14.2.2 Prawa majątkowe

Zmiana stanu posiadanych uprawnień do emisji CO2 za 2021 rok

  Ilość
(w tys.ton)
Wartość
01.01.2021 9 403  718 
Otrzymane nieodpłatnie 6 538  1 912 
Rozliczenie emisji za 2020 rok (16 746) (1 561)
Zakup/(Sprzedaż)/Pozostałe 8 951  1 284 
Różnice kursowe –  11 
  8 146  2 364 

W 2021 roku emisje CO2 w Grupie ORLEN wyniosły  17 644 tys. ton natomiast wartość rezerwy na emisje CO2 na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 5 234 mln PLN (nota 14.11).

Wartość rynkowa posiadanych uprawnień EUA przewyższa ich łączną wartość księgową, w związku z czym Grupa nie identyfikuje przesłanek utraty ich wartości.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość rynkowa jednego uprawnienia EUA wyniosła 370,94 PLN (co odpowiada 80,65 EUR według kursu na dzień 31 grudnia 2021 roku) (źródło: www.theice.com).

Zmiana stanu posiadanych certyfikatów energetycznych za 2021 rok

  Ilość
(w tys.MWh)
Wartość
01.01.2021 3 452  634 
Otrzymane nieodpłatnie 490  86 
Rozliczenie emisji za 2020 rok (4 175) (678)
Zakup/(Sprzedaż)/Pozostałe 2 845  524 
  2 612  566 

W 2021 roku wolumen obowiązku umorzenia certyfikatów energetycznych w Grupie ORLEN wyniósł  812 tys. MWh  natomiast wartość rezerwy z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 240 mln PLN (nota 14.11).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość księgowa uprawnień do emisji CO2 i certyfikatów energetycznych zablokowanych w ramach depozytów zabezpieczających w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. (IRGIT) wyniosła:

  • 108 mln PLN i dotyczyła 400 tys. uprawnień EUA oraz 160 tys. MWh certyfikatów energetycznych PKN ORLEN,
  • 38 mln PLN i dotyczyła 240 tys. MWh certyfikatów energetycznych Grupa ENERGA.

Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku w pozycji należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Grupa ujęła należne prawa majątkowe wynikające z certyfikatów energetycznych odpowiednio w kwocie 89 mln PLN oraz 26 mln PLN oraz do emisji CO2 na 31 grudnia 2021 roku w kwocie 457 mln PLN (nota 14.5.2).

Wyniki wyszukiwania