Kapitał finansowy

Kapitał finansowy to zasoby finansowe znajdujące się w dyspozycji Grupy ORLEN, które aktualnie posiadamy ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych oraz wypracowujemy w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Struktura kapitału finansowego Grupy ORLEN obejmuje kapitał własny i obcy, wynikający głównie z wykorzystania przez nas zobowiązań zaciągniętych na rynku finansowym.

Kapitał własny Grupy ORLEN [mld PLN]

Kapitał obcy Grupy ORLEN [mld PLN]

Opis Jednostka 2021 2020
Przychody ze sprzedaży mln PLN 131 341 86 180
EBITDA LIFO przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych* mln PLN 14 154 12 430
EBITDA LIFO mln PLN 14 965 10 839
EBITDA mln PLN 19 211 8 465
EBIT LIFO mln PLN 9 624 6 282
EBIT mln PLN 13 870 3 908
Wynik netto mln PLN 11 188 2 825
Aktywa razem mln PLN 106 754 84 048
Kapitał własny mln PLN 52 578 42 389
Dług netto mln PLN 12 275 13 060
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej mln PLN 13 295 7 247
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej mln PLN (9 739) (8 495)
Wolne przepływy pieniężne – FCF mln PLN 3 556 (1 248)
Nakłady inwestycyjne (CAPEX) mln PLN 9 890 8 992
Dźwignia finansowa netto % 23,3 30,8
Dług netto / EBITDA LIFO x 0,80 1,02
Dług netto / EBITDA x 0,62 1,27
Dywidenda na akcję (DPS) [PLN/akcję] 3,50 1,00
Kapitalizacja giełdowa na koniec roku mln PLN 31 796 24 687
* Wyniki z działalności operacyjnej w latach 2020 i 2021 zawierają odpisy z tytułu utraty wartości majątku w wysokości odpowiednio: (1 591) mln PLN oraz 811 mln PLN.

Zarządzanie wynikami z kapitału

  • Prowadzenie działań w kierunku rozwoju energetyki odnawialnej, produkcji zaawansowanych petrochemikaliów, z jednoczesną przebudową dotychczasowej działalności, w której innowacyjność i wykorzystanie nowych technologii wpisuje się w długofalowy cel osiągnięcia neutralności emisyjnej Grupy ORLEN do 2050 roku.
  • Dalszy rozwój struktury wielofunkcyjnej Grupy ORLEN w celu utrzymania pozycji lidera procesu transformacji energetycznej w Polsce i Europie Środkowej.
  • Utrzymanie stabilności finansowej dzięki działaniom optymalizującym wydatki i strukturę aktywów.
  • Utrzymanie zakładanego bezpiecznego poziomu wskaźników finansowych, w tym w szczególności poziomu dźwigni finansowej.
  • Prowadzenie działań mających na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Grupy ORLEN w długiej perspektywie zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych.
  • Silne nastawienie na rozwój obecnych aktywów, a także na wzrost innowacyjności, który ma utrzymać silną pozycję konkurencyjną Koncernu w niezwykle dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

W 2021 roku utrzymane zostały oceny ratingowe PKN ORLEN na poziomie inwestycyjnym przyznane przez dwie wiodące agencje ratingowe Fitch Ratings i Moody’s Deutschland GmbH, odpowiednio na poziomie BBB- z perspektywą pozytywną i Baa2 z perspektywą pozytywną.

Dług netto / dźwignia finansowa [mld PLN / %]

Osiągnięte rezultaty

W 2021 roku poszczególne segmenty operacyjne Grupy ORLEN w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wypracowały łącznie 14,2 mld PLN zysku EBITDA LIFO przed uwzględnieniem efektu odwrócenia netto odpisów aktualizujących wartość majątku.

EBITDA LIFO – wyniki w segmentach operacyjnych [mld PLN]

Po uwzględnieniu efektu netto odwrócenia odpisów aktualizujących w kwocie 0,8 mld PLN (głównie efekt odwrócenia odpisów aktualizujących wartość aktywów ORLEN Upstream w wysokości 0,9 mld PLN) zysk  EBITDA LIFO Grupy ORLEN w 2021 wyniósł 15,0 mld PLN.

Wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów ujęty w wyniku  EBITDA wyniósł 4,2 mld PLN. W rezultacie zysk EBITDA Grupy ORLEN za 2021 rok wyniósł 19,2 mld PLN.

Wpływ odpisów aktualizujących i wyceny zapasów na poziom EBITDA [mld PLN]

Wpływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej za 2021 rok wyniosły 13,3 mld PLN i obejmowały głównie wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) w wysokości 19,2 mld PLN skorygowany głównie o: zmiany stanu rezerw w wysokości 6,1 mld PLN, ujemny efekt zwiększenia kapitału pracującego netto o (4,4) mld PLN, strata na działalności inwestycyjnej w wysokości (3,7) mld PLN, zapłacony podatek dochodowy w wysokości (1,2) mld PLN oraz udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności w wysokości (0,6) mld PLN.

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej za 2021 rok wyniosły (9,7) mld PLN i obejmowały głównie przepływy netto na nabycie i sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania w kwocie (11,1) mld PLN, nabycie akcji i udziałów jednostek zależnych skorygowanych o przejęte środki pieniężne na dzień nabycia w kwocie (0,8) mld PLN oraz rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń w wysokości 2,0 mld PLN.

W ramach przyjętej w 2020 roku Strategii Grupy ORLEN na lata 2021-2030 PKN ORLEN przyjął również politykę dywidendową zakładającą coroczną wypłatę dywidendy na poziomie minimum 3,50 PLN na 1 akcję poczynając od roku 2021. Koncern realizuje politykę dywidendową uwzględniając sytuację płynnościową i realizację strategicznych celów finansowych.

Wypłata dywidendy w mld PLN

Jak kapitał finansowy wpływa na pozostałe kapitały

Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku wyznacza drogę do transformacji w kierunku koncernu multi-energetycznego i lidera transformacji energetycznej w regionie. Długoterminowa strategia Grupy ORLEN wpisuje się w globalne trendy dotyczące rozwoju energetyki odnawialnej, produkcji zaawansowanych petrochemikaliów, z jednoczesną przebudową dotychczasowej działalności, w której innowacyjność i wykorzystanie nowych technologii wpisuje się w długofalowy cel osiągnięcia neutralności emisyjnej Grupy ORLEN do 2050 roku.

Do 2030 roku Grupa ORLEN planuje przeznaczyć na inwestycje łącznie 140 mld PLN. Rozwój Grupy ORLEN jest oparty na zdywersyfikowanym portfelu obecnych i przyszłych działalności, którego rozwój wytycza kierunek transformacji Grupy ORLEN do 2030 roku.

Kluczowym obszarem rozwoju Grupy ORLEN w najbliższej dekadzie będzie segment energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii i wspierana mocami gazowymi. Uzupełnieniem mocy wytwórczych będzie rozbudowana, nowoczesna sieć dystrybucji Grupy ORLEN, dająca dostęp do szerokiego grona klientów i generująca stabilne zyski. Koncern będzie wdrażał również pilotażowe magazyny energii, umożliwiające optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

W perspektywie 2030 roku segment petrochemiczny będzie generował około połowę zysków Grupy ORLEN pochodzących z przerobu ropy naftowej. Umocnienie pozycji wiodącego producenta petrochemii w Europie Środkowej będzie możliwe dzięki rozwojowi obecnego portfolio produktowego oraz wejściu w nowe obszary biznesowe takie jak recykling oraz biomateriały. Na te dwa segmenty zostanie zaalokowane do 2030 roku około 45-55 mld PLN planowanych nakładów inwestycyjnych.

Do 2030 roku segment rafineria pozostanie ważnym segmentem działalności Grupy ORLEN. Fundamentem jego transformacji będzie zwiększenie efektywności energetycznej, pogłębienie przerobu ropy, integracja z Grupą LOTOS. Istotnym elementem będzie również zwiększenie produkcji biopaliw i paliw wodorowych. W ramach realizacji strategii będą kontynuowane prace nad hubami wodorowymi we Włocławku i Płocku, a także realizowane działania pod kątem produkcji zielonego wodoru.

MPF_6559 MPF_6559

Strategia zakłada dynamiczny rozwój segmentu detalicznego, opartego o rozbudowę sieci sprzedaży i znaczące poszerzenie oferty. Do 2030 roku w regionie pod polską marką ORLEN będzie działać co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Grupa ORLEN będzie rozwijać swoją sieć przede wszystkim za granicą – udział stacji zagranicznych w całej sieci wzrośnie z 37% do 45%. Koncern zwiększa dostępność paliw alternatywnych, między innymi poprzez budowę do końca dekady co najmniej 1 000 szybkich ładowarek elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG. Grupa ORLEN będzie konsekwentnie pozyskiwać nowe grupy klientów, dzięki szerokiej, zintegrowanej ofercie pozapaliwowej. Na bazie sieci Ruch, Koncern rozwinie formaty sklepowo-gastronomiczne poza stacjami paliw, rozbuduje własną sieć punktów odbioru paczek i ofertę e-commerce. Integracja z Grupą Energa pozwoli na budowę centrów kompleksowej obsługi klientów detalicznych i biznesowych w obszarze sprzedaży paliw i energii elektrycznej oraz rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej.

W strategii Grupa ORLEN zakłada ostrożny rozwój portfela aktywów segmentu wydobycie ze szczególnym uwzględnieniem złóż gazowych oraz potencjalną odbudową istniejącego portfela aktywów wydobywczych po połączeniu z Grupą Lotos. Grupa ORLEN będzie też rozwijać obecną działalność w Polsce. Rozwój segmentu wydobycia będzie realizowany przy ciągłej maksymalizacji wartości z aktywów i poprawie doskonałości operacyjnej.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku największą pozycję aktywów Grupy ORLEN stanowiły rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, których wartość zwiększyła się o 8,1 mld PLN i wyniosła 60,2 mld PLN. W 2021 roku nakłady inwestycyjne Grupy ORLEN na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyniosły 8,8 mld PLN i były o 0,9 mld PLN wyższe od nakładów poniesionych w 2020 roku.

Więcej informacji na temat kapitału finansowego znajduje się w sekcji „Wyniki Finansowe”.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania