Zarządzanie energią

Kluczowym obszarem rozwoju Grupy ORLEN w najbliższej dekadzie będzie energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii i wspierana mocami gazowymi.

Grupa ORLEN jest znaczącym producentem energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej w dużej części na własne potrzeby produkcyjne, a także jednym z głównych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Jest również jednym z największych odbiorców gazu w Polsce i aktywnym uczestnikiem procesu liberalizacji rynku gazu.

SDGs:

 • Cel 7
 • Cel 9
 • Cel 11
 • Cel 12
 • Cel 13

Kapitały:

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Grupa ORLEN aktualnie posiada bloki energetyczne w trzech krajach. W Polsce zlokalizowane są m.in. w Płocku, Włocławku, Ostrołęce, Elblągu, Kaliszu, Jedliczu oraz Trzebini, w Czechach w Litvinovie, Libišie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie w Możejkach. Silną pozycję pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem Grupa ORLEN zawdzięcza głównie produkcji energii w hydroelektrowniach i elektrowniach wiatrowych należących do Grupy Energa i ORLEN Wind 3. Zielona energia powstaje również w instalacjach spalających biomasę (w spółce Energa Elektrownie Ostrołęka oraz Energa Kogeneracja) oraz w trzech farmach fotowoltaicznych.

Więcej informacji na temat aktywów energetycznych Grupy ORLEN oraz realizowanych projektów jest w sekcji „Energetyka”.

Do 2030 roku Koncern zamierza osiągnąć poziom ponad 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych (liczonych wg udziałów Grupy ORLEN w zainstalowanych mocach). 1,7 GW zapewnią morskie farmy wiatrowe, natomiast 0,8 GW źródła lądowe – elektrownie wiatrowe i fotowoltaika. Grupa ORLEN zwiększy również z 1,1 GW do ponad 2,0 GW moc zainstalowaną w nowoczesnych elektrowniach gazowych. Uzupełnieniem mocy wytwórczych będzie rozbudowana, nowoczesna sieć dystrybucji Grupy ORLEN, dająca dostęp do szerokiego grona klientów i generująca stabilne zyski. Koncern będzie wdrażał również pilotażowe magazyny energii, umożliwiające optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Więcej informacji na temat rozwoju segmentu Energetyka znajduje się w Strategii 2030

Przeliczenia dla wskaźników obejmują aktywa energetyczne należące do Grupy ORLEN. Główne aktywa z podziałem na kraje to:

 • Polska: EC Płock, CCGT Płock i CCGT Włocławek należące do PKN ORLEN; EC ANWIL; EC Trzebinia oraz EC Jedlicze należące do ORLEN Południe; jednostki wytwórcze należące do Grupy Energa, m.in. Elektrownia Ostrołęka B, odnawialne źródła energii (elektrownie wodne, farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne);
 • Litwa: EC Możejki;
 • Czechy: EC Litvinov.

Dane dla roku 2020 dotyczą całego roku, z wyłączeniem Grupy Energa, dla której obejmują okres od 1 maja do 31 grudnia 2020 roku, czyli okres kiedy ww. podmiot jest w Grupie ORLEN. Dane dla roku 2021 dla farm wiatrowych należących do Orlen Wind 3 obejmują okres od konsolidacji poszczególnych farm w Grupie ORLEN.

Zużycie energii z uwzględnieniem rodzaju surowców

 • 302-1

Wskaźnik został obliczony jako różnica między sumą energii chemicznej zużytej w paliwie oraz zakupów energii z zewnątrz Grupy ORLEN a sprzedażą energii elektrycznej i ciepła na zewnątrz Grupy ORLEN.

Zużycie energii w Grupie ORLEN z uwzględnieniem rodzaju surowców

Grupa ORLEN 2021 2020 2021 2020
Wartość GJ Wartość MWh Wartość GJ Wartość MWh
Zużycie energii w paliwach 127 109 144 35 308 096 122 710 174 34 086 160
Zakup energii elektrycznej 87 802 638 24 389 622 57 981 914 16 106 087
Zakup energii cieplnej 169 386 47 052 12 186 3 385
Sprzedaż energii elektrycznej 111 774 896 31 048 582 83 978 114 23 327 254
Sprzedaż energii cieplnej 6 776 557 1 882 377 5 282 174 1 467 271
Zużycie jednostek razem 96 529 714 26 813 810 91 443 986 25 401 107

 

Maksymalna osiągalna moc wytwórcza w podziale na główne rodzaje surowca

 • G4 EU1

Wskaźnik został obliczony jako maksymalna moc osiągalna z podziałem ze względu na główne źródło energii pierwotnej.

Podział na główne paliwa Grupa ORLEN 2021 Grupa ORLEN 2020
MWe
(moc elektryczna)
MWt
(moc cieplna)
MWe
(moc elektryczna)
MWt
(moc cieplna)
Gaz ziemny 1175 1583 1174 1583
Wielopaliwowe (Olej opałowy/gaz ziemny) 522 3255 522 3255
Węgiel brunatny 106 768 106 768
Węgiel kamienny 755 541 755 538
Biomasa 25 59 25 59
Farmy wiatrowe 353 242
Fotowoltaika 12 6
Elektrownie wodne (w tym ESP Żydowo) 359 359
SUMA 3306 6206 3188 6203
Elektrownie 1414 0 1297 0
Elektrociepłownie 1892 6031 1891 6028
Ciepłownie 0 175 0 175
SUMA 3306 6206 3188 6203
20211001 Budowa OP Trzebinia 18 20211001 Budowa OP Trzebinia 18

Ilość energii wyprodukowanej netto w podziale na główne źródła energii

 • G4 EU2

Wskaźnik został obliczony jako wolumen wytworzonej energii netto w podziale na główne źródło energii pierwotnej.

Podział na główne paliwa Grupa ORLEN 2021 Grupa ORLEN 2020
Energia elektryczna
[MWh]
Ciepło
[GJ]
Energia elektryczna
[MWh]
Ciepło
[GJ]
Gaz ziemny 5 161 380 7 103 206 6 727 858 7 690 250
Wielopaliwowe (Olej opałowy/gaz ziemny) 1 609 237 26 089 673 1 677 079 25 865 443
Biogaz 3 391 7 221
Węgiel brunatny 583 753 6 244 240 512 769 6 050 437
Węgiel kamienny 2 392 367 3 122 378 1 140 207 1 607 874
Biomasa 76 128 695 298 104 765 491 222
Farmy wiatrowe 661 897 269 294
Fotowoltaika 5 050 3 618
Elektrownie wodne (w tym ESP Żydowo) 935 067 507 374
SUMA 11 428 269 43 254 796 10 950 185 41 705 227
* Sumaryczna produkcja energii elektrycznej brutto w GK ORLEN w 2021 wyniosła 12 271 110,83 MWh.

Średnia efektywność generacji mocy elektrociepłowni w podziale na źródła energii i wymogi regulacyjne

 • G4 EU11

Sprawność ogólna została obliczona jako iloraz sumy wolumenów wytworzonej energii netto (odpowiednio elektrycznej i/lub cieplnej) przez wolumen dostarczonego paliwa, w podziale na główne źródło energii pierwotnej. Sprawność wytwarzania energii elektrycznej została obliczona jako iloraz wytworzonej energii elektrycznej netto przez wolumen dostarczonego paliwa na produkcję energii elektrycznej (w przypadku jednostek kogeneracyjnych podział metodą fizyczną, tj. proporcjonalnie do wytworzonych wolumenów ciepła i energii elektrycznej), w podziale na główne źródło energii pierwotnej.

Średnia efektywność generacji mocy elektrociepłowni w podziale na źródła energii

2021
Grupa ORLEN
Sprawność wytwarzania energii elektrycznej
w jednostkach cieplnych %
60,52%
Sprawność ogólna jednostek cieplnych % 66,40%
Sprawność wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach cieplnych % w podziale na jednostki wg stosowanego głównego paliwa:
nel = ∑produkcja energii elektrycznej (netto) [%]
∑dostarczone paliwo na produkcję ee
Wielopaliwowe (olej opałowy/gaz ziemny) 77,73%
węgiel brunatny 59,34%
gaz ziemny 52,83%
węgiel kamienny 78,66%
Biomasa 70,29%
Sprawność wytwarzania energii elektrycznej w elektrociepłowniach % 60,52%
Sprawność wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach % 86,02%

Paliwo na produkcję energii elektrycznej w jednostkach kogeneracyjnych wydzielono metodą fizyczną. Uspójniono podejście dla danych z roku 2020.

azydowo_02 azydowo_02

Inwestycje w energię odnawialną ogółem

 • OG2

Grupa ORLEN 2021
Inwestycje w energię odnawialną [tys. PLN] 704 983

Ilość energii sprzedanej w podziale na źródła pochodzenia

Grupa ORLEN 2021
Energia elektryczna z produkcji własnej [MWh] 7 645 999
Energia elektryczna z zakupów zewnętrznych (spoza GK) [MWh] 23 402 583
Ciepło z produkcji własnej [GJ] 6 766 290
Ciepło z zakupów z zewnątrz (spoza GK) [GJ] 10 267

Energia netto wyprodukowana z OZE

We wskaźniku uwzględniono produkcję energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych, fotowoltaiki, biomasy, biogazu oraz elektrowni wodnych. Nie uwzględniono produkcji z ESP Żydowo.

Grupa ORLEN 2021
Energia elektryczna [MWh] 1 614 333
Ciepło [GJ] 695 298

Sumaryczna produkcja energii elektrycznej brutto z OZE w GK ORLEN w 2021 (z wyłączeniem ESP Żydowo) wyniosła 1 667 205,57 MWh.

Liczba zainstalowanych ładowarek do samochodów elektrycznych oraz liczba załadowanych w nich godzin

Grupa ORLEN 2021
Liczba zainstalowanych ładowarek do samochodów elektrycznych 445
Liczba załadowanych godzin [h] 42 000

Liczba zainstalowanych ładowarek na koniec 2021 roku: 445. Liczba użytkowanych ładowarek: 420.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania