Akcjonariat i akcje

Akcje PKN ORLEN notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, WIG-ESG, WIGDIV, a także indeksu branżowego WIG-PALIWA.

Wskaźniki GRI:

Kapitały:

W 2021 roku indeks największych spółek WIG20 zyskał na wartości 14,26% (r/r), natomiast indeks WIG wzrósł o 21,52% (r/r). W tym okresie cena akcji PKN ORLEN wzrosła o 28,79% (r/r). Uwzględniając wypłatę dywidendy oraz jej reinwestycję roczna stopa zwrotu z inwestycji w akcje PKN ORLEN wyniosła 35,19% w PLN. W ubiegłym roku na rynku podstawowym właściciela zmieniło 278 362 144 akcji, czyli o 27% mniej w porównaniu z rokiem 2020.

  • 102-5

Kapitał i struktura akcjonariatu PKN ORLEN

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN.*

* Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2021 rok”

  • Kapitał zakładowy PKN ORLEN dzieli się na 427 709 061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 PLN. Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji PKN ORLEN.
  • Zarząd PKN ORLEN nie posiada informacji o umowach wpływających na przyszłą zmianę ilości akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
  • W 2021 roku w Grupie ORLEN nie był realizowany program akcji pracowniczych.
  • W 2021 roku PKN ORLEN nie przeprowadzał transakcji nabywania akcji własnych.
  • Członkowie Zarządu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiadali akcji Spółki.
  • Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiadali akcji PKN ORLEN.

W 2021 roku oraz do dnia autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2021 rok” nie było zmian w strukturze akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w kapitale zakładowym PKN ORLEN. Liczba akcji posiadana przez akcjonariuszy prezentowana jest na podstawie najbardziej aktualnych, oficjalnych informacji posiadanych przez Spółkę.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2021 roku, na 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2021 rok”

Akcjonariusz Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
(na 01.01.2021*)
Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
(na 01.01.2021*)
Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu (na 31.12.2021 i na dzień autoryzacji raportu**) Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (na 31.12.2021 i na dzień autoryzacji raportu**)
Skarb Państwa 117 710 196 27,52% 117 710 196 27,52%
Nationale-Nederlanden OFE 31 391 297 7,34% 32 260 505 7,54%
Aviva OFE Aviva Santander 26 898 000 6,29% 27 500 000 6,43%
Pozostali 251 709 568 58,85% 250 238 360 58,51%
Razem 427 709 061 100,00% 427 709 061 100,00%
* zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 5 czerwca 2020 roku
** zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 27 maja 2021 roku

Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji

Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności akcji PKN ORLEN. Ograniczenia takie mogą wynikać z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o kontroli niektórych inwestycji.

Notowania akcji PKN ORLEN

Kluczowe dane dotyczące akcji PKN ORLEN

Kluczowe Dane J.M. 2021 2020 2019 zmiana %
1 2 3 4 5 6=(3-4)/4
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej mln PLN 11 122 2 755 4 300 303,7%
Kurs maksymalny* PLN 91,20 87,28 113,85 4,5%
Kurs minimalny* PLN 56,00 37,20 77,60 50,5%
Cena akcji na koniec roku** PLN 74,34 57,72 85,82 28,8%
Średnia cena w okresie** PLN 72,70 59,00 97,40 23,2%
Wskaźnik P/E*** średni 2,8 9,2 9,7 -69,6%
Wskaźnik P/E*** na koniec roku 2,9 9,0 8,5 -67,8%
Liczba wyemitowanych akcji szt. 427 709 061 427 709 061 427 709 061 0,0%
Kapitalizacja na koniec roku mln PLN 31 796 24 687 36 706 28,8%
Średnia dzienna wartość obrotów mln PLN 79 88 76 -10,2%
Średni dzienny wolumen obrotu szt. 1 109 013 1 512 842 783 455 -26,7%
*Wartość akcji wg kursów transakcyjnych.
**Ceny akcji wg kursów zamknięcia poszczególnych notowań.
***P/E – cena rynkowa akcji (P) / wartość zysku netto przypadającą na jedną akcję (earnings per share – EPS).

PLN/akcję

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Giełdy Papierów Wartościowych.

* Zmiana procentowa notowań PKN ORLEN, WIG 20 w stosunku do notowań z 30 grudnia 2020 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Giełdy Papierów Wartościowych.

D_ST3051g D_ST3051g

Polityka dywidendowa

W ramach przyjętej w listopadzie 2020 roku Strategii Grupy ORLEN na lata 2021-2030 PKN ORLEN przyjął również politykę dywidendową zakładającą coroczną wypłatę dywidendy na poziomie minimum 3,50 PLN na 1 akcję poczynając od roku 2021. Koncern realizuje politykę dywidendową uwzględniając sytuację płynnościową i realizację strategicznych celów finansowych. Propozycja podziału zysku Jednostki Dominującej za 2020 rok została przedstawiona w pkt 14.9.5. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2021 rok.

Wykonywanie prawa głosu oraz specjalne uprawnienia kontrolne akcjonariuszy

Wykonywanie prawa głosu oraz specjalne uprawnienia kontrolne zostały szczegółowo uregulowane w Statucie PKN ORLEN. Zgodnie z postanowieniami Statutu jedna akcja PKN ORLEN daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W Statucie Spółki prawo głosowania akcjonariuszy zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosowania nie dotyczy Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki).

Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zwani są Zgrupowaniem. Zasady kumulacji i redukcji szczegółowo określa Statut Spółki. Akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie mogą wykonywać prawa głosu z więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli skumulowana liczba akcji zarejestrowana na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania przekracza 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, to głosy wynikające z liczby posiadanych akcji podlegają redukcji, której zasady szczegółowo określa Statut Spółki.

Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa powyżej nie dotyczy podmiotów zależnych od Skarbu Państwa.

Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Ponadto jeden Członek Zarządu PKN ORLEN jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki, przy czym takiego Członka Zarządu PKN ORLEN odwołuje Rada Nadzorcza.

Dodatkowo, zgodnie ze Statutem Spółki, tak długo jak Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonywanie czynności dotyczących: zbycia lub obciążenia w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów w następujących spółkach: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A. oraz w spółce, która zostanie utworzona w celu prowadzenia działalności w zakresie transportu rurociągowego paliw płynnych, wymagają głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Skarb Państwa.

Specjalne uprawnienia dla akcjonariusza Skarbu Państwa wynikać mogą także z postanowień przepisów powszechnie obowiązujących, tj.:

  • ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych;
  • ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji;
  • ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ratingi

W 2021 roku utrzymane zostały oceny ratingowe PKN ORLEN na poziomie inwestycyjnym przyznane przez dwie wiodące agencje ratingowe Fitch Ratings i Moody’s Deuchland GmbH, odpowiednio na poziomie BBB- z perspektywą stabilną i Baa2 z perspektywą pozytywną. W maju 2021 roku agencja Fitch Ratings umieściła rating PKN ORLEN na liście „positive watch” w związku z planowanymi przejęciami kapitałowymi Grupy Lotos i PGNiG. Prowadzone przez PKN ORLEN procesy akwizycyjne, konsolidujące polski sektor energetyczny, wg agencji wpłyną pozytywnie na wzrost dywersyfikacji biznesowej koncernu oraz stabilność przepływów pieniężnych. Agencja podkreśla także, że PKN ORLEN zamierza sfinansować transakcje głównie akcjami własnymi, pochodzącymi z podniesienia kapitału, utrzymując przy tym swoje zadłużenie na konserwatywnym poziomie nie przekraczającym 2,0-2,5x skorygowanego wyniku EBITDA.

Ratingi obligacji wyemitowanych przez Grupę ORLEN zostały opisane w pkt 5.3.3 „Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2021 rok”.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania