Główne wskaźniki efektywności w obszarze zagadnień obszaru bezpieczeństwa osobistego

Wskaźniki GRI:

Z obliczeń wskaźników ze względu na zakres danych dotyczący kontraktorów zostały wyłączone dwie spółki Grupy ORLEN – Polska Press Grupa i ORLEN Transport. Dotyczy to 4 wskaźników: TRR całkowity, Wskaźnik Kultury Bezpieczeństwa, TRIR kontraktorów, TRIR pracowników i kontraktorów, oraz szczegółowej analizy statystycznej wypadków przy pracy kontraktorów.

Wskaźniki dot. wypadkowości i bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo osobiste i procesowe, w tym: j.m. 2021 2020
Wskaźnik Wypadkowości TRR (Total Recordable Rate)1
Grupa ORLEN [liczba] 1,10* 0,72**

Wskaźnik zdarzeń awaryjnych T1 PSER (Process Safety Events Rate)2

Grupa ORLEN [liczba] 0,06 0,05
1 ang. Total Recordable Rate = międzynarodowy wskaźnik wypadkowości w przedsiębiorstwach: (ilość wypadków przy pracy pracowników i kontraktorów dla których odnotowano absencję chorobową w danym okresie / liczbę roboczogodzin przepracowanych przez pracowników i kontraktorów w tym okresie) x 1 000 000.
2 ang. Tier1 Process Safety Events Rate = wskaźnik zdarzeń awaryjnych wg normy API 754 (liczba zdarzeń o dużych skutkach w związku z uwolnieniem substancji do otoczenia / ilość roboczogodzin) x 1 000 000.
* Ze względu na to, że w 2021 roku ORLEN Transport oraz Polska Press Grupa nie prowadziły pełnej sprawozdawczości w zakresie danych składowych Całkowitego Wskaźnika Wypadkowości TRR dotyczącym kontraktorów, przedmiotowy wskaźnik dla Grupy ORLEN z uwzględnieniem danych ORLEN Transport oraz Polska Press Grupa zostanie zaraportowany za 2022 rok. W 2021 roku do zakresu danych Wskaźnika Wypadkowości TRR pracowników3 zostały włączone dane dotyczące pracowników ORLEN Transport Sp. z o.o. oraz Polska Press Grupa. Stąd w 2021 roku Grupa ORLEN uzyskała wynik Wskaźnika Wypadkowości TRR pracowników równy 1,74. W stosunku do 2020 roku odnotowano wzrost wartości tego wskaźnika, który wynosił wówczas 1,22.
** Ze względu na to, że w 2020 roku Grupa Energa nie prowadziła sprawozdawczości w zakresie danych składowych Całkowitego Wskaźnika Wypadkowości TRR dotyczącym kontraktorów, przedmiotowy wskaźnik dla Grupy ORLEN z uwzględnieniem danych Grupy Energa jest raportowany od 2021 roku.
3 Wskaźnik wypadkowości TRR pracowników = (ilość wypadków przy pracy pracowników dla których odnotowano absencję chorobową w danym okresie / liczbę roboczogodzin przepracowanych przez pracowników w tym okresie) x 1 000 000.

Wskaźniki wypadkowości TRIR4, w tym j.m. 2021 2020
Wskaźnik Wypadkowości TRIR4 pracowników
Grupa ORLEN [liczba] 0,35 0,33
Wskaźnik Wypadkowości TRIR4 kontraktorów***
Grupa ORLEN [liczba] 0,10 0,08
Wskaźnik Wypadkowości TRIR4 pracowników i kontraktorów***
Grupa ORLEN [liczba] 0,22 0,14
*** Ze względu na to, że w 2021 roku ORLEN Transport oraz Polska Press Grupa nie prowadziły pełnej sprawozdawczości w zakresie danych składowych Wskaźnika Wypadkowości TRIR kontraktorów oraz Wskaźnika Wypadkowości TRIR pracowników i kontraktorów, dotyczącym kontraktorów, przedmiotowe wskaźniki dla Grupy ORLEN z uwzględnieniem danych ORLEN Transport oraz Polska Press Grupa zostaną zaraportowane za 2022 rok. Natomiast ze względu na to, że w 2020 roku Grupa Energa nie prowadziła sprawozdawczości w zakresie danych składowych Wskaźnika Wypadkowości TRIR kontraktorów oraz Wskaźnika Wypadkowości TRIR pracowników i kontraktorów dotyczącym kontraktorów, przedmiotowy wskaźnik dla Grupy ORLEN z uwzględnieniem danych Grupy ENERGA jest raportowany od 2021 roku.
4 Wskaźnik wypadkowości TRIR = ilość wypadków przy pracy ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie* 200 000 / liczba roboczogodzin przepracowanych w tym okresie.

Wskaźnik Kultury Bezpieczeństwa j.m. 2021 2020
Grupa ORLEN % 100**** 100*****
**** Ze względu na to, że w 2021 roku ORLEN Transport oraz Polska Press Grupa nie prowadziły pełnej sprawozdawczości w zakresie danych składowych Wskaźnika Kultury Bezpieczeństwa, tj. dotyczących kontraktorów oraz informacji w zakresie Zgłoszeń Zagrożeń Bezpieczeństwa Pracy, przedmiotowy wskaźnik dla Grupy ORLEN z uwzględnieniem danych ORLEN Transport oraz Polska Press Grupa zostanie zaraportowany za 2022 rok.
***** Ze względu na to, że w 2020 roku Grupa Energa nie prowadziła sprawozdawczości w zakresie danych składowych Wskaźnika Kultury Bezpieczeństwa, tj. dotyczących kontraktorów oraz informacji w zakresie Zgłoszeń Zagrożeń Bezpieczeństwa Pracy, przedmiotowy wskaźnik dla Grupy ORLEN z uwzględnieniem danych Grupy Energa jest raportowany od 2021 roku.

5 Wskaźnik Kultury Bezpieczeństwa jest liczony jako suma:

  • iloczynu wartości procentowej realizacji celu dla całkowitego wskaźnika wypadkowości TRR oraz wartości 0,7 (wagi poziomu wypadkowości w WKB);
  • iloczynu wartości procentowej realizacji celu dla wskaźnika zgłaszania i realizacji zagrożeń WZZ oraz wartości 0,3 (wagi poziomu zgłaszania zagrożeń w WKB).
06_07_2021_Prace_przygotowawcze_do_uruchamiania_infrastruktury_5G_MF_13 06_07_2021_Prace_przygotowawcze_do_uruchamiania_infrastruktury_5G_MF_13

Wypadki przy pracy pracowników i kontraktorów Grupy ORLEN

  • 403-9
  • 403-10

PŁEĆ Grupa ORLEN
2021 2020
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników6 12 93 4 78
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów7 11 22 6 17
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników
i kontraktorów
23 115 10 95
6) Liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników spółek Grupy ORLEN przez pracodawcę, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego
7) Liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników firm zewnętrznych spółek Grupy ORLEN wykonujących pracę na jej rzecz i na terenie należącym lub dzierżawionym przez spółkę koncernu, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego. W myśl definicji kontraktorami są również pracownicy Stacji Paliw PKN ORLEN.

 

W 2021 roku odnotowano wzrost liczby wypadków przy pracy pracowników Grupy ORLEN związany z realizowanymi procesami przejęcia kontroli kapitałowej nad spółkami / grupami spółek w latach 2020-2021. W 2021 roku Grupa Energa odnotowała 46 wypadków przy pracy pracowników, natomiast od 1 marca 2021 roku Polska Press Grupa 5 wypadków przy pracy pracowników. Od 22 czerwca 2021 roku monitorowana jest również ilość wypadków przy pracy pracowników spółki ORLEN Transport. W tym okresie spółka nie odnotowała wypadków przy pracy pracowników.

REGIONY8 Grupa ORLEN
2021 2020
Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników6 91 11 3 0 0 63 15 4 0 0
Łączna ilość wypadków przy pracy kontraktorów7 33 0 0 0 0 17 6 0 0 0
Łączna ilość wypadków przy pracy pracowników
i kontraktorów
124 11 3 0 0 80 21 4 0 0
6)Liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników spółek Grupy ORLEN przez pracodawcę, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego.
7)) Liczba uznanych wypadków przy pracy pracowników firm zewnętrznych spółek Grupy ORLEN wykonujących pracę na jej rzecz i na terenie należącym lub dzierżawionym przez spółkę koncernu, które były bezpośrednią przyczyną wystawienia zwolnienia lekarskiego. W myśl definicji kontraktorami są również pracownicy Stacji Paliw PKN ORLEN.
8) Regiony – rynki, gdzie Grupa ORLEN posiada aktywa.

PŁEĆ Grupa ORLEN
2021 2020
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy pracowników 0 1 0 0
Liczba lekkich wypadków przy pracy pracowników 12 88 4 78
Łączna liczba wypadków przy pracy pracowników 12 93 4 78

REGIONY8 Grupa ORLEN
2021 2020
Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy pracowników 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Liczba lekkich wypadków przy pracy pracowników 88 10 2 0 0 63 15 4 0 0
Łączna liczba wypadków przy pracy pracowników 91 11 3 0 0 63 15 4 0 0
8) Regiony – rynki, gdzie Grupa ORLEN posiada aktywa

 

W 2021 roku odnotowano 4 wypadki przy pracy pracowników o charakterze ciężkim (3 wypadki przy pracy Grupy Energa, 1 wypadek przy pracy ORLEN Lietuva). W 2020 roku wszystkie wypadki przy pracy pracowników Grupy ORLEN stanowiły wyłącznie wypadki przy pracy o charakterze lekkim. W 2021 roku odnotowano 2 zbiorowe wypadki przy pracy (ORLEN Serwis, ORLEN Eko), natomiast w 2020 roku odnotowano 1 zbiorowy wypadek przy pracy (Grupa ORLEN Unipetrol).

PŁEĆ Grupa ORLEN
2021 2020
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy kontraktorów 0 2 0 0
Liczba lekkich wypadków przy pracy kontraktorów 11 20 6 17
Łączna liczba wypadków przy pracy kontraktorów 11 22 6 17

REGIONY8 Grupa ORLEN
2021 2020
Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy kontraktorów 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liczba lekkich wypadków przy pracy kontraktorów 31 0 0 0 0 17 6 0 0 0
Łączna liczba wypadków przy pracy kontraktorów 33 0 0 0 0 17 6 0 0 0
8) Regiony – rynki, gdzie Grupa ORLEN posiada aktywa.

 

W 2021 roku w Grupie ORLEN nie odnotowano wypadków przy pracy kontraktorów o charakterze ciężkim. Natomiast wszystkie wypadki przy pracy kontraktorów Grupy ORLEN odnotowane w 2020 roku stanowiły wyłącznie wypadki przy pracy o charakterze lekkim. W 2021 roku w Grupie ORLEN odnotowano 2 zbiorowe wypadki przy pracy kontraktorów (PKN ORLEN), natomiast w 2020 roku nie odnotowano zbiorowych wypadków przy pracy kontraktorów. Dla zaistniałych wypadków przy pracy w Grupie ORLEN przeprowadzana jest analiza metodą „drzewa zdarzeń” zawierająca przyczyny ich wystąpienia i działania naprawcze.

Ponadto organizowane są cykliczne spotkania przedstawicieli Służby BHP Grupy ORLEN w celu omówienia ww. analiz wypadków przy pracy. W 2021 roku miał miejsce wypadek przy pracy, dla którego w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia powołano Zespół Techniczny. Jego zadaniem było zbadanie wszystkich możliwych przyczyn wystąpienia zdarzenia oraz wydanie rekomendacji w zakresie działań naprawczych. M.in. w ramach realizacji przedmiotowych działań naprawczych opracowano i wdrożono Standard Techniczny „Wyładunek wypełnień aparatów za pomocą urządzeń próżniowych”.

RODZAJ URAZU
(pracownicy)
j.m. Grupa ORLEN
2021 2020
rozcięcia

[%]

17,14 20,48
stłuczenia 16,19 15,66
oparzenia 10,48 13,25
pęknięcia i złamania 23,81 10,84
zwichnięcia i skręcenia 21,90 32,53
inne 10,48 7,23

RODZAJ URAZU

(kontraktorzy)

j.m. Grupa ORLEN
2021 2020
rozcięcia

[%]

15,15 26,09
stłuczenia 15,15 21,74
oparzenia 0,00 4,35
pęknięcia i złamania 21,21 30,43
zwichnięcia i skręcenia 12,12 13,04
inne 36,36 4,35

RODZAJ URAZU

(pracownicy)

j.m. Grupa ORLEN
2021 2020
bieżąca obsługa instalacji i urządzeń [%] 16,19 20,73
przemieszczanie się 40,00 40,24
utrzymanie ruchu, konserwacja i prace remontowe 21,90 23,17
kolizje drogowe 8,57 7,32
inne czynności 13,33 8,54

RODZAJ URAZU

(kontraktorzy)

j.m. Grupa ORLEN
2021 2020
bieżąca obsługa instalacji i urządzeń [%] 3,03 8,70
przemieszczanie się 33,33 17,39
utrzymanie ruchu, konserwacja i prace remontowe 21,21 8,70
kolizje drogowe 3,03 8,70
inne czynności 39,39 56,52

PŁEĆ Grupa ORLEN
Ogółem Kobiety Mężczyźni
2021 1,74 0,69 2,15
2020 1,66 0,30 2,15
3)Liczba wypadków przy pracy pracowników spółek Grupy ORLEN ze zwolnieniami lekarskimi w danym okresie x 1.000.000 / liczba roboczogodzin przepracowanych przez pracowników w tym okresie.

REGIONY 8 Grupa ORLEN
Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
2021 1,74 1,94 1,20 0,80 0 0
2020 1,66 1,67 1,84 1,22 0 0
8) Regiony – rynki, gdzie Grupa ORLEN posiada aktywa

 

W 2021 roku odnotowano niewielki wzrost wartości Wskaźnika wypadkowości TRR pracowników Grupy ORLEN w stosunku do 2020 roku. Wzrost ten związany jest z realizowanymi procesami przejęcia kontroli kapitałowej nad spółkami / grupami spółek w latach 2020-2021.

PŁEĆ Grupa ORLEN
Ogółem Kobiety Mężczyźni
2021 53,36 52,08 53,53
9) Wynik ilorazu liczby dni absencji chorobowej poszkodowanych w wypadkach przy pracy pracowników Grupy ORLEN oraz liczby uznanych przez pracodawcę wypadków przy pracy pracowników Koncernu skutkujących zwolnieniami lekarskimi.

REGIONY 8 Grupa ORLEN
Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
2021 53,36 46,71 122,91 0 0 0
8)Regiony – rynki, gdzie Grupa ORLEN posiada aktywa.

PŁEĆ Grupa ORLEN
Ogółem Kobiety Mężczyźni
2021 5603 625 4978
10)) Liczba faktycznych dni absencji chorobowej pracownika spółek Grupy ORLEN w danym okresie, które były wynikiem uznanego przez pracodawcę wypadku przy pracy.

REGIONY8 Grupa ORLEN
Ogółem Polska Czechy Litwa Niemcy Kanada
2021 5603 4251 1352 0 0 0
8) Regiony – rynki, gdzie Grupa ORLEN posiada aktywa
DRW IV_3094 1600 px DRW IV_3094 1600 px

Dbałość o bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia pracowników firm zewnętrznych, realizujących prace na terenie Grupy ORLEN, jest jednym z priorytetów strategii Grupy ORLEN. W celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa kontraktorów konsekwentnie i długofalowo budowana jest ich świadomość w zakresie właściwej oceny sytuacji, znajomości potencjalnego ryzyka i sposobów jego ograniczania, przestrzegania procedur i zasad bezpieczeństwa, właściwego korzystania z systemów i środków ochrony, a także zgłaszania spostrzeżeń dotyczących potencjalnych sytuacji niebezpiecznych. Oprócz prowadzenia analiz zdarzeń wypadkowych kontraktorów Grupy ORLEN badaniu poddawane są również dane dotyczące absencji chorobowej wynikającej z zaistnienia wypadku przy pracy kontraktorów realizujących prace na terenie spółek Grupy ORLEN. Grupa ORLEN nie posiada narzędzi prawnych pozwalających na upublicznienie przedmiotowych informacji.

Liczba odnotowanych chorób zawodowych w poszczególnych grupach pracowników Grupy ORLEN11

GRUPY
PRACOWNICZE

Grupa ORLEN

2021

2020

Pracownicy administracyjno-biurowi 0 0
Wyższy i średni personel techniczny 0 0
Pracownicy obsługujący instalacje i urządzenia
technologiczne
3 1
Pracownicy wykonujący prace konserwacyjno-remontowe 1 2
Pracownicy zatrudnieni w transporcie
i magazynowaniu
1 0
Ogółem
******ORLEN Lietuva (2), Grupa ORLEN Unipetrol (1)
*******ORLEN Lietuva (5)
5******* 3******
11)llość uznanych chorób zawodowych określa liczbę decyzji wydanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzających choroby zawodowe u pracowników, którzy pracują bądź pracowali w spółkach Grupy ORLEN.

 

W 2020 roku zarejestrowane choroby zawodowe były spowodowane czynnikami związanymi z podnoszeniem i przenoszeniem ładunków, hałasem i pracą z materiałami niebezpiecznymi oraz przyczyniły się do wystąpienia: choroby kręgosłupa, urazu słuchu i choroby układu oddechowego.

Natomiast w 2021 roku czynniki te były związane z hałasem, podnoszeniem i przenoszeniem ładunków, drganiami mechanicznymi, wymuszoną pozycją ciała podczas wykonywania pracy, zaś u pracowników wystąpiły: choroby kręgosłupa, zespół cieśni nadgarstka, upośledzenie słuchu.

W Grupie ORLEN nie jest prowadzona sprawozdawczość w zakresie występowania chorób zawodowych u kontraktorów, ze względu na brak narzędzi i uregulowań prawnych umożliwiających zobligowanie firm zewnętrznych do raportowania tych przypadków, podobnie jak w przypadku pozyskiwania informacji o śmierci pracowników w wyniku choroby zawodowej zarówno firm zewnętrznych, jak i Grupy ORLEN.

Pracownicy szczególnie narażeni na choroby zawodowe

W Grupie ORLEN prowadzony jest stały monitoring i identyfikacja czynników mogących powodować powstawanie chorób zawodowych wśród pracowników. Wykonywane są cykliczne badania środowiska pracy oraz przeprowadzana jest ich bieżąca analiza i ocena ryzyka potencjalnego wpływu na zdrowie pracowników. Dla wszystkich zidentyfikowanych czynników na stanowiskach pracy z wysokim ryzykiem wystąpienia chorób zawodowych wdrożono systemowe działania zapobiegawcze w zakresie zastosowania rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych w postaci ochron indywidualnych i zbiorowych. Zastosowanie tych rozwiązań zapewnia eliminację zagrożenia powstania chorób zawodowych wśród pracowników na skutek występowania czynników szkodliwych w środowisku pracy. Efektem przeprowadzonych działań jest odnotowanie na podobnym poziomie ilości chorób zawodowych wśród pracowników Grupy ORLEN w latach 2020-2021.

Szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia z zakresu BHP j.m. 2021 2020
Ilość przeszkolonych pracowników********
Grupa ORLEN [liczba] 23 089 19 937
******** W latach 2020-2021 Grupa ORLEN nie prowadziła sprawozdawczości w ww. zakresie z podziałem na grupy zawodowe.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania