Zarządzanie

Ład korporacyjny

Wskaźniki GRI:

PKN ORLEN zapewnia łatwy i równy dostęp do publikowanych informacji wykorzystując różne narzędzia komunikacji.

PKN ORLEN jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Od początku 2021 roku stosował się do kodeksu DPSN 2016, natomiast od 1 lipca 2021 roku weszły w życie DPSN 2021 (uchwała Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku) i ten kodeks obowiązuje obecnie Spółkę.

Spółka rozwija także, rozpoczęty w 2018 roku, program skierowany do inwestorów indywidualnych „ORLEN W PORTFELU”, a w nim Akademię Inwestowania. Do programu dołączyło w 2021 roku 4 000 uczestników, których jest już ponad 13 800, a ponad 220 000 osób skorzystało z części edukacyjnej portalu orlenwportfelu.pl. PKN ORLEN w ramach programu współpracuje z 6 biurami maklerskimi, które prowadzą 60% indywidualnych rachunków inwestycyjnych w Polsce.

Zagadnieniom ładu korporacyjnego została poświęcona sekcja pod tą samą nazwą w Raporcie Zintegrowanym i zawiera ona następujące informacje:

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ)

W skład ZSZ wchodzą:

Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią codzienną praktykę w działalności spółki, której celem jest profesjonalna obsługa klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów ochrony zdrowia i środowiska.

Informacje na temat Zintegrowanego Systemu Zarządzania są zawarte w sekcji „Zintegrowany System Zarządzania” Raportu Zintegrowanego.

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy to umowa społeczna będąca źródłem prawa pracy, zawierana w drodze rokowań pomiędzy Pracodawcą, a Związkami Zawodowymi. Stanowi on swoistego rodzaju konstytucję HR, która sankcjonuje motywacyjny i spójny system wynagradzania i premiowania, tworzy standardy indywidualnych relacji Pracownik – Pracodawca oraz normuje partnerstwo w relacjach Pracodawca – Organizacje Związkowe.

Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

W Grupie ORLEN działają skuteczne systemy kontroli funkcjonalnej, zarządzania ryzykiem, nadzoru nad zgodnością działalności z prawem (compliance), a także audyt i kontrola wewnętrzna. Równoległe funkcjonowanie wszystkich wyżej wymienionych elementów umożliwia sprawowanie stałego i skutecznego nadzoru w zakresie przeciwdziałania korupcji, niezgodnym z prawem gratyfikacji oraz konfliktom interesów.

PKN ORLEN konsekwentnie dba o budowanie etycznego środowiska pracy. W maju 2021 roku „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.” zostały zastąpione przez nowy Kodeks Etyki. Dokument przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z etyką w firmie. Kodeks etyki określa wartości i zasady postępowania, które pracownicy Grupy ORLEN zobowiązują się respektować: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność.

Od 2018 roku w Grupie ORLEN obowiązuje Polityka Antykorupcyjna oraz funkcjonuje koordynator do spraw antykorupcyjnych. Obowiązek zapoznania się z polityką i zasadami antykorupcyjnymi dotyczy również kontrahentów w momencie nawiązywania relacji biznesowych.

Kluczowe polityki i procedury regulujące obszar przeciwdziałania korupcji i łapownictwu w Grupie ORLEN, a także opis kluczowych działań zostały opisane w sekcji „Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu”.

Wskaźniki różnorodności

Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci wieku oraz innych wskaźników różnorodności

  • 405-1
  • 102-22

Zarządy Spółek Grupy ORLEN wg płci, w tym:

K – Kobiety; M – Mężczyźni

Rady Nadzorcze Grupy ORLEN wg płci, w tym:

K – Kobiety; M – Mężczyźni

Zarząd – struktura ze względu na wiek, w tym:

Rada Nadzorcza – struktura ze względu na wiek, w tym:

Pracownicy – struktura zatrudnienia według wieku, w tym:

< 30 lat

M – Menedżerowie; NM – Nie-menedżerowie

30-50 lat

M – Menedżerowie; NM – Nie-menedżerowie

>50 lat

M – Menedżerowie; NM – Nie-menedżerowie

Pracownicy – struktura zatrudnienia według płci, w tym:

Kobiety

M – Menedżerowie; NM – Nie-menedżerowie

Mężczyźni

M – Menedżerowie; NM – Nie-menedżerowie

Weryfikacja zewnętrzna i wewnętrzna ZSZ w PKN ORLEN

    2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Audity wewnętrzne liczba 569 535 513 537 572 496 584 GRI 102-11
Audity weryfikacji prawidłowości monitorowania emisji CO2 liczba 15 15 15 14 14 15 15
Audity u dostawców wyrobów i usług liczba 4 13 8 19 13 15 15
Audity ISCC liczba 7 7 7 7 10 6 5

System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym (ERM)

    2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Ryzyka poddane ocenie w PKN ORLEN i spółkach Grupy ORLEN objętych ERM liczba 727 1 171 1 185 1 129 1 557 527* 675* GRI 102-15
Przetestowane:
mechanizmy kontrolne liczba 1 662 2 800 2 806 2 921 4 001 1 251* 1 280*
procesy biznesowe liczba 259 316 345 301 298 83* 85*
*Dotyczy wyłącznie spółki PKN ORLEN

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania