Środowisko

W swojej działalności Grupa ORLEN wykorzystuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne. Wszelkie działania biznesowe prowadzone są w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i przyszłych oddziaływań środowiskowych.

W procesach produkcyjnych Grupa ORLEN wykorzystuje surowce odnawialne (powietrze, woda, estry, bioetanol) i nieodnawialne (ropa naftowa, gaz ziemny i chemikalia pomocnicze).

Grupa ORLEN dba o ekologiczny charakter procesów produkcyjnych, realizując, m.in. projekty związane z dostosowaniem instalacji produkcyjnych do nowych wymogów i standardów środowiskowych wynikających z przepisów unijnych oraz Konkluzji BAT. Obejmują one działania administracyjne związane z uzyskaniem zmian pozwoleń zintegrowanych na eksploatację instalacji oraz prace inwestycyjne na samych instalacjach produkcyjnych.

Priorytetem Grupy ORLEN jest monitorowanie i minimalizowanie wpływu na środowisko, a w tym:

 • Identyfikacja aspektów środowiskowych wynikających z zachodzących procesów technologicznych oraz minimalizacja negatywnych oddziaływań na środowisko, zdrowie i życie ludzkie.
 • Realizacja obowiązków wynikających z Pozwoleń Zintegrowanych dla instalacji.
 • Efektywnie zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2.
 • Prowadzenie zadań inwestycyjnych dostosowujących instalacje do nowych wymogów i standardów środowiskowych.
 • Prowadzenie efektywnej gospodarki wodno-ściekowej i odpadami.
 • Efektywne zarządzanie remediacją środowiska przy zachowaniu oraz stymulowaniu bioróżnorodności.
 • Inwestowanie w nisko i zeroemisyjne technologie oraz OZE.
 • Uczestnictwo w inicjatywach promujących wiedzę ekologiczną i działania społeczne.
 • Zapewnianie dostępu do informacji dotyczących wpływu działalności Grupy ORLEN na środowisko naturalne oraz informacji na temat działań podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy i ochrony zdrowia oraz realizacji dobrych praktyk Programu Responsible Care.

Podejście do zarządzania kwestiami środowiskowymi w Grupie ORLEN oparte jest na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu i uwzględnianiu kryteriów ekologicznych. Firma dąży do zrównoważonego rozwoju i raportuje wyniki działalności w obszarze środowiska. Cele środowiskowe zostały określone przez PKN ORLEN w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią wsparcie dla codziennych działań spółki mających na celu profesjonalną obsługę klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Kluczowe spółki Grupy ORLEN posiadają wdrożone Zintegrowane Systemy Zarządzania, których integralną część stanowią Systemy Zarządzania Środowiskowego wdrożone i utrzymywane zgodnie z normą ISO 14001. Spółki Grupy ORLEN posiadają również Polityki ZSZ / Systemu Zarządzania Środowiskowego zawierające zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz inne specyficzne zobowiązania istotne z punktu widzenia działalności jednostek. Ponadto zawierają zobowiązanie do zachowania zgodności z prawem oraz innymi wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar z zakresu klimatu i ochrony środowiska w Grupie ORLEN znajdują się w sekcji „Polityki i Wewnętrzne Akty Organizacyjne”, więcej informacji o projektach realizowanych w 2021 roku znajduje się w sekcji „Odpowiedzialność za Klimat”.

W Raporcie Zintegrowanym zostały opisane również działania oraz wskaźniki w zakresie kluczowych aspektów oddziaływania na klimat i środowisko, jakimi są m.in.: gospodarka wodno-ściekowa, emisje do powietrza (w tym gazów cieplarnianych), odpady, nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska, skargi środowiskowe, liczba i masa istotnych wycieków. Raport prezentuje również podejście do zarządzania energią, informacje dotyczące surowców i procesów produkcyjnych, a także opis ryzyk związanych z wpływem działalności na środowisko i klimat oraz sposoby ich mitygacji.

Mając na względzie powyższe, spółka wypracowała i wdrożyła uregulowany tryb postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia awaryjnego oraz respektuje obowiązki związane z powiadamianiem odpowiednich służb

W „Instrukcji awaryjnej” jest określony tryb powoływania i pracy Zespołów Technicznych oraz Zespołów Awaryjnych, a także sposób obliczania strat wynikających z zaistniałego zdarzenia awaryjnego.

W Grupie ORLEN inicjowane są projekty edukacyjne, których celem jest budowanie wrażliwości ekologicznej Interesariuszy. Spółki Grupy ORLEN angażują się w opiekę nad sokołami wędrownymi, akcje zarybiania rzek, sprzątania nabrzeży akwenów wodnych, zakładane są hodowle pszczół w sąsiedztwie zakładów produkcyjnych. Informacje na ten temat zawiera sekcja „Ochrona Bioróżnorodności”.

 

 • 303-1

Woda

Łączna ilość wody pobranej w Grupie ORLEN [m³]

Ilość wód powierzchniowych pobranych w Grupie ORLEN [m³]

Ilość wód podziemnych pobranych w Grupie ORLEN [m³]

Ilość wód wodociągowych pobranych w Grupie ORLEN [m³]

 • 306-2

Odpady

Odpady wytworzone przez Grupę ORLEN* [Mg]

Odpady niebezpieczne wytworzone przez Grupę ORLEN [Mg]

Odpady inne niż niebezpieczne wytworzone przez Grupę ORLEN [Mg]

* Zestawienie nie obejmuje odpadów komunalnych

 • 306-4

Transfer odpadów

Transgraniczny transport odpadów niebezpiecznych z Grupy ORLEN [Mg]

 • 303-4

Ścieki

Łączna ilość ścieków odprowadzanych do środowiska przez Grupę ORLEN [m³]

Łączna ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do środowiska przez Grupę ORLEN [m³]

Łączna ilość ścieków pozostałych odprowadzanych do środowiska przez Grupę ORLEN [m³]

POWTÓRNE WYKORZYSTANIE ŚCIEKÓW Jednostka 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ilość oczyszczonych i powtórnie wykorzystanych ścieków m3 7 620 151 7 439 703 7 237 979 Wskaźnik raportowany od 2019 roku

Opłaty środowiskowe

Łączne opłaty środowiskowe Grupy ORLEN [EUR]

Całkowita emisja do powietrza [EUR]

Pobór wód [EUR]

Odprowadzanie ścieków [EUR]

Składowanie odpadów [EUR]

Nakłady inwestycyjne zw. z ochroną środowiska

Nakłady na inwestycje środowiskowe w Grupie ORLEN [mln EUR]

 • 307-1

Wartość kar za nieprzestrzeganie regulacji dot. ochrony środowiska [tys. EUR]

 • 103-2

Skargi

Ilość skarg złożonych i rozpatrzonych w Grupie ORLEN [szt.]

 • 306-3

Istotne wycieki

Ilość wycieków [liczba]

Objętość wycieków [Mg]

 • OG-14

Wykorzystane biokomponenty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju

Estry [t]

Bioetanol [t]

ZUŻYCIE ENERGII WEWNĄTRZ ORGANIZACJI
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 GRI 302-1
Wartość [GJ] Wartość [MWh] Wartość [GJ] Wartość [MWh] Wartość [GJ] Wartość [MWh] Wartość [GJ] Wartość [MWh] Wartość [GJ] Wartość [MWh]
Zużycie energii w paliwach 127 109 144 35 308 096 122 710 174 34 086 160 98 769 007 27 435 835 84 187 991 23 385 553 83 280 501 23 133 472 wskaźnik liczony od 2017 roku
Zużycie energii elektrycznej 87 802 638 24 389 622 57 981 914 16 106 087 2 304 094 640 026 2 211 043 614 179 2 187 400 607 611 wskaźnik liczony od 2017 roku
Zużycie energii cieplnej 169 386 47 052 12 186 3 385 5 579 603 1 549 890 6 825 492 1 895 970 6 252 290 1 736 747 wskaźnik liczony od 2017 roku
Sprzedaż energii elektrycznej 111 774 896 31 048 582 83 978 114 23 327 254 33 938 256 9 427 293 24 984 321 6 940 089 24 786 031 6 885 009 wskaźnik liczony od 2017 roku
Sprzedaż energii cieplnej 6 776 557 1 882 377 5 282 174 1 467 271 36 321 662 10 089 351 34 012 153 9 447 820 35 262 356 9 795 099 wskaźnik liczony od 2017 roku
Zużycie jednostek razem 96 529 714 26 813 810 91 443 986 25 401 107 28 509 089 7 919 191 25 191 517 6 997 644 23 232 114 6 453 365 wskaźnik liczony od 2017 roku

MAKSYMALNA OSIĄGALNA MOC WYTWÓRCZA W PODZIALE NA GŁÓWNE SUROWCE
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Mwe (moc elektryczna) MWt (moc cieplna) Mwe (moc elektryczna) MWt (moc cieplna)
Gaz ziemny 1 175 1 583 1 174 1 583 Wskaźnik liczony od 2020 roku GRI G4 EU1
Wielopaliwowe (Olej opałowy/gaz ziemny) 522 3 255 522 3 255
Węgiel brunatny 106 768 106 768 GRI G4 EU1
Węgiel kamienny 755 541 755 538
Biomasa 25 59 25 59 GRI G4 EU1
Farmy wiatrowe 353 0 242 0
Fotowoltaika 12 0 6 0 GRI G4 EU1
Elektrownie wodne (w w tym ESP Żydowo) 359 0 359 0
SUMA 3 306 6 206 3 188 6 203 GRI G4 EU1
Elektrownie 1 414 0 1 297 0
Elektrociepłownie 1 892 6 031 1 891 6 028 GRI G4 EU1
Ciepłownie 0 175 0 175
SUMA 3 306 6 206 3 188 6 203
ILOŚĆ ENERGII WYPRODUKOWANEJ NETTO W PODZIALE NA GŁÓWNE ŹRÓDŁA ENERGII
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Energia elektryczna (MWh) Ciepło (GJ) Energia elektryczna (MWh) Ciepło (GJ)
Gaz ziemny 5 161 380 7 103 206 6 727 858 7 690 250 Wskaźnik liczony od 2020 roku GRI G4 EU2
Wielopaliwowe (olej opałowy/gaz ziemny) 1 609 237 26 089 673 1 677 079 25 865 443
Biogaz 3 391 0 7 221 0 GRI G4 EU2
Węgiel brunatny 583 753 6 244 240 512 769 6 050 437
Węgiel kamienny 2 392 367 3 122 378 1 140 207 1 607 874 GRI G4 EU2
Biomasa 76 128 695 298 104 765 491 222
Farmy wiatrowe 661 897 0 269 294 0 GRI G4 EU2
Fotowoltaika 5 050 0 3 618 0
Elektrownie wodne (w tym ESP Żydowo) 935 067 0 507 374 0 GRI G4 EU2
SUMA 11 428 269 43 254 796 10 950 185 41 705 227
Sumaryczna produkcja energii elektrycznej brutto w GK ORLEN w 2021 roku wyniosła 12 271 110,83 MWh.

ŚREDNIA EFEKTYWNOŚĆ GENERACJI MOCY ELEKTROCIEPŁOWNI W PODZIALE NA ŹRÓDŁA ENERGII
2021
Sprawność wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach cieplnych % 60,52% Wskaźnik prezentowany od 2021 roku GRI G4 EU11
Sprawność ogólna jednostek cieplnych % 66,40%
Sprawność wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach cieplnych % w podziale na jednostki wg stosowanego głównego paliwa
Wielopaliwowe (olej opałowy/ gaz ziemny) 77,73%
Węgiel brunatny 59,34%
Gaz ziemny 52,83%
Węgiel kamienny 78,66%
Biomasa 70,29%
Sprawność wytwarzania energii elektrycznej w elektrociepłowniach % 60,52%
Sprawność wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach % 86,02%
Paliwo na produkcję energii elektrycznej w jednostkach kogeneracyjnych wydzielone metodą fizyczną.

INWESTYCJE W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ OGÓŁEM
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Inwestycje w energię odnawialną (tys. PLN) 704 983 Wskaźnik prezentowany od 2021 roku GRI OG2

ILOŚĆ ENERGII SPRZEDANEJ W PODZIALE NA ŹRÓDŁA POCHODZENIA
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Energia elektryczna w produkcji własnej [MWh] 7 645 999 Wskaźnik prezentowany od 2021 roku
Energia elektryczna z zakupów zewnętrznych (spoza GK) [MWh] 23 402 583
Ciepło z produkcji własnej [GJ] 6 766 290
Ciepło z zakupów z zewnątrz (spoza GK) [GJ] 10 267

ENERGIA NETTO WYPODUKOWANA Z OZE
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Energia elektryczna [MWh] 1 614 333 Wskaźnik prezentowany od 2021 roku
Ciepło [GJ] 695 298
Sumaryczna produkcja energii elektrycznej brutto z OZE w GK ORLEN w 2021 roku (z wyłączeniem ESP Żydowo) wyniosła 1 667 205,57 MWh.

LICZBA ZAINSTALOWANYCH ŁADOWAREK DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH ORAZ LICZBA ZAŁADOWANYCH W NICH GODZIN
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Liczba zainstalowanych ładowarek do samochodów elektrycznych 445 Wskaźnik prezentowany od 2021 roku
Liczba załadowanych godzin [h] 42 000
Liczba zainstalowanych ładowarek na koniec 2021 roku: 445. Liczba użytkowanych ładowarek: 420.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania