ESG

Dla Grupy ORLEN kwestie związane z ESG stanowią ważny element zarządzania strategicznego. Zagadnienia ESG są zintegrowane ze strategią biznesową Grupy ORLEN w celu wzmocnienia wyników finansowych koncernu, a także budowania długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy.

Wskaźniki GRI:

Kapitały:

  • 103-3

Zintegrowane podejście pozwala wykorzystać szanse i możliwości wynikające ze zmian otoczenia, kreować wartość społecznie sprawiedliwej transformacji energetycznej koncernu. Są to aspekty pokazujące podejście firmy do zarządzania swoim wpływem na społeczeństwo i środowisko oraz odpowiedzialnego prowadzenia ładu korporacyjnego.

Raportowanie ESG pokazuje niematerialną wartość firmy, której celem nie jest wyłącznie maksymalizacja zysku, lecz również tworzenie wartości dodanej. Strategiczne zarządzanie obszarem ESG jest gwarantem zrównoważonego rozwoju nowoczesnego Koncernu, a także stabilnego wzrostu i zaufania interesariuszy.

Informacje z zakresu ESG są publikowane w oparciu o międzynarodowy standard ujawniania informacji pozafinansowych GRI Standards (Global Reporting Initiative Standards) i poddawane niezależnej weryfikacji. Interaktywna lista wskaźników GRI opisanych w Raporcie Zintegrowanym Grupy ORLEN za 2021 rok jest dostępna w sekcji „Nasz Raport” .

Zakres informacji zawartych w Raporcie odnosi się do oczekiwań międzynarodowych ratingów ESG. PKN ORLEN podejmuje także działania, żeby w coraz większym zakresie spełniać nieobowiązkowe wytyczne Komisji Europejskiej (komunikat KE 2019/C 209/01) i Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) w zakresie ujawniania informacji na temat klimatu.

W publikacji zostały pokazane działania ukierunkowane na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030.

We wrześniu 2020 roku PKN ORLEN ogłosił strategię dekarbonizacji z konkretnymi zobowiązaniami dotyczącymi redukcji emisji i osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zrównoważony rozwój zajmuje istotne miejsce w budowie koncernu multienergetycznego i realizacji ambitnej agendy Strategii 2030 Grupy ORLEN, opublikowanej w listopadzie 2020 roku. Nowa strategia biznesowa jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie wynikające z globalnego kryzysu klimatycznego. Wzmacnia odporność modeli biznesowych na zmiany klimatu i ich konsekwencje w całym łańcuchu wartości. W ciągu najbliższej dekady Koncern przeznaczy ok. 30 mld PLN na inwestycje zrównoważonego rozwoju, w tym nowe modele biznesowe.

Nową strategię biznesową Grupy ORLEN napędza zrównoważony rozwój. Dekarbonizacja, rozwój OZE, biopaliw i recyklingu, a także emisja zrównoważonych i zielonych obligacji, to droga do osiągnięcia neutralności emisyjnej, zgodnie ze scenariuszami Porozumienia Paryskiego.  Grupa ORLEN postrzega ESG w kategoriach silnego fundamentu w transformacji koncernu multienergetycznego.

Solidnym fundamentem realizacji ambitnej agendy Strategii 2030 i strategii dekarbonizacji są kierunki zrównoważonego rozwoju, które PKN ORLEN zdefiniował w swoim Frameworku do zielonych euroobligacji i zobowiązał się do ich realizowania. Kierunki zarządzania zrównoważonym rozwojem Koncernu są ściśle powiązane z nowymi celami biznesowymi, a także wyznaczają ambitne cele z zakresu ESG i CSR.

W 2021 roku Zarząd PKN ORLEN przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN na lata 2021-2023.

orlen-strategia-ESG orlen-strategia-ESG

Strategia Zrównoważonego Rozwoju wspiera osiągnięcie celów biznesowych strategii Grupy ORLEN do 2030 roku i strategii dekarbonizacji, a także kompleksowo odnosi się do celów ESG i CSR, zapewniając solidny system zarządzania w wymiarze zrównoważonego rozwoju. Opierając się na historii udanego dialogu z interesariuszami i działaniach w zakresie CSR, w odnowionym podejściu Grupy ORLEN przywiązuje dużą wagę do potrzeb środowiskowych wyrażanych wspólnie w inicjatywach wielostronnych, takich jak Europejski Zielony Ład i Porozumienie paryskie. Strategia przewiduje realizację projektów doskonalących zarządzanie kwestiami klimatu, zgodnie z rekomendacjami TCFD (ang. Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

orl_strategia esg 2021-2023 (1) orl_strategia esg 2021-2023 (1)

Kluczowe dokumenty:

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania