Odpowiedzialność za klimat

Grupa ORLEN konsekwentnie wdraża założenia strategii ORLEN 2030 oraz strategii zrównoważonego rozwoju, tak aby osiągnąć neutralność emisyjną do 2050 roku. Ważnym elementem tych działań są inwestycje w nowoczesne technologie wspierające wszystkie obszary biznesowe Grupy ORLEN. Rozwijając biznes w sposób zrównoważony, dostrzegamy rosnące znaczenie niskoemisyjnych technologii w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

SDGs:

 • Cel 6
 • Cel 7
 • Cel 11
 • Cel 12
 • Cel 13

Kapitały:

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Ograniczenie wpływu na środowisko i klimat to od lat jeden z najważniejszych priorytetów Grupy ORLEN. Podejście do zarządzania oparte jest na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu i uwzględnia kryteria ekologiczne. Firma dąży do zrównoważonego rozwoju i raportuje wyniki działalności w obszarze środowiska.

Zarządzanie kwestiami środowiskowymi i klimatu w ładzie korporacyjnym

Uczestniczy w realizowanych przez PKN ORLEN działaniach na rzecz ochrony środowiska i dba o to, aby wywiązywać się z nich zgodnie z przepisami prawa. Do zakresu odpowiedzialności Biura należy w szczególności:

 • koordynacja działań zapewniających wdrożenie zidentyfikowanych wymagań prawnych w zakresie pozyskiwania wymaganych pozwoleń środowiskowych;
 • realizacja działań dotyczących monitoringu środowiska na terenie obiektów PKN ORLEN;
 • nadzorowanie działań związanych z analizą stanu jakości powietrza, w tym funkcjonowanie Systemu Zakładowej Inspekcji Ekologicznej;
 • koordynacja i odpowiedzialność za działania związane z monitorowaniem, raportowaniem i zabezpieczeniem nieodpłatnych praw do emisji CO2;
 • prowadzenie wymaganej prawem sprawozdawczości środowiskowej oraz naliczanie i wnoszenie opłat środowiskowych w spółce;
 • opiniowanie i uzgadnianie pod kątem środowiskowym wszelkich planów rozwojowych, projektów inwestycyjnych, modernizacyjnych i utrzymaniowych w Grupie ORLEN;
 • uczestnictwo w kontrolach organów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie ochrony środowiska dla obiektów PKN ORLEN;
  • współpraca z organami administracji publicznej w zakresie ustaleń formalnoprawnych oraz wywiązywania się z nałożonych przez nie obowiązków;
 • współpraca ze służbami ochrony środowiska spółek Grupy ORLEN, nadzorowanie działalności spółki ORLEN Eko;
 • nadzór merytoryczny zakresu i przebiegu prac remediacyjnych w obiektach PKN ORLEN oraz konsultowanie i koordynacja tego typu działań w Grupie ORLEN;
 • wdrożenie i utrzymywanie systemu wykrywania i likwidacji wycieków – LDAR w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku oraz PTA we Włocławku;
 • udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku PKN ORLEN poprzez edukację ekologiczną i ochronę bioróżnorodności.

Cele środowiskowe zostały określone przez PKN ORLEN w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Kluczowe spółki Grupy ORLEN również posiadają wdrożone Zintegrowane Systemy Zarządzania lub Polityki Systemu Zarządzania Środowiskowego zawierające zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom, oraz posiadają wymagane prawem pozwolenia na prowadzenie działalności.

Działania związane z zagadnieniami środowiskowymi realizowane są także w Biurze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Obszarze Energetyki.

Odpowiada w PKN ORLEN m.in. za:

 • funkcjonowanie obszaru produkcji wód, odbioru i oczyszczania ścieków z terenu Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz koordynację w Grupie ORLEN działań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej;
 • ciągłość produkcji i dystrybucji poszczególnych rodzajów wód oraz odbiór i oczyszczanie ścieków;
 • utrzymanie norm ekologicznych i zgodności z przepisami, pozwoleniami przy zachowaniu ciągłości produkcji wód i odbioru ścieków w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku;

Odpowiada m.in. za:

 • realizację zadań strategicznych w obszarze energetyki zawodowej, przemysłowej oraz odnawialnych źródeł energii, tj. energii pozyskiwanej z wiatru, słońca, biomasy;
 • rozwój projektów budowy morskich elektrowni wiatrowych na wodach Morza Bałtyckiego;
 • obrót ciepłem, energią elektryczną i prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii elektrycznej;
 • produkcję i dystrybucję ciepła i energii elektrycznej;
 • utrzymanie norm ekologicznych i zgodności z przepisami, pozwoleniami przy zachowaniu ciągłości produkcji energetycznej w swoim obszarze;
  • koordynację projektów wodorowych wdrażanych w Grupie ORLEN, poszukiwanie synergii w ramach tworzenia strategicznego systemu wodorowego;
 • nadzór nad standaryzacją systemów wodorowych w Grupie ORLEN w zakresie parametrów procesowych, technologicznych i technicznych;
 • rozwój elektromobilności w Grupie ORLEN.

W Obszarze Strategii został utworzony Dział Zrównoważonego Rozwoju Biznesu odpowiadający za:

 • koordynację i nadzorowanie działań związanych z realizacją programu dekarbonizacji, w szczególności wsparcie dla spółek Grupy ORLEN;
 • tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju odzwierciedlającej kryteria ESG;
 • promowanie nowych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju w Grupie ORLEN;
 • pracę z inwestorami w zakresie zrównoważonego rozwoju;
 • prowadzenie analiz związanych z długoterminowymi warunkami Zrównoważonego Rozwoju Koncernu.
elektrownia_wodna_we_wloclawku_4_s elektrownia_wodna_we_wloclawku_4_s

Informacje na temat zgodności z rekomendacjami TCFD znajdują się w sekcji „Tabela TCFD”.

Zarządzanie kwestiami środowiskowymi odbywa się przez realizację polityk i procedur, które zostały opisane w sekcji „Polityki i wewnętrzne akty organizacyjne”.

Zrównoważony rozwój, Taksonomia i transformacja klimatyczna

Zarządzanie ryzykami i szansami wynikającymi ze zmian klimatu należy do odpowiedzialności Prezesa Zarządu, do którego bezpośrednio raportuje Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii, Innowacji i Relacji Inwestorskich, nadzorujący pracę Działu Zrównoważonego Rozwoju Biznesu. Zrównoważony rozwój zajmuje istotne miejsce w budowie koncernu multienergetycznego i realizacji ambitnej agendy Strategii 2030 Grupy ORLEN. Nowa strategia biznesowa jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie wynikające z globalnego kryzysu klimatycznego. Wzmacnia odporność modeli biznesowych na zmiany klimatu i ich konsekwencje w całym łańcuchu wartości. W ciągu najbliższej dekady Koncern przeznaczy ok. 30 mld PLN na inwestycje zrównoważonego rozwoju, w tym nowe modele biznesowe. W ciągu 10 lat PKN ORLEN zrealizuje ponad 60 projektów zwiększających efektywność energetyczną obecnie istniejących aktywów produkcyjnych. W nowych projektach rafineryjnych i petrochemicznych wykorzystywane będą najlepsze i najbardziej efektywne emisyjnie technologie. PKN ORLEN wzmocni także pozycję regionalnego lidera w obszarze biopaliw, realizując 5 znaczących inwestycji w produkcję biopaliw, w tym HVO, co-HVO, UCOME, bioetanol lignocelulozowy i biometan. Inwestycje te w perspektywie 2030 roku pozwolą na zwiększenie produkcji o ok. 500 tys. ton biopaliw rocznie.

W 2021 roku Zarząd PKN ORLEN przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN na lata 2021-2023. Nowa strategia skupia się wokół trzech obszarów zarządzania ESG: środowiskowy, społeczny i zarządczy i sześciu filarach strategicznych. W przypadku obszaru Środowisko uwaga skupiona jest na klimacie, zarządzaniu ryzykiem klimatycznym i skutecznym wdrażaniu praktyk gospodarki surowcowej. W obszarze społecznym głównym punktem zainteresowania są społeczności lokalne, które są nieustannym i nieocenionym źródłem inspiracji dla dalszych działań CSR. W ramach współpracy z dostawcami ORLEN wykorzysta swój wpływ do promowania zasad zrównoważonego rozwoju w łańcuchach wartości. Celem jest rozszerzenie odpowiedzialności Koncernu za cały cykl życia produktu – w tym za użyte surowce, rozwój produktu, produkcję i użytkowanie, a następnie recykling. ORLEN dąży do angażowania i promowanie rozwoju odpowiedzialnej konsumpcji wśród swoich klientów. Obszar ładu korporacyjnego koncentruje się na opracowywaniu rozwiązań umożliwiających osadzenie ESG w systemach zarządzania, odpowiednim i przejrzystym raportowaniu, etyce i wartościach organizacyjnych. Najbardziej znaczące i złożone działania w obszarze ESG zostały przełożone na politykę wynagrodzeń, w której cele MBO zostały uwzględnione zarówno na poziomie Zarządu, jak i na odpowiednim poziomie kadry zarządzającej.

orl_ESG-strategia orl_ESG-strategia

Strategia dekarbonizacji

Zmiany klimatu stanowią istotne wyzwanie dla PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN. PKN ORLEN zaadresował te wyzwania, deklarując we wrześniu 2020 roku jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w roku 2050. W ramach dochodzenia do tego celu do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej.

Ogłoszona przez PKN ORLEN strategia dążenia do neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu.

orl_neutralnosc emisyjna orl_neutralnosc emisyjna

W 2021 roku kwestie klimatu były omawiane na 21 posiedzeniach Zarządu PKN ORLEN (ok. 40 tematów) oraz na 22 posiedzeniach Rady Nadzorczej PKN ORLEN (ok. 32 tematy, w tym ok. 6 tematów na 5 posiedzeniach Komitetu ds. CSR i ok. 6 tematów na 6 posiedzeniach Komitetu ds. Strategii i Rozwoju).

Działania w ramach strategii dekarbonizacji zrealizowane w 2021 roku

orl_dekarbonizacja (2) orl_dekarbonizacja (2)

Zielone i zrównoważone finansowanie dla Strategii ORLEN2030

Druga transza obligacji zrównoważonego rozwoju

W marcu 2021 roku PKN ORLEN wyemitował drugą transzę 10 000 niezabezpieczonych obligacji zrównoważonego rozwoju serii D o łącznej wartości nominalnej 1 000 000 000 PLN.

Obligacje oprocentowane są według stałej stopy procentowej, której wysokość będzie uzależniona od oceny (ratingu) agencji ESG, czyli MSCI ESG Research (UK) Limited lub innego podmiotu, który ją zastąpi, mierzącą podatność spółki na istotne ryzyka związane w szczególności z wywiązywaniem się przez spółkę z zasad odpowiedzialności i troski o środowisko, jego społeczną odpowiedzialnością oraz wdrożonym ładem korporacyjnym, a także sposób zarządzania przez spółkę tymi ryzykami, albo alternatywny rating ESG. Stopa procentowa dla pierwszego okresu odsetkowego wynosi 2,875% w skali roku i w następnych okresach odsetkowych pozostanie na tym poziomie lub możliwa będzie jej zmiana o odpowiednio 0,1% lub 0,2% w skali roku w zależności od poziomu przyznanegoratingu ESG zgodnie z postanowieniami warunków emisji obligacji.

Spółka przeznaczy środki z emisji obligacji na ogólne cele korporacyjne, w tym na realizację celu ESG, rozumianego jako utrzymanie przez spółkę ratingu przyznanego przez MSCI ESG Research (UK) Limited na poziomie z daty emisji obligacji lub osiągnięcie wyższego ratingu.

Emisja zielonych euroobligacji

W maju 2021 roku PKN ORLEN zakończył emisję 5 tys. obligacji o łącznej wartości 500 mln euro, wyemitowanych w ramach programu EMTN. Pierwsza w historii PKN ORLEN oraz Polski benchmarkowa emisja 7-letnich zielonych euroobligacji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. W ramach budowy księgi popytu złożono aż 234 zapisy na łączną kwotę blisko 3 mld euro. Oznacza to, że popyt na zielone obligacje PKN ORLEN aż 6-krotnie przewyższył wartość emisji. Koncern podzielił 5 tys. euroobligacji pomiędzy 182 inwestorów z 26 krajów. Emisja ma międzynarodowy charakter i w większości została objęta przez zagranicznych inwestorów. Ostatecznie zielone euroobligacje zostały przydzielone 182 inwestorom z 26 krajów, przy czym największy udział mieli inwestorzy z krajów Europy Środkowej (Niemcy, Austria i Szwajcaria) – 44% oraz Polski – 23%. W emisji uczestniczyło wiele międzynarodowych funduszy typu asset management, w tym duże grono tych najbardziej zielonych. Aż 62% obligacji trafiło do funduszy skoncentrowanych na inwestycjach w zielone aktywa (tzw. green investors).

Zielone euroobligacje PKN ORLEN zostały wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) o łącznej wartości do 5 mld euro. Była to pierwsza benchmarkowa emisja zielonych euroobligacji uplasowana przez spółkę z Polski. Środki pozyskane w ramach emisji posłużą do sfinansowania realizowanych przez Grupę ORLEN zielonych projektów w zakresie budowy i akwizycji nowych mocy produkcyjnych OZE, dalszego rozwoju sieci szybkich ładowarek aut elektrycznych oraz infrastruktury tankowania autobusów i samochodów wodorowych, a także rozwój instalacji do recyklingu odpadów.

Była to również pierwsza polska emisja zielonych euroobligacji zrealizowana przez firmę spoza sektora finansowego, która uzyskała certyfikat Climate Bonds Initiative (CBI), świadczący o zastosowaniu najlepszych rynkowych standardów w zakresie integralności klimatycznej, transparentności oraz wykorzystania środków pochodzących z emisji. Certyfikat CBI potwierdza, że projekty zrealizowane ze środków pochodzących z emisji pozytywnie kontrybuują do osiągnięcia celów zapisanych w Porozumieniu paryskim w zakresie ograniczenia globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz osiągnięcia zeroemisyjności najpóźniej do roku 2050.

PKN ORLEN, aby zapewnić sobie możliwość wyemitowania zielonych euroobligacji, opracował i opublikował na swojej stronie internetowej zasady zielonego i zrównoważonego finansowania, czyli tzw. Green Finance Framework. W dokumencie tym określone zostały cele zielonego finansowania oraz rodzaje inwestycji, na które przeznaczane będą środki z emisji euroobligacji, tj. rozwój odnawialnych źródeł energii, czysty transport i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska, w tym recykling. Realizacja tych celów zarówno w zakresie wydatkowania środków z emisji, jak i ich wpływu na środowisko będzie poddawana cyklicznej, minimum raz w roku, weryfikacji przez audytora Grupy ORLEN oraz raportowana przez PKN ORLEN aż do momentu wykupu zielonych obligacji.

Przygotowany przez PKN ORLEN Green Finance Framework został również poddany weryfikacji przez Vigeo Eiris, spółkę zależną Moody’s Corporation, oceniającą działalność emitentów w obszarze ESG. Na tej podstawie Vigeo Eiris wydało dla PKN ORLEN niezależną opinię, która potwierdza zgodność zasad Green Finance Framework przygotowanych przez spółkę z międzynarodowymi standardami w tym obszarze (Green Bond Principles i Climate Transition Finance Handbook). Euroobligacje zostały zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank lub Clearstream Banking. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W przygotowaniu transakcji udział wzięli BNP Paribas, ING Bank N.V., Bank Pekao S.A. oraz UniCredit Bank AG jako Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący księgę popytu, a także CaixaBank S.A. i SMBC Nikko Capital Markets Europe GmbH jako Współprowadzący księgę popytu. Doradcami prawnymi w transakcji byli White & Case LLP i White & Case M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. oraz Allen & Overy LLP I Allen & Overy, A. Pędzich sp. k. Audytorem emitenta był Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Kluczowe projekty

Międzynarodowy program wodorowy

PKN ORLEN uruchomił program Hydrogen Eagle, a jego realizacja obejmuje Polskę, Czechy i Słowację.

Małe reaktory

PKN ORLEN i Synthos podpisały w 2021 roku porozumienie o współpracy dotyczące rozwoju i wdrożenia zeroemisyjnych technologii jądrowych MMR i SMR.

Zielony glikol

Pierwsza w Polsce i największa w Europie instalacja do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego w Trzebini.

Projekty OZE

Energetyka wiatrowa onshore, offshore na Bałtyku, fotowoltaika, edukacja.

Rozbudowa kompleksu Olefin

Największa inwestycja petrochemiczna w Europie

Badania i rozwój

PKN ORLEN otworzył nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku.

Rozwój produkcji biometanu

Podpisany z PGNiG list intencyjny zakłada wzmocnienie współpracy w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Przetwarzanie odpadów

Nowy obszar swojej działalności, który umożliwi efektywne ekonomicznie i środowiskowo zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych.

Program Fotowoltaiki

PKN ORLEN od lat konsekwentnie ogranicza oddziaływanie na środowisko, inwestując w najlepsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska i kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju. PKN ORLEN doskonale zdaje sobie sprawę z wyzwań związanych z koniecznością rozwoju sektora paliw alternatywnych. Zmiany zachodzące na rynku paliw jednoznacznie wskazują na to, że wodór będzie powszechnie i chętnie wykorzystywanym paliwem. Dlatego PKN ORLEN uruchomił program Hydrogen Eagle, a jego realizacja obejmuje Polskę, Czechy i Słowację. Program pozwoli Grupie ORLEN osiągnąć do 2030 roku moce wytwórcze wodoru na poziomie ok. 50 tys. ton rocznie. Hydrogen Eagle zakłada budowę sześciu nowych hubów wodorowych, w tym trzech w Polsce, dwóch w Czechach oraz jednego na Słowacji zasilanych przez odnawialne źródła energii, w tym realizację instalacji elektrolizy, do której energia elektryczna zostanie dostarczona z wykorzystaniem mocy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Łącznie docelowo moc instalacji elektrolizy zasilanych OZE wyniesie ok. 250 MW. Program obejmuje także trzy innowacyjne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w niskoemisyjny wodór, zlokalizowane w Płocku, Ostrołęce oraz w Czechach, jak również międzynarodową sieć ponad 100 stacji tankowania wodoru.

PKN ORLEN zgodnie ze strategią do 2030 roku oraz konsekwentnie umacniając swoją pozycję na rynku paliw alternatywnych, przyjął rolę lidera w tworzeniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej, do której będzie należeć kilkadziesiąt podmiotów z różnym doświadczeniem w rozwijaniu tej technologii. PKN ORLEN będzie odpowiedzialny m.in. za powołanie Doliny, określenie jej celów i przygotowanie strategii działania. Dolina Wodorowa to obszar odpowiadający regionom administracyjnym, na którym realizowane będą projekty związane z wykorzystaniem wodoru w różnych obszarach gospodarki. Doliny, według Strategii Wodorowej UE, mają stać się spójnym elementem Europejskiego Ekosystemu Wodorowego. Zgodnie z projektem Polskiej Strategii Wodorowej powstanie przynajmniej 5 takich dolin. Każda z nich stanie się centrum badań, rozwoju, doskonalenia i edukacji w zakresie wdrażania tej technologii w gospodarce. Obecnie trwają równoległe prace nad powołaniem łącznie pięciu dolin: podkarpackiej, śląskiej, dolnośląskiej, wielkopolskiej i mazowieckiej, będącej jednocześnie jednostką centralną.

Działalność Mazowieckiej Doliny Wodorowej będzie opierać się na czterech filarach, które mają przyczynić się do efektywnego rozwoju i upowszechniania technologii wodorowych w polskiej gospodarce. Za główny uznaje się budowę łańcucha wartości poprzez m.in. realizację projektów badawczo-rozwojowych, stworzenie systemowych rozwiązań dla kształcenia wyspecjalizowanych kadr i prowadzenie działalności na rzecz wsparcia procesów regulacyjnych.

PKN ORLEN w ramach współpracy z PESA Bydgoszcz planuje zakup nowoczesnej lokomotywy, która będzie pierwszym w Polsce pojazdem szynowym wykorzystującym napęd wodorowy. Nabycie pierwszej w kraju lokomotywy wodorowej to ważny krok w kierunku wykorzystania na dużą skalę zeroemisyjnego paliwa wodorowego w transporcie kolejowym.

PKN ORLEN i Synthos podpisały w 2021 roku porozumienie o współpracy dotyczące rozwoju i wdrożenia zeroemisyjnych technologii jądrowych MMR i SMR. Mikroreaktory i małe reaktory atomowe to jednostki produkujące energię elektryczną, które w odróżnieniu od tradycyjnych elektrowni jądrowych osiągają całkowitą moc do ok. 300 MW, są wytwarzane seryjnie i dostarczane w całości na miejsce eksploatacji. Pozwala to wykorzystać efekt ekonomiczny skali produkcji seryjnej oraz uzyskać relatywnie krótki czas budowy. W zależności od potrzeb można tworzyć małe i większe kompleksy energetyczne. Małe reaktory mogą występować pojedynczo lub w grupie kilku modułów oddawanych sukcesywnie do eksploatacji, przez co cała inwestycja jest łatwiejsza do sfinansowania.

Spółka ORLEN Południe uruchomiła w 2021 roku w biorafinerii w Trzebini pierwszą w Polsce i największą w Europie instalację do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Jej zdolności wytwórcze wynoszą 30 tys. ton rocznie, co oznacza, że spółka pokryje aż w 75 proc. krajowe zapotrzebowanie na ten produkt. Inwestycja o wartości ok. 400 mln zł przyczyni się do wzrostu zysku operacyjnego EBITDA firmy o ponad 50 mln zł rocznie. Integralną częścią kompleksu jest pierwszy polski hub wodorowy.

Zielony glikol to wysokomarżowy bioprodukt, czysty i bezpieczny środowiska. Jest on wykorzystywany na szeroką skalę, m.in. w medycynie, kosmetyce czy przemyśle spożywczym. Może być też zastosowany w lotnictwie jako środek do odmrażania i odladzania samolotów. ORLEN Południe będzie wytwarzać 30 tys. ton ekologicznego glikolu rocznie. To aż o 10 tys. ton więcej od jedynej tego typu instalacji w Europie, która zlokalizowana jest w Belgii.

Wybór kanadyjskiej firmy Northland Power Inc. jako partnera do realizacji morskiej farmy wiatrowej PKN ORLEN jest kamieniem milowym pionierskiego w skali regionu procesu inwestycyjnego. Połączenie lokalnych doświadczeń Koncernu, wynikających z zaawansowanych prac przygotowawczych, z globalnym know-how Northland Power pozwoli PKN ORLEN szybko i efektywnie realizować kolejne etapy inwestycji. Koncern pozyskał partnera, którego model biznesowy i wizja transformacji energetycznej pokrywają się z długofalowymi planami Grupy ORLEN. Współpraca ta jest ważnym impulsem rozwojowym dla branży offshore, w tym polskich przedsiębiorstw, które będą uczestniczyć w łańcuchu dostaw. Współpraca z Northland Power Inc. zakłada przygotowanie, budowę i eksploatację farmy o mocy do 1,2 GW. Rozpoczęcie budowy inwestycji planowane jest na rok 2024, a jej oddanie do użytku w 2026.

Wśród najważniejszych wydarzeń w obszarze OZE należy też wskazać zwiększenie takich inwestycji w Wielkopolsce. W sąsiedztwie działającej od lipca 2020 roku Farmy Wiatrowej Przykona (woj. wielkopolskie) rozpoczęła się budowa kolejnego odnawialnego źródła Energi z Grupy ORLEN – farmy fotowoltaicznej PV Gryf o mocy zainstalowanej 20 MW. To kolejna inwestycja realizowana na terenach byłej kopalni węgla brunatnego Adamów w gminie Przykona. Lokalizacja ta jest ważna, ponieważ wykorzystuje istniejącą infrastrukturę przesyłową. Należące do Energi tereny w gminie Przykona posiadają duży potencjał inwestycyjny. Szacuje się, że na 300 ha gruntów można wybudować aktywa o łącznej mocy ok. 160 MW.

Z kolei farma wiatrowa Kanin zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim powiększyła portfel odnawialnych źródeł energii Grupy ORLEN o 20 MW. Działająca od 2012 roku instalacja została zakupiona przez Koncern od dwóch zagranicznych funduszy inwestycyjnych – Stage Capital i Mashav Energia. Akwizycja wpisuje się w strategię ORLEN 2030, zakładającą intensywny rozwój zeroemisyjnej energetyki zarówno w ramach budowy własnych mocy, jak i przejęć działających już aktywów.

Trzy lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy ok. 90 MW powiększyły portfel odnawialnych źródeł energii Grupy ORLEN. Koncern podpisał umowę zakupu działających na Pomorzu farm od hiszpańskich funduszy inwestycyjnych. Po akwizycji Grupa ORLEN posiada w Polsce 353 MW mocy zainstalowanych w energetyce wiatrowej, stając się piątym co do wielkości graczem na tym rynku.

Pięć spółek z Grupy ORLEN zaangażowanych w projekty energetyczne na Bałtyku podpisało tzw. umowę sektorową. Przyjęty dokument to efekt prac administracji rządowej, inwestorów, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej, wyznaczający kierunki rozwoju branży w Polsce. Zgodnie z przyjętymi założeniami sygnatariusze porozumienia będą dążyć m.in. do jak największego zaangażowania polskich w firm w realizację inwestycji. Dla projektów realizowanych w ramach pierwszej fazy przewidziano udział tzw. local content na poziomie 20-30% ich łącznej wartości, co najmniej 45% dla projektów realizowanych do 2030 roku i minimum 50% dla projektów realizowanych po 2030 roku.

PKN ORLEN rozpoczął współpracę z Akademią Morską w Szczecinie, Uniwersytetem Morskim w Gdyni i Politechniką Gdańską, obejmujące edukację i badania na rzecz morskiej energetyki wiatrowej. Współpraca zakłada m.in. realizację innowacyjnych inicjatyw badawczych, analitycznych i naukowych związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Ponadto z Akademią Morską w Szczecinie od roku akademickiego 2021/22 koncern uruchomi kierunek studiów inżynierskich poświęconych morskiej energetyce wiatrowej. Jego absolwenci zyskają wiedzę techniczną niezbędną do pracy przy przygotowaniu i obsłudze farm, które wkrótce powstaną na Bałtyku.

PKN ORLEN zainwestował w rozbudowę Kompleksu Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. To największa inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich 20 lat. Przy budowie Kompleksu Olefin III zostaną zastosowane najnowsze technologie, które pozwolą m.in. na wzrost efektywności energetycznej, w tym redukcję o 30 proc. emisji CO2 na tonę produktu. Biorąc pod uwagę rosnące ceny CO2, bezpośrednio przełoży się to na konkurencyjność Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Zakończenie inwestycji planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku, a uruchomienie produkcji na początek 2025 roku. Produkty petrochemiczne wytwarzane w Kompleksie Olefin będą bazą do produkowania wszelkich przedmiotów codziennego użytku, m.in. środków czystości i artykułów higienicznych oraz medycznych, a także włókien syntetycznych do produkcji odzieży czy masek ochronnych. Powstawać z nich będą również m.in. części samochodowe, elementy sprzętów AGD i urządzeń elektronicznych.

PKN ORLEN otworzył nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. Projekt o wartości około 184 mln zł wpisuje się w strategię ORLEN 2030 zakładającą wzrost zaangażowania w badania, rozwój i innowacje. Dla PKN ORLEN to ważny krok na drodze do efektywniejszego opracowywania nowych technologii i produktów, budowania własnego know-how, a także uzyskiwania patentów dla nowatorskich rozwiązań. Przy opracowaniu innowacyjnych projektów wykorzystany zostanie w pełni potencjał polskiej nauki. Zgodnie ze strategią ORLEN 2030, na inwestycje w tym obszarze w ciągu 10 lat przeznaczy 10 procent całej puli inwestycyjnej, czyli co najmniej 3 mld zł. Obejmą one nową mobilność, wodór, recykling, badania i rozwój oraz cyfryzację. PKN ORLEN traktuje te środki jako inwestycję w przyszłość.

Podpisany z PGNiG list intencyjny zakłada wzmocnienie współpracy w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Firmy planują powołanie spółki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci biometanowni. W nowoczesnych instalacjach z substratów rolniczych, odpadowych i pozostałości z przemysłu przetwórczego powstawałby przyjazny środowisku biometan, który mógłby zostać wykorzystany w przemyśle lub energetyce. Realizacja inwestycji wpisałaby się w strategię ORLEN 2030 zakładającą rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki. ORLEN Południe nabył dwie działki w Głąbowie w gminie Ryn, przejmując rozpoczętą na nich budowę biogazowni rolniczej. Spółka będzie kontynuowała inwestycję, rozbudowując instalację w kierunku biometanowni produkującej ok. 7 mln m³. biogazu rocznie.
PKN ORLEN analizuje możliwość zagospodarowania biomasy rolniczej pochodzącej z wytwarzania cukru oraz produktów zbożowych i przetwarzanie jej na wysokomarżowe produkty petrochemiczne, biometan oraz wodór. Spółka podpisała list intencyjny o współpracy w tym zakresie z Krajową Spółką Cukrową. Realizacja projektu wpisałaby się w strategię ORLEN 2030 zakładającą rozwój „zielonej” petrochemii i paliw alternatywnych.

Zgodnie ze strategią do roku 2030 PKN ORLEN chce rozwijać nowy obszar swojej działalności, który umożliwi efektywne ekonomicznie i środowiskowo zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych. Koncern podpisał list intencyjny oraz umowę na realizację studium wykonalności z wiodącym dostawcą technologii i usług inżynieryjnych, z którym analizuje możliwość wykorzystania innowacyjnej technologii Hydro-PRTSM przy wdrażaniu projektów recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych. Pozwolą one realizować założenia gospodarki obiegu zamkniętego i spełnić cel neutralności emisyjnej koncernu do 2050 roku. PKN ORLEN rozważa także przetwarzanie odpadów komunalnych. Powstające w jego wyniku surowce byłyby wykorzystywane do wytwarzania produktów i półproduktów petrochemicznych oraz rafineryjnych w nowoczesnej i ekologicznej instalacji.

Koncern podpisał list intencyjny o współpracy z Miastem Płockiem i Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku, które dostarczałyby odpady. Wspólnie realizowany projekt byłby pierwszym w Polsce w pełni wdrażającym zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

Zielona energia będzie w Grupie ORLEN pozyskiwana także ze słońca. Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) jest jednym z elementów strategii obszaru Energetyki PKN ORLEN. Pod koniec 2019 roku w Grupie ORLEN uruchomiony został Program Fotowoltaiki, którego celem jest przygotowanie i koordynacja projektów fotowoltaicznych w Grupie ORLEN. W ramach Programu w I etapie wytypowane zostało 6 lokalizacji, które spełniają kryteria techniczne jako miejsca potencjalnie możliwe do zabudowy fotowoltaiki oraz zakontraktowano wykonawcę dokumentacji projektowej dla farm fotowoltaicznych. Rozwojem projektów instalacji OZE zajmuje się również powołana w 2021 roku należąca do Grupy Energa spółka Energa Green Development. Działalność spółki koncentrować się będzie na przygotowaniu nowych inwestycji, od koncepcji i pozyskania tytułu prawnego do gruntu, poprzez projektowanie, aż do uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestycje wpisują się w strategię ORLEN 2030 zakładającą rozwój koncernu oparty głównie o zero- i niskoemisyjne źródła energii.

Informacje na temat ryzyk klimatycznych zawiera sekcja „Ryzyka wynikające ze zmian klimatu”.

MPF_3924_OLEFINY_ MPF_3924_OLEFINY_

Zgodność z regulacjami środowiskowymi

 • 307-1

Działalność Zakładu Produkcyjnego w Płocku jest uregulowana pozwoleniami zintegrowanymi, które obejmują wszystkie instalacje, tj. Rafinerię, Petrochemię, Centralną Oczyszczalnię Ścieków, Elektrociepłownię i Blok Parowo-Gazowy CCGT. PKN ORLEN posiada również wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia niezbędne do prowadzenia działalności przez instalację PTA i Blok CCGT we Włocławku oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku.

W pozwoleniach określone są bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi limity emisji, których dotrzymanie jest monitorowane.

Dla 22 emitorów Zakładu prowadzony jest pomiar ciągły wielkości emisji, dla pozostałych wykonywane są pomiary okresowe. PKN ORLEN posiada również automatyczną stację monitoringową z wysokiej klasy czułymi analizatorami, które w sposób ciągły dokonują pomiarów stężeń wybranych substancji w powietrzu. Stacja jest włączona do Państwowego Monitoringu, wyniki pomiarów są automatycznie przekazywane do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) w Warszawie i umieszczane na ogólnodostępnej stronie internetowej GIOŚ. Pozwolenia zintegrowane oraz zezwolenia sektorowe wymagają ciągłej aktualizacji wynikającej z konieczności przystosowania do zmieniającego się otoczenia prawnego i potrzeb biznesowych.

W roku 2021 uzyskano zmianę decyzji zatwierdzającej plan metodyk monitorowania dla instalacji PKN ORLEN udzielających zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji Rafineria oraz z instalacji Tlenku Etylenu i Glikolu. Ponadto uzyskano zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielającą PKN ORLEN pozwolenia zintegrowanego dla Elektrowni gazowo-parowej o mocy 460 MW we Włocławku w zakresie dostosowania do Konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (ang. Large combustion plants – LCP) oraz pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji kwasu tereftalowego PTA w zakresie przetwarzania odpadów oraz dostosowania do Konkluzji BAT LVOC. PKN ORLEN pozyskał nową decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielającą PKN ORLEN pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z instalacji do produkcji kwasu tereftalowego z terenu Zakładu PTA we Włocławku do urządzeń kanalizacyjnych należących do ANWIL.

W 2021 roku w obszarze stacji i terminali paliw PKN ORLEN uzyskano łącznie 109 pozwoleń wodnoprawnych. W minionym roku zgodność realizowanych działań z prawem środowiskowym na instalacjach produkcyjnych PKN ORLEN weryfikował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Płocku i Delegatura we Włocławku oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, przeprowadzając łącznie 9 kontroli, w których stwierdzono 4 niezgodności. W wyniku podjętych działań korygujących spółka złożyła wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie czasu pracy niektórych emitorów. Kolejne naruszenie usunięto poprzez uaktualnienie sposobu prezentacji i przekazywania wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Ponadto dostosowano zakres monitoringu wód podziemnych do określonego w pozwoleniu zintegrowanym oraz wdrożono działania organizacyjne w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru nad danymi wprowadzanymi do systemu ciągłych pomiarów emisji do powietrza z instalacji Bloku Parowo-Gazowego w Płocku.

Na terenie struktur regionalnych PKN ORLEN (terminale i stacje paliw) organy administracji środowiskowej przeprowadziły łącznie 31 kontroli. W wyniku działań kontrolnych wydano 3 zarządzenia pokontrolne nakładające obowiązki w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz aktualizacji zgłoszenia instalacji stacji paliw. Obowiązki te zostały zrealizowane.

W spółkach Grupy ORLEN przeprowadzono w 2021 roku 75 kontroli z zakresu ochrony środowiska, na podstawie których wydano 11 zaleceń pokontrolnych. Najistotniejsze z nich dotyczyły usunięcia zanieczyszczenia na Morzu Bałtyckim powstałego wskutek awarii rurociągu naftowego ORLEN Lietuva, dotrzymania dopuszczalnego poziomu w zakresie emisji LZO z jednostki wytwarzania wodoru rafinerii w Możejkach oraz rozszerzenia pozwolenia zintegrowanego w zakresie rodzaju substancji w ściekach odprowadzanych do środowiska z terminala naftowego w Butyndze. Spółka Energa Kogeneracja zobowiązana została do ustalenia nowego, rozszerzonego zakresu parametrów paliw spalanych w Elektrociepłowni Żychlin, które zapewnią dotrzymanie dopuszczalnych wielkości emisji. Natomiast ORLEN Południe zobowiązano do oczyszczenia nieeksploatowanych urządzeń do gromadzenia i podczyszczania ścieków wraz z zaewidencjonowaniem powstałych odpadów.

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez organy administracyjne na spółkę ORLEN Unipetrol została nałożona kara w wysokości 7 800 € z tytułu wystąpienia przekroczeń wielkości emisji pyłu z jednostki fluidalnego krakingu katalitycznego (ang. fluid catalytic cracking – FCC) w Rafinerii w Kralupach na skutek awarii odpylacza. Spółka ORLEN Lietuva poniosła kary w łącznej wysokości 170 € w związku z emisją LZO do powietrza oraz ftalanów w ściekach.

Opłaty środowiskowe

Zgodnie z prawem europejskim korzystający ze środowiska oraz wprowadzający do niego substancje ponosi opłaty proporcjonalne do sposobu i skali oddziaływania na środowisko. W Polsce kwestie związane z opłatami za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa Prawo ochrony środowiska. Spółki Grupy ORLEN zobowiązane są do ponoszenia opłat z tytułu składowania odpadów oraz wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z instalacji, jak również emitowanych w sposób niezorganizowany, m.in. z wykorzystania środków dezynfekcyjnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ponadto, na podstawie ustawy Prawo wodne, spółki wnoszą opłaty z tytułu poboru wód powierzchniowych i podziemnych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

W 2021 roku spółki terminowo uiściły opłaty za emisję substancji do powietrza, pobór wód i odprowadzanie ścieków oraz składowanie odpadów na własnych składowiskach, w związku z czym nie wystąpiły dodatkowe obciążenia wynikające z nieterminowych płatności lub nieprawidłowego naliczenia opłat.

W związku z incydentalnymi przekroczeniami standardów jakościowych ścieków bytowych odprowadzanych do środowiska ze stacji paliw PKN ORLEN naliczone zostały opłaty podwyższone za usługi wodne. W celu zapobieżenia wystąpieniu podobnych incydentów w przyszłości na obiektach dystrybucyjnych trwają prace modernizacyjne w zakresie systemów oczyszczania ścieków.

W wyniku przedłużających się postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych opłaty podwyższone zostały naliczone przez Wody Polskie również dla 5 stacji paliw w związku z brakiem wspomnianych decyzji.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania