Dostawcy

Dostawcy stanowią jedną z kluczowych grup Interesariuszy Grupy ORLEN. Są zobowiązani zaakceptować zdefiniowane kryteria dotyczące wartości ORLEN i odpowiedzialności. Obszar Zakupów ściśle współpracuje z interesariuszami, analizuje ich potrzeby, ustala wspólne priorytety, plany, kluczowe wskaźniki efektywności i usprawnienia.

SDGs:

  • Cel 11
  • Cel 12

Kapitały:

  • 102-9
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3

Ważną inicjatywą wdrażaną w ramach odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest włączenie kryteriów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju do standardu zarządzania procesami zakupowymi. Koncern promuje ideę odpowiedzialności społecznej wśród swoich dostawców, chce współpracować z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz stosują nie tylko najwyższe standardy etyczne, lecz także dbają o środowisko naturalne. Kryteria CSR i ESG zostały zdefiniowane i zebrane w jeden dokument, tj. Kodeks postępowania dla Dostawców. Kodeks jest obowiązkowym kryterium stosowanym w procesie kwalifikacji kontrahentów w spółkach Grupy ORLEN. Dostawcy koncernu kwalifikowani są do współpracy zgodnie z wystandaryzowanymi, spójnymi w Grupie ORLEN kryteriami społecznymi, środowiskowymi, prawnymi i etycznymi.

  • 308-1
  • 414-1

Wszyscy (100%) dostawcy i oferenci Grupy ORLEN zobowiązani są do poznania i zaakceptowania wymogów w zakresie przestrzegania praw człowieka, prowadzenia działalności zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewnienia bezpiecznych i godnych warunków pracy, stosowania najwyższych standardów etycznych, a także dbania o środowisko naturalne. Akceptacja Kodeksu postępowania dla Dostawców przez oferentów i dostawców jest warunkiem formalnym udziału w postępowaniach zakupowych. W przypadku braku akceptacji przez oferenta, jego oferta nie bierze udziału w dalszym procesie zakupowym z uwagi na niespełnienie kryteriów formalnych. Kodeks postępowania dla Dostawców ma na celu promocję odpowiedzialności wśród interesariuszy i zachęcanie do wdrażania odpowiedzialnych praktyk wśród dostawców. Ponadto, w ramach postępowania zakupowego, każdy (100%) z oferentów zobowiązany jest do poznania oraz akceptacji Polityki antykorupcyjnej GK ORLEN oraz Zasad przyjmowania i wręczania upominków w PKN ORLEN S.A.

Grupa ORLEN korzysta z usług starannie wybranych dostawców. W 2021 roku w PKN ORLEN zostało zrealizowanych prawie 4 tys. postępowań przetargowych. Spółka współpracowała z ponad 9 tys. dostawców.

W ramach całej Grupy ORLEN współpracowano z ponad 25 tys. dostawców.

W ramach ciągłego doskonalenia procesów zakupowych rozwija i standaryzuje procesy związane z ich wyborem. Wypracowany został model kwalifikacji dostawców w strategiach zarządzania kategoriami zakupowymi, a kluczowi dostawcy podlegają regularnej ocenie w ramach procesu oceny współpracy z dostawcami. Kryteria kwalifikacji i oceny dostawców, które zostały opracowane m.in. w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe, pozwalają minimalizować ryzyka reputacyjne, finansowe i procesowe oraz maksymalizować jakość współpracy z dostawcami.

Istotnym elementem odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest realizowany od grudnia 2020 roku Projekt Centralizacji Zakupów w ramach Grupy ORLEN. W roku 2021 zdefiniowano zakres kategorii zakupowych podlegających centralizacji w GK ORLEN. Opracowano również mapy procesów end-to-end w docelowej wersji. Prowadzone są działania zmierzające do ujednolicenia systemów IT oraz Procedur Zakupowych w całej GK. Realizacja Projektu znacząco zwiększy efektywność funkcji zakupowej, przede wszystkim dzięki odejściu od rozproszonej struktury organizacyjnej, efekt skali oraz systematyczne rozszerzanie zakresu zakupów centralnych.

  • 204-1

Istotne znaczenie mają partnerzy lokalni.

Grupa ORLEN korzystając z usług lokalnych dostawców, wspiera najbliższy rynek i biznes. Dostawcy z otoczenia spółek cechują się znajomością rynku lokalnego, często dobrze znają potrzeby i oczekiwania spółek Grupy ORLEN, a ich bliskość pozwala także na obniżenie kosztów, np. transportu czy zakwaterowania. Wydatki na produkty i usługi firm mających siedzibę w Płocku stanowiły w 2021 roku około 9,7% 1 wydatków PKN ORLEN. Koncern współpracuje z dostawcami z najbliższego otoczenia, wpływając tym samym na rozwój lokalnego rynku, a przede wszystkim realizując strategię odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w swoim łańcuchu dostaw.

W kluczowych spółkach zagranicznych Grupy ORLEN: Unipetrolu (Litvínov) i ORLEN Lietuva (Mažeikiai), udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców, którzy zlokalizowani są w wyżej wymienionych miastach, wyniósł w 2021 roku, kolejno – 2,84% i 0,66%.

1 nie uwzględniono wydatków dla dostawców ropy naftowej i gazu ziemnego

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania