Bezpieczeństwo procesowe

Wskaźniki GRI:

Bezpieczeństwo procesów według rodzajów działalności

 • OG-13

Zdarzenie awaryjne na poziomie TIER1, TIER2 i TIER3

TIER1

Są to zdarzenia o dużych skutkach w związku z nagłym i nieprzewidzianym uwolnieniem substancji do otoczenia z uwagi na niezadziałanie warstw zabezpieczeń.

Zdarzenia te włączają nagłe i nieprzewidziane uwolnienia substancji niebezpiecznych oraz substancji nietoksycznych niepalnych (parę wodną, kondensat, wodę gorącą, azot, sprężone powietrze, CO2) w trakcie prowadzenia procesu, skutkując jedną lub więcej konsekwencjami:

 • obrażenia skutkujące zwolnieniem lekarskim lub śmiercią pracownika własnego, wykonawcy, podwykonawcy;
 • hospitalizacja i/lub śmierć innej osoby;
 • oficjalnie zainicjowana ewakuacja społeczności lokalnej lub zalecenie schronienia w domach;
 • pożar lub eksplozja skutkujące stratami w kosztach bezpośrednich firmy w wysokości co najmniej 100 tys. USD;
 • zrzut ciśnienia do atmosfery z wykorzystaniem urządzeń zrzutowych w ilości równej lub większej niż progowe ilości w dowolnym 1-godzinnym okresie czasu;
 • uwolnienie substancji nieskutkujące jej zapłonem w ilości równej lub większej niż progowe ilości w dowolnym 1-godzinnym okresie czasu, z wyłączeniem zrzutów ciśnienia do atmosfery z wykorzystaniem urządzeń zrzutowych.

TIER2

Są to zdarzenia o mniejszych skutkach w związku z nagłym i nieprzewidzianym uwolnieniem substancji do otoczenia z uwagi na niezadziałanie warstw zabezpieczeń.

Zdarzenia te włączają nagłe i nieprzewidziane uwolnienia substancji niebezpiecznych oraz substancji nietoksycznych i niepalnych (parę wodną, kondensat, wodę gorącą, azot, sprężone powietrze, CO2) w trakcie prowadzenia procesu, skutkując jedną lub więcej konsekwencjami niesklasyfikowanymi w zdarzeniach TIER1:

 • obrażenia pracownika własnego, wykonawcy czy podwykonawcy;
 • pożar lub eksplozja skutkujące stratami w kosztach bezpośrednich firmy w wysokości co najmniej 2,5 tys. USD;
 • zrzut ciśnienia do atmosfery w ilości równej lub większej niż progowe ilości w dowolnym 1-godzinnym okresie czasu;
 • uwolnienie substancji nieskutkujące jej zapłonem w ilości większej lub równej niż progowe ilości w dowolnym 1-godzinnym okresie czasu, z wyłączeniem zrzutów ciśnienia do atmosfery z wykorzystaniem urządzeń zrzutowych.

Ilość zdarzeń na poziomie TIER1, TIER2 i TIER3

Ilość zdarzeń TIER1 Grupa ORLEN

Ilość zdarzeń TIER2 Grupa ORLEN

W 2021 roku kontynuowano w Grupie ORLEN raportowanie wyprzedzającego wskaźnika bezpieczeństwa procesowego na poziomie 3 (TIER37), odzwierciedlającego wystąpienie potencjalnych zdarzeń awaryjnych.

Ilość zdarzeń TIER3 Produkcja Grupa ORLEN

7Przyjęto, że zdarzenia na poziomie 3 (TIER3) stanowią liczbę blokadowych zatrzymań instalacji lub węzłów na skutek zadziałania zabezpieczeń aktywnych i pasywnych (automatycznych i mechanicznych). Wskaźnik TIER3 liczony jest w następujący sposób:

 • zdarzenia na poziomie 3 (TIER3) produkcja – reprezentuje liczbę blokadowych zatrzymań instalacji lub węzłów na skutek zadziałania zabezpieczeń aktywnych i pasywnych (automatycznych i mechanicznych).
 • zdarzenia na poziomie 3 (TIER3) logistyka – reprezentuje liczbę blokadowych zatrzymań nalewu produktów do cystern kolejowych i autocystern w wyniku zadziałania zabezpieczeń aktywnych i pasywnych (automatycznych i mechanicznych) przypadających na liczbę wykonanych nalewów w danym czasie.

Ilość zdarzeń awaryjnych w Grupie ORLEN

2020

Polska Czechy Litwa
TIER 1 1 4 0
TIER 2 1 6 1
TIER 3 – Produkcja 87 0 16

Ilość zdarzeń awaryjnych w Grupie ORLEN

2021

Polska Czechy Litwa
TIER 1 3 3 1
TIER 2 2 1 o
TIER 3 – Produkcja 82 0 10
MOS_8826 MOS_8826

Wskaźnik T1 PSER 8 i T2 PSER 9

T1 PSER GK ORLEN

T2 PSER GK ORLEN

8 T1 PSER = (Liczba zdarzeń TIER1 o dużych skutkach w związku z uwolnieniem substancji do otoczenia / ilość roboczogodzin pracowników i kontraktorów) x 1 000 000

9 T2 PSER = (Liczba zdarzeń TIER2 o mniejszych skutkach w związku z uwolnieniem substancji do otoczenia / ilość roboczogodzin pracowników i kontraktorów) x 1 000 000

Raportowane zdarzenia TIER1 i TIER2 za 2021 rok wiązały się jedynie z emisją do otoczenia pochodzącą z pożarów i wycieków. Natomiast nie było zdarzeń, które wywołały poważne szkody w środowisku naturalnym. Wycieki w postaci ciekłej zostały zebrane i zutylizowane.

Łączna liczba i masa znaczących wycieków w 2021 roku

 • 306-3

5

ilość wycieków w 2021 roku

ok. 104 Mg

Masa wycieków w 2021 roku

Informacje dla każdego z raportowanych przez spółki Grupy ORLEN wycieków są zawarte w tabeli poniżej.

Wycieki raportowane przez spółki Grupy ORLEN w 2021 roku

Lp. Lokalizacja Masa [Mg] Rodzaj substancji Komentarz
 1. PKN ORLEN
ZP w Płocku, Furfurol, park zbiorników
magazynowych
ok. 50 Wyciek chemikaliów
(frakcja P-24)
Uwolnienie do obwałowania zbiornika.
Wybrano zanieczyszczony grunt i zutylizowano
 2. ORLEN Unipetrol RPA
ZP w Litvinowie, zespół obiektów
magazynowych i rurociągów
ok. 11 Wyciek chemikaliów
(stężony NaOH)
Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód.
 3. PKN ORLEN
ZP w Płocku, Wydz. Komponowania, park
zbiorników magazynowych
ok. 35 Wycieków chemikaliów
(dystylat próżniowy)
Uwolnienie do obwałowania zbiornika. Wybrano zanieczyszczony grunt i zutylizowano
 4. Spolana
ZP w Neratovicach, Sekcja uzdatniania wody
ok. 2 Wyciek chemikaliów
(31% HCl)
Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód
 5. ORLEN Południe
ZP w Trzebini, instalacja produkcji asfaltów
ok.6 Wyciek chemikaliów
(asfalt bazowy)
Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód

 

W większości powyższych wycieków konsekwencje wiązały się z zanieczyszczeniem wyposażenia oraz terenu instalacji, w kilku przypadkach wystąpiło miejscowe oddziaływanie na glebę. Ponadto dla większości zdarzeń konieczne było poniesienie kosztów związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej jednostek Zakładowych Straży Pożarnych oraz naprawę bądź wymianę uszkodzonej aparatury oraz utylizację zanieczyszczeń gruntu. W wyniku powyższych zdarzeń nie było osób poszkodowanych.

Łączna liczba i masa znaczących wycieków w 2020 roku

8

Ilość wycieków w 2020 roku

ok. 31 Mg

Masa wycieków w 2020 roku

Informacje dla każdego z raportowanych przez spółki Grupy ORLEN wycieków są zawarte w tabeli poniżej.

Wycieki raportowane przez spółki Grupy ORLEN w 2020 roku

Lp. Lokalizacja Masa [Mg] Rodzaj substancji Komentarz
 1. ORLEN Unipetrol RPA

ZP w Kralupach, park zbiorników magazynowych

ok. 0,5 Wyciek paliw (benzyna reformowana) Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód
 2. PKN ORLEN

Terminal Paliw w Widełce, front załadunku autocystern

ok. 0,5 Wyciek paliw (olej napędowy) Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód
 3. PKN ORLEN

Terminal Paliw w Lublinie, instalacja OPB

ok. 5 Wyciek paliw (benzyna ES95) Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód
 4. ORLEN Unipetrol RPA

ZP w Litwinowie, Kraking parowy

ok. 0,18 Wyciek chemikaliów (benzen) Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód
 5. ORLEN Lietuva

ZP w Możejkach, Instalacja siarki elementarnej

ok. 0,49 Wyciek chemikaliów (siarka elementarna) Na teren instalacji, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód
 6. SPOLANA

ZP w Neratowicach, front rozładunku cystern kolejowych

ok. 23 Wyciek chemikaliów (33% HCl) Na teren instalacji i częściowo do atmosfery, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód
 7. ORLEN Unipetrol Doprava

ZP w Litwinowie,

Stacja załadunku NH3

ok. 1,1 Wyciek chemikaliów (amoniak) Na teren instalacji i częściowo do atmosfery, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód
 8. ORLEN Unipetrol RPA

ZP w Litwinowie, tor kolejowy 234

ok. 0,27 Wyciek chemikaliów (izobutan) Uwolnienie do atmosfery, brak oddziaływania na glebę i powierzchnie wód

Większość dokumentów organizacyjnych i technicznych (Instrukcje awaryjne/Dokumentacja SEVESO) funkcjonujących w spółkach Grupy ORLEN oraz rodzaj występujących substancji determinuje podawanie ilości uwolnionej substancji w Mg a nie w m3, dlatego też dla uproszczenia sprawozdawczości raportowana jest ilość znaczących wycieków w jednostkach masy, a nie objętości.

W większości powyższych wycieków konsekwencje wiązały się z zanieczyszczeniem wyposażenia oraz terenu instalacji, natomiast nie miało miejsce oddziaływanie na glebę i powierzchnie wód. Ponadto dla większości zdarzeń konieczne było poniesienie kosztów związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej jednostek Zakładowych Straży Pożarnych oraz naprawą bądź wymianą uszkodzonej aparatury. W dwóch przypadkach zaraportowano częściowe uwolnienie substancji gazowych do atmosfery.

W wyniku powyższych zdarzeń było czterech poszkodowanych (trzech spośród nich zostało zainhalowanych oparami substancji gazowych, jeden miał poparzenia pierwszego stopnia) wśród pracowników spółek Grupy ORLEN. Wszystkim została udzielona pomoc medyczna na miejscu zdarzenia, w dwóch przypadkach pracownicy zostali poddani hospitalizacji.

Opis istotnych ryzyk w ramach obszaru Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz sposoby zarządzania tymi ryzykami znajdują się w sekcji „Zarządzanie ryzykiem”.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania