Otoczenie makroekonomiczne

Grupa ORLEN funkcjonuje w warunkach zmiennego otoczenia makroekonomicznego. Sytuacja gospodarcza na rynkach operacyjnych Grupy ORLEN oraz notowania paliw na rynkach światowych mają istotny wpływ na poziom konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych oraz ceny ich sprzedaży.

Wskaźniki GRI:

 • 103-2

Wskaźnik PKB i konsumpcja paliw

Podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym sytuację gospodarczą jest wskaźnik PKB, który determinowany przez konsumpcję, inwestycje oraz eksport pozwala ocenić poziom gospodarki.

Ze zmianami wskaźnika PKB zazwyczaj skorelowane są zmiany konsumpcji paliw i stopy bezrobocia.

Wzrost PKB

Zmiana % w stosunku do okresu poprzedniego

Konsumpcja paliw

mln ton

Wzrost PKB

Zmiana % w stosunku do okresu poprzedniego

Konsumpcja paliw

mln ton

Wzrost PKB

Zmiana % w stosunku do okresu poprzedniego

Konsumpcja paliw

mln ton

 

Wzrost PKB

Zmiana % w stosunku do okresu poprzedniego

Źródło: PKB na podstawie EUROSTAT.

Konsumpcja – opracowane na bazie szacunków własnych, danych Agencji Rynku Energii S.A., Litewskiego Urzędu Statystycznego, Czeskiego Urzędu Statystycznego i Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego.

Konsumpcja paliw

mln ton

Ceny produktów rafineryjnych i petrochemicznych oferowanych przez Grupę ORLEN ustalane są w większości przypadków w oparciu o ich notowania na rynkach towarowych wyrażonych w walutach obcych.

Koszty związane z zakupem podstawowych surowców, w tym ropy naftowej oraz obsługi zadłużenia są również wyrażone głównie w walutach obcych takich jak USD czy EUR.

W rezultacie zmiany kursów wymiany tych walut względem złotego mają istotny wpływ na wyniki finansowe Grupy ORLEN.

Wśród czynników zewnętrznych typowych dla branży energetycznej, rafineryjnej i petrochemicznej kluczowe znaczenie mają następujące parametry makroekonomiczne: notowania cen energii elektrycznej, praw majątkowych, uprawnień do emisji CO2 oraz węgla kamiennego (będącego podstawowym paliwem produkcyjnym w polskim systemie elektroenergetycznym), cena ropy naftowej, tzw. dyferencjał Brent/Ural oraz marże na produktach rafineryjnych i petrochemicznych oferowanych przez Grupę ORLEN.

Średni kurs walutowy

Źródło: Na podstawie kursów ustalanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Podstawowym surowcem wykorzystywanym przez Grupę ORLEN jest ropa naftowa, której światowe ceny podlegają wahaniom w efekcie zmian w globalnym popycie i podaży oraz pod wpływem czynników geopolitycznych. W związku z około 74% udziałem rop zasiarczonych w strukturze przerobu ropy Grupy ORLEN istotny wpływ na wyniki operacyjne wywiera również dyferencjał Ural/Brent.

Źródło: Opracowanie własne.

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki operacyjne Grupy ORLEN są w znacznym stopniu uzależnione od różnic pomiędzy cenami rynkowymi produktów naftowych i cenami ropy naftowej oraz innych surowców niezbędnych do ich wytwarzania – tzw. cracki. Koszty nabycia surowca i ceny po jakich Grupa ORLEN może ostatecznie sprzedać produkty rafinacji ropy naftowej uzależnione są od wielu czynników pozostających poza jej kontrolą, w tym m.in.:

 • zmian podaży/popytu na produkty rafineryjne i petrochemiczne,
 • rozwoju mocy produkcyjnych światowej branży rafineryjnej,
 • zmian w kosztach eksploatacyjnych związanych z procesami technologicznymi (koszty energii, mediów, remontów),
 • zmian w przepisach z zakresu ochrony środowiska i innych, które mogłyby się wiązać ze znacznymi wydatkami dla Grupy ORLEN.

Benzyna w USD/t

Polietylen w EUR/t

Olej napędowy w USD/t

Polipropylen w EUR/t

Ciężki olej opałowy w USD/t

Etylen w EUR/t

Paliwo lotnicze w USD/t

Propylen w EUR/t

SN 150 w USD/t

Benzen w EUR/t

Paraksylen w EUR/t

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.

Do kierunkowego oszacowania wpływu zmian czynników makroekonomicznych na wyniki Grupy ORLEN służy tzw. Modelowa Marża Downstream, która odzwierciedla bazową strukturę koszyka wsadów oraz uzyskiwanych z nich produktów rafineryjnych i petrochemicznych skalkulowanych w oparciu o notowania rynkowe.

Średnioroczna Modelowa Marża Downstream [USD/bbl]

Źródło: Opracowanie własne.

METATEZA_D_ST0054 METATEZA_D_ST0054

W ramach segmentu Rafinerii i Petrochemii kalkulowana jest również Modelowa Marża Rafineryjna  i  Modelowa Marża Petrochemiczna.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS

Wyniki segmentu energetyka są silnie powiązane z cenami energii elektrycznej oraz kosztami gazu ziemnego, węgla kamiennego i uprawnień do emisji (EUA).

Źródło: Na podstawie danych TGE.

Źródło: Na podstawie danych TGE.

Źródło: Na podstawie danych Bloomberg i Polskiego Rynku Węgla.

Źródło: Na podstawie danych Bloomberg i Polskiego Rynku Węgla.

Wyniki segmentu Wydobycie w dużym stopniu uzależnione są od aktualnych notowań ropy CLS (Canadian Light Sweet) oraz gazu AECO.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Platts i ICIS.

Analiza wrażliwości na zmiany kluczowych parametrów makroekonomicznych* [mln PLN]

orlen-wpluw na wynik-01 orlen-wpluw na wynik-01
 • Szacunkowy wpływ zmian modelowej marży downstream i modelowej marży rafineryjnej przy założeniu mocy przerobowych Grupy ORLEN w wysokości około 221 mln baryłek.
 • Szacunkowy wpływ zmian dyferencjału Ural/Brent przy założeniu mocy przerobowych ropy URAL w Grupie ORLEN na poziomie około 120 mln baryłek.
 • Szacunkowy wpływ zmiany modelowej marży petrochemicznej przy założeniu sprzedaży polimerów w Grupie ORLEN na poziomie około 885 ton (ORLEN Unipetrol / 603 tys. ton oraz BOP (50%) / 282 tys. ton).
 • Szacunkowy wpływ zmiany marży hurtowej przy założeniu wolumenu sprzedaży benzyn i oleju napędowego w Polsce w wysokości około 11,8 mln ton, natomiast wpływ zmiany marży detalicznej przy sprzedaży paliw w Polsce w wysokości około 7,1 mld litrów.
 • Szacunkowy wpływ zmiany ceny ropy naftowej skalkulowany przy wykorzystaniu struktury koszyka produktów i wsadów z modelowej marży downstream, obejmuje głównie efekt wyższych kosztów zużyć surowców na własne potrzeby energetyczne.
 • Szacunkowy wpływ zmian notowań węglowodorów w Kanadzie przy założeniu produkcji węglowodorów na poziomie około 5,7 mln baryłek boe/rok.

* Wpływ zmian powyższych parametrów został oszacowany przy założeniu braku zależności pomiędzy nimi, a także innymi parametrami kształtującymi wyniki Grupy ORLEN. Zmiany czynników makroekonomicznych mogą oddziaływać dodatkowo na inne elementy takie jak optymalizacja struktury koszyka produktów, kierunki sprzedaży czy stopnień wykorzystania mocy przerobowych, co może mieć dodatkowy wpływ na wyniki działalności.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania