Realizacja Polityki dobroczynności

Zgodnie z Polityką dobroczynności w 2021 roku PKN ORLEN realizował oraz wspierał inicjatywy wpisujące się w cztery priorytety określone w dokumencie: ORLEN dla środowiska, ORLEN dla społeczeństwa, ORLEN dla bezpieczeństwa i zdrowia, ORLEN dla sportu, edukacji i kultury.

Wskaźniki GRI:

Polityka dobroczynności” stanowi istotny element społecznej odpowiedzialności – jest jednym z narzędzi umożliwiających jak najlepsze wywiązywanie się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada. Grupa ORLEN samodzielnie inicjuje i prowadzi działania dobroczynne oraz uczestniczy w nich jako partner.

W osiąganiu tych celów ważną rolę odgrywa Fundacja ORLEN, która w 2001 roku została powołana do pełnienia społecznej misji Fundatora, którym jest PKN ORLEN. Fundacja od początku swojego istnienia zapewnia wszechstronną pomoc Rodzinnym Domom Dziecka – fundując stypendia, wyjazdy podczas wakacji i ferii, finansując dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz rehabilitację, a także remonty i karty paliwowe. Aktualnie otacza opieką wychowanków ponad 300 placówek. Fundacja prowadzi liczne programy stypendialne, w tym dla dzieci pracowników spółek Grupy ORLEN oraz dla uczniów z Płocka i okolic. Ich celem jest wspieranie młodych ludzi w procesie edukacji, wzmacnianie ich motywacji, a także zachęcanie do zaangażowania społecznego, np. poprzez uczestniczenie w wolontariacie. W 2021 roku Fundacja wraz z partnerami: Fundacją BKG im. J.K. Steczkowskiego, Fundacją Energa, Fundacją LOTOS i Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej, zrealizowała IV edycję programu stypendialnego BONA FIDE. W ramach tego programu Fundacja obejmuje mecenatem studentów, którzy kształcą się na studiach II lub III stopnia na jednej z zagranicznych uczelni znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tak zwanej Listy szanghajskiej). Misją Fundacji jest wsparcie rozwoju i kształcenie na najwyższym światowym poziomie tych osób, które w przyszłości mogą stać się liderami w różnych sektorach gospodarki czy administracji publicznej. W 2021 roku Fundacja ORLEN kontynuowała cztery programy grantowe. Obok obecnego od 20 lat programu ORLEN dla Strażaków, także dwa programy zainaugurowane w 2018 roku– Moje Miejsce na Ziemi, zachęcający lokalne społeczności do dokonywania pozytywnych zmian w ich najbliższym otoczeniu oraz Czuwamy! Pamiętamy! w ramach którego fundacje, stowarzyszenia czy lokalne instytucje przywracają pamięć o narodowych bohaterach, odnawiając miejsca pamięci często zapomnianych bohaterów lokalnych walk o niepodległość Polski. W 2021 roku kontynuowany był, zainicjowany rok wcześniej, program grantowy Zdrowie dla Płocka, skierowany do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych działających na terenie Płocka oraz powiatów sąsiadujących – płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. W ramach programu organizacje mogą otrzymać dofinansowanie do 20 tysięcy złotych na projekty związane z profilaktyką zdrowotną. W IV edycji programu Moje Miejsce na Ziemi Fundacji ORLEN środki na realizację zaproponowanego projektu w wysokości od 5 do 20 tys. złotych otrzymały m.in. stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, szkoły, biblioteki, kluby sportowe czy parafie. Inicjatywy mające na celu rozwój lokalnych społeczności oceniają niezależni eksperci. W 2021 roku Fundacja dofinansowała 185 projektów. Od 20 lat PKN ORLEN wraz z Fundacją ORLEN wspierają jednostki państwowej i ochotniczej Straży Pożarnej. W 2021 roku 267 jednostek zostało wspartych łączną kwotą 2 mln złotych. Fundusze te zostały przeznaczone na zakup niezbędnego strażakom sprzętu. Dzięki systematycznemu wsparciu Fundacji ORLEN, w ciągu ostatnich dwóch dekad jednostki strażackie udało się wyposażyć w sprzęt niezbędny do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi, sprzęt ratownictwa drogowego, technicznego, medycznego, chemicznego, ekologicznego czy wysokościowego. Fundacja ORLEN podejmuje również działania mające na celu edukację lokalnych społeczności.

D_ST6238 D_ST6238

W ramach tych starań zrealizowała ona pierwszą edycję Akademii Fundacji ORLEN, cyklu warsztatów skierowanych do beneficjentów programów grantowych Fundacji ORLEN. W ramach cyklu przeprowadzono 12 warsztatów on-line, których celem było zwiększenie kompetencji niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia organizacji. W pierwszej edycji projektu przeszkolono przedstawicieli ponad 80 organizacji. Fundacja stworzyła również edukacyjną grę planszową Próba Ognia, która jest skierowana do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy jednostkach OSP. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji pożarniczych, umiejętności działania pod presją czasu, a także zdolności współpracy i rywalizacji wśród młodzieży. W 2021 roku do jednostek OSP przekazano ponad 140 egzemplarzy gry. Projekt będzie kontynuowany w 2022 roku. W 2021 roku Fundacja rozwijała program wolontariatu pracowniczego. Siedemnastoletnia tradycja wolontariatu pracowniczego w Grupie ORLEN pokazuje, że zainteresowanie działalnością prospołeczną rośnie. Każdy pracownik spółek Grupy ORLEN może zgłosić pomysł i otrzymać grant w wysokości 3 000 zł oraz uzyskać dzień wolny na realizację swojej inicjatywy. W ramach programu wolontariatu pracowniczego organizowane są takie inicjatywy jak Tydzień Wolontariatu lub konkurs na Wolontariat Roku, który został przeniesiony na 2022 rok. Fundacja ORLEN realizuje również swoje cele statutowe, udzielając darowizn innym podmiotom. W 2021 roku w ramach programu darowizn Fundacja ORLEN udzielała wsparcia rzeczowego oraz finansowego podmiotom odpowiedzialnym za zwalczanie pandemii. Pomoc kierowana była w szczególności do służb medycznych, szpitali oraz mundurowych, odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia zakażonych osób, a także do personelu oraz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej. W działaniach społecznych PKN ORLEN i Fundacji ORLEN biorą udział także uczestnicy programu lojalnościowego VITAY.

 • 415-1

W 2021 roku nie były przekazywane darowizny na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze. Zgodnie z Polityką Dobro- czynności, PKN ORLEN pozostawia bez rozpoznania wnioski złożone przez związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, kluby sportowe będące spółkami prawa handlowego oraz partie polityczne i utworzone przez nie fundacje lub stowarzyszenia.

W Grupie ORLEN funkcjonują także inne fundacje korporacyjne – Fundacja ANWIL, Fundacja Energa i Fundacja ORLEN Unipetrol.

Fundacja ANWIL, działająca od 2014 roku, wspiera realizację projektów mających na celu m.in. podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców Włocławka, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawę stanu środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa historycznego, a także ochronę i promocję zdrowia. W ciągu 7 lat na działalność statutową Fundacja przeznaczyła ponad 8,5 mln zł. Dzięki tym środkom beneficjenci (szkoły, przedszkola, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i inne podmioty działające na rzecz dobra publicznego) zrealizowali 583 projekty. Wolontariusze – pracownicy spółki ANWIL – w ramach programu wolontariatu pracowniczego „ANWIL Pomaga”, zaangażowali się w 83 akcje wolontariackie, skierowane do działających na terenie miasta Włocławka oraz ościennych gmin organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, szkół oraz zespołów szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki. Dodatkowo ufundowano łącznie 283 stypendia dla zdolnej młodzieży i studentów w ramach dwóch programów stypendialnych: „Primi inter Pares” (dla uczniów VIII klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz „Młodzi z ANWILEM” dla studentów ostatnich lat kierunków ścisłych. W 2021 roku Fundacja zrealizowała:

 • program „Bądź zdrów”, którego celem jest promocja zdrowia;
 • V edycję „Uczę się z ANWILEM”, której celem jest promocja nauk ścisłych;
 • II edycję projektu „Wybieram sport – skreślam nudę”, którego założeniem jest aktywizacja fizyczna i promocja sportowego trybu życia;
 • projekt „Miasteczko Zdrowia” – wydarzenie odbyło się w formie rodzinnego pikniku. Jego celem było promowanie zdrowego stylu życia mieszkańców Włocławka i okolicznych miejscowości, podniesienie poziomu wiedzy na temat zdrowia, promocja i wspieranie profilaktyki zdrowotnej. Lekarze i specjaliści z różnych dziedzin medycznych wykonali w sumie blisko 2000 badań i porad;
 • projekt „Wakacje z Fundacją”, którego celem jest zapewnienie kreatywnego, atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku dzieciom i młodzieży z Włocławka oraz okolicznych gmin, pozostających w czasie wakacji w miejscu zamieszkania. Dzięki wsparciu Fundacji w 2021 r. z różnych form wakacyjnego wypoczynku bezpłatnie skorzystało 1 477 dzieci;
 • VI edycję konkursu grantowego „Budujemy mosty”, którego celem jest wspieranie mieszkańców z terenu działania Fundacji w inicjatywach na rzecz ich społeczności, służących głównie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa publicznego, podwyższaniu poziomu wykształcenia mieszkańców oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej, a także wzmacnianiu poczucia przynależności i integracji z lokalną społecznością. W działaniach zrealizowanych w ramach projektu wzięło udział 3 683 odbiorców.

Ponadto w 2021 roku Fundacja wsparła lokalną społeczność w walce z pandemią COVID-19, przeznaczając na ten cel dodatkowo 400 tys. zł. Z programu skorzystało 13 podmiotów, w tym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, na którego rzecz Fundacja przekazała blisko 300 tys. zł.

Działająca od 2009 roku Fundacja Energa w 2021 roku pomogła w sumie 674 osobom, w tym 521 fizycznym i 153 prawnym na łączną kwotę ponad 6,2 mln zł. Jedną trzecią tych środków (ponad 2 mln) przeznaczono na leczenie, operacje i rehabilitacje. W ubiegłym roku wsparcie otrzymała rekordowa liczba pracowników spółki Energa S.A., bo aż 71 osób (o 16 więcej niż w 2020 roku) na łączną kwotę 884 tys. zł. Także w 2021 Fundacja Energa przekazała ok. 100 tys. zł na pomoc dla kilkuletniej Hani Kołek – była to operacja rąk. Dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Energa udało się przeprowadzić operację w Paley European Institute w Warszawie. W ramach programu Fundacja Energa udzieliła wsparcia organizacjom pożytku publicznego oraz podmiotom działającym na rzecz ochrony zdrowia, mienia i ratownictwa medycznego, przekazując im pomoc o wartości ponad 1,2 mln zł.

Wsparcie otrzymały m.in.

 • Regionalny Szpital w Kołobrzegu (na zakup środków ochrony osobistej);
 • Szpital Powiatowy w Jarocinie (na zakup sprzętu medycznego);
 • Fundacja Kropelka Energii (na organizację akcji poboru krwi);
 • Ochotnicze Straże Pożarne (zakup sprzętu strażackiego);
 • Copernicus Podmiot Leczniczy (wsparcie na walkę z COVID-19);
 • Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy Wolica (refundacja doposażenia karetki w sprzęt, doposażenie punktu szczepień i sfinansowanie zakupu defibrylatora na Izbę Przyjęć);
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe w Sopocie (zakup rezonansu stochastycznego);
 • Włocławskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (zakup samochodu do transportu osób i sprzętu ratowniczego).

Ponadto Fundacja Energa przekazała wsparcie finansowe dla Fundacji Cokolwiek Uczyniliście. Organizacja ta przeznaczyła środki na zakup paczek dla biednych rodzin i osób samotnych, które mają polskie korzenie i aktualnie mieszkają na terenie Wileńszczyzny.

Działająca w Czechach Fundacja ORLEN Unipetrol prowadzi program stypendialny, który jest przeznaczony dla uczniów szkół średnich i wyższych o profilu przyrodniczym i technicznym, a także program grantów dla szkół średnich i nauczycieli, w którym fundacja pomaga szkołom w zakupie wyposażenia technicznego i realizacji projektów prowadzonych przez studentów w ramach kół naukowych i warsztatów. Fundacja prowadzi również projekt „Bajkowy dzień z chemią”, którego celem jest przybliżenie tajników chemii uczniom szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących poprzez zabawę oraz zaprezentowanie chemii jako nowoczesnej i atrakcyjnej dziedziny nauki. ORLEN Unipetrol od 2002 roku jest partnerem strategicznym Uniwersytetu Chemii i Techniki w Pradze. Od początku współpracy wsparł uczelnię kwotą blisko 30 mln CZK, która została przeznaczona na cele edukacyjne i rozwojowe. ORLEN Unipetrol współpracuje również z gminami wokół zakładów produkcyjnych (Litvínov, Kralupy nad Vltavou i Neratovice). W 2021 roku przekazano 27 gminom ponad 3,2 mln CZK.

Informacje na temat uczestnictwa w zewnętrznych inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju znajduje się w sekcji „Organizacje i Stowarzyszenia”.

Kluczowe wskaźniki efektywności w obszarze społecznym są zawarte w sekcji „Kapitał społeczny”.

Opis istotnych ryzyk związanych z działalnością gospodarczą oraz sposoby zarządzania ryzykami znajduje się w sekcji „Zarządzanie ryzykiem”.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania