Nakłady inwestycyjne

Inwestycje w spółkach Grupy ORLEN obejmują zarówno działania mające na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko obecnych segmentów biznesowych, jak również proekologiczny rozwój nowych obszarów działalności.

Wskaźniki GRI:

SDGs:

  • Cel 6
  • Cel 7
  • Cel 11
  • Cel 12
  • Cel 13

Kapitały:

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

PKN ORLEN konsekwentnie angażuje się w rozwój odnawialnych źródeł energii. Wspólnie z innymi podmiotami, w tym z ORLEN Południe, podpisał porozumienie zakładające zintensyfikowanie prac w obszarze biogazu i biometanu. Rozwój tego sektora odnawialnych źródeł energii wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zmniejszenie importu surowców energetycznych. To już kolejna inicjatywa PKN ORLEN, która wpisuje się w strategię ORLEN 2030 zakładającą osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku. ORLEN Południe, spółka z Grupy ORLEN, podpisała umowę na budowę w Trzebini instalacji do produkcji i destylacji olejów posmażalniczych (ang. used cooking oil – UCO) oraz estrów metylowych kwasów tłuszczowych (ang. fatty acid methyl esters – FAME), która z olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych będzie produkować 30 tys. ton estrów oraz 7 tys. ton gliceryny rocznie. Wykorzystanie innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań to kolejny krok w przekształcaniu ORLEN Południe w nowoczesną biorafinerię i realizacja strategicznych celów Grupy ORLEN, zakładających dynamiczny rozwój paliw alternatywnych. Inwestycja w Trzebini, której wartość szacowana jest na ok. 127,5 mln zł, zostanie zrealizowana w pierwszym kwartale 2023 roku. Co ważne, inwestycja wpisuje się także w unijną dyrektywę RED II premiującą przetwarzanie i ponowne wykorzystanie produktów odpadowych oraz będzie miała pozytywny wpływ na ograniczenie, zgodnie z Narodowym Celem Redukcyjnym, emisji CO2.

W 2021 roku PKN ORLEN w ramach dostosowania instalacji petrochemicznych do najlepszych dostępnych technik BAT dla wielkotonażowej produkcji organicznych substancji chemicznych (ang. large volume organic chemicals – LVOC), wykonała zabudowę systemu monitoringu spalin na piecach olefinowych oraz na instalacji Paraksylenu. W 2021 roku uzyskano niezbędne decyzje dla budowy instalacji do utylizacji gazów siarkowodorowych Claus i instalacji oczyszczania gazów resztkowych (ang. tail gas treating unit – TGTU) typu SCOT (ang. shell Claus off-gas treatment). Ponadto trwa realizacja budowy nowego zbiornika o pojemności 10 tys. m3 z dachem pływającym na oczyszczalni ścieków Zakładu Produkcyjnego w Płocku, co wpłynie na zmniejszenie emisji niezorganizowanej lotnych związków organicznych (LZO) i ograniczenie uciążliwości zapachowej z otwartych zbiorników retencyjnych.

Podjęto działania mające na celu przygotowanie Zakładu w Płocku do współuwodornienia olejów roślinnych (ang. vegetable oils – VO) i posmażalniczych UCO dla realizacji narodowego celu wskaźnikowego NCW na poziomie 8,5% produkcji biokomponentów paliwowych.

PKN ORLEN wdraża również projekty w zakresie instalacji fotowoltaicznych.

W 2021 roku realizowano prace związane z budową elektrowni fotowoltaicznej na terenie bloku parowo-gazowego (ang. combined cycle gas turbine – CCGT) we Włocławku oraz na terenie PKN ORLEN w Płocku.

Na obiektach dystrybucyjnych PKN ORLEN wykonywano odwodnienia liniowe, przyłącza wodno-kanalizacyjne i sanitarne, montaż myjni i separatorów w ramach budowy sieci stacji paliw w nowej lokalizacji lub dostosowania już istniejącego obiektu do standardów Koncernu w przypadku zakupu/dzierżawy gotowego obiektu. Na posiadanych terminalach paliw modernizowano systemy oczyszczania ścieków oraz hermetyzowano czynności przeładunkowe.

PKN ORLEN rozszerzył system wykrywania nieszczelności i ich napraw (ang. leak detection and repair – LDAR) o kolejne instalacje produkcyjne, tym razem w części petrochemicznej Zakładu Produkcyjnego w Płocku i we Włocławku. Tym samym w pełni i terminowo spełnione zostały wymagania Najlepszych Dostępnych Technik BAT w tym zakresie. Projekt ma na celu identyfikację, monitorowanie i redukcję rozproszonej emisji lotnych związków organicznych, a tym samym przyczynia się do zmniejszania oddziaływania zakładu na środowisko, strat surowców i produktów, a także prowadzi do poprawy bezpieczeństwa procesowego oraz warunków pracy obsługi. W ramach prac wdrożeniowych dla obszaru petrochemii w zakładach w Płocku i we Włocławku przebadano około 170 tys. potencjalnych punktów emisji na 16 jednostkach produkcyjnych. Co istotne, wykazano bardzo wysoki poziom szczelności instalacji petrochemicznych – odsetek wycieków wynosił poniżej 1%.

W ORLEN Lietuva na instalacjach technologicznych przeprowadzono szereg inwestycji, w których zastąpiono wykorzystanie pary o wysokim ciśnieniu parą niskociśnieniową dzięki czemu spadło zużycie paliwa gazowego. Modernizacja wymienników ciepła wraz z uszczelnieniem nagrzewnic pozwoliła na powtórne wykorzystanie ciepła do dogrzania strumieni o niższych temperaturach. Inwestycje przyczyniły się do optymalizacji zużycia paliwa i energii do produkcji pary technologicznej.

Spółka ORLEN Unipetrol zakończyła budowę nowej kotłowni na bloku Krakingu Parowego, przez co dostosowano jednostkę do wymagań emisyjnych BAT (ang. best available techniques) dla instalacji LVOC. Ponadto przeprowadziła cykl inwestycji w obszarze gospodarki ściekowej, w trakcie których wykonano m.in.: wymianę rurociągu kanalizacji przemysłowej, zamontowano urządzenia do odbioru i transportu osadów na oczyszczalni ścieków, uruchomiono nowe przepompownie oraz rozpoczęto budowę awaryjnego zbiornika przelewowo-odbiorczego siarki.

W Energa Elektrownie Ostrołęka wykonana została nowoczesna Instalacja Odsiarczania Spalin redukująca w sposób znaczący emisje zanieczyszczeń w zakresie SO₂ i pyłu. W Elektrociepłowni Kalisz zainwestowano w wykonanie rezerwowo-szczytowej wodnej kotłowni gazowej z dwoma kotłami o mocy ok. 20 MWt każdy i jednym kotłem o mocy ok. 10 MWt.

Zabudowę pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną i dostosowaniem instalacji centralnego ogrzewania budynku administracyjnego przeprowadzono w ORLEN KolTrans we Włocławku.

W listopadzie 2021 roku spółka ORLEN Projekt zakończyła realizację kolejnej inwestycji przyjaznej środowisku.

Przy budynku biurowym w Płocku zainstalowana została stacja ładowania samochodów elektrycznych typu AC – dla prądu zmiennego (ang. alternating current). Zamontowana jednostka oraz przygotowane miejsca postojowe umożliwiają jednoczesne ładowanie dwóch samochodów elektrycznych. Moc znamionowa każdego punktu ładowania wynosi 22,1 kW. Ładowarkę AC wyposażono w standardowe złącze umożliwiające ładowanie większości aut dostępnych na terenie Unii Europejskiej. Pozyskana energia pochodzi z mikroinstalacji fotowoltaicznej, wybudowanej w 2020 roku przez ORLEN Projekt. Energia pozyskana z OZE pozwala na wykonanie ok. 1300 pełnych cykli ładowania, co pokrywa w całości obecne zapotrzebowanie floty w spółce i daje możliwość osiągnięcia zerowej emisyjności.

Program Fotowoltaiki realizowała również spółka ORLEN Aviation, pozyskując energię słoneczną z paneli na poziomie 5% własnego zapotrzebowania.

W odnawialne źródła energii inwestowały również spółki Grupy ENERGA, ANWIL i ORLEN Południe.

W ORLEN Południe wykonano również modernizację węzła odwadniania osadów ściekowych w obrębie Separatora Centralnego. W efekcie inwestycji udało się ograniczyć ilości powstających odpadów.

Bazując na przeglądzie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów pod kątem spełniania wymagań wynikających z Decyzji Wykonawczej Komisji ustanawiającej konkluzje dotyczące dostępnych technik BAT w odniesieniu do spalania odpadów spółki PKN ORLEN, ORLEN Eko i ANWIL podjęły działania dostosowawcze. Spalarnia odpadów w Zakładzie do produkcji kwasu tereftalowego PTA (ang. purified terephthalic acid) PKN ORLEN zostanie dostosowana do wymagań określonych w konkluzjach BAT w zakresie odzysku energii oraz w zakresie monitoringu emisji. ORLEN Eko rozpoczęła prace na Instalacji do Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPON) w zakresie dotrzymania niższych normatywów w emisji do powietrza oraz w ściekach odprowadzanych do kanalizacji. Jednocześnie prowadzono w spółce dostosowanie instalacji unieszkodliwiania odpadów w procesie rozdrabniania do wymagań określonych w konkluzjach BAT w odniesieniu do przetwarzania odpadów w zakresie sposobu prowadzenia monitoringu emisji. Na instalacji zostanie zabudowany skruber zapewniający oczyszczenie powietrza z hali instalacji. Ponadto rozpoczęto prace związane z budową kwatery składowiska odpadów niebezpiecznych, która zapewni bezpieczne składowanie pozostałości poprocesowych z instalacji ITPON.

Inwestycje w spółkach Grupy ORLEN obejmują zarówno działania organizacyjne, w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowo-energetycznych, szkolenia pracowników, prace badawczo-rozwojowe w zakresie środowiska, jak i techniczne mające na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko obecnych segmentów biznesowych i proekologiczny rozwój nowych obszarów działalności.

>21 mln €

Łączny koszt realizacji inwestycji środowiskowych poniesiony przez PKN ORLEN w 2021 roku

67 mln €

Wysokość nakładów poniesionych przez spółki z Grupy ORLEN na inwestycje i działania związane z ochroną środowiska w 2021 roku

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania