Zintegrowany System Zarządzania

Grupa ORLEN dostarcza klientom produkty najwyższej jakości, dążąc jednocześnie do osiągania maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej, efektywności energetycznej, wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji.

Wskaźniki GRI:

Kapitały:

 • 102-11
 • 103-3

Zakres i zasady funkcjonowania ZSZ regulują:

 • Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania z załącznikami (ZSZ);
 • Księga Systemu Zarządzania Energią;
 • Księga Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP);
 • Księga Risk Based Inspection (RBI);
 • Księga JET A1 – nadzoru nad jakością paliwa do turbinowych silników lotniczych w produkcji, magazynowaniu i dystrybucji;
 • Księga Systemu wg PN-EN ISO/IEC 17025;
 • Księga HACCP;
 • Procedury systemowe zatwierdzane przez Prezesa Zarządu Generalnego Dyrektora/Członków Zarządu;
 • Mapy, Karty i Mierniki zidentyfikowanych Procesów;
 • Procedury / instrukcje operacyjne zatwierdzane przez Dyrektorów / Kierowników, dotyczące nadzorowanych przez nich procesów / obszarów.

W 2021 roku w ramach ZSZ zrealizowano następujące kluczowe zadania:

Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania PKN ORLEN S.A.;
Polityką Energetyczną PKN ORLEN S.A.;
Polityką Bezpieczeństwa Żywności PKN ORLEN S.A.

Szczegółowe informacje na temat efektów działań realizowanych w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania w 2021 roku są dostępne w pozostałych częściach Raportu Zintegrowanego, między innymi:

 • Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i kluczowe wskaźniki dotyczące wpływu działalności na środowisko zostały opisane w sekcji „Nakłady inwestycyjne”.
 • Statystyki prezentujące zgodność działalności z najwyższymi standardami bezpieczeństwa zawiera sekcja „Bezpieczeństwo Pracowników i Podwykonawców”.
 • Dane w zakresie efektów działań, których cele jest zdrowie i bezpieczeństwo klientów zawiera sekcja „Klienci”.
 • Opis efektów zarządzania energią jest dostępny w sekcji „Zarządzanie Energią”.
 • Dane dotyczące wykorzystanych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju są dostępne w sekcji  „Surowce i procesy produkcyjne”.

Wszystkie certyfikaty i polityki są dostępne na: Systemy zarządzania | ORLEN

Zarządzanie procesowe

Stosowane jest podejście procesowe polegające na zidentyfikowaniu i zmapowaniu procesów, z uwzględnieniem analizy kontekstu funkcjonowania całej organizacji, niezbędnych do zapewnienia zgodności z wymaganiami oferowanych klientom wyrobów i usług, przy zachowaniu proekologicznych metod produkcji, proekologicznego podejścia i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, ciągłej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz spełniania wymagań we wszystkich obszarach mających wpływ na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w PKN ORLEN.

Określona została sekwencja procesów i ich wzajemne powiązania, które stanowią wielowarstwowy mechanizm pozwalający rozpoznawać i spełniać wymagania klientów. Monitorowanie poszczególnych procesów oraz ocena skuteczności osiągania ich celów odbywa się poprzez weryfikowanie uzyskiwanych wartości mierników dla procesów i ich porównywanie z wartościami przyjętymi, jako kryteria oceny. Takie rozwiązanie pozwala zarządzać i doskonalić procesy na podstawie rzeczywistych, mierzalnych danych.

Zgodnie z podejściem opartym na ryzyku, właściciele procesów odpowiadają za identyfikację zagrożeń i możliwości (ryzyk i szans), które mogą potencjalnie wpływać na działania i efektywność realizowanych procesów – spełnienie wymagań klientów i podejmowanie odpowiednich „proporcjonalnych” działań z nimi związanych. W sposób procesowy realizowany jest system auditów wewnętrznych funkcjonujący w oparciu o dedykowaną procedurę i weryfikujący zgodność działania poszczególnych obszarów z przyjętymi do stosowania standardami. Podejmowane działania doskonalące obejmują warunki wewnętrzne i zewnętrzne oraz identyfikują szanse i możliwości, jakie pojawiają się przed organizacją.

Kierunki doskonalenia ZSZ są ustalane przez najwyższe kierownictwo zgodnie z procedurą oceny funkcjonowania ZSZ przez najwyższe kierownictwo spółki. Tryb realizacji działań w poszczególnych obszarach ustalono w obowiązujących procedurach.

W Spółce zidentyfikowano łącznie 54 procesy / podprocesy, dla których określono 135 mierników. W kartach procesów określono mierniki, które zawierają trzystopniowe kryteria oceny skuteczności, zdefiniowane jako akceptowalne, wymagające monitorowania lub wymagające podjęcia działań korekcyjnych/korygujących. Ocena stopnia realizacji mierników dokonywana jest na podstawie danych wprowadzanych przez właścicieli procesów/ podprocesów do Dok-system.

Poprzez standaryzację i stosowanie mechanizmów systemowych, w tym działań zapobiegawczych realizuje się zasada przezorności, prewencja ryzyka szkód środowiskowych, skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem informacji. Zasadę przezorności wspierają mechanizmy systemowe, uprzedzające występowanie nieprawidłowości, bazujące na analizie procesów oraz elementach analizy ryzyk i szans. Zgodnie z zasadą przezorności działalność biznesowa uwzględnia ograniczenia zapobiegające degradacji środowiska.

DBB_4560 DBB_4560

Audity - weryfikacja zewnętrzna i wewnętrzna ZSZ

W 2021 roku PKN ORLEN został poddany okresowo przeprowadzanej weryfikacji zewnętrznej, której potwierdzeniem są Certyfikaty zgodności realizowanych działań z wymaganiami międzynarodowych standardów.

Do oceny działalności spółki powoływane są akredytowane jednostki zewnętrzne, które corocznie prowadzą audity w obszarach objętych systemami zarządzania. W roku 2021 były to:

 • Audit recertyfikacyjny ISCC EU – Bureau Veritas Polska, obejmował weryfikację dokumentacji potwierdzającej zgodność standardów systemu ISCC EU w Zespole Systemów Zarządzania, w Zespole Zakupów Biokomponentów, Dziale Operacji Morskich i Lądowych, Dziale Analiz Rynku Paliwowego, Petrochemicznego i Biokomponentów, na Bloku Pochodnych C4, Wydziale Komponowania oraz Terminalu Paliw w Płocku i Ostrowie Wielkopolskim.
 • Audit ZKP – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Ze względu na COVID-19 audit prowadzono zdalnie.
 • Audit recertyfikacyjny AQAP 2110 – CCJ WAT, Płock. Ze względu na COVID-19 audit prowadzono zdalnie, będąc obecnym w siedzibie firmy w Płocku.
 • Audit recertyfikacyjny KZR INiG – Bureau Veritas Polska (audit w Płocku) w zakresie produkcji biokomponentu: biowęglowodory ciekłe w procesie współuwodornienia.
 • Audit nadzoru ZSZ – Bureau Veritas Polska, wybrane Terminale Paliw (Sokółka, Mościska, Wrocław), zakład produkcyjny i komórki administracyjne zlokalizowane w Płocku oraz wybrane stacje paliw; audit prowadzono hybrydowo: dla ISO 9001 i ISO 27001 – zdalnie, dla ISO 14001 i ISO 45001 – w formie wizyt.
 • Audit nadzoru ISO 50001 – UDT-CERT, Zakład Produkcyjny w Płocku, Zakład PTA i CCGT we Włocławku, audit zdalny.

W wyniku auditów zewnętrznych nie stwierdzono niezgodności, uzyskano potwierdzenie prawidłowości utrzymywanych przez PKN ORLEN działań systemowych oraz rekomendacje dla nowych certyfikatów.

System auditów wewnętrznych

Przeprowadzone audity potwierdziły zgodność prowadzonych działań z wymaganiami poszczególnych systemów. Auditorzy wskazywali również elementy do doskonalenia.

Wdrożone i certyfikowane Systemy Zarządzania wspierają między innymi: 

 • Możliwość spełnienia wymagań klienta – często posiadanie certyfikatu jest podstawowym warunkiem formalnym nawiązania współpracy – dostęp do rynku krajowego i zagranicznego.
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej.
 • Wzrost prestiżu firmy i jej usług oraz produktów zarówno w oczach jej obecnych, jak i potencjalnych klientów.
 • Uporządkowanie dokumentacji wewnętrznej – podejście procesowe wspiera zarządzanie organizacją i pomaga wyeliminować nieefektywne działania.
 • Poufność, która zapewnia, że informacja jest dostępna wyłącznie dla autoryzowanego personelu z prawem dostępu.
 • Integralność, która zabezpiecza dokładność i kompletność zarówno informacji, jak i stosowanych metod.
 • Dostępność, która zapewnia, że autoryzowani użytkownicy mają dostęp do informacji i zgromadzonych zasobów wtedy, kiedy jest to wymagane.
 • Podniesienie jakości pracy – ograniczenie liczby reklamacji.
 • Wzrost zysku wywołany obniżką kosztów własnych na skutek zapewnienia odpowiedniej, oczekiwanej przez klientów jakości.
 • Doskonalenie działań środowiskowych i wpływ na poprawę stanu środowiska.
 • Zmniejszenie kosztów związanych z ograniczeniem zużycia energii, zmniejszenie liczby odpadów.
 • Ograniczenie wystąpienia ryzyka sytuacji kryzysowych – unikanie awarii przemysłowych.
 • Dostosowywanie firmy do obowiązujących wymagań – unikanie kar.
 • Wpływ na rozpowszechnianie myślenia proekologicznego.
 • Identyfikację zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników i szybkie przeciwdziałanie tym zagrożeniom.
 • Angażowanie wszystkich pracowników w zapewnienie bezpiecznej pracy – ograniczenie kosztów związanych z wypadkami.
 • Wzrost zaufania pracowników do organizacji i identyfikowanie się z jej działaniami.
D_ST0758 D_ST0758

Dokumentacja ZSZ

Oprócz regulacji zawartych w Księgach Systemowych, aktualnie w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonują 74 procedury:

 • 8 procedur Systemu Zarządzania Środowiskiem;
 • 3 procedury dotyczące wymagań AQAP 2120;
 • 53 procedury Systemu Zarządzania Jakością;
 • 2 procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy;
 • 5 procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • 1 procedura Systemu certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw;
 • 1 procedura Systemu Zarzadzania Energią;
 • 1 procedura Systemu certyfikacji procesu współuwodornienia.

W 2021 roku zaktualizowano także:

 • Księgę Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ);
 • Księgę Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP);
 • Księgę HACCP
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
 • System Zarządzania BHP wg ISO 45001
 • System Zarządzania Energią wg ISO 50001
 • System certyfikacji ISCC EU
 • System certyfikacji KZR INiG
 • HACCP – zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Zaktualizowano i wydano Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Koncernie”, wyznaczając tym samym standardy w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu sprawności technicznej komputerowych systemów sterowania, monitorowania i zabezpieczeń nadzorowanych przez Biuro Techniki wprowadzono do stosowania „Instrukcję zapewnienia ciągłości działania komputerowych systemów monitorowania, sterowania i zabezpieczeń nadzorowanych przez Biuro Techniki”.

W celu uregulowania zasad udostępniania danych i informacji z zasobów teleinformatycznych PKN ORLEN wprowadzono do stosowania „Instrukcję udostępniania danych z zasobów teleinformatycznych PKN ORLEN S.A.”.

Opracowano i wdrożono nową wersję szkolenia e-learningowego z zakresu Polityki Ochrony Informacji. Zmiany miały na celu dostosowanie szkolenia do nowego intranetu. Szkolenie to jest dostępne dla pracowników PKN ORLEN i jest zgodne z obowiązującym standardem oprogramowania spółki.

Uaktualniono Wykaz aktów prawnych w zakresie Bezpieczeństwa Informacji.

Prowadzone jest ciągłe podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń, szczególnie teleinformatycznych oraz cyberzagrożeń poprzez poszerzania wiedzy i stosowanie się do wypracowanych procedur. Informacje na bieżąco zamieszczane są w firmowym intranecie.

Systemy Zarządzania w spółkach Grupy ORLEN

W 2021 roku spółki Grupy ORLEN prowadziły działania w zakresie Zintegrowanych Systemów Zarządzania zgodnie z dotychczasowymi zasadami koncepcji optymalizacji funkcjonowania tego obszaru. Zasady i Polityki ZSZ wdrożono w kluczowych spółkach Grupy ORLEN, tj: PKN ORLEN, ORLEN Administracja, ANWIL, Basell ORLEN Polyolefins, ORLEN Laboratorium, ORLEN Eko, ORLEN Asfalt, ORLEN Serwis, ORLEN Upstream, IKS Solino, ORLEN KolTrans, ORLEN Oil, ORLEN Aviation, ORLEN Paliwa, ORLEN Projekt, ORLEN Budonaft, ORLEN Lietuva, Grupa ORLEN Unipetrol, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, ORLEN Południe, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Ochrona. Ponadto rozpoczęto współpracę w zakresie Systemów Zarządzania z RUCH oraz rozważane jest zacieśnienie kontaktów w tym obszarze z Grupą Energa.

Zintegrowane Systemy Zarządzania zbudowano w oparciu o wymagania norm:

W zależności od potrzeb biznesowych, spółki utrzymują wskazane certyfikaty wyżej wymienionych systemów.
Ponadto, w zależności od profilu działalności i wymagań prawnych, klientów itp., część spółek wdrożyła w swoich strukturach: System Zarządzania AQAP 2110, Zakładową Kontrolę Produkcji, System Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym SMS, System Zarządzania Utrzymaniem w Transporcie Kolejowym MMS, System Zarządzania Jakością Procesów Spawalniczych, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP, System ISCC EU, System KZR INiG, System Zarządzania Jakością w Laboratorium wg ISO/IEC 17025. Gdzie to było zasadne, uzyskano ich certyfikację bądź rejestrację.

Rok 2021 był kolejnym rokiem obostrzeń związanych ze stanem pandemii, które wymagały stosowania szeregu ponadstandardowych procedur i działań. Spółki sprawnie dostosowały się do zmodyfikowanych zasad nadzoru nad swoimi Systemami Zarządzania, stosując w większym niż dotychczas zakresie dostępne techniki teleinformatyczne. Dotyczyło to uczestnictwa w szkoleniach i seminariach online, a także spotkań i konsultacji związanych z rozwojem ZSZ , w tym dotyczące benchmarków PKN ORLEN. Ponadto na szerszą skalę do standardowej praktyki weszło prowadzenie auditów wewnętrznych, jak i zewnętrznych w sposób zdalny oraz mieszany (wizyta na miejscu oraz audit zdalny), przy wykorzystaniu dostępnych korporacyjnych narzędzi teleinformatycznych.

Systemy zarządzania

W strategii PKN ORLEN przyjęliśmy, że naszym zadaniem dotyczącym jakości produktów jest spełnienie potrzeb i oczekiwań Klientów. Naszym celem i ambicją jest utrzymanie pozycji lidera jakości na polskim i międzynarodowym rynku. Kładziemy nacisk na umacnianie zaufania Klientów do Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN jako Firmy gwarantującej najwyższą jakość, proekologiczne własności oraz terminowość dostaw produkowanych i sprzedawanych przez nas wyrobów.

Świadomi wpływu naszej działalności na środowisko deklarujemy systematyczne dostosowywanie metod planowania i prowadzenia procesów do wymogów zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczaniu i ochrony środowiska.

W ramach obowiązujących przepisów prawnych oraz zgodnie zadeklarowaną Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania chronimy życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie wszystkim bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Powyższe cele i działania realizujemy w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się: System Zarządzania Jakością wg ISO 9001, System Zarządzania Jakością wg AQAP 2110, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP, Systemy certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, biopłynów i biokomponentów ISCC EU i KZRINiG oraz Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP).

Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią codzienną praktykę w działalności Spółki mającą na celu profesjonalną obsługę klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów ochrony zdrowia i środowiska.

Wyrazem troski o jakość naszych wyrobów spełniających oczekiwania Klienta jest funkcjonujący System Zarządzania Jakością i realizowana zgodnie z nim Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Po raz pierwszy system został certyfikowany w 1996 roku, recertyfikowany w 1999 roku przez Bureau Veritas Quality International i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Ponowna recertyfikacja miała miejsce w 2002 roku i dotyczyła zgodności z wymaganiami nowej normy PN – EN ISO 9001:2001. Przez kolejne lata System Zarządzania Jakością był doskonalony. Obecnie możemy poszczycić się certyfikatem na zgodność z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10 przyznanym przez BV Polska.

W ramach Systemu Zarządzania Jakością PKN ORLEN pogłębiono analizę kontekstu organizacji oraz potrzeb i oczekiwań interesariuszy, zidentyfikowane i opisane zostały realizowane procesy, ich wzajemne powiązania, a także ryzyka i szanse, tj. zagrożenia i możliwości, które mogą potencjalnie wpływać na działania i efektywność realizowanych procesów. Mapy i karty procesów będące załącznikami do zatwierdzonej Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania, stanowią jeden z kluczowych dokumentów Systemu.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością to:

 • produkcja, magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych,
 • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła,
 • funkcje wartości dodanej,
 • sprzedaż detaliczna i świadczenie usług przez własne stacje paliw.

PKN ORLEN posiada certyfikat według wymagań normy AQAP 2110 w zakresie produkcji i sprzedaży hurtowej paliw silnikowych i lotniczych. Jest on ważnym elementem, pozwalającym na pozyskanie i utrzymanie odbiorców wojskowych w krajach należących do Paktu Północnoatlantyckiego.

Zakres działań objętych Systemem Zarządzania Jakością według wymagań normy AQAP 2110 określa nadzór nad produkcją i zgodną z zawartymi kontraktami jakością nabywanych produktów oraz ogólne zasady współpracy z Przedstawicielstwami Wojskowymi. AQAP 2110 wprowadza dodatkowe wymagania związane z zarządzaniem konfiguracją, zarządzaniem ryzykiem realizacji kontraktu oraz wspomaganiem procesu Rządowego Zapewniania Jakości GQA.

Po raz pierwszy 11 lipca 2003 roku Zakład Systemów Jakości i Zarządzania przyznał PKN ORLEN certyfikat Systemu Jakości, potwierdzający spełnianie wymagań AQAP 2120 w zakresie produkcji i sprzedaży paliw silnikowych i lotniczych. Po zmianie standardu, potwierdziliśmy zgodność naszych działań z wymaganiami AQAP 2110 i otrzymaliśmy certyfikat przyznany przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością to:

 • produkcja i sprzedaż paliw silnikowych i lotniczych.

Potwierdzeniem podporządkowania strategii Spółki celowi, jakim jest osiągnięcie maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej dla bezpośredniego otoczenia przy równoczesnej minimalizacji wpływu na środowisko, wynikającej z użytkowania przez nas produktów jest funkcjonujący System Zarządzania Środowiskowego.

System Zarządzania Środowiskowego obejmuje komórki organizacyjne Spółki zlokalizowane w Płocku i w Warszawie oraz Terminale Paliw w strukturach logistyki, których działalność wpływa na stan środowiska. Po raz pierwszy system został certyfikowany na obszarze obiektów w Płocku w marcu 2000. Jednostką certyfikującą było Bureau Veritas Quality International. W 2003 roku miała miejsce recertyfikacja, a w roku 2004 nastąpiło rozszerzenie zakresu certyfikacji o magazynowanie i sprzedaż paliw płynnych we własnych Terminalach Paliw. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania zawiera deklarację systematycznego dostosowywania metod planowania i prowadzenia procesów do wymogów zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju, poprzez zintegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczeniom i ochrony środowiska.

Wymagania normy PN – EN ISO 14001 przeniesione na System Zarządzania Środowiskowego skutkują osiąganiu następujących celów:

 • uzyskania zgodności organizacji z prawem środowiskowym i około środowiskowym,
 • sukcesywnego zmniejszania ujemnego wpływu działalności na środowisko w drodze realizacji zadań środowiskowych,
 • minimalizowania możliwości awarii chemicznych, a jeśli się już wydarzą, do ograniczania ich skutków.

Szczegółowe wymagania dotyczące identyfikacji aspektów, monitorowania parametrów środowiskowych, sterowania operacyjnego, prowadzenia auditów, realizacji działań korygujących i innych określonych normą działań są w gruncie rzeczy tylko narzędziami do osiągania powyższych celów podstawowych. Dodatkowo chodzi również o podnoszenie świadomości ekologicznej załogi realizującej prace mające lub mogące mieć wpływ na środowisko.

Obecnie potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO 14001 stanowi certyfikat przyznany przez BV Polska.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskowego to:

 • produkcja, magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych,
 • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła,
 • funkcje wartości dodanej.

Głównym zadaniem Systemu Zarządzania BHP jest wspomaganie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez określenie wymagań skutecznego i efektywnego systemu zarządzania w oparciu o przepisy prawne, identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka zawodowego oraz ocenę ryzyk i szans w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Myślą przewodnią zadeklarowaną w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest przesłanie, że bezpieczna praca, nie powodująca utraty zdrowia jest prawem każdego pracownika, a organizacja zapewnia to bezpieczeństwo.

W dniu 29 kwietnia 2004 roku Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przyznał PKN ORLEN Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Pierwszy uzyskany w tym obszarze Certyfikat potwierdził zgodność naszego działania z normą PN-N-18001:2004 na Bloku Reformingów, Wydziałach Reformingów I-V i Reformingu VI w obszarze: przetwórstwo ropy naftowej, dystrybucji i sprzedaży produktów.

System Zarządzania BHP jest sukcesywnie rozszerzany i doskonalony. W 2005 roku objął on wszystkie komórki organizacyjne PKN ORLEN zlokalizowane w Płocku, a w roku 2008 został skutecznie wdrożony w obiektach administracyjnych w Warszawie. Potwierdził to kolejny audit i Certyfikat przyznany w kwietniu 2009 roku.

W 2020 roku, po pozytywnym audicie weryfikacyjnym, PKN ORLEN S.A. spełnił wymagania normy ISO 45001 roku, co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem wydanym przez Bureau Veritas Certification Holding SAS-UK Branch. Audity w kolejnych latach potwierdziły zgodność z wymaganiami ISO 45001. Z dniem 30 września 2021 wygasł posiadany przez Spółkę certyfikat SZ BHP w zakresie PN-N-ISO 18001.Na dzień dzisiejszy Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001 objęte są: Siedziba Spółki w Płocku, Biuro w Warszawie, Terminale Paliw, Terminal Kolejowy w Płocku, Zakład CCGT Włocławek, Zakład PTA we Włocławku.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy to:

 • produkcja, magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych,
 • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła,
 • funkcje wartości dodanej.

Po raz pierwszy Polski Koncern Naftowy ORLEN uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy PN-I-07799-2 wydany przez Bureau Veritas Certification w maju 2007 roku. Obecnie System spełnia wymagania normy PN-EN ISO 27001, zapewniając zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji. Bezpieczeństwo informacji to nie tylko wymóg działalności biznesowej, usprawniający organizację poprzez korzyści wynikające z uporządkowania zasad przetwarzania informacji, ale również jest to obowiązek obłożony prawem. Zasadniczym celem Systemu jest utrzymanie i poprawa zarządzania bezpieczeństwem informacji, które przekłada się na minimalizację ryzyka wystąpienia incydentu oraz jego negatywnego wpływu na funkcjonowanie i działalność, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych, które zapewnią maksymalny poziom bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych, chroniąc je przed nieautoryzowanym dostępem, utratą poufności, kradzieżą lub nieuprawnioną modyfikacją.

Mając świadomość znaczenia informacji i systemów informacyjnych dla realizacji celów PKN ORLEN zapewniamy, że podejmowane przez Spółkę działania dążą do zapewnienia bezpieczeństwa informacji we wszystkich systemach jej przetwarzania, z uwzględnieniem zabezpieczenia interesów zarówno Spółki, jej akcjonariuszy, jak i Klientów oraz Kooperantów.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania i procedury Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji regulują zasady postępowania odnoszące się do bezpieczeństwa posiadanych aktywów. Zostały przygotowane z myślą o zapewnieniu standardów bezpieczeństwa informacji w Spółce ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z prawem oraz zminimalizowania skutków zagrożeń z tytułu utraty poufności, autentyczności danych, strat finansowych, jak również utraty wizerunku Spółki.

Obecnie posiadamy certyfikat przyznany przez BV Polska, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-ISO/IEC 27001.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji to:

 • produkcja, magazynowanie i sprzedaż wyrobów rafineryjnych oraz petrochemicznych,
 • produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła,
 • funkcje wartości dodanej.

Spełniając wymagania prawa żywnościowego oraz założenia Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius) wdrożyliśmy na stacjach własnych PKN ORLEN S.A, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP. System HACCP jest ciągle doskonalony i rozwijany wraz z rozszerzaniem oferty gastronomicznej i zmianami wymagań prawnych. Opracowana i zakomunikowana Polityka Bezpieczeństwa Żywności zapewnia najwyższą jakość oferowanych produktów żywnościowych i usług gastronomicznych.

Celem HACCP jest zagwarantowanie Klientom, że oferowane produkty żywnościowe spełniają wymagania przepisów sanitarnych, są bezpieczne dla zdrowia oraz zgodne z ich oczekiwaniami odnośnie jakości. Dotyczy to zarówno produktów w opakowaniach jednostkowych, jak również wszystkich produktów przygotowywanych w stacjach paliw, zgodnie z dostępną ofertą gastronomiczną.

HACCP czyli analiza zagrożeń i kontroli krytycznych punktów jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację zagrożeń zdrowotnych żywności oraz ryzyka ich wystąpienia podczas wszystkich etapów procesu produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system, który kontroluje i opanowuje wszystkie zagrożenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta i ochrony jego zdrowia. HACCP, jako system prewencyjny, służy minimalizowaniu ryzyka wystąpienia zagrożeń związanych z obrotem żywnością. Jest gwarancją chroniącą interesy konsumenta dając mu pewność bezpieczeństwa nabywanych produktów spożywczych oraz zabezpiecza również interesy producenta, który prowadząc w odpowiedni i udokumentowany sposób proces produkcyjny może dowieść, że dostarcza produkt bezpieczny dla zdrowia.

Bieżący nadzór oraz cykliczne aktualizacje Dokumentacji Systemowej HACCP potwierdzają skuteczność działania systemu w obszarze stacji paliw.

Podstawą prawną istnienia systemów zrównoważonego rozwoju jest Dyrektywa Unijna w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Dyrektywa REDII – 2018/2001 określa ramy na okres 2020–2030 dotyczące klimatu obejmując wyznaczony na 2030 r. cel dotyczący udziału energii odnawialnej (OZE) w zużyciu energii na co najmniej 27%. Niniejsza dyrektywa przekształca i uchyla poprzednie przepisy (dyrektywę 2009/28/WE, dyrektywę (UE) 2015/1513 oraz dyrektywę Rady 2013/18/UE).

Wdrożenie nowelizacji dyrektywy o promowaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii uchwalonej z końcem 2018 roku weszło w życie z dniem 01 lipca 2021 roku.

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub biokomponentów, które mają być zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) są zobowiązane do uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR).

W PKN ORLEN S.A. systemem potwierdzającym spełnienie KZR jest:

ISCC EU (International Sustainability & Carbon Certification) – System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw który daje możliwość rozróżnienia nośników energii produkowanych w sposób zrównoważony przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł.

ISCC to system certyfikacji biopaliw wprowadzanych do sprzedaży, zatwierdzony przez niemiecką federalną Agencję ds. Rolnictwa i Żywności (BLE).

System certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw ISCC to potwierdzenie podejścia, polegającego na przyjęciu i stosowaniu zasad zrównoważonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. ISCC ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, ale też zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, dzięki umożliwieniu śledzenia wielkości emisji na każdym etapie procesu produkcji biomasy i biopaliw.

ISCC obejmuje wszystkie rodzaje biomasy dostępne na rynku unijnym oraz poza granicami Unii Europejskiej.

Firma posiadając certyfikat zapewnia ochronę środowiska naturalnego. Buduje wizerunek firmy nastawionej proekologicznie. Zobowiązuje się do podejmowania następujących zadań:

 1. Redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 2. Profesjonalnego zarządzania systemem jakości oraz bezpieczeństwa w firmie,
 3. Monitorowania procesów przetwórczych, emisji gazów oraz ich wpływu na środowisko,
 4. Zapewnienia odpowiednich warunków w środowisku pracy,
 5. Racjonalnego zarządzania gruntami,
 6. Respektowania międzynarodowych praw człowieka, praw pracownika oraz prawa do ziemi,
 7. Przyjęcia odpowiedzialnej społecznie postawy w relacjach biznesowych.

Certyfikat ISCC potwierdza wiarygodność przedsiębiorstwa na międzynarodowym rynku biopaliw. Ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych dzięki promowaniu proekologicznej oraz prospołecznej postawy. Certyfikacja ISCC EU obejmuje niezwykle obszerny zakres produktów, powszechnie wykorzystywanych w produkcji biomasy, biokomponentów, a także biopaliw, do których zaliczyć można min.:

 • nasiona roślin oleistych (rzepak, soja, słonecznik, jatrofa, palma, i inne),
 • ziarna zbóż i kukurydza,
 • oleje (rzepakowy, słonecznikowy, palmowy),
 • półprodukty i produkty,
 • odpady i pozostałości.

System ISCC odwołuje się do procedur i standardów, wymaganych do stosowania w całym łańcuchu produkcji biopaliw, dotyczących zasad zrównoważonego rozwoju.

ISCC ułatwia producentom zorganizowanie wytwarzania i dystrybucji biopaliw zgodnie
z europejskimi wymaganiami prawnymi, a potencjalnym klientom daje możliwość weryfikacji wielkości emisji gazów cieplarnianych do atmosfery we wszystkich fazach produkcji, tj.: uprawy, zbiorów, składowania, przetwarzania i dostawy do ostatecznego odbiorcy.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, przetwarzania biomasy, zakupu, importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biomasy lub biokomponentów, które mają być zaliczone do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego są zobowiązane do uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju (KZR).

W PKN ORLEN jednym z systemów potwierdzających spełnienie KZR jest System KZR INiG. Jest to polski system certyfikacji, którego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, który decyzją nr 2022/603 z dnia 8 kwietnia 2022 r. został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 (tzw. RED II) .

Od 19 sierpnia 2019 r. PKN ORLEN posiada Certyfikat Systemu KZR INiG dla produkcji biokomponentu – biowęglowodory ciekłe w procesie współuwodornienia.

Certyfikaty wystawione w ramach tego Systemu są uznawane przez inne systemy certyfikacji. Zakres obowiązywania obejmuje wszystkie kraje świata, ze szczególnym uwzględnieniem terytorium Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.

W ramach systemu KZR INiG pod kątem zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju ocenie podlega cały cykl życia biopaliw i biopłynów, począwszy od etapu uprawy surowca lub punktu zbiórki odpadów/pozostałości, aż do etapu ostatecznego zużycia biopaliw i biopłynów, powstawania odpadów i pozostałości, z uwzględnieniem wszystkich etapów pośrednich w łańcuchu dostaw.

System KZR INiG został opracowany w Polsce z uwzględnieniem przepisów UE w zakresie zarówno oceny uprawy biomasy pod kątem wykorzystania gruntów i stosowania dobrych praktyk rolnych, jak i realizacji międzynarodowych konwencji z zakresu prawa pracy.

Wymagania Systemu INiG KZR stosuje się do biopaliw i biopłynów produkowanych w obrębie Wspólnoty Europejskiej oraz importowanych, a weryfikacja odbywa się za pośrednictwem jednostek certyfikujących, które weryfikują przedłożone informacje.
Podmioty gospodarcze są auditowane przed dopuszczeniem ich do uczestnictwa w Systemie KZR INiG. Po pozytywnym wyniku audytu jednostka certyfikująca wydaje certyfikat potwierdzający spełnienie zrównoważonych kryteriów KZR INiG.
Obecnie PKN ORLEN posiada Certyfikat przyznany przez Bureau Veritas Certification Polska potwierdzający spełnienie wymagań Systemu KZR INiG dla produkcji biokomponentu – biowęglowodory ciekłe w procesie współuwodornienia na okres od 19 sierpnia 2021 r. do 18 sierpnia 2022 r.

Od 2 stycznia 2015 roku PKN ORLEN S.A. stał się producentem wyrobów budowlanych. Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 jesteśmy zobowiązani utrzymywać system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

System ZKP bazuje na funkcjonującym w PKN ORLEN S.A. Zintegrowanym Systemie Zarządzania, w szczególności wymaganiach ISO 9001.

W dniu 9 stycznia 2015r. system ZKP został po raz pierwszy pozytywnie oceniony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) oddział w Gdańsku. W wyniku oceny przyznano Zakładowi Rafineryjnemu w Płocku PKN ORLEN S.A. Certyfikaty ZKP:

Certyfikat_ZKP_Nr 1434-CPR-0183_asfalty drogowe.pdf

Certyfikat_ZKP_Nr 1434-CPR-0184_asfalty_modyfikowane_polimerami.pdf

Certyfikat_ZKP_Nr-1434-CPR-0183_EN_paving-grade-bitumens.pdf

Certyfikat_ZKP_Nr-1434-CPR-0184_EN_polymer-modified-bitumens.pdf

Certyfikaty są częścią systemu oceny zgodności 2+. Miejsce produkcji jest corocznie poddawane auditowi zewnętrznemu, zaś certyfikaty ZKP w ich następstwie są odnawiane.

Zakres systemu ZKP w PKN ORLEN to pełna kontrola przygotowania, produkcji i zwalniania do sprzedaży wyrobów budowlanych takich jak:

 • asfalty drogowe 20/30, 35/50, 35/50WMA, 50/70, 50/70WMA, 70/100, 100/150, 160/220 i 250/330 spełniające wymagania normy PN-EN 12591;
 • asfalty modyfikowane polimerami ORBITON PMB 10/40-65, 25/55-55 EXP, 25/55-60, 45/80-55, 45/80-65, 25/55-80 HiMA, 45/80-80 HiMA oraz 65/105-80 HiMA spełniające wymagania normy PN-EN 14023.

Wdrożenie w PKN ORLEN System Zarządzania Energią (SZEn) wg ISO 50001 jest odpowiedzią Spółki na Krajowy Plan Działań dotyczących efektywności energetycznej, opracowany na podstawie Ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE z 25 października 2012r.

Efektywne zarządzanie energią jest nie tylko korzystne dla firmy, ale staje się wymogiem, który najłatwiej spełnić dzięki ISO 50001 – standardowi, który wyznacza globalnie, uznane, najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią.

SZEn wpisuje się również w strategię PKN ORLEN na lata 2019-2022, którą Zarząd i Rada Nadzorcza przyjęły 20 grudnia 2018r. oraz nową strategię ORLEN 2030 z listopada 2020r. Wizja rozwoju Koncernu poprzez zaangażowanie w energetykę niskoemisyjną i wzrost znaczenia paliw alternatywnych przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju przyczynia się tym samym do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Głównym dokumentem SZEn jest przyjęta przez Zarząd Polityka Energetyczna, która zawiera zobowiązania do doskonalenia wyniku energetycznego, a w szczególności do optymalizacji procesów produkcyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej, zapewnienie zasobów niezbędnych dla osiągnięcia celów i zadań energetycznych, a także spełniania wymagań prawnych. Polityka dostępna jest (TUTAJ).

W kluczowej dokumentacji systemu jest również Księga SZEn i Procedura planowania i przeglądu energetycznego. Wdrażany system bazuje w pełni na dokumentacji zakładowej, w tym – Katalogu wskaźników jednostkowego zużycia mediów energetycznych.

Bardzo ważnymi elementami wsparcia efektywności energetycznej funkcjonującym w PKN ORLEN jest działający system EMS (Energy Management System) ułatwiający optymalizację procesów produkcyjnych oraz system świadectw efektywności energetycznej, zwanych „białymi certyfikatami”. System białych certyfikatów wspiera realizację przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. takich jak np.: izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remonty budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, modernizacja lub wymiana oświetlenia, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych.

Zgodnie z wdrożonym podejściem SZEn, do najważniejszych i będących jednocześnie największym wyzwaniem systemowym zaliczamy proces Przeglądu energetycznego, spełniający wymagania Audytu energetycznego przedsiębiorstwa, którego celem jest dokonanie i potwierdzenie wyliczeń dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii – co raportowane jest okresowo do Urzędu Regulacji Energetyki.

Efektem działania SZEn są korzyści związane z oszczędzaniem energii pierwotnej, a także wzrost świadomości pracowników na temat zagadnień związanych z efektywnością energetyczną i innych kwestii związanych z użytkowaniem energii.

Zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Energią obejmuje: wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła.

System obejmuje swoimi granicami Zakład Produkcyjny w Płocku, Zakład PTA i Zakład CCGT we Włocławku, Terminale paliw, własne stacje paliw, budynki administracyjne w PKN ORLEN oraz transport.

Certyfikaty:

Certyfikat PL-EN ISO 50001 (wersja polska)

Certyfikat PL-EN ISO 50001 (wersja angielska)

Celem Systemu Compliance Grupy Kapitałowej ORLEN jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie spójnego zestawu rozwiązań prawnych i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia zgodności wszystkich procesów biznesowych zachodzących w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN z obowiązkowymi lub dobrowolnymi wymaganiami, które spółki Grupy Kapitałowej ORLEN zobowiązały się lub zdecydowały spełniać w celu uniknięcia konsekwencji prawnych, finansowych i wizerunkowych, jakie mogą ponieść spółki Grupy Kapitałowej ORLEN, kadra zarządzająca oraz pracownicy w przypadku naruszenia zasad systemu zapewnienia zgodności.

Wdrożenie Systemu Compliance jest spójne ze strategią i kierunkami rozwoju Grupy Kapitałowej ORLEN, zakresem międzynarodowego otoczenia regulacyjnego prowadzonej działalności a także etycznym wizerunkiem Grupy Kapitałowej ORLEN. System Compliance jest także elementem kultury korporacyjnej Grupy Kapitałowej ORLEN.

Mając powyższe na względzie w Grupie Kapitałowej ORLEN wdrożono Politykę Compliance wyznaczającą jednolite i spójne standardy w zakresie zarządzania zgodnością z wymaganiami:

 • przepisów prawa,
 • regulacji wewnętrznych,
 • dobrowolnie przyjętych standardów postępowania,
 • norm etycznych obowiązujących w Grupie Kapitałowej ORLEN.

Za wdrożenie, zarządzanie, aktualizację i komunikację Polityki Compliance oraz wspierających ją procedur dotyczących zarządzania ryzykiem regulacyjnym, zgodności z wymaganiami koncesji oraz działalności lobbingowej w Grupie Kapitałowej ORLEN odpowiedzialne jest Biuro Kontroli Finansowej, Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością PKN ORLEN.

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Świadectwa Ochrony Informacji Niejawnych

Polityka energetyczna PKN ORLEN

Polityka Bezpieczeństwa Żywności

Certyfikat ISO 45001

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania