Realizacja celów Strategii w 2021 roku

W 2021 roku, pomimo trwającej wciąż pandemii COVID-19, PKN ORLEN umocnił swoją pozycję i utrzymał wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie. Koncern osiągnął rekordowy zysk operacyjny EBITDA LIFO w wysokości 14,2 mld PLN.

Wskaźniki GRI:

SDGs:

  • Cel 7
  • Cel 9
  • Cel 11
  • Cel 12
  • Cel 13

Kapitały:

  • 103-1
  • 103-2

Dodatni wkład w wypracowaniu wyników w 2021 roku miały wszystkie segmenty biznesowe

Wypracowany zysk w połączeniu ze stabilną sytuacją finansową potwierdzoną bezpiecznym poziomem wskaźników zadłużenia pozwolił na wyższy o 0,9 mld PLN poziom nakładów inwestycyjnych w porównaniu do wykonania z 2020 roku. Grupa przeznaczyła na inwestycje 9,9 mld PLN, a realizacje obejmowały m.in. budowę instalacji Visbreakingu w Płocku, rozbudowę zdolności produkcji instalacji olefin w Płocku, rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w ANWILU, modernizację obecnych aktywów oraz przyłączenie nowych odbiorców w Grupie Energa, budowę instalacji glikolu propylenowego (Trzebinia), Centrum Badawczo-Rozwojowego (Płock), przygotowania do budowy farmy wiatrowej na Bałtyku, uruchomienie kolejnych około 300 punktów alternatywnego tankowania (łącznie około 500). Zgodnie ze strategią ORLEN2030 w 2021 roku kontynuowano również procesy akwizycyjne.

PKN ORLEN, zgodnie z przyjętą w listopadzie 2020 roku Strategią do 2030 roku, powrócił do ścieżki wypłaty dywidendy sprzed pandemii COVID-19, co oznacza wypłatę na poziomie min. 3,50 PLN na akcję wobec 1,00 PLN w 2020 roku i utrzymanie lub wzrost tego poziomu w kolejnych latach. Wypłata dywidendy na tym poziomie odzwierciedla dobrą bieżącą sytuację płynnościową i finansową koncernu.

W 2021 roku Koncern po raz kolejny został odznaczony tytułem The World’s Most Ethical Company 2021 i Top Employer Polska 2021.

Wyszczególnienie Wykonanie 2021 Strategia 2030
Średnia za lata 2021-2025
Odchylenie (2-3)
1 2 3 4
Cena ropy Brent [USD/bbl] 70,9 57,8 +13,1
Modelowa Marża Rafineryjna [USD/bbl] 2,4 4,1 -1,7
Dyferencjał Ural/Brent [USD/bbl] 1,9 1,48 +0,42
Modelowa Marża Petrochemiczna [EUR/t] 1 273 884 +389
orl_FINANSE orl_FINANSE
orl_OPERACJE orl_OPERACJE
orl_ESG-wyszczegolnienie orl_ESG-wyszczegolnienie

Kluczowe czynniki sukcesu strategii

Jednostka Wykonanie 2021 Wykonanie 2020
Zysk z działalności operacyjnej wg LIFO powiększony o amortyzację („EBITDA LIFO”) przed odpisami aktualizacyjnymi1, w tym: mld PLN 14,2 12,4
Rafineria mld PLN 3,6 0
Petrochemia mld PLN 4,3 2,3
Energetyka mld PLN 3,7 7,7
Detal mld PLN 2,9 3,2
Wydobycie mld PLN 0,4 0,3
Dźwignia finansowa % 23,3 31,0
Dług netto / EBITDA LIFO (przed odpisami aktualizującymi) X 0,80 1,02
Udział w rynku paliw w Polsce2 % 49,8 52,6
Wykorzystanie mocy rafineryjnych % 85 84
Przerób ropy w Grupie ORLEN mln t 29,9 29,5
Uzysk paliw PKN ORLEN % 82 82
Produkcja energii elektrycznej netto TWh 11,4 8,9
Udział sprzedaży paliw w rynkach macierzystych2 % 15,2 15,7
1 Wyniki z działalności operacyjnej w latach 2020 i 2021 zawierają odpisy z tytułu utraty wartości majątku w wysokości odpowiednio: (1 591) mln PLN oraz 811 mln PLN.
2 Stan na koniec roku.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania