01

Lider transformacji
energetycznej w regionie

WIĘCEJ
 • 02

 • 03

02

Silny koncern
multienergetyczny

WIĘCEJ
 • 01

 • 03

03

Dostawca zintegrowanych
usług dla klientów

WIĘCEJ
 • 01

 • 02

Podsumowanie
roku 2021

Grupa ORLEN skutecznie odpowiedziała na wyzwania, ale też wykorzystała szanse, które przyniósł 2021 rok. W tym czasie na inwestycje w dynamiczny rozwój całego Koncernu przeznaczyliśmy rekordowe 9,9 miliarda złotych. Umiejętnie wdrażaliśmy wypracowaną wcześniej strategię, tak aby ograniczać niekorzystny wpływ pandemii, czy pierwsze sygnały kryzysu energetycznego, który dotknął całą Europę. Podjęte działania ukierunkowane były przede wszystkim na wzrost wartości Grupy ORLEN dla Akcjonariuszy, stabilne dostawy energii i powiązane z tym dalsze wzmacnianie niezależności energetycznej, zarówno samego Koncernu, jak i Polski. Te działania jeszcze zintensyfikowaliśmy w obliczu narastającego konfliktu za naszą wschodnią granicą, który na początku tego roku eskalował do niespotykanych od dziesięcioleci rozmiarów.

Oczywiste stało się, że nie tylko Polska, ale również pozostałe kraje Europy muszą zwiększyć tempo dywersyfikacji dostaw ropy. PKN ORLEN był na wygranej pozycji, ponieważ proces odchodzenia od rosyjskiego surowca w naszych rafineriach w Polsce i za granicą rozpoczęliśmy już cztery lata temu. W efekcie, obecnie 50% ropy przerabianej w płockiej rafinerii pochodzi spoza kierunku wschodniego, m.in. z Arabii Saudyjskiej, USA, Afryki Zachodniej oraz Norwegii, a w przypadku całej Grupy ORLEN jest to aż 70%. Tymczasem jeszcze w 2013 roku ropa REBCO stanowiła aż 98 proc. surowca przerabianego w Płocku.

Poczucie bezpieczeństwa jest tym większe, im mocniejsza i bardziej konkurencyjna jest gospodarka i funkcjonujące w niej podmioty. My to wiemy. Dlatego w minionym roku z determinacją kontynuowaliśmy procesy fuzji z Grupą LOTOS i PGNIG. Budujemy jeden silny koncern multienergetyczny z przychodami na poziomie ok. 250 mld zł rocznie, który będzie prowadził działalność biznesową na konkurencyjnym rynku i obsługiwał ok. 100 mln klientów w Europie, gwarantując im bezpieczeństwo dostaw paliw i energii. Koncern, który dzięki zdywersyfikowanej działalności będzie bardziej odporny na zawirowania na światowych rynkach. Dziś jesteśmy na końcu tej trudnej, lecz koniecznej drogi i skupiamy się na synergiach, które niewątpliwie osiągniemy w wyniku fuzji. Finalizacja tych procesów, w połączeniu z ambitnym, ale realnym i niezbędnym procesem inwestycyjnym, pozwoli nam sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną i osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku.

WIĘCEJ

Podsumowanie
roku 2021

Kierunki naszych działań wyznacza podstawowy cel, jakim jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. Zdajemy sobie sprawę, że to ambitne wyzwanie wymaga podjęcia zdecydowanych kroków. Dlatego inwestujemy zwłaszcza w te obszary, które najmocniej wpisują się w założenia transformacji energetycznej. To m.in. wodór. Zostaliśmy liderem powołanej w zeszłym roku Mazowieckiej Doliny Wodorowej, do której należą już 24 podmioty. Produkowany na jej obszarze wodór znajdzie zastosowanie m.in w transporcie, energetyce czy rolnictwie. Natomiast w ramach strategii wodorowej, którą ogłosiliśmy na początku tego roku, zamierzamy do końca dekady zbudować 540 MW mocy nowych źródeł wytwarzania wodoru. Na ten cel przeznaczymy 7,5 mld zł. Zgodnie z naszymi ambicjami, w 2030 roku blisko połowa produkowanego przez nas wodoru ma być zero- i niskoemisyjna.

Podsumowanie
roku 2021

PKN ORLEN ma ugruntowaną pozycję lidera na polskim i europejskim rynku, co zobowiązuje nas, by nie tylko odpowiadać na rynkowe trendy, ale także je wyznaczać. Realizując założenia długoletniej strategii, wzmacniamy nasze kluczowe segmenty. Konsekwentnie inwestujemy w nisko- i zeroemisyjne źródła energii, jednocześnie zwiększając nakłady finansowe na rozwój naszych rafinerii tak, aby stawały się one centrami redukcji emisji.

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy rozbudowę Kompleksu Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. To kluczowy projekt w ramach strategicznego Programu Rozwoju Petrochemii i największa inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Przy budowie Kompleksu Olefin III stosujemy najnowsze technologie, które pozwolą m.in. na wzrost efektywności energetycznej, w tym redukcję o 30% emisji CO2 na tonę produktu.
W połowie minionego roku otworzyliśmy w Płocku Centrum Badawczo-Rozwojowe, co stanowiło milowy krok w realizacji Programu Rozwoju Petrochemii. Do 2025 roku w Centrum powstanie pracownia wodorowa. Oddaliśmy także do użytku laboratorium analityczne badania wodoru w Trzebini. Zgodnie z zapowiedziami, w ciągu następnej dekady zamierzamy przeznaczyć 3 mld zł na badania i rozwój. Do 2024 roku zainwestujemy również ponad 640 mln euro w zakład w Możejkach na Litwie, co zwiększy rentowność rafinerii i wpłynie na wzrost zysku firmy.

Podsumowanie
roku 2021

Segment detaliczny jest jednym z filarów naszej działalności. Klienci doceniają zarówno naszą ofertę, jak i jakość obsługi, co znajduje potwierdzenie w niezależnych badaniach i rankingach. W ubiegłym roku szczególnie mocno koncentrowaliśmy się na rozwoju oferty sklepowo-gastronomicznej. Zaproponowaliśmy klientom nowy format – ORLEN w Ruchu, czyli połączenie saloniku prasowego z punktem bistro. Uznanie klientów zdobywa także nasza nowa usługa – ORLEN Paczka, która w krótkim czasie zdążyła uzyskać rekomendację aż 96% odbiorców. Pod koniec roku uruchomiliśmy również platformę e-commerce, która zastąpiła dotychczasowy katalog nagród Vitay.

Zgodnie ze strategią ORLEN2030, stawiamy na rozwój naszej sieci także za granicą. Udział stacji poza Polską do 2030 roku wzrośnie z 37% do 45%. Połączenie z Grupą LOTOS umożliwi nam wejście na rynek węgierski, gdzie pod marką Orlen będą działać 144 stacje paliw, co stanowi ponad 7% w rynku. Wzmocnimy również naszą obecność na Słowacji, rozszerzając tamtejszą sieć o 41 nowych obiektów. W efekcie prowadzonych działań, do 2030 roku pod marką ORLEN będzie działać co najmniej 3,5 tys. stacji paliw, oferujących produkty i usługi najwyższej jakości.

Podsumowanie
roku 2021

Konflikt w Ukrainie potwierdził, że dywersyfikacja źródeł dostaw krytycznych surowców, a także posiadanie kompetencji i sprawnych kanałów zaopatrzenia to absolutny priorytet. Tylko w ten sposób w sytuacjach kryzysowych jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Dzięki podjętym odpowiednio wcześniej działaniom, jesteśmy przygotowani na bieżące wyzwania. W ubiegłym roku koncentrowaliśmy się na zacieśnianiu współpracy z naszymi partnerami biznesowymi, nawiązaliśmy też nowe relacje we wszystkich obszarach działalności. Efektem wdrażania naszej strategii było m.in. nabycie przez ORLEN Lietuva, spółkę z Grupy ORLEN, 100% udziałów w litewskiej spółce Mockavos Terminalas i przejęcie kontroli nad kolejowym terminalem przeładunkowym przy granicy polsko-litewskiej. Jest on wykorzystywany do przeładunków produktów ropopochodnych wytwarzanych w rafinerii w Możejkach i przeznaczonych na polski oraz ukraiński rynek. Ponadto, w minionym roku przejęliśmy także spółkę OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce. Transakcja umożliwiła zachowanie pełnej kontroli nad produktem w całym łańcuchu logistycznym, a także uzyskanie wysokiej elastyczność operacyjnej w zależności od sytuacji podażowo-popytowej na rynku. Co więcej, rozbudowa własnych mocy transportowych oraz centralizacja zarządzania logistyką drogową pozytywnie wpływa na wyniki osiągane przez koncern.

Podsumowanie
roku 2021

Jako lider Europy Środkowo-Wschodniej w branży paliwowo-energetycznej rozumiemy, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na nas nie tylko w kwestiach społecznych, ale także związanych z ochroną środowiska. Drogę do zeroemisyjności wyznaczają nam cele określone w strategii ORLEN2030 i wizja silnego multienergetycznego koncernu.

Nasze dążenie do neutralności emisyjnej odzwierciedlają inwestycje w rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła, wspieranej przez moce gazowe. Intensywnie rozwijamy projekty związane z farmami wiatrowymi na lądzie i morzu oraz kontynuujemy program rozwoju fotowoltaiki. Inwestujemy w infrastrukturę ładowania aut elektrycznych – do 2030 roku chcemy uruchomić co najmniej tysiąc szybkich ładowarek. Tylko do końca tej dekady planujemy przeznaczyć ponad 30 mld zł w zrównoważone projekty inwestycyjne, w których dominować będą te, związane z redukcją emisji dwutlenku węgla.

Podsumowanie
roku 2021

Uważna analiza trendów rynkowych i szybka reakcja, połączona z konsekwentną realizacją strategicznych planów, to klucz do sukcesu PKN ORLEN. Ubiegły rok przyniósł nam najwyższy w historii zysk netto w wysokości 11,2 mld zł. Największy w tym udział miały obszary energetyki oraz petrochemii. Natomiast przychody ze sprzedaży wyniosły 131,3 mld zł, pomimo znacznego spadku marż paliwowych na polskim rynku, ponieważ już ok. 50 proc. przychodów generujemy za granicą.

Wypracowane wyniki są potwierdzeniem, że podejmowane przez nas w minionym roku działania były realną odpowiedzią na wyzwania otoczenia makro. Dywidenda PKN ORLEN za 2021 rok wyniosła, zgodnie ze strategią, 3,5 zł na jedną akcję, a na jej wypłatę przeznaczamy prawie 1,5 mld zł. Dodatkowo wyemitowaliśmy obligacje korporacyjne o łącznej wartości 1 mld zł oraz pierwsze w historii koncernu zielone euroobligacje o wartości 500 mln euro. Miniony rok po raz kolejny pokazał, że dywersyfikacja źródeł przychodów poparta strategicznymi inwestycjami ma sens.

Podsumowanie
roku 2021

PKN ORLEN jest nowoczesną marką i wizytówką polskiego biznesu. Ważną rolę w budowaniu naszej pozycji pełni marketing i sponsoring, dlatego tak istotne jest właściwe zarządzanie tymi obszarami i realizacja ambitnych projektów, wspierających działania biznesowe. Doskonałym przykładem jest sponsoring sportu i kultury.

Dzięki działalności sponsoringowej tylko w ubiegłym roku wypracowaliśmy ekwiwalent mediowy w wysokości ponad miliarda złotych. Objęliśmy wsparciem 80 utalentowanych sportowców i ok. 70 klubów z całej Polski. Zaangażowaliśmy się w projekty i inicjatywy umożliwiające rozwój 55 tysięcy dzieci i młodzieży. Nasza aktywność przynosi oczekiwane efekty, według wiodących badań, aż 7 na 10 Polaków deklaruje, że dzięki zaangażowaniu w sponsoring sportu wyżej ocenia markę ORLEN. Równie ważna jest dla nas współpraca z instytucjami kultury i wspieranie inicjatyw społecznych. Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym, które w 2021 roku PKN ORLEN objął swoim mecenatem, był Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.

W zeszłym roku opublikowaliśmy jako pierwsi w Polsce raport roczny, w którym szeroko opisaliśmy wspierane przez nas projekty, efekty naszej działalności sponsoringowej oraz wypracowane przez lata dobre praktyki w zakresie współpracy ze sportowcami, instytucjami kultury i partnerami społecznymi. Przede wszystkim jednak podkreśliliśmy w nim, że sponsoring niezmiennie traktujemy jako długofalowy element wspierający realizację naszej strategii biznesowej i tak będzie również w kolejnych latach.

Daniel Obajtek Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny

Józef Węgrecki Członek Zarządu
ds. Operacyjnych

Piotr Sabat Członek Zarządu
ds. Rozwoju

Patrycja Klarecka Członek Zarządu
ds. Sprzedaży Detalicznej

Michał Róg Członek Zarządu
ds. Handlu Hurtowego
i Międzynarodowego

Armen Konrad Artwich Członek Zarządu
ds. Korporacyjnych

Jan Szewczak Członek Zarządu
ds. Finansowych

Adam Burak Członek Zarządu
ds. Komunikacji
i Marketingu

Kluczowe wyniki

Grupa ORLEN w 2021 roku osiągnęła najwyższy w swojej historii zysk netto w wysokości 11,2 mld zł.

W wypracowaniu rekordowych wyników największy wkład miały obszary petrochemii, energetyki i rafinerii.

Koncern w 2021 roku umocnił swoją pozycję i utrzymał wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Solidne fundamenty finansowe umożliwiły zwiększenie nakładów inwestycyjnych do 9,9 mld zł.

Wyemitowane zostały obligacje korporacyjne o łącznej wartości 1 mld zł, a także zielone euroobligacje o wartości 500 mln euro, z których środki będą przeznaczone na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Była to pierwsza w historii Koncernu oraz Polski benchmarkowa emisja zielonych euroobligacji, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów.

WIĘCEJ
 • 11,2 mld

  Zysk netto

 • 14,2 mld

  Zysk operacyjny EBITDA LIFO

 • 131,3 mld

  Przychody ze sprzedaży

 • Ratingi inwestycyjne

  BBB- perspektywa pozytywna przyznany przez Agencję Fitch Ratings oraz Baa2 perspektywa pozytywna przyznany przez Agencję Moody’s

 • 9,9 mld

  Nakłady inwestycyjne

 • 13,3 mld

  Przepływy z działalności operacyjnej

 • 3,5 zł na akcję

  Wypłata dywidendy za 2020 rok

Kluczowe wyniki

W 2021 roku Grupa ORLEN kontynuowała realizację strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski przedsięwzięć w zero- i niskoemisyjne źródła energii. Konsekwentnie budowano także koncern multienergetyczny, do którego w 2022 roku dołączy Grupa LOTOS i PGNiG.

Mocny akcent położono na rozwój projektów w obszarze energetyki, w szczególności wiatrowej. Koncern zaangażował się w rozwój technologii jądrowej MMR i SMR. Uruchomił program „Hydrogen Eagle”, który zakłada budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych OZE oraz ponad 100 stacji tankowania wodorem. Rozpoczęto realizację największej inwestycji PKN ORLEN w ciągu ostatnich 20 lat – budowę instalacji olefin. W Płocku do użytku zostało oddane Centrum Badawczo-Rozwojowe, a w Trzebini instalacja do produkcji zielonego glikolu.

WIĘCEJ
 • 6 rafinerii

  o łącznej mocy przerobu ponad 35 mln ton ropy rocznie

 • <2,9 tys.

  stacji benzynowych

 • 171,4 mln
  boe

  Rezerwy ropy i gazu (2P)

 • 3,3 GW

  Łączna zainstalowana moc elektryczna

 • 6,2 GW

  Łączna zainstalowana moc cieplna

 • >0,6 GW

  zainstalowanej mocy elektrycznej pochodzącej z OZE

 • <0,1 GW

  zainstalowanej mocy cieplnej pochodzącej z OZE

 • 454

  Liczba stacji ładowania EV

Kluczowe wyniki

Zrównoważony rozwój zajmuje istotne miejsce w budowie koncernu multienergetycznego i realizacji ambitnej agendy Strategii 2030 Grupy ORLEN.

W 2021 roku Zarząd PKN ORLEN przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju (SZR) Grupy ORLEN na lata 2021-2023. SZR wspiera osiągnięcie celów biznesowych strategii Grupy ORLEN do 2030 roku i ogłoszonej w 2020 roku strategii dekarbonizacji, a także kompleksowo odnosi się do celów ESG i CSR, zapewniając solidny system zarządzania w wymiarze zrównoważonego rozwoju.

W ciągu najbliższej dekady Koncern przeznaczy ok. 30 mld PLN na inwestycje zrównoważonego rozwoju, w tym nowe modele biznesowe.

WIĘCEJ
 • >35 tys.

  pracowników Grupy ORLEN

 • 1,10

  Wskaźnik wypadkowości TRR

 • >460 tys.

  beneficjentów programu
  „Moje miejsce na Ziemi"

 • 12,1 %

  obrót kwalifikujący się do Taksonomii

 • 19,7 %

  CapEx kwalifikujący się do Taksonomii

 • 9,6 %

  OpEx kwalifikujący się do Taksonomii

Strategia
ORLEN 2030

Główny obszar rozwoju: inwestycje w OZE i moce gazowe

Kluczowym obszarem rozwoju Grupy ORLEN w najbliższej dekadzie będzie energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii i wspierana mocami gazowymi. Do 2030 roku Koncern zamierza osiągnąć poziom ponad 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych (liczonych wg udziałów Grupy ORLEN w zainstalowanych mocach). 1,7 GW zapewnią morskie farmy wiatrowe, natomiast 0,8 GW źródła lądowe – elektrownie wiatrowe i fotowoltaika. Grupa ORLEN zwiększy również z 1,1 GW do ponad 2,0 GW moc zainstalowaną w nowoczesnych elektrowniach gazowych. Uzupełnieniem mocy wytwórczych będzie rozbudowana, nowoczesna sieć dystrybucji Grupy ORLEN, dająca dostęp do szerokiego grona klientów i generująca stabilne zyski. Koncern będzie wdrażał również pilotażowe magazyny energii, umożliwiające optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

WIĘCEJ

Strategia
ORLEN 2030

Wzrost mocy petrochemicznych, produkty specjalistyczne i recykling

W perspektywie 2030 roku segment petrochemiczny będzie generował około połowę zysków Grupy ORLEN pochodzących z przerobu ropy naftowej. Umocnienie pozycji wiodącego producenta petrochemii w Europie Środkowej będzie możliwe dzięki rozwojowi obecnego portfolio produktowego oraz wejściu w nowe obszary biznesowe. Koncern rozbuduje moce w olefinach i pozostałych produktach bazowych. Wzmocni także pozycję w perspektywicznym obszarze polimerów, wydłużając łańcuch wartości i wchodząc w obszar compoundingu i koncentratów. Jednocześnie udział specjalistycznych, wysokomarżowych produktów, takich jak fenol i pochodne aromatów, zwiększy się w portfelu Grupy z obecnych 16% do około 25%. Nową gałęzią segmentu petrochemicznego będzie recykling oraz biomateriały. Do 2030 roku Grupa ORLEN osiągnie moce w recyklingu – przede wszystkim plastików – na poziomie do 0,4 mln ton. Będzie również wdrażać zaawansowane technologie gospodarki obiegu zamkniętego.

WIĘCEJ

Strategia
ORLEN 2030

Utrzymanie pozycji regionalnego lidera z istotnymi inwestycjami w biopaliwa

Do 2030 roku rafineria pozostanie ważnym segmentem działalności Grupy ORLEN. Fundamentem jego transformacji będzie zwiększenie efektywności energetycznej, pogłębienie przerobu ropy, integracja z Grupą LOTOS. Istotnym elementem będzie również zwiększenie produkcji biopaliw i paliw wodorowych. W perspektywie najbliższej dekady Koncern stanie się jednym z wiodących producentów biopaliw w regionie, w tym zaawansowanych biopaliw drugiej generacji, z mocami produkcyjnymi na poziomie 2 mln ton rocznie. W ramach realizacji strategii będą kontynuowane prace nad hubami wodorowymi we Włocławku i Płocku, a także realizowane działania pod kątem produkcji zielonego wodoru.

WIĘCEJ

Strategia
ORLEN 2030

Ekspansja sieci sprzedaży detalicznej oraz rozbudowa segmentu pozapaliwowego

Strategia zakłada dynamiczny rozwój segmentu detalicznego, opartego o rozbudowę sieci sprzedaży i znaczące poszerzenie oferty. Do 2030 roku w regionie pod polską marką ORLEN będzie działać co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Grupa ORLEN będzie rozwijać swoją sieć przede wszystkim za granicą – udział stacji zagranicznych w całej sieci wzrośnie z 37% do 45%. Koncern zwiększa dostępność paliw alternatywnych, między innymi poprzez budowę do końca dekady co najmniej 1 000 szybkich ładowarek elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG. Na bazie sieci Ruch, Koncern rozwinie formaty sklepowo-gastronomiczne poza stacjami paliw, rozbuduje własną sieć punktów odbioru paczek i ofertę e-commerce. Integracja z Grupą Energa pozwoli na budowę centrów kompleksowej obsługi klientów detalicznych i biznesowych w obszarze sprzedaży paliw i energii elektrycznej oraz rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej. Realizacja działań zapisanych w strategii pozwoli na zwiększenie masy marży pozapaliwowej o 50% w stosunku do 2019 roku.

WIĘCEJ

Strategia
ORLEN 2030

Zrównoważony wzrost portfela z naciskiem na aktywa gazowe

W strategii zakładamy ostrożny rozwój portfela aktywów wydobywczych ze szczególnym uwzględnieniem złóż gazowych oraz potencjalną odbudową istniejącego portfela aktywów wydobywczych po połączeniu z Grupą Lotos. Grupa ORLEN będzie też rozwijać obecną działalność w Polsce. Rozwój segmentu wydobycia będzie realizowany przy ciągłej maksymalizacji wartości z aktywów i poprawie doskonałości operacyjnej.

WIĘCEJ

Kierunek
Odpowiedzialność

Grupa ORLEN wspiera rozwój społeczności lokalnych, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i działa na rzecz wyrównywania szans. Zapewnia bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, dba o dziedzictwo narodowe i wspiera sport.

WIĘCEJ

Grupa ORLEN dąży do rozwoju działalności w oparciu o innowacyjne, niskoemisyjne technologie i produkty zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Podejmuje działania wspierające zachowanie bioróżnorodności i ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem.

WIĘCEJ

Pracownikom Grupy ORLEN są zapewnione godne i przyjazne warunki pracy. Relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z Wartościami Firmy.

WIĘCEJ

Grupa ORLEN dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoich klientów, odpowiada na ich oczekiwania, zwiększa dostępność i inspiruje do odpowiedzialności.

WIĘCEJ

Grupa ORLEN inspiruje do odpowiedzialności, podejmowania i rozwijania współpracy oraz promowania odpowiedzialnych postaw.

WIĘCEJ

Wyniki wyszukiwania