Kapitał ludzki

Naszym pracownikom zapewniamy godne i przyjazne warunki pracy. Relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach oraz na dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z wartościami firmy.

Wskaźniki GRI:

Polityka zatrudnienia w Grupie ORLEN koncentruje się na zapewnieniu realizacji bieżących zadań operacyjnych, jak i projektów strategicznych przez najwyższej klasy specjalistów.

Pracownicy Grupy ORLEN korzystają z różnorodnej i szerokiej oferty działań rozwojowych. Zapewnia pracownikom także szeroki pakiet świadczeń socjalnych, m.in. benefity pracownicze i program „Pracodawca przyjazny rodzinie”. Cyklicznie przeprowadzane jest badanie poziomu satysfakcji i zaangażowania pracowników.

Realizowane są działania ukierunkowane na pozyskanie oraz utrzymanie kadry pracowniczej istotnej dla poszczególnych segmentów działalności – obecnych, potencjalnych pracowników, jak również studentów i absolwentów szkół branżowych i uczelni wyższych. Grupa ORLEN, widząc potrzebę zapewnienia synergii pomiędzy biznesem a nauką, aktywnie współpracuje ze środowiskiem akademickim.

PKN ORLEN zapewnia swobodę działalności związkowej. Uznaje związki zawodowe działające w spółce za reprezentantów wszystkich pracowników w sprawach ich zbiorowych praw i interesów, w granicach zakreślonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zobowiązuje się do respektowania zasad swobody działalności i równości związków zawodowych oraz do niedyskryminowania pracowników ze względu na przynależność związkową lub jej brak.

Więcej informacji, m.in. na temat kluczowych polityk i procedur regulujących obszar pracowniczy, znajduje się w sekcjach „Odpowiedzialny Pracodawca” i „Kapitał Ludzki”.

Poszanowanie praw człowieka

W 2021 roku został opublikowany nowy Kodeks etyki.

Dokument określa wartości, zasady postępowania i normy, które wyznaczają standardy etyczne dla wszystkich pracowników Grupy ORLEN, w oparciu o znowelizowane podejście do rozumienia wartości ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność, a także aktualną skalę, strategię działania i zakres wymagań otoczenia Koncernu oraz najlepszych praktyk z zakresu etyki biznesowej.

Na straży przestrzegania zapisów Kodeksu etyki Grupy ORLEN  stoi Rzecznik ds. Etyki, gwarantuje pracownikom, pracodawcy i wszystkim interesariuszom możliwości swobodnego zgłaszania przypadków ich naruszania. Ponadto uwrażliwia pracowników na kwestie etyki biznesowej i standardów etycznych oraz wzmacnia w świadomości pracowników znaczenie ich własnej roli w procesie budowania etycznej kultury korporacyjnej. Na koniec 2021 roku w PKN ORLEN oraz spółkach Grupy ORLEN było 18 Rzeczników ds. Etyki. W strukturze Obszaru Kadr funkcjonuje również Zespół ds. Etyki.

Funkcjonują wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zgłoszenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia Kodeksu etyki. Wartości, zasady i normy określone w Kodeksie etyki obowiązują każdego pracownika Grupy ORLEN od pierwszego dnia pracy, bez względu na zajmowane stanowisko czy formę umowy. Nawet jeśli część zasad postępowania, ujętych w Kodeksie etyki, nie dotyczy specyfiki danego stanowiska pracy, nie zwalnia to zatrudnionej na nim osoby z obowiązku reagowania czy zgłaszania naruszeń zapisów Kodeksu etyki.

W PKN ORLEN obowiązują m.in.: Polityka antykorupcyjna w Grupie Kapitałowej ORLEN, zarządzenie w zakresie Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Regulamin przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wszelkim formom molestowania w PKN ORLEN.

W 2021 roku PKN ORLEN z kilkoma spółkami Grupy ORLEN z sukcesem zrealizował założenia programu PFRON Praca – Integracja, którego celem było zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Udział w programie zainicjowany został w roku 2019. Z tytułu zobowiązania na PFRON za 2021 rok, Grupa ORLEN przekazała kwotę wysokości ponad 26 mln zł. W ubiegłym roku było zatrudnionych ponad 360 osób z niepełnosprawnościami w Grupie ORLEN.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar praw człowieka w Grupie ORLEN oraz więcej informacji o inicjatywach z zakresu poszanowania praw człowieka realizowanych w 2021 roku znajduje się w sekcji „Poszanowanie Praw Człowieka”.

018A54062 018A54062
  • 102-8

Stan zatrudnienia w Grupie ORLEN [osoby]

Stan zatrudnienia w PKN ORLEN [osoby]

Grupa Energa [osoby]

w Grupie ORLEN od 2020 roku

Grupa Unipetrol [osoby]

Grupa ORLEN Serwis [osoby]

Grupa Polska Press [osoby]

w Grupie ORLEN od 2021 roku

Grupa ORLEN Lietuva [osoby]

ANWIL [osoby]

Grupa ORLEN Ochrona [osoby]

Pozostałe [osoby]

Stan zatrudnienia wg płci

Kobiety [%]

Mężczyźni [%]

Stan zatrudnienia wg rodzaju wykonywanej pracy

Pracownicy umysłowi [%]

Pracownicy fizyczni [%]

Stan zatrudnienia wg wykształcenia, w tym:

Wyższe [%]

Średnie [%]

Zawodowe [%]

Podstawowe [%]

Pracownicy objęci zbiorowymi układami pracy, w tym: Jednostka 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Spółki polskie % 65 70 73 39 36 100% 100%
Spółki zagraniczne % 85 86 92 94 66

Jednostka 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Związki zawodowe – uzwiązkowienie % 48 48 39 40 41 dane raportowane od 2017 roku

Jednostka 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym: osoby 32 579 32 579 28 333 28 317 25 197 dane raportowane od 2017 roku
Pracownicy osoby 13 689 13 689 12 654 11 825 10 304
Byli pracownicy osoby 7 709 7 709 6 750 6 692 6 679
Członkowie rodzin osoby 11 181 11 181 8 929 9 800 8 214

Średnia ilość godzin szkoleniowych na pracownika, w tym: Jednostka 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Kobiety liczba 19,5 17 23,4 18,3 wskaźnik był liczony wyłącznie dla wybranych spółek Grupy ORLEN
Mężczyźni liczba 20,4 15 25,2 20,7
Menedżer liczba 29 23,2 38,5 24,5
Nie-menedżer liczba 18,8 14,6 23,7 19,6

Liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy oraz płeć, w tym: Jednostka 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umowa na czas nieokreślony wskaźnik jest raportowany od 2018 roku
Kobiety liczba 8 771 7 603 5 014 4 787
Mężczyźni liczba 22 333 21 034 14 159 13 577
Umowa na czas określony
Kobiety liczba 1 035 923 744 681
Mężczyźni liczba 2 488 2 696 1 833 1 671
Umowa na okres próbny
Kobiety liczba 195 136 114 127
Mężczyźni liczba 402 375 326 317
Umowa na zastępstwo
Kobiety liczba 147 137 106 89
Mężczyźni liczba 53 56 41 33

Liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy oraz region, w tym: Jednostka 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umowa na czas nieokreślony wskaźnik jest raportowany od 2018 roku
Czechy liczba 4 829 4 827 4 576 4 484
Kanada liczba 43 43 43 49
Niemcy liczba 211 191 169 160
Litwa liczba 2 124 2 126 2 073 1 977
Polska liczba 23 886 21 450 12 312 11 694
Pozostałe liczba 11 0 0 0
Umowa na czas określony
Czechy liczba 472 495 593 584
Kanada liczba 3 3 3 3
Niemcy liczba 7 4 4 5
Litwa liczba 48 36 20 18
Polska liczba 2 992 3 081 1 957 1 742
Pozostałe liczba 1 0 0 0
Umowa na okres próbny
Czechy liczba 97 122 141 140
Kanada liczba 1 0 0 0
Niemcy liczba 22 23 12 11
Litwa liczba 22 24 19 16
Polska liczba 453 342 268 277
Pozostałe liczba 2 0 0 0
Umowa na zastępstwo
Czechy liczba 0 0 1 2
Kanada liczba 1 2 0 0
Niemcy liczba 0 1 0 2
Litwa liczba 3 0 7 7
Polska liczba 196 190 139 111
Pozostałe liczba 0 0 0 0

Liczba pracowników w podziale na wymiar etatu oraz płeć, w tym: Jednostka 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Pełny wskaźnik jest publikowany od 2018 roku
Kobiety liczba 9 971 8 658 5 875 5 598
Mężczyźni liczba 25 123 24 043 16 286 15 515
Niepełny
Kobiety liczba 177 141 103 86
Mężczyźni liczba 153 118 73 83

Jednostka 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Liczba nowozatrudnionych pracowników w podziale na wiek, płeć i region, w tym: 3 415 3 233 3 158 2 977 wskaźnik jest publikowany od 2018 roku
Wiek
< 30 liczba 1 298 1 068 1 046 1 080
30 – 50 liczba 1 733 1 765 1 642 1 562
> 50 liczba 384 400 470 335
Płeć
Kobiety liczba 1 162 934 936 939
Mężczyźni liczba 2 253 2 299 2 222 2 038
Regiony
Czechy liczba 586 871 732 704
Kanada liczba 3 6 4 8
Niemcy liczba 61 43 33 23
Litwa liczba 353 350 354 315
Polska liczba 2 401 1 963 2 035 1 927
Pozostałe liczba 11 0 0 0

Jednostka 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Wskaźnik fluktuacji* % 9,5 9,8 14,1 14 wskaźnik jest publikowany od 2018 roku
*Wskaźnik fluktuacji - udział % nowozatrudnionych osób w stosunku do łącznej ilości osób zatrudnionych

Jednostka 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Rotacja pracowników** % 9,5 7,7 8,9 9,9 wskaźnik jest publikowany od 2018 roku
Wiek
< 30 % 17,3 12,7 15,2 15,7
30 – 50 % 7,4 5,9 7 8,5
> 50 % 10,4 9,1 10 10
Płeć
Kobiety % 10,7 10,2 10,2 11,3
Mężczyźni % 9 6,8 8,4 9,4
Regiony
Czechy % 11,7 10,9 11,9 12
Kanada % 6,3 8,3 21,7 5,8
Niemcy % 17,5 12,3 17,3 11,2
Litwa % 16,8 13,6 11,8 13,7
Polska % 8,4 6,5 7,2 8,5
Pozostałe % 35,7 0 0 0
**Rotacja pracowników - Ilość odchodzących w danym roku pracowników w danej grupie / Ilość pracowników w danej grupie ogółem

Badanie zaangażowania i satysfakcji j.m. 2019 2017
Ilość badanych spółek Grupy ORLEN [x] 22 16
Liczba respondentów w PKN ORLEN [x] 4 192 4 005
Wskaźnik zaangażowania [%] 64 65
Wskaźnik satysfakcji [%] 77 73

Grupy stanowisk 2021 2020 wskaźnik raportowany od 2020 roku
Referent 94,90% 97%
Specjalista 103,60% 106%
Kierownik 110,40% 111%
Kierownik Projektu 99,60% 102%
Sprzedaż 100,60% 103%

Szkolenia z tematyki poszanowania praw człowieka w PKN ORLEN w 2021 roku
Tytuł szkolenia Liczba osoboszkoleń Udział % wskaźnik raportowany od 2021 roku GRI 412-2
Nowy Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN 880 14,97%
Przeciwdziałanie mobbingowi i korupcji 87 1,48%
Spotkanie nt. niepełnosprawności 32 0,54%
Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN 21 0,35%
Szkolenia dostępne na Platformie e-learningowej PKN ORLEN
Kodeks etyki Grupy ORLEN 1 941 33,02%
Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i wszelkim formom molestowania 1 064 18,10%
Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN 78 1,32%
Suma 4 103

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania