14.3 Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych i stowarzyszonych

PROFESJONALNY OSĄD

Na podstawie własnego osądu, biorąc pod uwagę swoje prawa i obowiązki, uwzględniając strukturę i formę prawną oraz uzgodnione przez strony warunki umowy Grupa oceniła, że spółki  BOP, Baltic Power, PPPT, Pieridae Production, Polska Grupa Górnicza i Elektrownia Ostrołęka stanowią wspólne ustalenie umowne, na mocy którego Grupa ORLEN sprawuje nad nimi współkontrolę. 

Umowy dają wszystkim stronom umowy łączną kontrolę nad przedsiębiorstwami, decyzje dotyczące znaczących działań wymagają jednomyślnej zgody wszystkich stron umowy, a forma prawna odrębnych jednostek  nie daje stronom umowy prawa do ich aktywów i obowiązku spłaty zobowiązań. W związku z powyższym Grupa sklasyfikowała powyższe inwestycje jako wspólne przedsięwzięcia, które wycenia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą praw własności.

Na podstawie profesjonalnego osądu, Grupa oceniła, że inwestycja w Butadien Kralupy stanowi wspólne działanie. Ustalenia umowne dotyczące tej inwestycji wskazują, że strony umowy mają prawo do zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych generowanych przez aktywa spółki i są jej jedynym źródłem przychodów Zobowiązanie stron umowy do zakupu całej produkcji Butadien Kralupy odzwierciedla to wyłączną zależność spółki od stron w zakresie generowania przepływów pieniężnych, co oznacza, że strony efektywnie mają obowiązek finansowania rozliczenia zobowiązań spółki. Te fakty i okoliczności wskazują, że inwestycja w Butadien Kralupy jest wspólnym działaniem, w związku z czym Grupa ujmuje przypadający jej udział (51%) w aktywach, zobowiązaniach, przychodach i kosztach spółki.

  Miejsce prowadzenia działalności  Podstawowa działalność  Segment
działalności 
Udział w kapitale zakładowym  Metoda wyceny 
wspólne przedsięwzięcia          
Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. (BOP)  
    (PKN ORLEN)
Płock/Polska  produkcja, dystrybucja i
sprzedaż poliolefin 
Petrochemia  50,00% praw własności 
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny (PPPT)  
    (PKN ORLEN)
Płock/Polska  budowa i wynajem nieruchomości  Funkcje
Korporacyjne 
50,00% praw własności 
Pieridae Production GP Ltd
    (Grupa ORLEN Upstream)
Calgary/Kanada  poszukiwanie i wydobycie kopalin, magazynowanie, transport i logistyka  Wydobycie  50,00% praw własności 
Polska Grupa Górnicza (Grupa ENERGA) Katowice/Polska  wydobycie węgla  Energetyka  15,32% praw własności 
Elektrownia Ostrołęka (Grupa ENERGA) Ostrołęka/Polska  produkcja energii elektrycznej i cieplnej  Energetyka  50,00% praw własności 
Baltic Power (PKN ORLEN) Warszawa/Polska  budowa i eksploatacja morskich farm wiatrowych  Energetyka  51,41% praw własności 
Jednostki stowarzyszone          
Polimex Mostostal (Grupa ENERGA)* Warszawa/Polska  firma inżynieryjno-budowlana, generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego, producent i eksporter konstrukcji stalowych Energetyka  16,48% praw własności 
UAB Naftelf (Grupa Orlen Lietuva) Wilno/Litwa  obrót paliwem lotniczym oraz budowa magazynów  Rafineria  34,00% praw własności 
wspólne działania          
Butadien Kralupy a.s. (Grupa ORLEN Unipetrol) Kralupy nad Vltavou/ Czechy  produkcja butadienu  Petrochemia  51,00% udział w aktywach i zobowiązaniach 
* Grupa za pośrednictwem ENERGA posiada 39 mln akcji Polimex Mostostal o wartości nominalnej 2 PLN co stanowi około 16,4% udziału w akcjonariacie tej spółki. Akcje Polimex Mostostal są notowane na GPW. Wartość godziwa spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 151 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2021 Grupa ORLEN Upstream posiada udział we wspólnych działaniach:

  • konsorcjum (program Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy) założonym przez ORLEN Upstream (OU), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNIG), LOTOS Petrobaltic oraz Akademię Górniczo-Hutniczą, Instytut Nafty i Gazu, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Warszawską. Prace w ramach programu Blue Gas–Polski Gaz Łupkowy zostały zakończone, projekty rozliczone zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym. Celem programu było wytworzenie i komercjalizacja technologii oraz pozyskanie wiedzy dla wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Spółka była zaangażowana w prace na 6 projektach z 10 zgłoszonych. Całkowity wkład ORLEN Upstream w realizację powyższych projektów wyniósł ponad 24 mln PLN. Zgromadzono wnioski, dające podstawy do ubiegania się o prawa patentowe dla wypracowanych rozwiązań, które zostały przedstawione odpowiednim organom do zaopiniowania. Do końca grudnia 2021 Urząd Patentowy RP udzielił 3 decyzji patentowych na rzecz Konsorcjantów;
  • projekty poszukiwawczo – wydobywcze prowadzone wspólnie z PGNiG (obszary „Sieraków” – 49% udział ORLEN Upstream, oraz za obszar „Płotki” – 49% udział ORLEN Upstream). Przedmiotem umów jest prowadzenie wspólnych operacji i działań z zakresu poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Grupa ORLEN Upstream ma prawo do proporcjonalnego udziału w przychodach i ponosi proporcjonalny udział w kosztach wspólnych działań. 

Inwestycje wyceniane metodą praw własności

  31.12.2021 31.12.2020
Wspólne przedsięwzięcia, w tym: 1 030  680 

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. (PKN ORLEN)

715  648 

Baltic Power Sp. z o.o.  (PKN ORLEN)

281  – 
Jednostki stowarzyszone 95  78 

Polimex Mostostal (Grupa ENERGA)**

89  72 

UAB Naftelf (Grupa Orlen Lietuva)

  1 125  758 

Udział w wyniku jednostek wycenianych metodą praw własności

  2021 2020
Wspólne przedsięwzięcia 598  143 

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. (PKN ORLEN)

389  143 

Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (Grupa ENERGA) *

212  – 

Baltic Power Sp. z o.o.  (PKN ORLEN)

(3) – 
Jednostki stowarzyszone 15 

Polimex Mostostal S.A. (Grupa ENERGA) **

15 
  613  149 
* Pozycja zawiera częściowe rozwiązanie rezerw dotyczących projektu budowy Elektrowni Ostrołęka C (Grupa ENERGA). Pierwotna wartość rezerw związanych z projektem Ostrołęka C rozpoznana w ramach rozliczenia nabycia akcji ENERGA obejmowała szacunek zobowiązań inwestycyjnych wobec generalnego wykonawcy w związku z wstrzymaniem prac budowlanych w elektrowni Ostrołęka C, jak również zobowiązania warunkowego dotyczącego ryzyka niewykonania obowiązku mocowego wynikającego z zawartych umów mocowych i wynosiła 259 mln PLN. Częściowe rozwiązanie rezerw nastąpiło w związku z podpisaniem na koniec I półrocza 2021 roku dokumentów dotyczących rozliczenia projektu węglowego w ramach projektu Ostrołęka C oraz realizacji projektu gazowego w Ostrołęce, w tym w szczególności zawarcia porozumienia z generalnym wykonawcą określającego zasady i warunki rozliczenia prac wykonanych przy realizacji projektu w formule bloku węglowego, poprzedzających jego zawieszenie oraz po okresie zawieszenia do wdrożenia decyzji o zmianie technologii i określeniu przedmiotu inwestycji, jako budowy elektrowni gazowo–parowej.
** dane na podstawie pakietu konsolidacyjnego Polimex Mostostal S.A. za III kwartał 2021 roku, ujęte w sprawozdaniu finansowym Grupy ENERGA za III kwartał 2021 roku.

Skrócone informacje finansowe wspólnego przedsięwzięcia Grupy Basell ORLEN Polyolefins

  31.12.2021 31.12.2020
Aktywa trwałe 746 733
Aktywa obrotowe 1 779 1 178

środki pieniężne

150  235 

pozostałe aktywa obrotowe

1 629  943 
Aktywa razem 2 525  1 911 
Kapitał własny razem 1 454  1 329 
Zobowiązania długoterminowe 48 61
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 023 521

zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

975  498 
Zobowiązania razem 1 071  582 
Pasywa razem 2 525  1 911 
Dług netto (150) (235)
Aktywa netto 1 454 1 329
Udział Grupy we wspólnym przedsięwzięciu (50%) 727 665
Eliminacja niezrealizowanych zysków i strat (12) (17)
Inwestycje we wspólnym przedsięwzięciu wycenianym metodą praw własności 715  648 

2021 2020
Przychody ze sprzedaży 3 997  3 298 
Koszt własny sprzedaży, w tym: (2 942) (2 847)

amortyzacja

(79) (88)
Zysk brutto na sprzedaży 1 055  451 
Koszty sprzedaży (91) (106)
Koszty ogólnego zarządu (22) (21)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 13 
Zysk z działalności operacyjnej 955  325 
Przychody i koszty finansowe netto (9) 17 
Zysk przed opodatkowaniem 946  342 
Podatek dochodowy (179) (65)
Zysk netto 767  277 
Całkowite dochody netto 768  277 
Dywidendy otrzymane od wspólnego przedsięwzięcia 321  137 
Zysk netto 767  277 
Udział Grupy we wspólnym przedsięwzięciu (50%) 384  139 
Eliminacja niezrealizowanych zysków i strat
Udział Grupy w wyniku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności 389  143 

Skrócone informacje finansowe wspólnego przedsięwzięcia Baltic Power Sp. z o.o.

 

31.12.2021

Aktywa trwałe 378 
Aktywa obrotowe 218 

środki pieniężne

168 

pozostałe aktywa obrotowe

50 
Aktywa razem 596 
Kapitał własny razem 546 
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 50 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

50 
Zobowiązania razem 50 
Pasywa razem 596 
Dług netto (168)
Aktywa netto 546 
Udział Grupy we wspólnym przedsięwzięciu (51,41%), w tym: 281 

wartość firmy

69 
Inwestycje we wspólnym przedsięwzięciu wycenianym metodą praw własności 281 

Skrócone informacje finansowe jednostki stowarzyszonej Polimex-Mostostal S.A. (Grupa ENERGA)

Udział w spółce Polimex-Mostostal został zaklasyfikowany jako jednostka stowarzyszona wyceniana metodą praw własności. Grupa wywiera znaczący wpływ na inwestycję poprzez wpływ na politykę finansową i operacyjną oraz na ustalanie składu organów spółki Polimex – Mostostal.

 

30.09.2021
(niebadane)

31.12.2020
(niebadane)

Aktywa trwałe 431  311 
Aktywa obrotowe 1 592  1 187 

środki pieniężne

669  368 

pozostałe aktywa obrotowe

923  819 
Aktywa razem 2 023  1 498 
Zobowiązania długoterminowe 225  220 
Zobowiązania krótkoterminowe 1 260  936 
Zobowiązania razem 1 485  1 156 
Pasywa razem 2 023  1 498 
Aktywa netto 538  342 
Udział Grupy w aktywach netto jednostki stowarzyszonej (16,48%) 89  56 
Eliminacja niezrealizowanych zysków i strat –  16 
Inwestycje w jednostce stowarzyszonej 89  72 

 

9 MIESIĘCY
ZAKOŃCZONE
30.09.2021
(niebadane)

8 MIESIĘCY
OBEJMUJĄCY OKRES
od 01.05.2020 do 31.12.2020
(niebadane)

Przychody ze sprzedaży 1 588  1 248 

amortyzacja

27  (28)
Przychody i koszty finansowe netto (11) (14)
Zysk przed opodatkowaniem 84  49 
Podatek dochodowy (15) (12)
Zysk netto 69  37 
Całkowite dochody netto 74  35 
Zysk netto 69  37 
Udział Grupy w jednostce stowarzyszonej (16,48%) 11 
Eliminacja niezrealizowanych zysków i strat – 
Udział Grupy w wyniku jednostki stowarzyszonej 15 

W 2021 roku oraz w 2020 roku nie wystąpiły znaczące ograniczenia w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach wynikające z umów kredytowych, wymogów regulacyjnych i innych ustaleń umownych, które ograniczałyby dostęp do aktywów oraz rozliczania zobowiązań Grupy.

Wyniki wyszukiwania