Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

  NOTA  2021 2020
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 11, 13.1, 13.2, 13.3 131 341  86 180 
Koszt własny sprzedaży 13.8.1 (110 789) (76 667)
Zysk brutto ze sprzedaży   20 552  9 513 
Koszty sprzedaży   (8 507) (7 226)
Koszty ogólnego zarządu   (2 615) (2 314)
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 13.9 7 911  10 078 

zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy ENERGA

  –  4 062 
Pozostałe koszty operacyjne 13.10 (3 998) (6 226)
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych 13.12 (86) (66)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 14.3 613  149 
Zysk z działalności operacyjnej   13 870  3 908 
Przychody finansowe 13.11.1 789  852 
Koszty finansowe 13.11.2 (968) (1 889)
Przychody i koszty finansowe netto   (179) (1 037)
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości pożyczek i odsetek od należności handlowych 13.12 (8) (15)
Zysk przed opodatkowaniem   13 683  2 856 
Podatek dochodowy 13.13 (2 495) (31)
Zysk netto   11 188  2 825 

Inne całkowite dochody:

które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty   119  (59)

wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej na moment przeklasyfikowania

  16  – 

zyski i straty aktuarialne

  124  (68)

zyski/(straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody

  (5)

podatek odroczony

  (27) 14 
które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty   353  137 
instrumenty zabezpieczające 16.4 137  (675)
koszty zabezpieczenia 16.4 (650) 255 
różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą   766  481 
udział w innych całkowitych dochodach w jednostkach wycenianych metodą praw własności   – 
podatek odroczony   99  76 
    472  78 
Całkowite dochody netto   11 660  2 903 
Zysk netto przypadający na   11 188  2 825 

akcjonariuszy jednostki dominującej

  11 122  2 755 

akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących

  66  70 
Całkowite dochody netto przypadające na   11 660  2 903 

akcjonariuszy jednostki dominującej

  11 587  2 840 

akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących

  73  63 
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję)   26,00  6,44 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

  NOTA  31.12.2021  31.12.2020
(dane przekształcone) 
01.01.2020
(dane przekształcone)  
AKTYWA        
Aktywa trwałe        
Rzeczowe aktywa trwałe 14.1 55 379  49 625  32 563 
Wartości niematerialne oraz wartość firmy, w tym:  14.2 4 829  2 515  1 600 

wartość firmy

14.2.1 579  136  – 
Aktywa z tytułu praw do użytkowania 17.2.1 5 586  5 252  3 952 
Inwestycje wyceniane metodą praw własności 14.3 1 125  758  678 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 13.13.2 718  685  51 
Instrumenty pochodne  14.10.1 343  179  310 
Pozostałe aktywa 14.10.1 726  419  323 
    68 706  59 433  39 477 
Aktywa obrotowe        
Zapasy 14.5.1 18 410  12 279  15 074 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 14.5.2 15 041  9 640  9 669 
Należności z tytułu podatku dochodowego   129  449  262 
Środki pieniężne 14.6 2 896  1 240  6 159 
Instrumenty pochodne  14.10.1 1 149  440  243 
Pozostałe aktywa 14.10.1 423  567  518 
    38 048  24 615  31 925 
Aktywa razem   106 754  84 048  71 402 
PASYWA        
KAPITAŁ WŁASNY        
Kapitał podstawowy 14.9.1 1 058  1 058  1 058 
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 14.9.2 1 227  1 227  1 227 
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń  16.4 (430) (16) 328 
Kapitał z aktualizacji wyceny   (20) (37) (33)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą   2 111  1 328  847 
Zyski zatrzymane 14.9.3 47 761  38 036  35 169 
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej   51 707  41 596  38 596 
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 14.9.4 871  793  11 
Kapitał własny razem   52 578  42 389  38 607 
ZOBOWIĄZANIA        
Zobowiązania długoterminowe         
Kredyty, pożyczki i obligacje 14.7 13 742  9 430  8 185 
Rezerwy  14.11 1 905  2 264  1 113 
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 13.13.2 2 060  2 003  1 474 
Instrumenty pochodne  14.10.2 705  138 
Zobowiązania z tytułu leasingu 17.2.1 4 876  4 501  3 380 
Pozostałe zobowiązania 14.10.2 586  370  344 
Zobowiązania z tytułu umów z klientami 14.5.4 11  – 
    23 883  18 717  14 498 
Zobowiązania krótkoterminowe         
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 14.5.3 19 811  14 023  15 132 
Zobowiązania z tytułu leasingu 17.2.1 679  713  618 
Zobowiązania z tytułu umów z klientami 14.5.4 719  442  246 
Kredyty, pożyczki i obligacje 14.7 1 429  4 930  422 
Rezerwy 14.11 6 201  2 299  1 236 
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   855  66  124 
Instrumenty pochodne  14.10.2 461  270  266 
Pozostałe zobowiązania 14.10.2 138  199  253 
    30 293  22 942  18 297 
Zobowiązania razem   54 176  41 659  32 795 
Pasywa razem   106 754  84 048  71 402 

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej  
Kapitał własny razem* 
  Kapitał podstawowy oraz kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej  Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń   Kapitał
z aktualizacji
wyceny 
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą  Zyski
zatrzymane 
Razem 
Kapitał własny przypadający
udziałom niekontrolującym* 
NOTA  14.9.1, 14.9.2  16.4      14.9.3    14.9.4   
01.01.2021 2 285  (16) (37) 1 328  38 036  41 596  793  42 389 
Zysk netto –  –  –  –  11 122  11 122  66  11 188 
Składniki innych całkowitych dochodów –  (414) 17  766  96  465  472 
Całkowite dochody netto –  (414) 17  766  11 218  11 587  73  11 660 
Likwidacja spółki –  –  –  17  –  17  (3) 14 
Nabycie spółki –  –  –  –  –  – 
Umorzenie zobowiązań do
wypłaty dywidendy udziałowców
mniejszościowych ORLEN Unipetrol
–  –  –  –  – 
Dywidendy –  –  –  –  (1 497) (1 497) (1) (1 498)
31.12.2021 2 285  (430) (20) 2 111  47 761  51 707  871  52 578 
01.01.2020 2 285  328  (33) 847  35 169  38 596 11  38 607 
Zysk netto –  –  –  –  2 755  2 755  70  2 825 
Składniki innych całkowitych dochodów –  (344) (4) 481  (48) 85  (7) 78 
Całkowite dochody netto –  (344) (4) 481  2 707  2 840  63  2 903 
Nabycie Grupy ENERGA –  –  –  –  –  –  1 684  1 684 
Zmiana struktury udziałowej –  –  –  –  588  588  (965) (377)
Dywidendy –  –  –  –  (428) (428) –  (428)
31.12.2020 2 285  (16) (37) 1 328  38 036  41 596  793  42 389 
* dane za 2020 rok przekształcone (informacje w nocie 4.2)

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  NOTA  2021 2020
(dane przekształcone)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej      
Zysk przed opodatkowaniem   13 683  2 856 
Korekty o pozycje:      
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 14.3 (613) (149)
Amortyzacja 13.8.2 5 341  4 557 
(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych 15.1 (152) 659 
Odsetki netto 15.2 431  392 
Dywidendy 13.11.1 (3) (6)
(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej 15.3 (3 655) (3 594)
Zmiana stanu rezerw  15.4 6 099  1 702 
Zmiana stanu kapitału pracującego 14.5 (4 442) 2 209 
zapasy   (5 769) 3 144 
należności   (3 790) 2 252 
zobowiązania   5 117  (3 187)
Pozostałe korekty 15.5 (2 200) (635)
Podatek dochodowy (zapłacony) 15.6 (1 194) (744)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   13 295  7 247 
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej      
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego,
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania
  (11 225) (7 573)
Nabycie akcji/udziałów pomniejszone o środki pieniężne 15.7 (772) (2 000)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego,
wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania
  95  70 
Lokaty krótkoterminowe   62  (71)
Zmiana struktury właścicielskiej w Baltic Power   (35) – 
Dywidendy otrzymane   325  144 
Wpływy/(Wydatki) netto z tytułu pożyczek   –  136 
Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń   1 784  750 
Pozostałe   27  49 
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej    (9 739) (8 495)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej      
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek 14.8.1 14 392  5 928 
Emisja obligacji 14.8.1 3 225  1 000 
Spłata kredytów i pożyczek 14.8.1 (14 705) (9 034)
Wykup obligacji 14.8.1 (2 452) (100)
Odsetki zapłacone od kredytów, pożyczek i obligacji  15.2, 14.8.1 (318) (297)
Odsetki zapłacone z tytułu leasingu 15.2, 14.8.1 (151) (111)
Dywidendy wypłacone 15.8 (1 498) (428)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 14.8.1 (701) (675)
Otrzymane dotacje   243  23 
Pozostałe   (41) (17)
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej   (2 006) (3 711)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych   1 550  (4 959)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   106  40 
Środki pieniężne na początek okresu   1 240  6 159 
Środki pieniężne 14.6 2 896  1 240 
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 14.6 398  217 

  

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania