikacja dotycząca zdarzeń potencjalnie wypadkowych i awaryjnych. W zakresie zdarzeń awaryjnych przeprowadzane są tzw. Lessons Learned z zastosowaniem list kontrolnych mających na celu identyfikację działań zapobiegawczych w różnych lokalizacjach Grupy ORLEN. Wdrożono narzędzia do analizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia wypadków przy pracy i zdarzeń awaryjnych. W wyniku ich oceny realizowane są działania zapobiegawcze. W Grupie ORLEN przeprowadzane są analizy zagrożeń procesowych, między innymi metodą HAZOP, stosowaną do określania możliwości wystąpienia zagrożeń w zakładach przemysłowych. Polega na systematycznym przeglądzie założeń projektowych i procesu technologicznego pod kątem możliwych odchyleń od przyjętych parametrów.

Jednolita metodologia dotycząca sposobu przeprowadzenia analizy wypadków przy pracy zaistniałych w spółkach Grupy ORLEN.

Stanowi ona graf prezentujący ciąg informacji dotyczący zdarzenia, jego przyczyn i skutków oraz decyzji podjętych w aspekcie sformułowanych wniosków.

Elementem wciąż doskonalonym i koniecznym do dalszego rozwijania w skali Grupy ORLEN są interdyscyplinarne spotkania przedstawicieli obszarów bezpieczeństwa osobistego, procesowego i pożarowego, Biura Techniki oraz innych obszarów organizacji, w ramach tzw. Safety Meeting.

W zakresie Safety Meeting analizowane są zdarzenia awaryjne, jakie zaistniały w Grupie ORLEN, tj. identyfikowane przyczyny zdarzeń oraz zbierane informacje o ich skutkach. Na podstawie zebranych informacji i dostępnych materiałów źródłowych, jak np. Raporty z Zespołów Awaryjnych/ Technicznych i niezawodnościowych (wyjaśniających), formułowane są różnego rodzaju działania, które następnie adresowane są do właściwych obszarów spółek Grupy ORLEN.

Celem tej aktywności jest wyciągnięcie wniosków oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości. Wszelkie informacje analizowane podczas spotkań są zbierane w wewnętrznej bazie danych PKN ORLEN.

Medycyna pracy w Grupie ORLEN

 • 403-3

W spółkach Grupy ORLEN zapewniono pracownikom dostęp do podstawowej opieki medycznej. W jej ramach realizowane są świadczenia z zakresu medycyny pracy, w tym badania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, w miarę możliwości w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Prowadzone jest orzecznictwo lekarskie i ocena możliwości wykonywania pracy, monitorowanie stanu zdrowia pracowników zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, wykonywanie badań umożliwiających diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą. Lekarz medycyny pracy bierze udział w procesie identyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach pracy w ramach opracowywanej i aktualizowanej Oceny Ryzyka Zawodowego. Ponadto bierze udział w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz konsultuje wyposażenie apteczek do udzielania pierwszej pomocy.

W niektórych przypadkach przedmiot zadań jest rozszerzony o dodatkowe świadczenia, np. udzielanie porad w zakresie psychologii pracy. Dla stanowisk pracy wykonywane są badania środowiska pracy. Ponadto w spółkach realizowane są dodatkowe akcje i inicjatywy w ramach profilaktyki zdrowotnej pracowników, takie jak: szczepienia ochronne (w tym szczepienia przeciwko COVID-19), pakiety badań i programy profilaktyczne (np. badanie wzroku i słuchu, badanie prostaty, badanie ultrasonograficzne lub mammograficzne, badanie krwi, badanie densytometryczne, „walk z cukrzycą”, „walka z POChP” itd.), badania oznaczenia przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2, program badawczy dotyczący wpływu środowiska pracy na zdrowie, dofinansowanie do okularów korekcyjnych dla pracowników. Dodatkowo pracownicy Grupy ORLEN i ich rodziny mogą skorzystać z oferty dodatkowych pakietów świadczeń zdrowotnych i organizowanych przez spółki inicjatyw (np. USG dla dzieci pracowników). 

Konsultacje przedstawicieli pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komunikacja 

 • 403-4

W Grupie ORLEN (PKN ORLEN, ORLEN Laboratorium, Basell Orlen Polyolefins, ANWIL, ORLEN OIL, ORLEN Południe, ORLEN Serwis, ORLEN Ochrona, IKS Solino, ORLEN Kol- Trans, ORLEN Eko, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Administracja, Polska Press, ORLEN Transport, spółki Grupy Energa – te, w których jest wymagane) prowadzone są Komisje Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W skład Komisji BHP wchodzą w równych częściach przedstawiciele pracodawcy, w tym lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, i Związków Zawodowych, w tym Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.

Do wybranych zadań ww. komisji należy:

 • opiniowanie projektów zmian w organizacji i wyposażeniu stanowisk pracy;
 • analizowanie wniosków z oceny ryzyka zawodowego;
 • opiniowanie standardów dotyczących wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego;
 • przegląd okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • opiniowanie środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym;
 • wypracowanie wniosków oraz opiniowanie PlanuPoprawy Warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dokonanie oceny jego realizacji.

Przedmiotowe komisje są realizowane cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał. Ponadto w spółkach z Grupy ORLEN Unipetrol, Public Company ORLEN Lietuva, ORLEN Deutschland i ORLEN Baltics Retail są przeprowadzane komisje / komitety o analogicznym zakresie tematycznym.

W zakresie konsultacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w spółkach Grupy ORLEN pracownicy są reprezentowani przez Przedstawicieli Pracowników oraz Związki Zawodowe. Przedstawiciele Pracowników i Związki Zawodowe stanowią stronę w procesie konsultacji aspektów związanych z bezpieczeństwem pracy, m.in. opracowań i aktualizacji Oceny Ryzyka Zawodowego, tabeli norm przydziału odzieży i obuwia ochronnych, przydziału posiłków profilaktycznych i napojów, ustaleniu zakresu podstawowej opieki medycznej pracowników, wyznaczeniu rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy. Uczestniczą w Komisjach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W Grupie ORLEN zapewniono dostęp do informacji dotyczących obszaru bezpieczeństwa pracy. Przedmiotowy aspekt jest realizowany za pośrednictwem wewnętrznego systemu komunikacji spółek, w tym intranetu PKN ORLEN, dostępnego dla pracowników spółek Grupy ORLEN. Inną formą ich popularyzacji są Dni Bezpieczeństwa Pracy wraz „tematami miesiąca”, alerty bezpieczeństwa czy choćby takie programy dla pracowników jak System Wsparcia Pracowników.

Pracownicy biorą udział we współtworzeniu i doskonaleniu bezpieczeństwa pracy poprzez swoje zaangażowanie w ramach systemu Zgłoś Zagrożenie Bezpieczeństwa Pracy.

Dzień Bezpieczeństwa Pracy w PKN ORLEN oraz „temat miesiąca”

Inicjatywa realizowana w każdy pierwszy czwartek miesiąca. W tym dniu oprócz samokontroli zagadnień BHP, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa procesowego, wykonywanej przez kierowników komórek organizacyjnych, prowadzone są z pracownikami „Krótkie rozmowy o bezpieczeństwie” oraz omawiany jest tzw. temat miesiąca. Temat danego miesiąca opracowywany  jest przez Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN ORLEN. Dotyczy wybranego zagadnienia z obszaru bezpieczeństwa pracy, tematyki propagującej zdrowy styl życia oraz promującej zasadę równowagi pomiędzy pracą i odpoczynkiem.

Celem tych rozmów jest:

 • wskazywanie zagrożeń, w tym zagrożeń psychospołecznych oraz sposobów ochrony przed nimi;
 • znalezienie bezpieczniejszych sposobów wykonywania konkretnych prac na swoich stanowiskach i dodatkowych środków ostrożności.

Dzień Bezpieczeństwa Pracy to przedsięwzięcie mające na celu wpływ na wzrost świadomości w zakresie zagrożeń, w tym o charakterze psychospołecznym.

Szkolenia BHP

 • 403-5

Zarówno dla pracowników, jak i kontraktorów Grupy ORLEN realizowane są szkolenia obligatoryjne z zakresu bezpieczeństwa. Ich przeprowadzanie ma na celu zapoznanie pracowników i kontraktorów ze standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w spółkach Grupy ORLEN. Podczas szkoleń budowana jest świadomość pracowników i kontraktorów w zakresie właściwej oceny sytuacji, znajomości potencjalnego ryzyka i sposobów jego ograniczania, przestrzegania procedur i zasad bezpieczeństwa, właściwego korzystania z systemów i środków ochrony, a także zgłaszania spostrzeżeń dotyczących potencjalnych sytuacji niebezpiecznych. Przedmiotowy system szkoleń zawiera również narzędzia stosowane do weryfikacji wiedzy wśród pracowników i kontraktorów.

Dla pracowników Grupy ORLEN realizowane są szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy, w tym wstępne i okresowe, dotyczące udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej i ćwiczenia ewakuacji oraz inne, zawierające elementy zagadnień BHP. Przedmiotowe szkolenia realizowane są nieodpłatnie dla pracowników w godzinach pracy, w miarę potrzeb w różnych wersjach językowych. W celu oceny skuteczności szkoleń przeprowadzane są egzaminy teoretyczne i praktyczne.

Dla kontraktorów spółek Grupy ORLEN organizowane są szkolenia m.in. z tematyki ogólnie dotyczącej BHP, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa procesowego, sposobu prowadzenia prac, zagrożeń miejscowych oraz specjalistyczne zawierające elementy BHP. W celu oceny skuteczności realizowanych szkoleń przeprowadzane są egzaminy teoretyczne i praktyczne, dodatkowe narzędzie weryfikacyjne stanowi funkcjonujący system kontroli prac kontraktorów.

W PKN ORLEN i ORLEN Unipetrol RPA funkcjonują Centra Szkoleniowe.

Fot 2. Sala do weryfikacji teoretycznej Centrum Szkoleniowego PKN ORLEN SA Fot 2. Sala do weryfikacji teoretycznej Centrum Szkoleniowego PKN ORLEN SA

Centrum Szkoleniowe PKN ORLEN

Jest to koncepcja szkolenia pracowników firm zewnętrznych, realizujących prace na terenie zakładów produkcyjnych spółki oraz nowo zatrudnionych pracowników

obszaru produkcji. Obejmuje ona również przeprowadzanie szczegółowej weryfikacji wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie czterech bloków tematycznych: BHP, mechanika, elektryka oraz zagrożenia lokalne występujących na terenie instalacji produkcyjnych PKN ORLEN.

Weryfikacji praktycznej podlegają wiedza i umiejętności z zakresu branży mechanicznej oraz elektrycznej. Analogiczna inicjatywa, kierowana do pracowników, została wdrożona w ORLEN Unipetrol RPA. W wybranych spółkach Grupy ORLEN funkcjonują systemy oceny jakości szkoleń w ramach realizowanych procedur oceny szkoleń lub oceny dostawcy usług.

Kampanie informacyjne popularyzujące tematykę bezpieczeństwa pracy i propagujące zdrowy styl życia  

 • 403-6

Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia Grupy ORLEN

Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Grupie ORLEN stanowią corocznie realizowaną inicjatywę popularyzującą tematykę bezpieczeństwa pracy i promującą zdrowy styl życia wśród pracowników i kontraktorów. Każda kolejna edycja tego projektu, a wraz z nią zaplanowane działania to niepowtarzalna okazja zarówno dla pracowników spółek Grupy ORLEN, jak też dla wykonawców zewnętrznych do wzięcia udziału w aktywnościach utrwalających i weryfikujących wiedzę oraz umiejętności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia corocznie ogłaszane są przez Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy PKN ORLEN dla wszystkich spółek Grupy ORLEN w tym samym terminie realizacji. Natomiast każda ze spółek planuje indywidualnie program wydarzenia spójny z jego ogłoszoną tematyką. Uczestnicy kolejnych edycji Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w Grupie ORLEN mają okazję odwiedzić m.in. miasteczka Świadomego Kierowcy, stoiska medyczne, symulatory VR, strefy gier i konkursów BHP, prezentacje wystawców z branży BHP oraz przedstawicieli spółek Grupy ORLEN.

W 2021 roku w części spółek Grupy ORLEN zorganizowano wydarzenie w formie stacjonarnej, zachowując tym samym zasady obowiązującego reżimu sanitarnego w aspekcie panującej pandemii COVID-19. W innych spółkach pozostano przy formie zdalnej lub zastosowano formułę stacjonarną oraz online. Podczas przygotowywania programów szczególną uwagę zwrócono na profilaktykę i zagadnienia związane z przedsięwzięciami realizowanymi na rzecz ograniczenia pandemii COVID-19. W PKN ORLEN w trzech lokalizacjach (Płock, Warszawa, Włocławek) zorganizowano punkty szczepień przeciwko COVID-19. Możliwość zaszczepienia się mieli zarówno pracownicy, jak i ich rodziny oraz kontraktorzy. Ponadto zostały zorganizowane: strefa energorowerów, wirtualne kursy pierwszej pomocy, bary tlenowe, warsztaty tematyczne (las w szkle, makramy), stoiska medyczne, strefy gastronomiczne, gry i konkursy z nagrodami. Grupa Energa oraz Grupa RUCH również aktywnie włączyły się w realizację Dni Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia. Wśród pracowników przeprowadzono szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ćwiczenia z ewakuacji, webinaria, warsztaty dietetyczne, konsultacje z lekarzami, darmowe przeglądy gaśnic samochodowych, przeglądy wyposażenia BHP i wiele innych inicjatyw.

Zapobieganie i łagodzenie wpływów na bezpieczeństwo i higienę pracy bezpośrednio związanych z relacjami biznesowymi

 • 403-7

W koncernie funkcjonuje standard bezpieczeństwa „Klasyfikacja oraz nadzór nad bezpieczeństwem firm zewnętrznych znajdujących się w obrębie zakładu lub wykonujących usługi dla spółek Grupy ORLEN”. Przykładowo w PKN ORLEN realizacja przedmiotowego standardu polega na dokonywaniu okresowej kontroli firm zewnętrznych sklasyfikowanych w trzech kategoriach:

 • firmy o znaczeniu strategicznym, mające znaczący wpływ na bezpośrednie funkcjonowanie i podstawową działalność spółki oraz jej infrastrukturę krytyczną – grupa A;
 • firmy świadczące usługi kontraktorskie i wykonawcze, np. bieżącego utrzymania ruchu i realizujące mniejsze zadania inwestycyjne, mające wpływ na bezpośrednie funkcjonowanie PKN ORLEN oraz spółki Grupy ORLEN znajdujące się na terenie należącym do PKN ORLEN, które nie mają znaczenia strategicznego, firmy wykonują prace szczególnie niebezpieczne na terenach należących do PKN ORLEN i/lub zajmują się odbiorem, magazynowaniem i transportem substancji niebezpiecznych produkowanych przez spółkę – grupa B;
 • firmy realizujące procesy pomocnicze lub wspierające, niewpływające bezpośrednio na funkcjonowanie spółki, pełniące role pośrednie przy realizacji procesów, działające jako podwykonawcy dla firm zewnętrznych o znaczeniu strategicznym lub realizujących prace utrzymania ruchu, niezajmujące się pracami na czynnych instalacjach produkcyjnych – grupa C.

Firmy zewnętrzne należące do grupy:

 • „A” poddawane są audytom nie rzadziej niż raz do roku;
 • „B” są kontrolowane metodą próbkowania nie rzadziej niż raz na 3 lata;
 • „C” nie są poddawane audytom, natomiast mogą być audytowane na wniosek Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, PKN ORLEN.

W ramach przedmiotowego procesu wykonywana jest kompleksowa kontrola w zakresie dotyczącym m.in.: funkcjonujących w firmie certyfikowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania ryzykiem i zagrożeniami, identyfikacji wypadków i zdarzeń kryzysowych, realizowanych programów zgłaszania zagrożeń i ich minimalizacji, obszaru budowania i doskonalenia kultury bezpieczeństwa pracy, zarządzania zachowaniami, organizacji pracy, bezpieczeństwa pożarowego, procesowego i technicznego.

Ponadto w spółkach Grupy ORLEN dokonywana jest cykliczna ocena dostawców pod względem bezpieczeństwa realizacji prac.

Pozostałe przedsięwzięcia realizowane w obszarze bezpieczeństwa pracy

Aplikacja „Na Ratunek” w telefonach służbowych pracowników

Narzędzie zostało zaprojektowane na potrzeby pracowników Grupy ORLEN, którzy będą mogli korzystać z profesjonalnych wskazówek w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia zarówno w pracy, jak i poza nią. Dodatkowo funkcja lokalizacji GPS pomoże szybko wybrać właściwy numer ratunkowy. Aplikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zawiera także instrukcję, jak zachować się m.in. w przypadku wystąpienia pożaru i awarii oraz ułatwia wezwanie pomocy.

Zakładowa Straż Pożarna

Podstawowym zadaniem Zakładowej Straży Pożarnej jest prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie obiektów PKN ORLEN, jak również na terenie całego kraju w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT) oraz nadzór nad przygotowaniem obiektów spółki do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Zakładowa Straż Pożarna prowadzi również działania ratownictwa chemicznego, technicznego, wykonuje prace uszczelniające, zapewnia posterunki asekuracyjne w czasie awaryjnych stanów instalacji i podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oraz realizuje zadania z zakresu prewencji przeciwpożarowej. Strażacy są wyspecjalizowani w gaszeniu pożarów w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym, prowadzeniu działań ratowniczych związanych z awariami chemicznymi oraz prowadzeniu działań w zakresie ratownictwa wodnego, technicznego, przedmedycznego i wysokościowego.

Od kilku lat aktywnie współpracują ze strażami pożarnymi działającymi w ramach Grupy ORLEN, podejmując działania na rzecz bezpieczeństwa w zakresie operacyjnym i prewencyjnym. Strażacy wyposażeni są m.in. w ponad 20 specjalistycznych samochodów gaśniczych, ratowniczych, wysokowydajne pompy i działka gaśnicze, łodzie ratownicze oraz specjalistyczny sprzęt ochronny zapewniający bezpieczeństwo pracowników. W 2021 roku zakupiono nowy samochód gaśniczy proszkowo – śniegowy. Zastąpi on samochód, który był użytkowany od ponad 40 lat. Samochód na podwoziu SCANIA ma na wyposażeniu zbiorniki z proszkiem gaśniczym o pojemności łącznej 3000 kg oraz 8 butli po 30 kg z dwutlenkiem węgla. Posiada również (2 przewoźne urządzenia gaśnicze wyposażonych w zamienniki halonu. Samochód jest wykorzystywany do gaszenia pożarów grupy (pożary gazów palnych) oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W 2021 roku zrealizowano działania w ramach doskonalenia i rozwoju obszaru bezpieczeństwa pożarowego Grupy ORLEN. Pracownicy Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN odbyli specjalistyczne kursy i szkolenia, m.in. dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, z zakresu ratownictwa wysokościowego i oceny stanu bezpieczeństwa chemicznego.

W spółkach Grupy ORLEN przeprowadzane są systematycznie ćwiczenia na wypadek zaistnienia zdarzenia awaryjnego. Dzięki tym działaniom pracownicy wiedzą, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Są one również okazją do doskonalenia współpracy z państwowymi podmiotami ratowniczymi, zmierzającej do minimalizacji potencjalnych skutków awarii.

W 2021 roku Zakładowa Straż Pożarna przeprowadziła weryfikację wstępną na chemicznym torze ćwiczeń dla 77 kandydatów na Zakładowych Ratowników Chemicznych (ZRCh). Kurs z wynikiem pozytywnym ukończyło 70 osób. Stan Zakładowych Ratowników Chemicznych w PKN ORLEN na dzień 15 grudnia 2021 roku wyniósł 646 osób.

W 2021 roku kontynuowano przedsięwzięcia realizowane w ramach systemu zarządzania segmentowego Zakładowymi Strażami Pożarnymi Grupy ORLEN. Stanowią one 9 jednostek zlokalizowanych w Płocku, Włocławku, Trzebini, Jedliczach, Możejkach, Litvinov, Neratovicach, Pardubicach i w Kolinie. W ramach procesu zainicjowano i zrealizowano szereg działań mających na celu wewnętrzną unifikację obszaru ochrony przeciwpożarowej.

W 2021 roku na Instalacji Olefin II Bloku Olefin PKN ORLEN realizowany był najdłuższy postój remontowo- -odtworzeniowy. Uwzględniając zakres przedsięwzięcia oraz fakt realizacji remontu w trakcie III fali pandemii COVID-19, zainicjowano, zaprojektowano, zrealizowano i wspierano wielokierunkowe działania w obszarze bezpieczeństwa realizacji prac kontraktorów i pracowników instalacji. Wśród nich m.in. można wymienić: prowadzenie stałego nadzoru Służb BHP (ORLEN Eko Sp. z o.o., Dział BHP i Koordynacji Prewencji w GK, kontraktorów), bieżącą współpracę z Koordynatorem remontu oraz organizację narad dla kontraktorów, wprowadzenie „Książek prac na dzień następny”, opracowanie harmonogramu posterunków asekuracyjnych Zakładowej Straży Pożarnej itd.

D_ST6243 D_ST6243

Efekty zrealizowanych działań w obszarze bezpieczeństwa Grupy ORLEN zostały docenione przez niezależne gremia eksperckie

PKN ORLEN został wyróżniony Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy przez Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Jest to najwyższe krajowe wyróżnienie dla członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy przyznawane za szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie bezpieczeństwa pracy. W ramach forum poddane zostały ocenie działania prowadzone w PKN ORLEN na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Wynik oceny zakwalifikował spółkę do uzyskania prestiżowej Złotej Karty. Świadczy to o najwyższym poziomie zaangażowania oraz efektach działań podejmowanych w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa osobistego.

ANWIL zwyciężył w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

Jego celem jest promowanie firm, które organizują prace w sposób zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także wzorowo przestrzegają przepisów prawa pracy oraz dotyczących legalności zatrudnienia. Tym samym spółka dołączyła do grona pięciu firm w Polsce wyróżnionych w tej edycji konkursu i została umieszczona na Złotej Liście Pracodawców, na której znajduje się elita najlepiej zarządzanych, bezpiecznych i dochodowych przedsiębiorstw w Polsce.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania