Organizacje i stowarzyszenia

Przedstawiciele Grupy ORLEN uczestniczą w pracach organizacji i stowarzyszeń o różnym charakterze. Członkostwo w nich traktowane jest jako ważny element funkcjonowania na polskiej oraz europejskiej scenie gospodarczej i społecznej.

Wskaźniki GRI:

SDGs:

  • Cel 12
  • 102-13

Główne korzyści wynikające z członkostwa to przede wszystkim możliwość pozyskania wiedzy, bieżący dostęp do informacji na temat projektów aktów normatywnych dotyczących sektora paliwowo-energetycznego na rynku polskim i europejskim, dostęp do wyników badań i rozwiązań technicznych, ale także możliwość dzielenia się wiedzą i pozyskiwania nowych doświadczeń. Aktywność w tych organizacjach to także sposób na budowanie trwałych relacji z otoczeniem, szczególnie dzięki członkostwu w organizacjach pracodawców czy promujących ideę odpowiedzialnego biznesu.

Organizacjami i stowarzyszeniami o charakterze strategicznym są dla Grupy ORLEN podmioty, które zrzeszają i reprezentują całą branżę rafineryjną, petrochemiczną czy energetyczną na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim. Organizacje te reprezentują branżę wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych.

  • 102-12

Realizując zasady społecznej odpowiedzialności, PKN ORLEN uczestniczy także w zewnętrznych inicjatywach na rzecz zrównoważonego rozwoju, których jest sygnatariuszem i promotorem, w tym m.in.:

  • W 2018 roku PKN ORLEN podpisał deklarację Partnerstwa na rzecz dostępności stanowiącą zobowiązanie współpracy w ramach Programu Dostępność Plus, realizowanego przez rząd.
  • Od 2017 roku PKN ORLEN jest zaangażowany w inicjatywę Ministerstwa Rozwoju i Technologii – Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. PKN ORLEN uczestniczy w realizacji Agendy 2030, dążąc do tego, aby podejmowane działania wspierały realizację wszystkich 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cele te to m.in. zrównoważone miasta i społeczności, czysta i dostępna energia, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, dobra jakość edukacji, wzrost gospodarczy oraz godna praca.
  • Od 2017 roku PKN ORLEN jest zaangażowany w działalność Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski.
  • W 2014 roku PKN ORLEN podpisał „Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju” i tym samym stał się jedną z firm wspierających realizację „Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”. Dokument nawiązuje do międzynarodowej inicjatywy Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development).
  • W 2010 roku PKN ORLEN znalazł się w gronie firm energetycznych, które zdecydowały się podpisać „Deklarację zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej”.
  • PKN ORLEN uczestniczy także w światowym ruchu Fair Trade. Już od roku 2008 w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro na stacjach ORLEN dostępna jest wyłącznie kawa sygnowana tym znakiem.
  • PKN ORLEN od 1997 roku uczestniczy w programie „Responsible Care –Odpowiedzialność i troska (przystąpił do niego poprzednik prawny). Jest to światowa inicjatywa przemysłu chemicznego zobowiązująca zakłady chemiczne do wspólnej pracy w celu systematycznego poprawiania bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska (tzw. Triada HSE – Health, Safety, Environment) oraz otwartej komunikacji swoich działań.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania