Segment Petrochemia

W perspektywie 2030 roku segment petrochemiczny będzie generował około połowę zysków Grupy ORLEN pochodzących z przerobu ropy naftowej. Umocnienie pozycji wiodącego producenta petrochemii w Europie Środkowej będzie możliwe dzięki rozwojowi obecnego portfolio produktowego oraz wejściu w nowe obszary biznesowe.

Wskaźniki GRI:

SDGs:

 • Cel 9
 • Cel 11
 • Cel 12

Kapitały:

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Główne aktywa produkcyjne

W obszarze produkcji petrochemicznej kluczową instalacją jest instalacja Olefin, która posiada maksymalne moce wytwórcze około 700 tys. ton etylenu i około 380 tys. ton propylenu. Produkowane monomery stanowią wsad do produkcji polimerów w Basell ORLEN Polyolefins oraz PCW w Anwil. PKN ORLEN posiada również nowoczesny Kompleks PX/PTA o mocach produkcyjnych około 690 tys. ton kwasu tereftalowego rocznie.W ramach Programu Rozwoju Petrochemii PKN ORLEN planuje zrealizować rozbudowę kompleksu Olefin w 2025 roku. Po realizacji tej inwestycji Zakład Produkcyjny w Płocku będzie jednym z największych i najnowocześniejszych kompleksów tego typu w Europie.

 • Grupa ORLEN Unipetrol posiada aktywa petrochemiczne o mocach produkcyjnych polimerów w wysokości około 600 tys. ton/rocznie (320 tys. ton polietylenu oraz około 280 tys. ton. polipropylenu). W 2020 roku została uruchomiona nowa instalacja Polietylenu III o mocy około 270 tys. ton/rocznie, która umożliwia wyższe wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej.
 • ANWIL we Włocławku jest jedynym wytwórcą polichlorku winylu (PCW) w Polsce oraz jednym z największych producentów nawozów sztucznych i wodorotlenku sodu w Polsce. Potencjał produkcyjny wynosi około 1,0 mln ton/rok nawozów azotowych, 0,4 mln ton/rok PCW i granulatów oraz 0,2 mln ton/rok wodorotlenku sodu. Dzięki planowanej budowie trzeciej instalacji produkcyjnej nawozów azotowych zdolności produkcyjne spółki Anwil w 2023 roku zwiększą się do około 1,5 mln ton/rok.
 • Basell ORLEN Polyolefins w Płocku posiada instalacje o łącznych mocach wytwórczych na poziomie 900 tys. ton (420 tys. ton polietylenu oraz 480 tys. ton polipropylenu), a produkty dystrybuowane są zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

Informacje na temat otoczenia konkurencyjnego znajdują się w sekcji „Otoczenie konkurencyjne”.

Udziały rynkowe Grupy ORLEN

Hurt petrochemiczny

Grupa ORLEN jest największą firmą petrochemiczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jedynym producentem monomerów i polimerów na rynku polskim oraz większości produktów petrochemicznych na rynku czeskim.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie POLYGLOBE.

 • Moce produkcyjne polietylenu wysokiej i niskiej gęstości w Europie na poziomie około 12 512 tys. ton/rok.
 • Lyondell Basell Industries – największy producent polietylenu (HDPE, LDPE) o zdolnościach produkcyjnych około 2 165 tys. ton/rok (z uwzględnieniem 50% udziału w spółce Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. (BOP)), aktywa zlokalizowane w Niemczech, Francji i Polsce.
 • Ineos Olefins & Polymers Europa o mocach produkcyjnych około 2 130 tys. ton/rok polietylenu (HPDE, LDPE, LLDPE), aktywa zlokalizowane w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Norwegii, i Wielkiej Brytanii.
 • Łączne moce produkcyjne Grupy ORLEN z zakładami w Polsce i Czechach (z uwzględnieniem 50% udziału w BOP) wynoszą około 900 tys. ton/rok.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie POLYGLOBE.

 • Moce produkcyjne polipropylenu w Europie kształtują się na poziomie około
  11 749 tys. ton/rocznie.
 • Lyondell Basell Industries posiada zdolności produkcyjne na poziomie około
  2 405 tys. ton/rok (z uwzględnieniem 50% udziału w spółce BOP) i aktywa
  w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polsce.
 • Borealis z mocami produkcyjnymi około 2 000 tys. ton/rok polipropylenu, aktywa zlokalizowane w Belgii, Niemczech, Austrii i Finlandii.
 • Total Petrochemicals – moce produkcyjne około 1 110 tys. ton/rok polipropylenu, aktywa zlokalizowane w Belgii i Francji.
 • Łączne moce produkcyjne Grupy ORLEN z zakładami w Polsce i Czechach
  (z uwzględnieniem 50% udziału w BOP) wynoszą około 520 tys. ton/ rok.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PCI.

 • Nominalne zdolności produkcyjne PTA w Europie wynoszą 3 985 tys. ton/rocznie.
 • Indorama – największy producent PTA w Europie o mocach nominalnych 1 750 tys. ton rocznie, aktywa zlokalizowane w Portugalii, Hiszpanii oraz Holandii.
 • Ineos (po zakupie w 2020 roku BP Chembel NV) – drugi co do wielkości producent PTA o mocach 1 400 tys. ton/rok z aktywami zlokalizowanymi w Belgii.
 • PKN ORLEN jako jedyny w Europie posiada instalacje produkcyjne w pełni zintegrowane z produkcją paraksylenu i dysponuje mocami produkcyjnymi na poziomie 690 tys. ton/rok.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Market Analytics – Vinyls – 2020 (Nexant).

 • Nominalne zdolności produkcyjne PCW w Europie wynoszą 8 293 tys. ton/rocznie.
 • Inovyn powstała z połączenia Ineos Chlor i Solvay i posiada moce produkcyjne
  2 255 tys. ton/rok PCW.
 • Kolejni producenci Vinnolit, Kem One, Vynova, posiadają zdolności produkcyjne PCW szacowane odpowiednio na 885 tys. ton/rok, 882 tys. ton/rok
  i 830 tys. ton/rok.
 • Grupa ORLEN z instalacjami w ANWIL i Spolanie i zdolnościami 475 tys. ton/rok zajmuje 5 pozycję na europejskim rynku tworzyw sztucznych.
 • Głównymi konkurentami ANWIL na rynku europejskim PCW są spółki Inovyn
  i Vynova, a na rynku krajowym spółka BorsodChem (Wanhua Group).

Sprzedaż asortymentowa Grupy ORLEN została opisana w sekcji poniżej.

20211001 Budowa OP Trzebinia 49 20211001 Budowa OP Trzebinia 49

Sprzedaż wolumenowa segmentu Petrochemia

W 2021 roku łączna sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia osiągnęła poziom 4 906 tys. ton i była niższa w porównaniu do 2020 roku, głównie w wyniku spadku sprzedaży olefin, PCW i PTA w rezultacie prowadzonych postojów remontowych, głównie instalacji Olefin II, PTA i Reformingu V.

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia [mln PLN/ tys. ton]

Sprzedaż 2021 2020 zmiana %
Wartość Wolumen Wartość Wolumen
1 2 3 4 5 6=(2-4)/4 7=(3-5)/5
Monomery1 3 685 794 2 806 959 31,3% (17,2%)
Polimery2 3 726 603 1 869 498 99,4% 21,1%
Aromaty3 1 315 347 716 373 83,7% (7,0%)
Nawozy sztuczne4 1 375 1 134 820 1 122 67,7% 1,1%
Tworzywa sztuczne5 1 911 331 1 304 396 46,5% (16,4%)
PTA 1 483 518 1 384 631 7,2% (17,9%)
Pozostałe6 2 516 1 179 1 688 1 127 49,1% 4,6%
Razem 16 011 4 906 10 587 5 106 51,2% (3,9%)
1 Etylen, propylen.
2 Polietylen, polipropylen.
3 Benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen.
4 Canwil, siarczan amonu, saletra amonowa, pozostałe nawozy.
5 PCW, granulat PCW.
6 Pozostałe obejmują głównie: aceton, amoniak, butadien, fenol, gazy techniczne, glikole, kaprolaktam, ług sodowy oraz siarkę. Dodatkowo w ujęciu wartościowym przychody ze sprzedaży usług segmentu i materiałów.

 

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia

W latach 2021 i 2020 Grupa nie zidentyfikowała wiodących klientów, z którymi zrealizowałaby indywidualnie przychody ze sprzedaży przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN.

pta anwil pta anwil

Rynki zbytu i udziały rynkowe

Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych1 Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia [tys. ton]

Sprzedaż 2021 2020 zmiana zmiana %
2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Polska 2 973 3 475 (502) (14,4%)
Kraje bałtyckie i Ukraina 73 51 22 43,1%
Czechy 1 860 1 580 280 17,7%
Razem 4 906 5 106 (200) (3,9%)
1 wg kraju siedziby spółki realizującej sprzedaż.

Rynek polski

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia na rynku polskim [tys. ton]

Sprzedaż 2021 2020 zmiana zmiana %
2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Monomery 611 811 (200) (24,7%)
Aromaty 130 197 (67) (34,0%)
Nawozy sztuczne 941 946 (5) (0,5%)
Tworzywa sztuczne 240 298 (58) (19,5%)
PTA 518 631 (113) (17,9%)
Pozostałe 533 592 (59) (10,0%)
Razem 2 973 3 475 (502) (14,4%)

 

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia na rynku polskim

Sprzedaż Grupy ORLEN na rynku polskim w segmencie Petrochemia w 2021 roku wyniosła 2 973 tys. ton i była niższa o (502) tys. ton (r/r). Spadek sprzedaży wystąpił w grupie wszystkich produktów, w tym głównie monomerów o (24,7)% (r/r) w efekcie niestabilnej pracy instalacji Olefin po remoncie z 2 kwartału 2021 roku oraz PTA o (17,9)% (r/r) w efekcie prowadzonych postojów remontowych instalacji PTA.

Rynki krajów bałtyckich i Ukraina

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia na rynkach obsługiwanych przez Grupę ORLEN Lietuva [tys. ton]

Sprzedaż 2021 2020 zmiana zmiana %
2 3 5=(2-3) 6=(2-3)/3
Monomery 73 51 22 43,1%
Razem 73 51 22 43,1%

 

Sprzedaż monomerów Grupy ORLEN Lietuva w 2021 roku wyniosła 73 tys. ton i była wyższa o 22 tys. ton (r/r) w efekcie poprawy sytuacji makro i braku wpływu postoju remontowego z 2020 roku.

Rynek czeski

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia na rynku czeskim [tys. ton]

Sprzedaż 2021 2020 zmiana zmiana %
2 3 5=(2-3) 6=(2-3)/3
Monomery 110 97 13 13,4%
Polimery 603 498 105 21,1%
Aromaty 217 176 41 23,3%
Nawozy sztuczne 193 176 17 9,7%
Tworzywa sztuczne 91 98 (7) (7,1%)
Pozostałe 646 535 111 20,7%
Razem 1 860 1 580 280 17,7%

 

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Petrochemia na rynku czeskim

Sprzedaż Grupy ORLEN na rynku czeskim w segmencie Petrochemia w 2021 roku wyniosła 1 860 tys. ton i była wyższa o 280 tys. ton (r/r) głównie w rezultacie wyższej sprzedaży polimerów o 21,1% (r/r) w efekcie poprawy paramentów operacyjnych instalacji PE3 (r/r) oraz aromatów o 23,3% (r/r). Niższą sprzedaż na rynku czeskim odnotowano na rynku PCW o (7,1)%.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania