Koncepcja i kluczowe funkcjonalności

Prezentujemy Państwu Raport Roczny Grupy ORLEN przygotowany w formule zintegrowanej. To już ósmy raport zintegrowany, który jest kluczowym i kompleksowym dokumentem prezentującym finansową oraz pozafinansową działalność Grupy ORLEN.

 • 101
 • 102-45

Raport Zintegrowany jest skierowany do wszystkich Interesariuszy Grupy ORLEN, w szczególności uczestników Rynku Finansowego, Klientów, Podwykonawców, Dostawców, Społeczności Lokalnych, Pracowników.

 • 102-50
 • 102-51
 • 102-52

Raport Zintegrowany przedstawia działania Grupy ORLEN w 2021 roku. Poprzedni Raport, za 2020 rok, został opublikowany w lipcu 2021 roku. Raporty Zintegrowane są publikowane w cyklu rocznym i podlegają ciągłej ewolucji z uwagi na zmiany zachodzące w Grupie ORLEN, jak i w jej otoczeniu zewnętrznym.

 • 102-48
 • 102-49

Nie miały miejsca znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego Raportu dotyczące zakresu lub metod pomiaru zastosowanych w Raporcie, poza przedstawieniem po raz pierwszy ujawnień w zakresie udziału procentowego działalności kwalifikującej się do systematyki Taksonomii i działalności niekwalifikującej się do systematyki w łącznym obrocie, kapitale i wydatkach operacyjnych zgodnie z Załącznikiem nr II do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 wraz z informacjami jakościowymi, o których mowa w pkt. 1.2.1. Załącznika I „Zasady Rachunkowości” do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178.

Raportowanie za cały 2021 rok obejmuje Grupę Energa, która jest w Grupie ORLEN od 1 maja 2020 roku.

Niektóre aspekty działalności pozafinansowej zostały przedstawione na przykładach wybranych, kluczowych pod względem zakresu działalności spółek z Grupy ORLEN.

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności i łańcucha dostaw

 • 102-10
 • 102-45

Zmiany struktury Grupy ORLEN są elementem realizacji strategii zakładającej koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego kapitału na rozwój w najbardziej perspektywicznych obszarach. Zgodnie z przyjętą w 2020 roku Strategią Grupy ORLEN kluczowym celem Koncernu jest bycie regionalnym liderem  w zakresie transformacji energetycznej, budowa nowych mocy energetycznych ze źródeł odnawialnych oraz realizacja procesu dekarbonizacji, przy równoczesnym zachowaniu efektywności operacyjnej i siły finansowej w ramach tradycyjnych segmentów działalności. Grupa ORLEN, zdając sobie sprawę z występujących trendów rynkowych, konsekwentnie dywersyfikuje swoją działalność w kierunku koncernu multienergetycznego, czego elementem było przeprowadzenie skutecznego procesu akwizycji Grupy Energa w 2020 roku oraz kontynuacja prac w zakresie pozostałych celów akwizycyjnych, takich jak procesu połączenia PKN ORLEN i Grupy LOTOS oraz PGNiG. Rozumiejąc znaczenie segmentu detalicznego, Grupa ORLEN kontynuowała rozwój sieci stacji paliw w Polsce i za granicą, jak również rozpoczęła proces budowy obszaru detalu pozapaliwowego, czego wyrazem było nabycie w 2020 roku Grupy RUCH. Grupa ORLEN dąży również do kontynuacji strategicznego rozwoju w zakresie petrochemii i energetyki gazowej, jak również budowy nowych obszarów działalności, takich jak: nowa mobilność, technologie wodorowe, recycling, B+R i cyfryzacja.

Ropa naftowa

PKN ORLEN dostarcza ropę naftową do rafinerii w Płocku oraz trzech rafinerii z Grupy ORLEN zlokalizowanych odpowiednio w Litvinovie i Kralupach w Czechach oraz w Możejkach na Litwie. W 2021 roku w realizacji dostaw ropy naftowej drogą morską odnotowywano okresowe opóźnienia związane z zamknięciem portów spowodowane czynnikami zewnętrznymi (pogoda, awarie w terminalach). W 2021 roku obowiązywały dwie umowy długoterminowe na dostawy ropy naftowej drogą rurociągową dla rafinerii w Płocku (zawarte odpowiednio z firmami: Rosneft Oil Company oraz Tatneft Europe AG) oraz dwie na dostawy ropy drogą morską: umowa długoterminowa z Saudi Arabian Oil Company i umowa roczna z Exxon Mobil Sales And Supplly LLC. Przedmiotowe umowy długoterminowe zapewniały PKN ORLEN blisko 75% dostaw ropy naftowej. Dostawcami surowca do wszystkich rafinerii Grupy ORLEN byli zarówno producenci, jak i inne firmy działające na międzynarodowym rynku naftowym. Surowiec dostarczany do Płocka pochodził przede wszystkim z Rosji i Arabii Saudyjskiej. Ponadto zrealizowano również dostawy z Kazachstanu, Nigerii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Do rafinerii w Czechach ropę dostarczano z: Rosji, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Libii, Norwegii oraz Stanów Zjednoczonych. Rafineria w Możejkach zaopatrywana była w ropę rosyjską, a ponadto zrealizowano dostawy z Kazachstanu i Stanów Zjednoczonych. W 2021 roku udział firmy Rosneft Oil Company w dostawach ropy naftowej przekroczył 10% przychodów Grupy ORLEN.

018A5571 018A5571

Gaz ziemny

Rok 2021 na europejskich rynkach gazu był rokiem szczególnym za sprawą wzrostów cen surowca o niespotykanej dotąd skali. Były one efektem sumy czynników fundamentalnych o charakterze popytowym oraz podażowym. Po stronie popytu kluczowe znaczenie miała odbudowa globalnego zapotrzebowania na gaz ziemny po lockdownach wywołanych pandemią COVID-19. Wprowadzane przez rządy pakiety stymulacyjne przyczyniły się do ożywienia produkcji przemysłowej, co znalazło swoje ujście w zwiększonym zapotrzebowaniu na surowce energetyczne. Dodatkowo podczas wyjątkowo chłodnej zimy w latach 2020/2021 na wzrost konsumpcji gazu w Europie nałożył się rosnący popyt na ten surowiec w Azji. W jego wyniku w sezonie zimowym 2020/2021 do europejskich terminali LNG przypłynęło około 40% mniej gazu skroplonego niż w trakcie zimy 2019/2020, co przełożyło się na szybszy odbiór gazu z europejskich podziemnych instalacji magazynowych. Wskaźnik wypełnienia europejskich instalacji na dzień 1 kwietnia 2021 wynosił jedynie około 30%. W tym samym czasie podaż gazu w Europie nie była wystarczająca do równoczesnego zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania oraz odbudowy poziomu rezerw w instalacjach magazynowych. Nastąpił także istotny spadek dostaw z kierunku wschodniego. Pomimo dostępnych możliwości technicznych w zakresie zwiększenia dostaw gazu do Europy Zachodniej (przez punkt Velke Kapusany), dostawy realizowano na poziomie zbliżonym do umownego minimum. W efekcie łączny wolumen dostaw do Europy Zachodniej ścieżką ukraińską obniżył się w sezonie letnim o blisko 15% rok do roku. Dodatkowo istotnie ograniczone zostało wykorzystanie gazociągu jamalskiego. Wolumeny dostaw do Europy Zachodniej tą ścieżką spadły w październiku 2021 roku o prawie 80% rok do roku. Także podaż LNG do krajów Europy Zachodniej w sezonie letnim 2021 spadła o blisko 20% rok do roku. Było to podyktowane możliwością uzyskania wyższych cen sprzedaży w destynacjach azjatyckich. Kumulacja tych zdarzeń doprowadziła do rekordowo wysokich cen gazu ziemnego w drugiej połowie 2021 roku. Grupa ORLEN to podmiot posiadający największy potencjał konsumpcji gazu w Polsce i jeden z najwyższych w Republice Czeskiej i na Litwie. Obszar gazu ziemnego w Grupie w Polsce został zintegrowany w PKN ORLEN, która realizuje dostawy surowca do pozostałych spółek Grupy. W 2021 roku rozpoczęto dostawy na potrzeby spółki Energa Obrót. Gaz ziemny jest wykorzystywany jako paliwo do produkcji ciepła i energii elektrycznej oraz jako surowiec wykorzystywany w produkcji paliw i nawozów. Łączny potencjał konsumpcji gazu ziemnego w Grupie ORLEN w Polsce to ponad 3 mld m³ rocznie.

W Grupie ORLEN gaz ziemny wykorzystywany jest przede wszystkim w następujących lokalizacjach:

 • Zakład Produkcyjny PKN ORLEN w Płocku: dla potrzeb produkcji rafineryjnej, petrochemicznej, energii elektrycznej oraz ciepła.
 • Zakład Produkcyjny ANWIL we Włocławku: dla potrzeb produkcji nawozów oraz ciepła.
 • Zakłady Produkcyjne ORLEN Południe w Trzebini i Jedliczach: dla potrzeb produkcji rafineryjnej, energii elektrycznej oraz ciepła.
 • Blok gazowo-parowy CCGT w Płocku: na potrzeby produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.
 • Blok gazowo-parowy CCGT we Włocławku: na potrzeby produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.
 • Zakłady Produkcyjne w Grupy ORLEN Unipetrol oraz Zakład Produkcyjny w Neratovicach (Spolana): na potrzeby produkcji rafineryjnej, petrochemicznej, energii elektrycznej, ciepła oraz produkcji nawozów.
 • Zakład Produkcyjny w Możejkach: na potrzeby produkcji energii elektrycznej oraz ciepła.
 • Energa Obrót: na potrzeby segmenu gospodarstw domowych oraz małych i średnich odbiorców biznesowych.

Zakupy gazu ziemnego dla Grupy ORLEN w Polsce opierają się głównie na zawartym w roku 2016 kontrakcie pomiędzy PKN ORLEN i PGNiG. Na bazie aneksów podpisanych w 2020 roku, niniejszy kontrakt będzie obowiązywał do roku 2027 (z możliwością przedłużenia o 12 miesięcy). Dodatkowo zakupy dokonywane są na umowach uzupełniających, które zawarte zostały z głównymi dostawcami gazu w Polsce i Europie.

Kolejnym źródłem gazu są zakupy realizowane na Towarowej Giełdzie Energii. Grupa ORLEN realizuje działania mające na celu zapewnienie stabilnych dostaw i obniżanie kosztu zakupu gazu ziemnego, m.in. poprzez dywersyfikację źródeł dostaw, centralizację oraz rozwijanie kompetencji w zakresie obrotu gazem ziemnym.

Portfel zawartych umów gazowych pozwala na podejmowanie działań optymalizujących koszty zakupu zarówno w zakresie wyboru indeksów gazowych, jak również miejsca dostaw.

PKN ORLEN realizuje politykę zabezpieczania cen gazu ziemnego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, dla których jest to istotny czynnik kosztowy. Posiadane możliwości portfelowe i zrealizowane zabezpieczenia pozwoliły na ograniczenie wpływu niespotykanego wzrostu rynkowych cen gazu na wyniki spółek Grupy Kapitałowej. PKN ORLEN posiada umowy przesyłowe zarówno z operatorami ++krajowymi, jak i zagranicznymi, zapewniając tym samym pełną obsługę logistyczną w zakresie przesyłu i dostaw gazu do Zakładu Produkcyjnego w Płocku, CCGT Włocławek oraz CCGT Płock. Ponadto PKN ORLEN rozwija działalność związaną ze sprzedażą gazu ziemnego zarówno do klientów detalicznych, jak również na rynku hurtowym. Grupa ORLEN realizuje także szereg projektów poszukiwawczo-wydobywczych w celu pozyskania własnych źródeł gazu.

W 2021 roku nie występowały podmioty, których udział w dostawach gazu ziemnego przekroczył 10% przychodów Grupy ORLEN.

Węgiel kamienny

Główne paliwo wykorzystywane przez Grupę Energa do produkcji energii elektrycznej i ciepła to węgiel kamienny. Jednostki wytwórcze Grupy Energa zużyły w 2021 roku 1 259 tys. ton węgla kamiennego i 85 tys. ton biomasy (rok wcześniej wolumeny te wynosiły odpowiednio 826 tys. ton oraz 147 tys. ton). Zaopatrzenie Grupy Energa w węgiel kamienny było realizowane głównie przez trzech polskich dostawców, tj. Polską Grupę Górniczą, Lubelski Węgiel „Bogdanka” oraz Jastrzębską Spółkę Węglową.

Standardy i metodyka raportowania

 • 102-54

Raport został przygotowany zgodnie z:

 • Art. 49b ust. 1 i art. 55 ust. 2b-e Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, która implementuje wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 roku w zakresie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności.

Wypełniając powyższy obowiązek, w marcu 2021 roku zostało opublikowane „Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2021 rok”.

GRI Standards jest międzynarodowym standardem raportowania ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wpływów przedsiębiorstwa. Jest to najczęściej stosowany standard raportowania ESG (eng. Environmental, Social, Governance) na świecie.

Zakres informacji zawartych w Raporcie odnosi się do oczekiwań międzynarodowych ratingów ESG. PKN ORLEN podejmuje także działania, żeby w coraz większym zakresie spełniać nieobowiązkowe wytyczne Komisji Europejskiej (komunikat KE 2019/C 209/01) i Task Force on Climate- related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie ujawniania informacji na temat klimatu.

W publikacji zostały pokazane działania ukierunkowane na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Układ i treść publikacji opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego rekomendowanych przez Value Reporting Foundation.

W sekcji „ESG zostały zaprezentowane dobre praktyki realizowane przez Grupę ORLEN oraz kluczowe dane z zakresu ESG (Środowisko-Społeczeństwo-Ład Korporacyjny).

Przygotowanie treści niniejszego Raportu przebiegało w następujących etapach:

 • W listopadzie 2020 roku zostało przeprowadzone badanie opinii interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Grupy ORLEN dotyczące kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. W ramach badania została wykonana między innymi rewizja raportowanych aspektów działalności oraz mapy interesariuszy. Konsultacje z interesariuszami polegały na przeprowadzeniu badania ankietowego (metoda ankiety online) oraz indywidualnych wywiadów z przedstawicielami kluczowych i ważnych interesariuszy Grupy ORLEN. Celem konsultacji było poznanie ich opinii i oczekiwań dotyczących zakresu raportowania zintegrowanego oraz przyszłych działań Grupy ORLEN z obszaru odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Badanie zostało wykonane zgodnie z międzynarodowym standardem AA1000SES, opisującym zasady dotyczące zarządzania relacjami z interesariuszami.W ramach badania zostały ujęte wszystkie istotne dla Grupy ORLEN czynniki zewnętrzne, m.in. Europejski Zielony Ład, dążenie do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050, COVID-19.
 • Potwierdzenie istotnych kwestii biznesowych i społecznej odpowiedzialności oraz ich wagi, adekwatnych dla Grupy ORLEN.W otoczeniu zewnętrznym Grupy ORLEN nie nastąpiły od tego czasu żadne znaczące zmiany, również działalność nie zmieniła się w istotnym zakresie (duże procesy akwizycyjne PGNiG i Grupa LOTOS są w dalszym ciągu w toku). W związku z tym w 2021 roku nie było konieczności ponownego przeprowadzania badania opinii interesariuszy. Lista istotnych aspektów raportowania pozostała bez zmian.
 • Potwierdzenie mapy Interesariuszy. Mapa nie uległa zmianie.
 • Zebranie danych obrazujących realizację polityk, strategii oraz celów społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zasad należytej staranności i zarządzania ryzykiem oraz ich prowadzenia w Grupie ORLEN.
 • Przygotowanie niniejszego Raportu Grupy ORLEN za 2021 rok, w oparciu o zebrane dane zgodnie z m.in. Ustawą o rachunkowości z 15 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 61), GRI Standards 2016, wersja Core i wytycznymi w zakresie raportowania zintegrowanego International Integrated Reporting Council.
 • Przygotowanie Raportu Zintegrowanego na podstawie opublikowanych w marcu 2022 roku Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok 2021, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2021 oraz Sprawozdania nt. Informacji Niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za rok 2021. Dokumenty te są dostępne na: https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-i-publikacje/sprawozdania. A także zestawienie Raportu Zintegrowanego, w oparciu o zebrane dane zgodnie z art. 49b i art. 55 ust. 2b-e Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217); z Rozporządzeniem (zestawienie sprawozdania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r., Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. i Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. oraz GRI Standards, a także ujęcie wniosków oraz oczekiwań wynikających z międzynarodowych ratingów ESG i odniesienie się do wytycznych Task Force on Climate-related Financial Disclosures.
 • Poddanie Raportu weryfikacji przez niezależnego audytora w oparciu o standard ISAE 3000.
ORLEN st_nr 4381 Chrząstów-4214g ORLEN st_nr 4381 Chrząstów-4214g

Kluczowe funkcjonalności

Raport Zintegrowany jest publikowany wyłącznie w wersji online, zawiera liczne funkcjonalności i narzędzia ułatwiające użytkownikowi dostęp do poszukiwanych treści, między innymi:

Raport również zawiera interaktywne infografiki, między innymi model biznesowy, schemat budowy wartości czy mapę rynków.

Raport można również wygenerować w postaci pliku pdf.

W celu przekazania opinii na temat Raportu użytkownicy mają możliwość wypełnienia interaktywnej ankiety.

Sieć połączeń

Strony wewnętrzne w Raporcie to nie tylko statyczna prezentacja treści. Każda podstrona jest powiązana z:

 • Kapitałami – treści mogą zostać zdefiniowane przez kapitały: produkcyjny, intelektualny, naturalny, społeczny, ludzki i finansowy. Ułatwia to wyszukanie informacji o kapitałach, które przenikając się ze sobą, przyczyniają się do budowy wartości firmy w różnych obszarach.
 • Wskaźnikami GRI Standards – dane pozafinansowe zamieszczone w Raporcie zostały zaprezentowane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative Standards, wersja Core. W ramach każdej strony wewnętrznej znajduje się informacja o wskaźniku GRI wraz z kilkoma dodatkowymi narzędziami, takimi jak wyszukiwarka GRI, czy tabela GRI.
 • Celami Zrównoważonego Rozwoju 2030 – w ramach każdej strony wewnętrznej znajdują się ikonki dla poszczególnych Celów, w których realizację wpisuje się Grupa ORLEN.
 • Sekcjami powiązanymi – Każda strona Raportu jest powiązana z dwiema o podobnej lub uzupełniającej tematyce.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania