Emisje do powietrza

Monitorowanie wielkości emisji substancji do powietrza realizowane jest poprzez pomiary okresowe i pomiary ciągłe.

SDGs:

  • Cel 12
  • Cel 13

Kapitały:

Emisje do powietrza

  • 305-7

Największy udział w emisji do powietrza z instalacji spółek Grupy ORLEN mają: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla oraz pył. Emisje te powstają głównie w wyniku spalania paliw przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz w procesach technologicznych instalacji rafineryjnych i chemicznych. Ponadto występują emisje lotnych związków organicznych oraz inne charakterystyczne dla prowadzonych procesów technologicznych.

Łączna emisja wszystkich substancji do powietrza, w tym dwutlenku węgla, dla Grupy ORLEN w 2021 roku wyniosła 17,7 mln Mg.

Emisja SO2, NOx, CO i pyłów do powietrza wyniosła w roku 2021 dla Grupy ORLEN 36,6 tys. Mg i była mniejsza o 10,35% w odniesieniu do 2020 roku. Emisja CO2 wyniosła w roku 2021 ponad 17,6 mln Mg i w porównaniu z rokiem 2020 była większa o 3,77%. Zdecydowana większość emisji CO2 podlega systemowi EU ETS.

Wielkość emisji poszczególnych substancji emitowanych do powietrza przez spółki Grupy ORLEN

Substancja Wielkość emisji [Mg]
2021 2020 Zmiana [%]
Dwutlenek siarki 17 615 20 013 -11,98
Tlenki azotu 11 096 12 609 -12,00
Tlenek węgla 6 880 8 310 -17,21
Pyły 1 017 1 019 -0,23
Dwutlenek węgla 17 652 018 17 010 022 3,77
Pozostałe substancje 15 578 21 457 -27,40
Ogółem emisja 17 704 204 17 073 430 3,69

 

W roku 2021 nastąpił znaczący spadek emisji dwutlenku siarki i tlenków azotu na instalacjach PKN ORLEN i Unipetrol oraz spadek emisji tlenku węgla na instalacji do produkcji amoniaku w ANWIL S.A.

Największy udział w emisji pozostałych substancji mają emisje w tym węglowodorów i metanu. Spadek tych emisji wynika z ilości zatrzymań instalacji w ciągu roku. W 2021 roku zanotowano mniejszą liczbę postojów instalacji produkcji amoniaku w ANWIL S.A.

W grupie pozostałych substancji emitowanych przez instalacje spółek GK ORLEN znajdują się lotne związki organiczne (LZO). Wielkość emisji tych substancji wyniosła 9 765 Mg. Wielkość emisji substancji stanowiących trwałe zanieczyszczenia organiczne (POP) wyniosła 0,04 Mg, a substancji niebezpiecznych (HAP) 824 Mg.

Emisja CO2 w ramach EU ETS i spoza EU ETS [Mg] w spółkach Grupy ORLEN według źródła pochodzenia – zakres 1

Źródło pochodzenia Emisja CO2
[Mg]
2021 2020
Procesy technologiczne 10 221 116 7 816 510
Wytwarzanie energii 7 406 753 9 175 872
Inne procesy 24 149 17 640
Łącznie Grupa ORLEN: 17 652 018 17 010 022
w tym EU ETS 17 609 161 16 863 936
Non EU ETS 4 257 146 086
mpf_10082021_dron-0421 mpf_10082021_dron-0421

Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych

  • 305-1
  • G4-EU5

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie ORLEN obejmują emisje CO2 raportowane w ramach Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz emisje niepodlegające temu systemowi.

Łączna wielkość emisji CO2 z instalacji włączonych do systemu EU ETS w roku 2021 wyniosła 17 609 161 Mg, natomiast wielkość emisji CO2 nieobjęta systemem EU ETS, pochodząca z niewielkich lokalnych źródeł ciepła i instalacji spalarni odpadów wyniosła łącznie 42 857 Mg.

Dla instalacji spółek Grupy ORLEN objętych zezwoleniem na emisję gazów cieplarnianych, prowadzono bilansowanie emisji gazów cieplarnianych w układzie miesięcznym. Na bieżąco monitorowano stopień wykorzystania przyznanych uprawnień do emisji CO2 dla każdej jednostki. Łączna pula darmowych uprawnień przyznanych instalacjom Grupy ORLEN na 2021 rok wyniosła 7 606 860 Mg.

Zweryfikowana emisja CO2 [Mg] z instalacji EU ETS w Spółkach Grupy ORLEN w latach 2020 – 2021

Spółka Emisja [Mg]
2021 2020
ANWIL 996 759 1 013 303
Basell Orlen Polyolefins 42 163 40 873
ORLEN Lietuva 1 501 524 1 478 463
ORLEN Południe 128 825 113 347
PKN ORLEN 8 007 450 8 712 407
PARAMO 40 241 40 087
ORLEN Unipetrol 4 243 526 3 638 933
SPOLANA 82 110 78 700
ENERGA 2 566 563 1 747 822
Łącznie Grupa ORLEN 17 609 161 16 863 935

 

Grupa ORLEN na bieżąco monitoruje rzeczywistą wielkość emisji CO2 i odnosi ją do ilości przyznanych uprawnień prowadząc działania zapewniające posiadanie wymaganej ich ilości.

Emisja wszystkich gazów cieplarnianych wynosi 17 654 205 Mg, co w przeliczeniu na ekwiwalent CO2 stanowi 17 777 829 Mg eCO2.

Emisja gazów cieplarnianych w Grupie ORLEN

Substancja Emisja [Mg] Emisja [Mg eCO2]*
2021 2020 2021 2020
Dwutlenek węgla (CO2) 17 652 018 17 010 022 17 652 018 17 010 022
Metan (CH4) 1 958 8 418 54 827 235 698
Podtlenek azotu (N2O) 227 222 60 107 58 806
Heksafluorek siarki (SF6) 0,33 0 7 837 1 528
HFCs 1,61 1 3 041 1 835
Razem 17 654 205 17 018 663 17 777 829 17 307 889
* Do obliczeń użyto wskaźników GWP z Assessment Report 5 IPPC ze 100-letnim horyzontem czasowym.

Emisje substancji zubożających warstwę ozonową

  • 305-6

Spółki Grupy ORLEN w 2021 roku wyemitowały 39,72 Mg substancji, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Rodzaje i ilości substancji zubożających warstwę ozonową oraz f-gazów w Spółkach Grupy ORLEN

Substancja Emisja [Mg]
2021 2020
fluorowęglowodory (HFC) 3,80 1,12
tetrachlorometan (tetrachlorek węgla) 0,04 0,07
1,1,1–trichloroetan 32,01 32,02
bromometan (bromek metylu) 3,87 3,37
RAZEM 39,72 36,58

 

Substancje kontrolowane oraz fluorowane gazy cieplarniane używane są w oznaczeniach laboratoryjnych i analitycznych, w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz jako odczynniki ułatwiające procesy chemiczne w produkcji chloru i sody kaustycznej. Ekwiwalent trichlorofluorometanu (CFC-11) dla wyemitowanych substancji został wyliczony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. i wyniósł 5,95 Mg.

mpf220221-12 mpf220221-12

Ślad węglowy

  • 305-1
  • 305-2

PKN ORLEN realizuje strategię dekarbonizacji, która jest jednym ze zobowiązań nowej strategii biznesowej Grupy ORLEN do 2030 roku. Koncern zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku Koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Ogłoszona przez PKN ORLEN strategia dążenia do neutralności emisyjnej oparta jest na czterech filarach: efektywności energetycznej produkcji, zeroemisyjnej energetyce, paliwach przyszłości oraz zielonym finansowaniu.

W PKN ORLEN podjęto działania w celu wypracowania metodologii obliczania śladu węglowego. Metodologia ta jest  zgodna z standardem GHG Protocol (Corporate Accounting and Reporting Standard) dla Zakresu 1 i Zakresu 2 (wg metody market-based). Prace nad Zakresem 3 aktualnie trwają.

Emisje bezpośrednie dla Zakresu 1 pochodzą z procesów wytwarzania energii elektrycznej i pary, ogrzewania oraz chłodzenia. Emisje te wynikają ze spalania paliw w kotłach, piecach, silnikach i turbinach, a także z procesów technologicznych.

Metodologia użyta do wyliczeń emisji bezpośrednich uwzględnia ciągłe i okresowe pomiary emisji gazów cieplarnianych, monitoring rodzaju i ilości wykorzystywanych paliw oraz dokonuje ich konwersji na GHG eCO2.

Pośrednie emisje GHG dla Zakresu 2 wyliczane są zgodnie z metodyką rynkową. Emisje te obejmują emisje z wytworzenia zakupionej lub pozyskanej energii elektrycznej, ogrzewania, chłodzenia i zużytej pary.

Wielkość emisji CO2 w PKN ORLEN S.A. [Mg eCO2]

Emisja 2021
[t CO2e]
Emisja 2020
[t CO2e]
Emisja 2019
[t CO2e]
Zakres 1* 8 931 220 8 854 752 8 148 456
Zakres 2* 21 181 17 096 28 123
* wielkości niezweryfikowane

Emisje biogeniczne

W Grupie ORLEN charakter naturalnego obiegu CO2 przypisuje się emisjom pochodzącym ze spalania surowców bioenergetycznych. Zgodnie z raportami IPCC, emisje CO2 powstałe w wyniku spalania biodiesla oraz biomasy, jako paliw alternatywnych, są stale rekompensowane przez ilość dwutlenku węgla pochłoniętego przez rośliny.

Zgodnie z GHG Protocol emisje biogeniczne raportuje się poza Zakresami 1 i 2.

W przypadku PKN ORLEN S.A. emisje biogeniczne obliczono zgodnie ze wskaźnikami w bazie danych DEFRA dla spalania biodiesla i wyniosły one 7 Mg eCO2.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania