Monitoring Strategii

Monitoring Strategii jest zapewniony poprzez wypracowany spójny system cyklicznej kontroli nad postępami jej realizacji.

Kapitały:

Po zatwierdzeniu Strategii uruchomiono proces jej monitorowania, czyli raportowania inicjatyw, projektów, zadań oraz konkretnych mierników finansowych oraz operacyjnych jako celów szczegółowych poszczególnych segmentów i obszarów biznesowych.

Zatwierdzone cele szczegółowe w ramach poszczególnych KPI, kluczowych dla realizacji założeń Strategii, zapewniają efektywny monitoring zakładanych celów i prowadzonych działań strategicznych.

Monitorowanie Strategii ma szczególne znaczenie, ponieważ zapewnia:

  • Jasną komunikację oczekiwań ze strony Zarządu – zapewnienie wdrożenia Strategii na wszystkich poziomach organizacji, we wszystkich segmentach i obszarach w całej Grupie Kapitałowej.
  • Zaangażowanie całej kadry menedżerskiej w realizację celów zgodnie ze Strategią oraz przyjętymi Wartościami korporacyjnymi.

Sposoby oraz organy odpowiedzialne za monitoring Strategii przedstawiono w poniższej tabeli.

Sposób monitoringu

Forum
Przegląd Strategii Koncernu
  • Weryfikacja założeń i celów strategicznych.
  • Przegląd realizacji celów strategicznych (KPI oraz projekty).
  • Przegląd zarówno działań Koncernu, jak również otoczenia makro.
Obszar Strategii, Innowacji oraz Relacji Inwestorskich/

Zarząd/Rada Nadzorcza

Strategie segmentowe/inicjatywy/projekty strategiczne
  • Przegląd realizacji inicjatyw strategicznych
Komitet Strategii Koncernu
Day-to-day business
  • Sprawozdawanie kluczowych kamieni milowych oraz KPI warunkujących realizację Strategii.
Liderzy inicjatyw strategicznych, kluczowa kadra menedżerska w poszczególnych segmentach biznesowych

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania