Polityki i wewnętrzne akty organizacyjne

SDGs:

 • Cel 3

Kapitały:

Obszar bezpieczeństwa pracy Grupy ORLEN jest regulowany przez przepisy krajowe, właściwe dla danego obszaru, rozporządzenia Unii Europejskiej, zharmonizowane normy krajowe oraz zasady wynikające z dobrych praktyk zidentyfikowanych w branży paliwowo-energetycznej.

W obszarze bezpieczeństwa osobistego, procesowego, pożarowego oraz bezpieczeństwa operacji związanych z towarami niebezpiecznymi wydane są jednolite Standardy Bezpieczeństwa, Standardy Techniczne i Wytyczne przeznaczone dla spółek Grupy ORLEN. Zawierają one zidentyfikowane w spółkach Koncernu dobre praktyki, jak również standardy stosowane w rozpatrywanych obszarach w wiodących firmach w branży. W 2021 roku w Grupie ORLEN zakończono proces wdrażania jednolitych standardów bezpieczeństwa w ramach projektu Safety Plus+, który obejmuje realizację 15 standardów bezpieczeństwa stanowiących najwyższe funkcjonujące standardy bezpieczeństwa zidentyfikowane w branży paliwowo-energetycznej. Na kolejne lata zaplanowano przedsięwzięcia mające na celu utrzymanie przedmiotowych standardów oraz ich rozwój i rozszerzenie na kolejne spółki Grupy ORLEN. 

bhp_polityki-02 bhp_polityki-02

W 2021 roku opracowano i wydano standardy techniczne dla projektów LOGISTYKA+ oraz DETAL+. Celem projektów jest ujednolicenie oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w obszarze logistyki oraz stacji paliw w Grupie ORLEN. Standardy technicznie zostały opracowane przy współpracy przedstawicieli obszarów bezpieczeństwa pracy spółek objętych projektami i stanowią zbiór wytycznych ze stosowanych najlepszych praktyk w Grupie ORLEN. 

Standardy techniczne dla projektu DETAL+ mają na celu określenie i wdrożenie jednolitych wymagań bezpieczeństwa na wszystkich stacjach paliw należących do Grupy ORLEN w pięciu krajach: Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji oraz Litwie. 

Standardy techniczne projektu DETAL+:

 • D1 – Informowanie o zdarzeniach nadzwyczajnych (wypadki przy pracy, zdarzenia awaryjne); 
 • D2 – Wymagania wobec wykonawców prac prowadzonych w stacjach paliw; 
 • D3 – Zasady bezpiecznego prowadzenia prac uznawanych za szczególnie niebezpieczne; 
 • D4 – Zasady prowadzenia kontroli i audytów z zakresu BHP i PPOŻ. w stacjach paliw. 

Standardy techniczne dla projektu LOGISTYKA+ są wytycznymi, które uwspólniają funkcjonujące dotychczas procedury i standardy BHP obszaru logistyki w Grupie ORLEN w zakresie planowania, realizowania oraz kontrolowania sprawnego i efektywnego przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz ich bezpiecznego składowania, magazynowania oraz transportowania. 

Standardy techniczne dla projektu LOGISTYKA+: 

 • L1 – Wózki jezdniowe podnośnikowe; 
 • L2 – Ręczne prace transportowe z uwzględnieniem ręcznych środków transportu z napędem ręcznym; 
 • L3 – Organizacja ruchu na terenie zakładu; 
 • L4 – Stanowiska załadunkowe i rozładunkowe z uwzględnieniem pracy na wysokości; 
 • L5 – Poruszanie się po terenie kolejowym; 
 • L6 – Magazyny oraz składowanie towarów. 

Ponadto w spółkach funkcjonują wewnętrzne systemy aktów organizacyjnych zawierające polityki, regulaminy, zarządzenia, procedury, instrukcje, polecenia służbowe, itp. dotyczące obszaru bezpieczeństwa osobistego, procesowego oraz pożarowego. 

W znaczącej większości spółek Grupy ORLEN funkcjonuje System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001 / OHSAS 18001 (do 11 marca 2021 r.) / ISO 45001 – zakres certyfikacji obejmuje ich poszczególną działalność, dla której tylko w pojedynczym przypadku zastosowano wyłączenie dotyczące prowadzonych procesów. Przedmiotowy zakres dotyczy wszystkich pracowników organizacji, w których funkcjonuje ten system. 

W spółkach produkcyjnych Grupy ORLEN został wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym w oparciu o standard US OSHA 1910.119. System pozwala na skuteczną realizację działań w obszarze doskonałości operacyjnej poprzez poprawę bezpieczeństwa technicznego instalacji procesowych, magazynowych i pomocniczych, a tym samym zapobieganie wystąpieniu wszelkich niepożądanych zdarzeń mogących potencjalnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników i/lub prowadzonych procesów produkcyjnych.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym (SZBP) jako element ogólnego systemu zarządzania i organizacji PKN ORLEN został wprowadzony w celu zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa w miejscach pracy oraz spełnienia wymagań krajowych art. 252 ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1973 z późniejszymi zmianami) w zakresie systemowego zarządzania bezpieczeństwem procesowym oraz dalszego zwiększenia skuteczności i efektywności działań na rzecz zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. 

Ponadto w Grupie ORLEN obowiązują następujące regulacje, w pierwszej kolejności wdrożone w PKN ORLEN.  

 

Strategia Bezpieczeństwa Grupy ORLEN do 2021 roku

Koncepcja zarządzania obszarem bezpieczeństwa Grupy ORLEN, oparta na budowaniu i rozwoju jednolitego standardu bezpieczeństwa wewnątrz Grupy ORLEN przy jednoczesnym zwiększeniu doskonałości operacyjnej oraz doskonałości prewencyjnej bezpieczeństwa osobistego i bezpieczeństwa procesowego. W strategii ujęto następujące obszary strategiczne: Zarządzanie i przywództwo, Bezpieczeństwo osobiste, Bezpieczeństwo procesowe. W kolejnych latach przedmiotowe założenia będą kontynuowane w ramach realizacji „Kierunków rozwoju obszaru bezpieczeństwa osobistego i procesowego Grupy ORLEN 2022-2026”. 

 

Kompleksowy System Prewencji (KSP)

Jest podstawowym elementem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, na który składają się wewnętrzne akty organizacyjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego, ochrony radiologicznej, bezpieczeństwa technicznego, bezpieczeństwa procesowego oraz bezpieczeństwa operacji związanych z towarami niebezpiecznymi. Są to m.in.: System Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym w PKN ORLEN, Instrukcja ochrony radiologicznej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku i Zakładzie PTA we Włocławku, Regulamin bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego PKN ORLEN, regulacje dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych transportem lądowym w spółce. 

Jedynki bezpieczeństwa PKN ORLEN

Stanowiące zbiór podstawowych zasad, których przestrzeganie jest wymagane wraz ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i standardami oraz Jedynki bezpieczeństwa dla własnych Stacji Paliw PKN ORLEN, stanowiące zbiór podstawowych zasad do stosowania na terenie własnych stacji paliw PKN ORLEN. 

Jedynki bezpieczeństwa to postulaty, które prezentują oczekiwane przez spółki Grupy ORLEN postawy i zachowania pracowników oraz kontraktorów. Przestrzeganie tych zasad jest wymagane od wszystkich pracowników, kontraktorów niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz gości wraz ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, instrukcjami i standardami. 

 

Standardy Bezpieczeństwa, Standardy Techniczne i Wytyczne Grupy ORLEN

Ujednolicone wymagania z zakresu bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa procesowego i bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa operacji związanych z towarami niebezpiecznymi, zawierające  zidentyfikowane w spółkach Grupy ORLEN dobre praktyki, jak również standardy stosowane w rozpatrywanych obszarach w wiodących koncernach w branży. 

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania