Istotne aspekty raportowania

W proces doboru istotnych aspektów raportowania przez Grupę ORLEN zostali zaangażowani zewnętrzni i wewnętrzni interesariusze.

 • 101
 • 102-46
 • 102-47

Na proces definiowania istotnych aspektów raportowania w Grupie ORLEN złożyły się następujące działania:

IDENTYFIKACJA

Przedstawiciele Grupy ORLEN i jej otoczenia w listopadzie 2020 roku uczestniczyli w badaniu opinii polegającym na przeprowadzeniu ankiety on-line oraz wywiadów on-line z wybranymi interesariuszami, zrealizowanym w formule wyznaczonej przez międzynarodowy standard AA1000SES. Przedmiotem konsultacji były priorytetowe kierunki zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu, a także sformułowanie oczekiwań informacyjnych o działaniach firmy i ich wpływie społeczno-gospodarczym wraz z określeniem ich znaczenia. W badaniu uczestniczyli pracownicy Grupy ORLEN i przedstawiciele organizacji branżowych i instytucji, środowiska akademickiego, partnerów społecznych i klientów. Badanie interesariuszy zostało poprzedzone wewnętrznym przeglądem istotnych aspektów raportowania.

PRIORYTETYZACJA

W ramach badania interesariuszy zostały potwierdzone tematy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, które powinny zostać uwzględnione w raportowaniu. Interesariusze również wypowiedzieli się na temat rodzaju informacji związanych z tematyką Zielonego Ładu, które są dla nich najistotniejsze oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030, w realizację których powinien angażować się PKN ORLEN z racji prowadzonej działalności.

WALIDACJA

Interesariusze uczestniczący w badaniu wskazali najważniejsze tematy do zaraportowania. Efektem badania było określenie ich znaczenia dla Grupy ORLEN oraz jej otoczenia.

 • 102-49

Zidentyfikowane przez interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych istotne aspekty raportowania

W efekcie analiz oraz konsultacji z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi na liście istotnych aspektów raportowania zostały wprowadzone poniższe zmiany w stosunku do roku poprzedniego:

 • W ramach aspektów ekonomicznych zaszły następujące zmiany: aspekt „Poszerzenie oferty i budowanie lojalności klientów” został zmieniony na „Sprawna, wysokiej jakości obsługa i budowanie lojalności klienta”. „Bezpieczeństwo pracy i procesów przemysłowych” zostało przesunięte do aspektów społecznych. „Wpływ zmian w otoczeniu rynkowym i biznesowym” i „Mega trendy przyszłości” przekształciły się w „Trendy i zmiany w otoczeniu rynkowym i biznesowym”. „Niskoemisyjność i ESG” zostały uwzględnione w ramach zagadnienia „Budowa koncernu multienergetycznego”, a także ujęte w nowych aspektach o tematyce środowiskowej. Do aspektów ekonomicznych zostało włączone „Znaczenie działalności firmy dla rozwoju gospodarki narodowej”.
 •  W zakresie aspektów społecznych zostały wdrożone następujące zmiany:
  • „Odpowiedzialny łańcuch dostaw” został przesunięty do grupy aspektów środowiskowych.
  • „Poszanowanie praw człowieka” oraz „Przestrzeganie standardów etycznych” zostały połączone w jeden aspekt.
  • „Zagadnienia pracownicze” nie znalazły się na liście tematów społecznych z tego względu, że są ujęte w ramach innych aspektów społecznych.
 • Zestawienie aspektów środowiskowych uległo znacznemu rozszerzeniu. Są to: „Oddziaływanie na zasoby naturalne i bioróżnorodność”, „Wpływ na klimat, nisko i zeroemisyjność działalności”, „Dostosowanie do wymogów środowiskowych”, „Innowacje i działania proekologiczne”, „Odpowiedzialny łańcuch dostaw”.

Dla interesariuszy zewnętrznych Grupy ORLEN najważniejszymi tematami, które powinny być raportowane, są:

 1. odpowiedzialność społeczna;
 2. innowacyjność i działalność badawczo-rozwojowa;
 3. wpływ na klimat, nisko i zeroemisyjność.

Dla pracowników Grupy ORLEN najważniejszymi tematami, które powinny być raportowane, są:

 1. budowa koncernu multienergetycznego;
 2. odpowiedzialność społeczna;
 3. realizacja strategii i sytuacja finansowa.
 • 102-44
 • 103-1

Efektem prac było przygotowanie ostatecznego kształtu listy istotnych aspektów raportowania Grupy ORLEN wraz z określeniem ich znaczenia dla Grupy ORLEN oraz jej otoczenia (tj. niskie, średnie i wysokie), która została przedstawiona na schemacie poniżej.

Poniższe aspekty zostały opisane w niniejszym Raporcie Zintegrowanym Grupy ORLEN za 2021 rok.

Aspekty istotne dla poszczególnych kapitałów

 • Bezpieczeństwo procesowe
 • Zgodność z regulacjami
 • Odpowiedzialny łańcuch dostaw
 • Trendy i zmiany w otoczeniu rynkowym i biznesowym
 • Znaczenie działalności firmy dla rozwoju gospodarki narodowej
 • Realizacja strategii i sytuacja finansowa
 • Innowacyjność i działalność badawczo-rozwojowa
 • Innowacje i działania proekologiczne
 • Budowa koncernu multienergetycznego
 • Sprawna, wysokiej jakości obsługa i budowanie lojalności klienta
 • Przeciwdziałanie korupcji
 • Poszanowanie praw człowieka i przestrzeganie standardów etycznych
 • Bezpieczeństwo pracy i procesów przemysłowych
 • Różnorodność i równość szans
 • Zgodność z regulacjami
 • Komunikacja z otoczeniem
 • Dostosowanie do wymogów środowiskowych
 • Bezpieczeństwo pracy i procesów przemysłowych
 • Innowacyjność i działalność badawczo-rozwojowa
 • Bezpieczeństwo procesowe
 • Zgodność z regulacjami
 • Odpowiedzialny łańcuch dostaw
 • Trendy i zmiany w otoczeniu rynkowym i biznesowym
 • Dostosowanie do wymogów środowiskowych
 • Bezpieczeństwo pracy i procesów przemysłowych
 • Wpływ na klimat, nisko- i zero-emisyjność
 • Innowacje i działania proekologiczne
 • Budowa koncernu multienergetycznego
 • Sprawna, wysokiej jakości obsługa i budowanie lojalności klienta
 • Przeciwdziałanie korupcji
 • Odpowiedzialny łańcuch dostaw
 • Komunikacja z otoczeniem
 • Znaczenie działalności firmy dla rozwoju gospodarki narodowej
 • Poszanowanie praw człowieka i przestrzeganie standardów etycznych
 • Odpowiedzialność społeczna
 • Dostosowanie do wymogów środowiskowych
 • Oddziaływanie na zasoby naturalne i bioróżnorodność
 • Wpływ na klimat, nisko- i zero-emisyjność
 • Innowacje i działania proekologiczne

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania