14.4.1 Stopa dyskonta

Grupa ORLEN określa stopy dyskonta indywidualne dla każdego zdefiniowanego ośrodka wypracowującego środki pieniężne (Cash Generating Unit CGU) wykorzystując tzw. model CAPM – Capital Asset Pricing Model. Dla każdego CGU na dzień przeprowadzenia testów na utratę wartości, tj. na 31 grudnia 2021 roku zostały uwzględnione ryzyka rynkowe specyficzne dla kraju i segmentu działalności, tak by odzwierciedlić bieżącą na dzień bilansowy rynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko wiążące się z daną grupą aktywów odpowiadającą zwrotowi, jakiego wymagaliby inwestorzy podejmując decyzje o inwestycji, która generowałaby przepływy pieniężne w wysokości, terminach i rodzaju ryzyka odpowiadające przepływom, jakie Grupa oczekuje uzyskać z danego CGU.

Oszacowane przez Grupę ORLEN główne stopy dyskonta na dzień 31 grudnia 2021 roku kształtowały się następująco:

Kraj Segment / CGU Stopa dyskonta nominalna Beta nielewarowana Koszt kapitału własnego Koszt długu po opodatkowaniu D/E
Polska Rafineria 8,09% 87,32% 10,13% 3,84% 48,19%
Polska Petrochemia 7,65% 74,14% 9,02% 3,84% 36,20%
Polska Detal 7,07% 80,97% 8,52% 3,84% 45,11%
Polska Wydobycie_OUP 8,19% 89,26% 10,16% 3,84% 45,11%
Polska Energetyka Produkcyjna i Przemysłowa 6,64% 55,00% 8,62% 3,84% 70,90%
Czechy Rafineria 7,41% 87,32% 9,41% 3,25% 48,19%
Czechy Petrochemia 6,96% 74,14% 8,30% 3,25% 36,20%
Czechy Detal 6,36% 80,97% 7,76% 3,25% 45,11%
Litwa Rafineria 6,14% 87,32% 7,76% 2,78% 48,19%
Litwa Detal 5,83% 80,97% 7,20% 2,78% 45,11%
Niemcy Detal 3,18% 80,97% 4,34% 0,60% 45,11%
Polska ENERGA_Grupa 6,72% 47,55% 9,25% 3,84% 87,65%
Polska ENERGA_Dystrybucja 5,60% 40,00% 7,36% 3,84% 100,00%
Polska ENERGA_Ciepło 6,23% 47,64% 7,42% 3,84% 50,00%
Polska ENERGA_OZE 6,30% 45,48% 8,87% 3,84% 104,70%
Polska ENERGA_Sprzedaż 8,15% 59,31% 11,35% 3,84% 74,35%
Polska ENERGA_Wytwarzanie węgiel 7,73% 55,27% 8,50% 3,84% 20,00%

Stopy dyskonta na dzień 31 grudnia 2021 roku dla określenia wartości użytkowych wyliczone zostały z zastosowaniem metody spółek porównywalnych jako średnioważony koszt zaangażowania kapitału własnego i obcego. Źródła wskaźników makroekonomicznych niezbędnych do oszacowania kosztu kapitału i kosztu długu jak np. beta i D/E stanowiły serwis Bloomberg i publikacje prof. Aswatha  Damodarana (źródło: http://pages.stern.nyu.edu),  oraz dla  zakresu działalności Grupy ENERGA publikacje Urzędu Regulacji Energetyki oraz notowania 10-letnich obligacji rządowych dostępne na dzień 31 grudnia 2021 roku. Wskaźnik premii za ryzyko rynku został oszacowany na podstawie publikacji prof. Aswatha  Damodarana (źródło: http://pages.stern.nyu.edu) oraz dostępnych publikacji instytucji finansowych. 

Stopy dyskonta na dzień 31 grudnia 2021 roku dla określenia wartości wartość godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży aktywów wydobywczych w Kanadzie ustalono indywidulanie dla każdego obszaru i wynosiły one od 11% do 16,4%.

Oszacowane przez Grupę ORLEN główne stopy dyskonta na dzień 31 grudnia 2020 roku kształtowały się następująco:

Kraj Segment / CGU Stopa dyskonta nominalna Beta nielewarowana Koszt kapitału własnego Koszt długu po opodatkowaniu D/E
Polska Rafineria 5,61% 84,00% 8,12% 1,87% 66,92%
Polska Petrochemia 5,64% 83,85% 6,82% 1,87% 31,22%
Polska Detal 5,14% 71,15% 8,48% 1,91% 103,42%
Polska Wydobycie_OUP 7,10% 113,18% 9,24% 1,87% 41,00%
Polska Energetyka Produkcyjna i Przemysłowa 4,18% 54,70% 5,69% 1,87% 65,44%
Czechy Rafineria 5,64% 84,00% 8,15% 1,89% 66,92%
Czechy Petrochemia 5,67% 83,85% 6,85% 1,89% 31,22%
Czechy Detal 3,84% 52,01% 6,34% 1,89% 128,47%
Litwa Rafineria 6,22% 84,00% 8,66% 2,57% 66,92%
Litwa Detal 4,65% 52,01% 7,31% 2,57% 128,47%
Niemcy Detal 1,98% 52,01% 4,09% 0,34% 128,47%
Polska ENERGA_Grupa 4,52% 43,83% 6,85% 1,87% 87,96%
Polska ENERGA_Dystrybucja 3,54% 40,00% 5,22% 1,87% 100,00%
Polska ENERGA_Ciepło 4,16% 41,68% 5,31% 1,87% 50,00%
Polska ENERGA_OZE 4,18% 44,10% 6,81% 1,87% 113,89%
Polska ENERGA_Sprzedaż 4,83% 28,82% 6,92% 1,87% 70,40%
Polska ENERGA_Wytwarzanie węgiel 5,03% 43,36% 5,67% 1,87% 20,00%

Stopy dyskonta na dzień 31 grudnia 2020  dla określenia wartości użytkowych wyliczone zostały jako średnioważony koszt zaangażowania kapitału własnego i obcego. Źródła wskaźników makroekonomicznych niezbędnych do oszacowania kosztu kapitału i kosztu długu jak np. beta i D/E stanowiły publikacje prof. Aswatha Damodarana (źródło: http://pages.stern.nyu.edu), dla  zakresu działalności Grupy ENERGA serwis Bloomberg, publikacje/ogłoszenia Urzędu Regulacji Energetyki oraz  notowania 10-letnich obligacji rządowych dostępne na dzień 31 grudnia 2020 roku. Wskaźnik premii za ryzyko rynku został oszacowany na podstawie publikacji prof. Aswatha  Damodarana (źródło: http://pages.stern.nyu.edu oraz dostępnych publikacji instytucji finansowych.

Stopy dyskonta na dzień 31 grudnia 2020 roku dla określenia wartości wartość godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży aktywów wydobywczych w Kanadzie ustalono indywidulanie dla każdego obszaru i wynosiły one od 11% do 16,4%.

Wyniki wyszukiwania