Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy pracownikom Grupy ORLEN, pracownikom firm zewnętrznych realizujących prace na jej rzecz oraz bezpieczeństwa procesów operacyjnych i produkcyjnych jest traktowane priorytetowo.

Wskaźniki GRI:

W tym celu realizowane są wielokierunkowe działania w zakresie ciągłego doskonalenia kultury bezpieczeństwa pracy oraz utrzymania i rozwoju funkcjonujących standardów bezpieczeństwa.

Zgodnie z jej założeniami realizacja celów strategicznych skupiona była m.in. na:

  • kontynuowaniu wdrażania ujednoliconych standardów bezpieczeństwa w Grupie ORLEN w ramach projektu Safety Plus+;
  • usprawnieniu systemu zarządzania kontraktorami oraz osiągnięciu zaangażowania kontraktorów na poziomie utożsamiania się z wizją współtworzenia bezpiecznego miejsca pracy;
  • inicjowaniu, projektowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć oraz rozwiązań w aspekcie przeciwdziałania pandemii COVID-19;
  • realizacji różnokierunkowych działań na rzecz doskonalenia świadomości bezpiecznego wykonywania pracy i kreowaniu proaktywnych postaw wśród pracownikówi kontraktorów.

W 2021 roku zostały opracowane „Kierunki rozwoju obszaru bezpieczeństwa osobistego i procesowego Grupy ORLEN” na lata 2022-2026. Jednym z istotnych przedsięwzięć będzie wsparcie procesów przejęcia kontroli kapitałowej nad spółkami i ich grupami w obszarze bezpieczeństwa pracy. W ramach realizacji tych działań zostanie stworzony spójny system zarządzania bezpieczeństwem pracy wewnątrz Grupy ORLEN, głównie w aspekcie inkorporowanych spółek. Zostanie określona wspólna polityka bezpieczeństwa pracy Koncernu oraz zaplanowane wdrożenie jednolitych standardów bezpieczeństwa w Grupie ORLEN.

Jednym z głównych celów będzie utrzymanie wartości kluczowych KPI obszaru bezpieczeństwa pracy TRR1) ≤ 1,70 i T1PSER2) ≤ 0,3 przy jednoczesnej realizacji procesów przejęcia kontroli kapitałowej nad spółkami / grupami spółek.

Informacje dotyczące przeprowadzonych działań i podjętych inicjatyw w 2021 roku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa procesowego zostały opisane w sekcji „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”.

Informacje na temat kluczowych polityk i procedur regulujących obszar bezpieczeństwa i higieny pracy w Grupie ORLEN są zawarte w powyższej sekcji.

06_07_2021_Prace_przygotowawcze_do_uruchamiania_infrastruktury_5G_MF_03 06_07_2021_Prace_przygotowawcze_do_uruchamiania_infrastruktury_5G_MF_03

Całkowity Wskaźnik Wypadkowości TRR (pracowników i kontraktorów)*

  • 403-9

*Liczony jako łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów spółek Grupy ORLEN ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie x 1.000.000 / liczba roboczogodzin przepracowanych przez pracowników i kontraktorów w tym okresie.

Wskaźnik wypadkowości TRR pracowników Grupy ORLEN** w podziale na płeć

O – Ogółem; K – Kobiety; M – Mężczyźni

**Ilość wypadków przy pracy pracowników spółek Grupy ORLEN ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie x 1.000.000 / liczba roboczogodzin przepracowanych przez pracowników w tym okresie.

Wskaźnik wypadkowości TRR pracowników Grupy ORLEN w podziale na region

Dane dla regionów są raportowane od 2017 roku

Dane dla regionów są raportowane od 2017 roku

Wskaźnik wypadkowości TRIR***

Wskaźnik wypadkowości TRIR pracowników
[liczba]

Dane raportowane od 2021 roku

Wskaźnik wypadkowości
TRIR kontraktorów [liczba]

Dane raportowane od 2021 roku

Wskaźnik wypadkowości TRIR pracowników i kontraktorów [liczba]

Dane raportowane od 2021 roku

***jest liczony według następującej formuły: ilość wypadków przy pracy pracowników ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie * 200000 / liczba roboczogodzin przepracowanych przez pracowników w tym okresie.

Wypadki przy pracy
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN**** liczba 12 93 4 78 7 41 4 38 5 42 3 42 4 40 GRI 403-9
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN***** liczba 11 22 6 17 16 17 18 32 10 24 10 19 10 18
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów Grupy ORLEN liczba 23 115 10 95 23 58 22 70 15 66 13 61 14 58
****Liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników spółek Grupy ORLEN przez pracodawcę, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego.
*****Liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników firm zewnętrznych spółek Grupy ORLEN wykonujących pracę na jej rzecz i na terenie należącym lub dzierżawionym przez spółkę koncernu, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego. W myśl definicji kontraktorami są również pracownicy Stacji Paliw PKN ORLEN.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN* liczba 91 11 3 0 0 63 15 4 0 0 33 13 0 2 0 27 13 2 0 0 30 14 3 0 0 36 7 2 0 0 25 16 3 0 0 GRI 403-9
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN** liczba 33 0 0 0 0 17 6 0 0 0 28 4 0 1 0 29 17 3 0 1 29 4 1 0 0 Wskaźnik raportowany od 2017 roku
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów Grupy ORLEN liczba 124 11 3 0 0 80 21 4 0 0 61 17 0 3 0 56 30 5 0 1 59 18 4 0 0

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety+Mężczyźni Kobiety+Mężczyźni
Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN liczba 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 44 34 GRI 403-9
Ilość lekkich wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN liczba 12 88 4 78 7 41 4 37 5 42 0 1
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN liczba 12 93 4 78 7 41 4 38 5 42 44 45

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Wskaźnik raportowany od 2017 roku GRI 403-9
Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN liczba 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ilość lekkich wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN liczba 88 10 2 0 0 63 15 4 0 0 33 13 0 2 0 27 12 2 0 0 30 14 3 0 0
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN liczba 91 11 3 0 0 63 15 4 0 0 33 13 0 2 0 27 13 2 0 0 30 14 3 0 0

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN liczba 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 Wskaźnik raportowany od 2015 roku GRI 403-9
Ilość lekkich wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN liczba 11 20 6 17 16 17 18 18 10 21 9 18
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN liczba 11 22 6 17 16 17 18 32 10 24 10 19

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
Ilość śmiertelnych wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN liczba 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Wskaźnik raportowany od 2017 roku GRI 403-9
Ilość lekkich wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN liczba 31 0 0 0 0 17 6 0 0 0 28 4 0 1 0 29 6 0 0 1 28 3 0 0 0
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN liczba 33 0 0 0 0 17 6 0 0 0 28 4 0 1 0 29 17 3 0 1 29 4 1 0 0

Wskaźnik ciężkości i liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN GRI
Wskaźnik ciężkości dla wypadków przy pracy odnotowanych wśród pracowników w Grupie ORLEN***** 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 GRI 403-9
liczba Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Ogółem
liczba 53,36 52,08 53,53 43,22 97,25 40,45 56,27 21,43 62,22 64,71 105,5 60,42 60,23 71,8 58,86 49,6 75,39

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Wskaźnik ciężkości dla wypadków przy pracy odnotowanych wśród pracowników w Grupie ORLEN****** liczba Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Ogółem Ogółem Ogółem GRI 403-9
liczba 53,36 46,71 122,91 0 0 0 43,22 41,95 44,00 60,25 0 0 56,27 51,42 73,38 0 25 0 64,71 60,15 71,23 84 0 0 60,23 49,6 75,39
******Wynik ilorazu liczby dni absencji chorobowej poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowników Grupy ORLEN oraz liczby uznanych przez pracodawcę wypadków przy pracy pracowników koncernu skutkujących zwolnieniami lekarskimi.

Liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN******* GRI
Liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN******* 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 GRI 403-9
liczba Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem Ogółem
liczba 5 603 625 4 978 3 544 389 3 155 2 701 150 2 551 2 718 422 2 296 2 831 359 2 472 2 232 3 317
******* Liczba faktycznych dni absencji chorobowej pracownika spółek Grupy ORLEN w danym okresie czasu, które były wynikiem uznanego przez pracodawcę wypadku przy pracy.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Liczba dni absencji poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy w Grupie ORLEN******* liczba Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Ogółem Ogółem Ogółem GRI 403-9
liczba 5603 4251 1352 0 0 0 3544 2643 660 241 0 0 2701 1697 954 0 50 0 2718 1624 926 168 0 0 2831 2232 3317
******* Liczba faktycznych dni absencji chorobowej pracownika spółek Grupy ORLEN w danym okresie czasu, które były wynikiem uznanego przez pracodawcę wypadku przy pracy.

Liczba odnotowanych chorób zawodowych w poszczególnych grupach pracowników Grupy ORLEN******** GRI
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 GRI 403-10
Pracownicy administracyjno-biurowi liczba 0 0 0 0 0 0 0
Wyższy i średni personel techniczny liczba 0 0 0 0 0 0 0
Pracownicy obsługujący instalacje i urządzenia technologiczne liczba 3 1 2 1 3 4 2
Pracownicy wykonujący prace konserwacyjno- remontowe liczba 1 2 2 1 0 2 3
Pracownicy zatrudnieni w transporcie i magazynowaniu liczba 1 0 1 1 0 0 1
Ogółem liczba 5 3 5 3 3 6 6
Wykaz spółek Public Company ORLEN Lietuva (5) Public Company ORLEN Lietuva (2), Grupa UNIPETROL (1) Public Company ORLEN Lietuva (5) Public Company ORLEN Lietuva (2), UNIPETROL RPA,s.r.o.(1) Public Company ORLEN Lietuva (3) Public Company ORLEN Lietuva (6) PKN ORLEN S.A.(1), Public Company ORLEN Lietuva (3), PARAMO,a.s. (1), ANWIL S.A.(1)
********Ilość uznanych chorób zawodowych określa liczbę decyzji wydanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzających choroby zawodowe u pracowników, którzy pracują bądź pracowali w spółkach Grupy ORLEN.

Rodzaje urazów doznanych podczas wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
rozcięcia % 17,14 20,48 18,75 Dane raportowane od 2019 roku
stłuczenia % 16,19 15,66 16,67
oparzenia % 10,48 13,25 10,42
pęknięcia i złamania % 23,81 10,84 14,58
zwichnięcia i skręcenia % 21,90 32,53 25,00
inne % 10,48 7,23 14,58

Rodzaje urazów doznanych podczas wypadków przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
rozcięcia % 15,15 26,09 12,12 Dane raportowane od 2019 roku
stłuczenia % 15,15 21,74 12,12
oparzenia % 0,00 4,35 9,09
pęknięcia i złamania % 21,21 30,43 15,15
zwichnięcia i skręcenia % 12,12 13,04 24,24
inne % 36,36 4,35 27,27

Rodzaje czynności podczas których odnowano wypadki przy pracy pracowników Grupy ORLEN
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
bieżąca obsługa instalacji i urządzeń % 16,19 20,73 25,00 Dane raportowane od 2019 roku
przemieszczanie się % 40,00 40,24 41,67
utrzymanie ruchu, konserwacja i prace remontowe % 21,90 23,17 14,58
kolizje drogowe % 8,57 7,32 6,25
inne czynności % 13,33 8,54 12,50

Rodzaje czynności podczas których odnowano wypadki przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
bieżąca obsługa instalacji i urządzeń % 3,03 8,70 6,06 Dane raportowane od 2019 roku
przemieszczanie się % 33,33 17,39 18,18
utrzymanie ruchu, konserwacja i prace remontowe % 21,21 8,70 18,18
kolizje drogowe % 3,03 8,70 0,00
inne czynności % 39,39 56,52 57,58

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 GRI
Ilość zdarzeń awaryjnych w Grupie ORLEN: Polska Czechy Litwa Polska Czechy Litwa Polska Czechy Litwa Polska Czechy Litwa Polska Czechy Litwa Polska Czechy Litwa Polska Czechy Litwa GRI OG-13
TIER1 3 3 1 1 4 0 0 7 1 2 4 0 1 4 0 3 0 0 1 4 0
TIER2 2 1 0 1 6 1 2 2 0 3 2 1 7 6 0 4 9 1 3 2 0
TIER3 – Produkcja 82 0 10 87 0 16 59 1 10 80 0 14 47 0 22 30 0 25 43 4 19

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania