Społeczeństwo

Zaangażowanie społeczne

Główne cele realizowane w ramach obszaru Społeczeństwo to: wsparcie rozwoju społeczności lokalnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównywanie szans, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia, dbanie o dziedzictwo narodowe. Kontynuowano realizację Strategii CSR w pięciu kluczowych obszarach odpowiedzialności:

Społeczeństwo Środowisko Pracownicy Klienci Partnerzy biznesowi

W 2021 roku kontynuowano realizację programów o zasięgu ogólnopolskim pozwalających dotrzeć do społeczności lokalnych, m.in.: programy grantowe Moje Miejsce na Ziemi, Czuwamy! Pamiętamy!  i ORLEN dla Strażaków. Fundacja ORLEN przeprowadza kolejne edycje programów stypendialnych, w tym Dla Orłów  – dla dzieci pracowników PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN, dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego, a także wyjątkowy w skali kraju program BONA FIDE, skierowany do wybitnych studentów, którzy kontynuują naukę (II lub III stopnień) na najlepszych uczelniach z tzw. Listy Szanghajskiej. W 2021 roku miała miejsce również II edycja programu grantowego Zdrowie dla Płocka, skierowanego do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych działających na terenie Płocka oraz powiatów sąsiadujących: płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. W 2021 roku zwiększone zostało zaangażowanie w obszarze zdrowia. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców Płocka, PKN ORLEN kontynuował realizację umowy z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie dotyczącej pionierskiej w skali kraju współpracy pn. Program kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płocka i powiatu płockiego. Projekt jest realizowany przez Narodowy Instytut Onkologii w partnerstwie z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc oraz pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Głównym założeniem projektu jest podjęcie inicjatyw prozdrowotnych i zdrowotnych dotyczących chorób układu oddechowego i chorób nowotworowych oraz wdrożenie programów edukacyjnych, które mają podnieść świadomość na temat czynników tych chorób. Program ma również na celu uświadomić mieszkańcom Płocka i okolic konieczność wprowadzenia zmian w swoim stylu życia, które mogą znacząco zmniejszyć ryzyko zachorowania.

Działania zrealizowane w ramach programu w 2021 roku:

  • Kontynuowano działalność infolinii pulmonologicznej i onkologicznej dla mieszkańców i kadry medycznej z Płocka i okolic. Konsultanci informowali o działaniach z zakresu profilaktyki onkologicznej, jak również zgodnie z zaleceniami umawiali konsultacje i wizyty u specjalistów
    z instytutów (zapewniana jest pomoc nawigatorów dla zgłaszających się osób w procesie diagnostyki / leczenia).
  • Aktualizowano na bieżąco stronę programu www.zdrowiedlaplocka.pib-nio.pl, która zawiera szereg przydatnych informacji o programie, prowadzonych działaniach, profilaktyce, leczeniu.
  • Kontynuowano działalność punktu pomocy palącym i punktu porad dietetycznych, który umożliwia dostęp do konsultacji lekarza, pielęgniarki, psychologa, dietetyka, oraz uruchomiono punkt z poradami fizjoterapii oddechowej, w którym specjalista pomagał dobrać odpowiednie do wieku i stanu zdrowia zestawy podstawowych ćwiczeń oddechowych.
  • Zrealizowano szkolenia on-line dla lekarzy i pielęgniarek – uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikat.
  • 8 sierpnia 2021 roku dla mieszkańców Płocka oraz powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego zorganizowano trzecią edycję Miasteczka Zdrowia. Miasteczko odwiedziło ponad 1300 płocczan i mieszkańców pobliskich okolic, co zaowocowało przeprowadzeniem blisko 2000 badań i konsultacji lekarskich. W ramach wydarzenia mogli oni skorzystać m.in. z badań (EKG, mammografii, morfologii) i konsultacji ze specjalistami w dziedzinach kardiologii, podoskopii i laryngologii. Dla uczestników Miasteczka Zdrowia Narodowy Instytut Onkologii i Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w ramach bieżącej współpracy udostępniły szereg punktów konsultacyjnych: pulmonologiczny, onkologiczny, dietetyczny, dermatologiczny, punkt pomocy palącym, rehabilitacja Post-COVID-19 oraz informacyjny punkt o Europejskim kodeksie walki z rakiem.
  • W 2021 roku odbyła się II edycja programu grantowego Zdrowie dla Płocka, skierowanego do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych działających na terenie Płocka oraz powiatów sąsiadujących – płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Wnioski złożyło 111 organizacji. Granty opiewające łącznie na 300 tys. zł trafiły do 23 organizacji, a środki zostały wykorzystane m.in. na organizację zajęć sportowych, spotkań z dietetykami i wykładów dotyczących zapobiegania zachorowaniom. Beneficjentami zostały m.in. kluby sportowe, szkoły podstawowe oraz koła gospodyń wiejskich.

W 2021 roku przeprowadzono trzecią edycję kampanii #DobryKierowca, która miała na celu promowanie zasad bezpieczeństwa na drodze.

W ramach tych działań promowano cechy dobrego kierowcy, takie jak: nieprowadzenie po alkoholu, ustępowanie pierwszeństwa osobom zbliżającym się do przejścia dla pieszych, dbanie o bezpieczeństwo dzieci w samochodzie i nieprzekraczanie dozwolonej prędkości. Do ich przestrzegania zachęcali Robert Kubica oraz czołowi sportowcy ORLEN Team.

W ramach kształtowania postaw proekologicznych przeprowadzono kampanię

promującą zrównoważoną ofertę gastronomiczną STOP CAFE, która zachęcała klientów do podejmowania właściwych wyborów konsumenckich i dokonywania świadomych zakupów.

W 2021 roku odbyła się uroczysta gala podsumowująca kolejną edycję programu „ORLEN dla Strażaków” w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Celem programu jest wsparcie jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez dofinansowanie lub sfinansowanie zakupu sprzętu, niezbędnego w realizacji zadań tych jednostek, w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami na terenie ich działania. Podczas uroczystości wręczono symboliczne czeki przedstawicielom OSP i PSP. Darowiznę otrzymało 267 jednostek. Wnioski złożyły 2 802 jednostki.

W 2021 roku zrealizowany został projekt społeczny „Domy Dobrej Energii” wspólnie z Fundacją ORLEN i Spółką Energa S.A.

Zamontowane zostały panele fotowoltaiczne na dachach dwóch Rodzinnych Domów Dziecka w Szczawinie Kościelnym k. Płocka i w Gostyninie. Dzięki temu placówki zyskały możliwość produkcji zielonej energii na własne potrzeby oraz ograniczania wpływu na środowisko naturalne. PKN ORLEN wraz z Fundacją ORLEN aktywnie udzielały wsparcia rzeczowego i finansowego w ramach zwalczania epidemii COVID-19. Pomoc kierowana była w szczególności do służb medycznych, szpitali oraz służb mundurowych odpowiedzialnych za ratowanie życia i zdrowia zakażonych osób, a także do personelu oraz podopiecznych Domów Pomocy Społecznej.

Za pośrednictwem Fundacji ORLEN wsparto m.in.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Komendę Główną Policji w Warszawie, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Domy Pomocy Społecznej. Przekazaliśmy im darowizny rzeczowe takie jak m.in. maseczki, czy płyny do dezynfekcji. W ramach walki z COVID-19 w programie lojalnościowym VITAY funkcjonowała możliwość przekazania zebranych punktów na nagrodę „Pomoc szpitalom w walce z pandemią koronawirusa”, która została wprowadzona do katalogu 1 kwietnia 2020 roku i kontynuowana w 2021 roku (realizacja pomysłu jednego z klientów VITAY, który podzielił się nim na profilu PKN ORLEN).

W 2021 roku realizowano również projekty społeczne, których celem było zmniejszanie nierówności. Kierowane były do dzieci – podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach oraz do seniorów. W wydarzenia angażowali się wolontariusze Fundacji ORLEN. W 2021 roku po raz drugi zorganizowany został projekt „Świąteczna Paczka dla płockich seniorów”. Wigilijne i bożonarodzeniowe potrawy trafiły do 3 800 potrzebujących. Akcja „Świąteczna paczka dla płockich seniorów” spotkała się z ciepłym i serdecznym przyjęciem najstarszych mieszkańców Płocka. Paczki zostały rozwiezione w dniach 23-24 grudnia, tak aby seniorzy otrzymali świeże potrawy na święta. Po raz 26. w Płocku odbył się Turniej Płock ORLEN Polish Open, który od 1995 roku umieszczony jest w kalendarzu International Tennis Federation i stanowi integralną część światowego cyklu współzawodnictwa tenisistów na wózkach UNIQLO Wheelchair Tennis Tour. Płock ORLEN Polish Open jest imprezą sportową propagującą jednocześnie niezwykły aspekt społeczny – powrót ludzi szczególnie dotkniętych przez los do normalnego życia w środowisku ludzi aktywnych. PKN ORLEN był również Sponsorem Głównym konferencji regionalnych organizowanych przez Fundację „Szansa dla niewidomych”, które w październiku odbyły się w Krakowie, we Wrocławiu i Opolu. 16 konferencji regionalnych pod hasłem „Dostępność na serio” miało na celu lokalną promocję integracji osób niewidomych i słabowidzących, propagowanie nowoczesnej rehabilitacji oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób niepełnosprawnych.

W dobie kryzysu bezpieczeństwa międzynarodowego, Grupa ORLEN mocno zaangażowała się w pomoc humanitarną na rzecz przybywających do Polski uchodźców z Ukrainy. Działania skierowane zostały zarówno na tereny objęte konfliktem, jak również do uchodźców przybywających do Polski.

W pierwszych dniach marca 2022 roku, Fundacja ORLEN zorganizowała punkty przystankowe (namioty) w czterech miejscach na granicy polsko-ukraińskiej, w których uchodźcy mogli zjeść ciepły posiłek, ogrzać się, sprawdzić jak i gdzie mogą szukać dalszej pomocy. Od kwietnia podobny punkt Fundacji ORLEN funkcjonował również na Dworcu Centralnym w Warszawie.

PKN ORLEN na początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie zadeklarował gotowość do przyjęcia uchodźców do hotelu „Petrochemia” w Płocku, należącym do Koncernu. Spółka zapewnia nocleg, posiłki i opiekę psychologa. Ponadto w maju b.r. przekazaliśmy miastu Płock – Hotel Dębowa Góra, należący do grupy ORLEN. Do końca czerwca schronienie znalazły tam matki z dziećmi i seniorzy. Z kolei dzięki wsparciu Fundacji ANWIL zakwaterowano grupę uchodźców z Ukrainy w pałacyku we Włocławku.

Fundacja ORLEN udziela także znacznego wsparcia kilkudziesięciu organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom, które niosą pomoc ludziom uciekającym przed konfliktem wojennym. Przekazała karty paliwowe wielu organizacjom pozarządowym, które przewoziły ludzi, leki i opatrunki medyczne, żywność i inne niezbędne rzeczy. Użyczyła w bezpłatne użytkowanie auto, które jest wykorzystywane do rozwożenia przez Caritas Ukraina darów oraz pomocy humanitarnej na terytorium Ukrainy.

Ponadto, reagując na bieżące potrzeby, dla najmłodszych uchodźców przebywających w Polsce Fundacja ORLEN zorganizowała świetlice z szeroką gamą zajęć dla dzieci w różnym wieku w punktach recepcyjnych największych hal dla uchodźców – w Centrum Targowo-Kongresowym Global Expo, w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie oraz w hali PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy. Dla dzieci udostępniona została możliwość zwiedzania muzeów połączona z warsztatami i lekcjami języka polskiego. Ukraińskie dzieci m.in. zwiedzały Muzeum Sportu i Turystyki i uczestniczyły w integracyjnych polsko-ukraińskich warsztatach rodzinnych w Zachęcie. Dzięki wsparciu Fundacji ORLEN ruszył projekt „Kino dla dzieci z Ukrainy” Stowarzyszenia Operation Mobilisation, który jest finansowany ze środków Fundacji ORLEN. W ramach działań zaplanowano aż 50 dni projekcji filmów dla dzieci i ich opiekunów w języku ukraińskim w centrach dla uchodźców zlokalizowanych na terenie całej Polski. Projekcjom towarzyszą działania informacyjno-edukacyjne dotyczące ochrony i bezpieczeństwa dzieci, które musiały z rodzicami uciekać z Ukrainy oraz wspierające emocjonalnie rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji.

W marcu 2022 roku PKN ORLEN przekazał na potrzeby mieszkańców Ukrainy zestawy do łączności z Internetem, funkcjonujące w ramach systemu telekomunikacyjnego Starlink. Dostarczony już do miejsca docelowego sprzęt informatyczny zapewnia szybki dostęp do Internetu, a co za tym idzie przepływ informacji i nieprzerwaną łączność.

Pracownicy również bardzo aktywnie włączyli się w pomoc uchodźcom. W Grupie ORLEN zorganizowano kilka zbiórek darów rzeczowych wśród naszych zatrudnionych. Pomoc przekazali pracownicy m.in. PKN ORLEN, ORLEN Eko, ORLEN Unipetrol, ORLEN Serwis czy Fundacji ENERGA. Fundacja ORLEN umożliwia pozyskiwanie dofinansowania do akcji wolontariatu pracowniczego, z czego pracownicy całej Grupy Kapitałowej aktywnie korzystają w ramach działań, które organizują oddolnie na rzecz pomocy uchodźcom wojennym.

Koncern uruchomił możliwość przekazywania zebranych punktów w programie lojalnościowym VITAY na rzecz pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Za każde 1000 punktów VITAY przekazane przez użytkowników programu lojalnościowego, PKN ORLEN przeznacza 5 zł na pomoc Ukrainie, a za każde 5000 punktów – 25 zł, możliwe jest przekazywanie wielokrotności punktów. W ramach usługi ORLEN Paczka umożliwione zostało przekazywanie darów, które bezpłatnie można nadawać we wszystkich automatach paczkowych na terenie Polski. Paczki, przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, finalnie trafią do ludności cywilnej w Ukrainie.  Na stronie www ORLEN Paczka uruchomiona została zakładka „Pomoc Ukrainie”, w której odwiedzający mogli znaleźć zweryfikowaną listę aktualnych potrzeb i nadać produkty poprzez system prawie 1000 automatów ORLEN Paczka.

sfdf sfdf

Wsparcie sportu, kultury, sponsoring społeczny

PKN ORLEN jest największym sponsorem polskiego sportu wspierającym sport zawodowy i amatorski. Jest też zdecydowanym liderem w gronie firm postrzeganych jako najczęściej angażujące się w działalność sponsoringową. Przemyślana polityka sponsoringowa PKN ORLEN przynosi korzyści na trzech płaszczyznach: w wymiarze biznesowym, sportowym i społecznym.

Najaktywniejsi sponsorzy – działalność sponsoringowa OGÓŁEM

Najbardziej znani sponsorzy SPORTU

Najbardziej znani sponsorzy KULTURY I SZTUKI

Najbardziej znani sponsorzy CSR

Źródło: Sponsoring Monitor. Badanie monitorujące działania sponsoringowe PKN ORLEN.

Flagowym projektem PKN ORLEN w zakresie sponsoringu sportu jest współpraca z zespołem Formuły 1 – Alfa Romeo F1 Team ORLEN oraz wsparcie startów Roberta Kubicy. Ma to silny związek z ekspansją zagraniczną i budową rozpoznawalności marki ORLEN w ramach budowy międzynarodowego koncernu multienergetycznego. W 2021 roku jednym z kluczowych projektów wspierających zwiększanie rozpoznawalności marki ORLEN na rynkach zagranicznych były starty Roberta Kubicy z zespołem ORLEN Team WRT w mistrzostwach Europy wyścigów długodystansowych. Zespół, w którym występował Polak, zakończył sezon na pierwszym miejscu, zdobywając mistrzowski tytuł w klasyfikacji pojazdów prototypowych. W zakresie motorsportu PKN ORLEN jest obecny także w wielu innych dyscyplinach. W barwach funkcjonującego od 23 lat ORLEN Teamu występują zawodnicy reprezentujący: cross country, rajdy samochodowe, żużel, motorowodną Formułę 1, akrobacje lotnicze, wyścigi motocyklowe i motoparalotniarstwo. Spółka wspiera jedyny profesjonalny zespół rajdowy cross country w Polsce, którego członkowie uczestniczą w najtrudniejszym i najbardziej wymagającym rajdzie świata – Rajdzie Dakar. W 2021 roku Jakub Przygoński, Maciej Giemza i Kamil Wiśniewski brali udział w jego 44. edycji, którą Przygoński ukończył na 4. miejscu w kategorii samochodów osobowych Z kolei Bartosz Zmarzlik zdobył tytuł indywidualnego wicemistrza świata na żużlu oraz Indywidualnego mistrza Polski, Mikołaj „Miko” Marczyk został II wicemistrzem Europy, Kacper Wróblewski sięgnął po tytuł II wicemistrza Polski w klasie 2. w cyklu RSMP oraz zajął 4. Miejsce w klasyfikacji generalnej RSMP, a Bartłomiej Marszałek zakończył sezon na 7. miejscu w indywidualnej klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata F1 H2O. W 2021 roku PKN ORLEN prowadził szereg inicjatyw na rzecz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach kampanii #DobryKierowca, w które zaangażowani byli zawodnicy ORLEN Team. Na torze w Modlinie zorganizowano piknik motoryzacyjny wspierający komunikację zmian przepisów w ruchu drogowym, a na kanałach społecznościowych PKN ORLEN przeprowadzono kampanię informacyjną, z udziałem Roberta Kubicy, Mai Włoszczowskiej, Kacpra Wróblewskiego i Bartosza Zmarzlika. Zorganizowano także warsztaty z zakresu doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy, w których uczestniczyło niemal 700 osób, w tym pracownicy PKN ORLEN i mieszkańcy Płocka. Mikołaj „Miko” Marczyk i Kacper Wróblewski byli także ambasadorami świątecznej akcji ORLEN Team dla Instytutu Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka. Przez cały grudzień mali pacjenci wcielali się w rolę kierowców rajdowych na dwóch symulatorach, które stanęły w szpitalu, a w czasie gry mogli też ścigać się z kierowcami ORLEN Team.

PKN ORLEN od lat jest sponsorem strategicznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej, zapewniając długofalowe wsparcie w przygotowaniach do najważniejszej sportowej imprezy na świecie. W 2021 roku odbyły się Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020. W Japonii Polskę reprezentowało 210 sportowców – 100 zawodniczek i 110 zawodników, którzy wystartowali w 28 dyscyplinach. Polska Reprezentacja Olimpijska przywiozła z Tokio 14 olimpijskich krążków – 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych, ostatecznie zajmując w klasyfikacji medalowej wysokie 17. miejsce. Najwięcej, bo aż 9 krążków, wywalczyli lekkoatleci, z czego aż 5 sportowców z Grupy Sportowej ORLEN. Uwielbiana przez Polaków królowa sportu jest jedną z wiodących dyscyplin, których rozwój wspiera PKN ORLEN.

>30

utytułowanych sportowców w Grupie Sportowej ORLEN

Koncern współpracuje z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, a do Grupy Sportowej ORLEN, skupiającej zawodników indywidualnych otrzymujących wsparcie finansowe od PKN ORLEN, należało ponad 30 utytułowanych sportowców, w tym aż 16 lekkoatletów.

W 2021 roku po raz pierwszy w historii w Polsce, w Bydgoszczy odbyły się mistrzostwa Europy w paralekkoatletyce, których sponsorem głównym był PKN ORLEN. To piąta największa impreza sportowa na świecie w ruchu paraolimpijskim pod względem liczby uczestników. Podczas wydarzenia rywalizowało około 1,3 tys. zawodników reprezentujących 40 krajów.

W 2021 roku Reprezentacja Polski w lekkoatletyce odniosła wiele sukcesów podczas najważniejszych międzynarodowych wydarzeń sportowych, m.in. zdobyła 10 medali podczas Halowych Mistrzostw Europy w Toruniu, złoty medal w Drużynowych Mistrzostwach Europy w Chorzowie, 5 medali, w tym 2 złote i 3 srebrne podczas Mistrzostw Świata Sztafet w Chorzowie czy 9 medali na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Współpraca z PZLA obejmowała również szkolenie dzieci i młodzieży.

Dzięki programowi „Lekkoatletyka dla każdego!” ponad 16 tys. najmłodszych mogło rozwijać swoje zainteresowania sportowe. Wsparciem objęto również 16 Okręgowych Związków Lekkiej Atletyki. PKN ORLEN kontynuuje również współpracę z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, wspierając zawodników z niepełnosprawnościami w rywalizacji na arenach sportowych. W 2021 roku odbyły się XVI Letnie Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio 2020. Do stolicy Japonii przyleciało 89 polskich sportowców. Polska Reprezentacja Paraolimpijska przywiozła 25 medali, w tym 7 złotych, 6 srebrnych i 12 brązowych, co ostatecznie pozwoliło na zajęcie 17. miejsca w klasyfikacji medalowej. Fundacja ORLEN przyznała 22 stypendia medalistom Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio w ramach programu Pełnia Życia.

Od blisko dekady PKN ORLEN angażuje się w rozwój polskiej siatkówki. Wspiera reprezentację Polski w siatkówce halowej i plażowej we wszystkich kategoriach wiekowych, a także program szkoleń siatkarskich dla najbardziej utalentowanej młodzieży, co przekłada się na odnoszone przez drużyny sukcesy. W 2021 roku najważniejszym sprawdzianem dla polskiej reprezentacji mężczyzn był udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, w których drużyna zakończyła rywalizację w ćwierćfinale. Podczas Mistrzostw Europy Mężczyzn reprezentacja Polski zajęła 3. miejsce, a Ligę Narodów Mężczyzn zakończyła na 2. pozycji. Z kolei męska Reprezentacja Polski w siatkówce plażowej wywalczyła 3. miejsce w Mistrzostwach Europy oraz 1. miejsce w turnieju World Tour. Wielki sukces odniosła polska reprezentacja siatkarzy do lat 19, zdobywając złoty medal mistrzostw Świata.

PKN ORLEN kontynuował współpracę z firmą Lang Team w zakresie organizacji wyścigów kolarskich dla zawodowców i amatorów. W 2021 roku odbył się ORLEN Wyścig Narodów – rywalizacja młodych kolarzy w barwach narodowych – oraz ORLEN Lang Team Race, w tym ORLEN Tour de Pologne Amatorów – trzy wyścigi kolarskie dla amatorów.

W strategii sponsoringu sportowego PKN ORLEN ważny jest też efektywny system szkolenia dzieci i młodzieży, który pozwoli wyłonić następców dzisiejszych mistrzów. Wspólnie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki spółka realizuje program „Lekkoatletyka dla każdego!”. Z kolei z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej pomaga rozwijać młode siatkarskie talenty dzięki programowi Szkolne Ośrodki Siatkarskie, w który zaangażowanych jest ok. 10 tys. dzieci i młodzieży. PKN ORLEN wspiera także młodych kartingowców startujących w zawodach zarówno w Polsce, jak i Europie, a dwóch z nich trenowało w ramach Sauber Karting Academy powered by ORLEN. Koncern uczestniczy także w programie Szkolny Klub Sportowy (SKS), zainicjowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, który po wielu latach powrócił do polskich szkół. PKN ORLEN wsparł również projekty aktywizujące i kształtujące nawyk aktywności sportowej wśród najmłodszych poprzez realizację zawodów sportowych lub sportowych zajęć połączonych z zabawą. Był zaangażowany m.in. w organizację finału programu „Czwartki lekkoatletyczne”, w ramach którego w zawodach sportowych uczestniczy niemal 2 tys. dzieci z całej Polski, oraz projekty „Hooop Spoort” oraz „Z podwórka na bieżnię”, w których uczestniczyło łącznie ok. 7,3 tys. dzieci. W 2021 roku ORLEN został partnerem głównym Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. W ramach współpracy w muzeum powstała tematyczna strefa motosportu, w której zobaczyć można m.in. motocykl żużlowego mistrza świata Bartosza Zmarzlika, kombinezony zawodników ORLEN Team: Roberta Kubicy, Jakuba Przygońskiego czy Bartłomieja Marszałka.

PKN ORLEN wspiera także sport profesjonalny w Płocku. Jest sponsorem strategicznym drużyny piłki ręcznej ORLEN Wisła Płock oraz drużyny piłki nożnej klubu Wisła Płock. Zaangażowanie się w sponsoring tych zespołów ma nie tylko wymiar biznesowy, lecz także projekt ten jest związany ze społeczną odpowiedzialnością, a współtworzony jest z płocką społecznością. PKN ORLEN pozostaje Sponsorem Generalnym SPR Wisły Płock na sezon 2021/2024 oraz Sponsorem Strategicznym Wisły Płock na sezon 2021/2022. Wsparcie drużyn piłki ręcznej i nożnej to wyraz przywiązania PKN ORLEN do spraw Płocka i regionu oraz zrozumienia potrzeb lokalnej społeczności.

Grupa Energa, która należy do Grupy ORLEN od 2020 roku, również od lat angażuje się we wsparcie sportu na szczeblach zawodowym i amatorskim.

W 2021 roku po raz kolejny realizowano projekt sportowo-edukacyjny Drużyna Energii, zachęcający dzieci i młodzież do wykonywania regularnych ćwiczeń fizycznych. Kontynuowana była współpraca w ramach sponsoringu Reprezentacji Polski w Amp Futbolu, co było przyczynkiem do wsparcia mistrzostw Europy w Amp Futbolu, które odbyły się w Krakowie.

Wsparcie otrzymały też akademie sportowe: w dziedzinie piłki nożnej m.in. Akademia Beniaminka Krosno i Akademia Gryfa Słupsk, a także Gdyńska Akademia Koszykówki. Wsparcie otrzymali Klub Sportowy Bloczek Team na organizację V Gali Zapasów oraz I Memoriału Zapaśniczego im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Pelpline. Dofinansowano także budowę żeglarskiego kompleksu zabawowego na terenie portu jachtowego w Łebie, dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

Swoją rozpoznawalność poprzez sport PKN ORLEN buduje nie tylko w kraju, lecz także za granicą. W Czechach wspiera klub hokejowy, w Niemczech jest obecny w piłce ręcznej, a na Litwie sponsoruje klub koszykarski.

PKN ORLEN jako narodowy koncern wspiera inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego

W 2021 roku m.in. kontynuował współpracę z Teatrem Wielkim – Operą Narodową, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. PKN ORLEN był Mecenasem XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, który jest wizytówką Polski na świecie i od niemal stu lat budzi pozytywne skojarzenia z Polską oraz skutecznie promuje polską kulturę. Jego ubiegłoroczna edycja cieszyła się największą popularnością w historii. Do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba pianistów z całego świata, a transmisje koncertów śledziły miliony odbiorców z jego różnych zakątków. Przyznano 6 nagród, w tym 4. nagrodę ex aequo dla Polaka Jakuba Kuszlika. W konkursie zwyciężył Kanadyjczyk Bruce (Xiaoyu) Liu. W 2021 roku również Fundacja ORLEN wsparła m.in. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Dzięki darowiźnie zostały nabyte bezcenne listy Fryderyka Chopina do George Sand i Therese Schumann. Wsparcie otrzymał także zabytkowy kompleks we Fromborku, który wykorzysta darowiznę na renowację i konserwację części zespołu katedralnego znajdującego się na jego terenie. Dodatkowo infrastruktura obiektu zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Kolejny już raz PKN ORLEN wsparł Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena oraz Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej „Eufonie”. PKN ORLEN został również partnerem Jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie oraz objął mecenatem wystawę „Beksiński w Warszawie” – największą czasową wystawę obrazów Zdzisława Beksińskiego, jaka kiedykolwiek została zorganizowana. PKN ORLEN jest partnerem strategicznym udziału Polski w wystawie światowej Expo 2020 Dubai. Jest to wydarzenie promujące dorobek gospodarczy, kulturalny i naukowy poszczególnych państw, z udziałem prawie 200 krajów i organizacji międzynarodowych. PKN ORLEN został także mecenasem projektu „Chopin na Expo 2020 Dubai”, w ramach którego w polskim pawilonie codzienne odbywają się recitale fortepianowe. Ponadto dzięki wsparciu PKN ORLEN 11 listopada w Dubai Millennium Amphitheatre odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Niepodległości Polski z udziałem Martína Garcíi Garcíi, laureata XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, który wystąpił wraz z orkiestrą Filharmonii Narodowej.

PKN ORLEN był partnerem głównym XII Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, prezentującego dzieła audiowizualne poświęcone polskiej historii, skupiającego instytucje kultury, artystów ze świata filmu, muzyki oraz sztuki.

PKN ORLEN zaangażował się po raz kolejny w ogólnopolską kampanię BohaterON – włącz historię, sponsorując V edycję projektu. Kampania miała na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Statuetkę Srebrnego BohaterONa w kategorii organizacja non profit otrzymała Fundacja ORLEN. Wyróżnienie zostało przyznane m.in. za program „Czuwamy! Pamiętamy!” – inicjatywę, która umożliwia rewitalizację miejsc pamięci. Do tej pory zrealizowane zostały trzy edycje programu, które pozwoliły na odnowienie ponad 60 historycznych miejsc pochówku lub bohaterskiej śmierci naszych rodaków. Ponadto koncern wsparł akcję Paczka Ochronna dla Powstańca, w ramach której przekazano seniorom – Powstańcom Warszawskim łącznie 1,4 tys. paczek ze środkami ochronnymi, w tym: płyny dezynfekujące, maseczki, rękawiczki. Dzięki darowiźnie od Fundacji ORLEN mieli zapewniony ciepły obiad, pomoc psychologiczną oraz domowe wizyty lekarskie.

Dzięki wsparciu PKN ORLEN w Warszawie odbył się koncert CUD ŻYCIA – Andrei Bocellego. Uroczysta premiera miała miejsce w TVP1. Koncert obejrzało 3 mln widzów. PKN ORLEN był również mecenasem koncertu przebojów Krzysztofa Krawczyka z cyklu „To, co najpiękniejsze” oraz wsparł organizację koncertu z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej na placu przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. PKN ORLEN został w 2021 roku sponsorem filmu dokumentalnego o siostrze matce Róży Czackiej, niewidomej założycielce Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek, twórczyni ośrodka dla dzieci niewidomych w Laskach.

Natomiast do najważniejszych działań Grupy Energa na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego i propagowania postaw patriotycznych należało m.in. wsparcie projektu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pod nazwą „Widowisko muzyczne w rocznicę obchodów wybuchu II wojny światowej”. W ramach promowania kultury Grupa Energa kontynuowała współpracę z Polską Filharmonią Bałtycką, była organizatorem festiwalu EnergaCamerimage oraz wsparła projekty takie jak np. Gdański Festiwal Muzyczny, Festiwal Kół Gospodyń WiejskIch „Polska od kuchni” czy koncert charytatywny dla społeczności powiatu ostrowskiego ,,Wieczór dla duszy”.

Niezmiernie ważnym obszarem wsparcia w ramach sponsoringu społecznego są organizacje ratownicze, które na co dzień ratują życie i zdrowie Polaków. PKN ORLEN od wielu lat wspiera działalność m.in.: Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Płocku i Legionowie.

Więcej informacji na temat realizowanych projektów przez Grupę ORLEN w obszarze sponsoringu sportu, kultury i projektów społecznych znajduje się w „Raporcie sponsoringowym Grupy ORLEN za 2021 rok”.

26_06_Otwarcie_kąpieliska_w_Grabinie_MF_10 26_06_Otwarcie_kąpieliska_w_Grabinie_MF_10

Współpraca ze społecznościami lokalnymi

W 2021 roku prowadzona była aktywna współpraca ze społecznościami lokalnymi – głównie w Płocku i miejscach prowadzenia działań biznesowych. Od wielu lat jest realizowany program ORLEN dla Płocka, w ramach którego w 2021 roku, przeprowadzono 28 projektów. Kontynuowana była współpraca z ratownikami płockiego WOPRU – po raz piąty, zorganizowane zostało strzeżone kąpielisko nad Jeziorem Górskim koło Płocka, z którego w okresie wakacji skorzystało blisko 40 tys. wypoczywających. Po raz 6. odbyły się bezpłatne lekcje pływania dla dzieci kl. IV – VIII oraz osób dorosłych w wieku 40+, w których uczestniczyło 100 mieszkańców Płocka. PKN ORLEN jako sponsor wspiera zawodników Sekcji Piłki Siatkowej Wisły Płock, uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych (ok. 50 dziewczynek i 20 chłopców) oraz seniorów (14 zawodników). Działalność szkoleniowa klubu przyczynia się do popularyzacji sportu, a w szczególności piłki siatkowej wśród młodych płocczan, a także osób dorosłych.

PKN ORLEN został sponsorem Klubu Szachowego Hetman Płock, w ramach którego stworzono jak najlepsze warunki do szkolenia, podnoszenia poziomu sportowego dzieci, młodzieży, juniorów, seniorów z Klubu. Projektem objętych jest 24 zawodników drużyny seniorów oraz 32 juniorów. Seniorzy w 2021 roku w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Ekstralidze Szachowej zajęli wysokie 6. miejsce. PKN ORLEN został sponsorem głównym zawodów sportowych Rykowisko Ultra Trail 2021 rozgrywanych na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Łącku k. Płocka. Nazwy poszczególnych dystansów biegowych: 36 km (Szybkie Badyle), 72 km (Roncza Łania) i 108 km (Rogacz) oddają charakter i szacunek do zwierząt żyjących w okolicznych lasach. W imprezie wystartowało 536 zawodników z całej Polski. Na terenie Stada Ogierów w Łącku k. Płocka odbyły się sponsorowane przez PKN ORLEN Ogólnopolskie Zawody Dzieci i Młodzieży w skokach przez przeszkody, w których wystartowało 70 zawodników. PKN ORLEN objął mecenatem w sezonie teatralnym 2021/2022 Teatr Dramatyczny w Płocku. Rocznie placówkę odwiedza ponad 65 tys. widzów. W każdym sezonie odbywa się ok. ośmiu premier. Wśród nich prezentowane są najlepsze pozycje polskiej i światowej literatury klasycznej, dramaturgia współczesna, farsy i komedie oraz bajki dla dzieci. Spektaklom towarzyszą wystawy, dyskusje, spotkania warsztatowe czy lekcje teatralne połączone ze zwiedzaniem teatru. PKN ORLEN wsparł obchody 41. rocznicy powstania NSZZ ,,Solidarność’’ Regionu Płockiego. Został mecenasem stałej wystawy ,,Uczył nas wolności. Jan Paweł II w Płocku” w Muzeum Diecezjalnym w Płocku oraz sponsorem koncertu z okazji jubileuszu 200-lecia Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

W 2021 roku 250 tys. lampek led rozświetliło Wzgórze Tumskie dzięki zorganizowanym po raz piąty Płockim Ogrodom Światła.

Iluminacja przeniosła zwiedzających w bajkowy świat pełen kolorowych zwierząt i rozświetlonych drzew.

W 2021 roku zrealizowano dwa spotkania prozdrowotne dla członków kół gospodyń wiejskich w dwóch gminach powiatu płockiego: Wyszogród i Łąck. Była to kontynuacja zainicjowanego w 2019 roku projektu wspierającego Program Kompleksowej Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Nowotworów oraz Chorób Układu Oddechowego Mieszkańców Płocka i Powiatu Płockiego w miejscowościach gminnych. Elementem spotkań były prelekcje na żywo poświęcone szeroko pojętej profilaktyce onkologicznej i chorobom układu oddechowego oraz podstawowe badania i porady w czterech punktach diagnostyki medycznej. W ramach spotkania funkcjonowało stoisko zielarskie i punkt płockiego oddziału NFZ informujący o turnusach rehabilitacyjnych dla osób dotkniętych skutkami COVID-19. W punkcie NFZ można było też uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Komunikację ze społecznością lokalną w Płocku i okolicach realizowano m.in. za pośrednictwem platformy internetowej pn. Bezpłatny System Informacji dla Mieszkańców Regionu Płockiego ORLENinfo. Poprzez SMS oraz e-mail spółka informowała m.in. o wydarzeniach sportowych i kulturalnych, testach systemów bezpieczeństwa, postojach remontowych instalacji, funkcjonowaniu Punktu Pomocy Palącym i gabinetów medycznych organizowanych w ramach Programu Kompleksowej Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Nowotworów oraz Chorób Układu Oddechowego (…) oraz programach pomocowych Fundacji ORLEN. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią liczba komunikatów wysyłanych za pomocą systemu ORLENinfo była porównywalna z rokiem poprzednim, ale mniejsza niż w roku 2019. W roku 2021 wysłano 53 wiadomości tekstowe do ponad 1000 (1070) użytkowników systemu. Aby zachęcić pozostałe spółki Grupy ORLEN do wzmocnienia bezpośrednich relacji z interesariuszami zewnętrznymi, zorganizowano spotkanie on-line z ich przedstawicielami dotyczące funkcjonowania Bezpłatnego Systemu Informacji SMS i e-mail dla Mieszkańców Regionu Płockiego. Podczas spotkania osoby zajmujące się komunikacją i CSR w spółkach Grupy Kapitałowej zostały zaznajomione z korzyściami, jakie płyną z wykorzystania platformy komunikacyjnej i poinformowane o możliwościach rozwoju systemu wewnątrz Grupy przy uwzględnieniu potrzeb i specyfiki każdej ze spółek. Pracownicy ci otrzymali pełen pakiet informacji o technicznych zasadach dołączenia do systemu.

Dni_Bezpieczeństwa_Pracy_i_Ochrony_Zdrowia_BHP_13 Dni_Bezpieczeństwa_Pracy_i_Ochrony_Zdrowia_BHP_13

Kontynuowano współpracę w ramach płockiego Systemu Wypożyczania Roweru Miejskiego. PKN ORLEN wyposażył Płocki Rower Miejski w dodatkowe 250 rowerów w 25 lokalizacjach, które są w pełni kompatybilne z istniejącym systemem miejskim. To oznacza, że pojazdy pobrane z innych lokalizacji w Płocku można pozostawić w dowolnych terminalach ORLEN i odwrotnie. Do końca listopada 2021 roku ze stacji rowerowych ORLEN skorzystało ponad 65 tys. osób. Rozbudowując system wypożyczania roweru miejskiego, spółka przeprowadziła w Płocku kampanię edukacyjną „Kodeks Rowerowy”, dotyczącą zasad bezpiecznej jazdy tym środkiem transportu, skierowaną do młodzieży. Aby zachęcić młodych użytkowników rowerów do zwrócenia uwagi na bezpieczeństwo, w płockich szkołach zorganizowano konkurs na hasła promujące bezpieczną jazdę. Nagrodą dla uczniów były karty zakupowe na sprzęt sportowy o łącznej wartości ponad 10 tys. zł. Partnerami projektu została Komenda Miejska Policji oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

W 2021 roku PKN ORLEN uznał, że nagrodzone w konkursie hasła można wykorzystać w komunikacji, aby przypomnieć zasady bezpiecznej jazdy na rowerze. Dlatego też na bilbordach zlokalizowanych w 20 najbardziej ruchliwych miejscach w Płocku przeprowadzono outdoorową kampanię edukacyjną.

Wsłuchując się w potrzeby lokalnej społeczności, PKN ORLEN prowadzi dialog z interesariuszami oraz realizuje anonimowe badania. Uznając, że jedno z nich może być inspirujące dla płockiej kadry pedagogicznej, postanowiono przedstawić jego wyniki w postaci raportu oraz w formule bezpłatnego webinarium „Inspirujemy do rozwoju”, które dotyczyło anonimowego badania inspiracji do rozwoju wśród młodzieży. Projekt posłużył zaprezentowaniu badań, które zostały zrealizowane w szkołach w powiecie płockim wśród pełnoletnich uczniów uczęszczających do klas III i IV, a więc znajdujących się u progu dojrzałości i podejmowania ważnych decyzji dotyczących przyszłości. Wyniki zaprezentowano i omówiono najpierw pod koniec 2020 roku podczas specjalnej transmisji webinaru poprzez utworzoną w tym celu stronę internetową, a następnie w 2021 roku zaprezentowano w postaci raportu z opinią ekspertów z dziedzin socjologii i pedagogiki. Według specjalistów analizujących badanie, jego wyniki umożliwiły poznanie i przedstawienie płockim pedagogom opinii na temat życiowych autorytetów młodzieży, ich zainteresowań, wartości cenionych u innych ludzi, planów na przyszłość, źródeł inspirujących do rozwoju, a także barier ich ograniczających. Raport został pobrany przez internautów około 1000 razy.

PKN ORLEN kontynuował swoje niemal już 18-letnie wspieranie działalności Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka. Koncern jest jednym z założycieli i fundatorów pierwszej tego typu w kraju, unikatowej inicjatywy opartej na współpracy sektorowej i kształtowaniu partnerskich relacji biznesu z samorządem. Fundacja wspiera finansowo lokalne organizacje pozarządowe, oferując im możliwość realizowania zadań ciekawych, interdyscyplinarnych, wykraczających poza ramy konkursów miejskich. Finansując płockie instytucje uczestniczy w projektach służących podniesieniu poziomu życia mieszkańców Płocka w każdej dziedzinie, począwszy od sportu, poprzez opiekę społeczną, po edukację i kulturę. Pieniądze przekazywane są na inicjatywy mieszkańców wpisujące się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka oraz Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W dotychczasowej działalności Fundusz Grantowy wsparł ponad 430 projektów na kwotę powyżej 5,9 mln zł. Tylko w 2021 roku liczba beneficjentów projektów wspartych finansowo przez fundację wyniosła ponad 51 tys. osób.

Działalność charytatywna Grupy Energa w roku 2021 skupiła się m.in. na przeprowadzonej w październiku VIII edycji akcji Aktywni charytatywni, w ramach której udzielono wsparcia organizacjom i instytucjom zajmującym się opieką i leczeniem osób w podeszłym wieku (3 placówki) oraz domom dziecka (12 placówek). We współpracy z Fundacją ORLEN w ramach projektu Domy Dobrej Energii na dachach placówek opiekuńczo-wychowawczych (4 placówki) zamontowano panele fotowoltaiczne spółki Energa Obrót. W 2021 roku Fundacja Kropelka Energii pozyskała aż 279 litrów krwi od 620 osób.

279 litrów krwii

oddanych na rzecz Fundacji Kropelka Energii w 2021 r.

Dodatkowo, dzięki Grupie Energa oraz XII edycji akcji Świeć się z Energą przekazano zwycięskim miastom sprzęt AGD o wartości 200 000 zł. W okresie przedświątecznym przeprowadzono po raz drugi projekt Paczki pełne dobrej energii, w ramach którego podopieczni placówek zajmujących się pomocą społeczną, pacjenci gdańskich szpitali oraz osoby w kryzysie bezdomności otrzymali paczki świąteczne. Z kolei pracownicy z Grupy Energa na zimę 2021/2022 przekazali 374 pary zimowych butów na rzecz podopiecznych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku. W 2021 roku PKN ORLEN także aktywnie wspierał fundacje, których jest założycielem, fundatorem i/lub członkiem, w tym Fundację ORLEN, Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”, Fundację Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Polską Fundację Narodową, Fundację Dorastaj z Nami oraz Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski poprzez Fundację Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski, Instytut Dialogu Analiz Prawno-Gospodarczych.

W 2021 roku Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce obchodziło jubileusz 60-lecia, którego sponsorem był PKN ORLEN. Celem projektu było uczczenie rocznicy powstania muzeum w Bóbrce oraz promocja i rozpowszechnianie wiedzy na temat początków przemysłu naftowego na świecie oraz światowego dziedzictwa naftowego ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski w tej dziedzinie. W ramach obchodów odbyły się: międzynarodowa konferencja „Pierwsze zakłady wydobycia i przeróbki ropy naftowej – kandydaci na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” z udziałem gestorów muzeów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Rumunii oraz wystawa „Muzealnictwo naftowe na świecie”. Dla zdiagnozowania sytuacji w Grupie ORLEN przeprowadzono wewnętrzne badania ankietowe wśród spółek dotyczące ich relacji ze społecznościami lokalnymi. Wynikiem analiz jest raport danych z badania, który posłuży do opracowania działań mających na celu uspójnienie relacji i stworzenie wspólnych standardów dla wszystkich spółek.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania