Informacja dotycząca kwalifikacji działalności zgodnie z Taksonomią

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 („Rozporządzenie 2020/852”) wprowadza obowiązek ujawnienia w skonsolidowanym oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, informacji na temat tego, w jaki sposób i w jakim stopniu prowadzona działalność kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo1.

SDGs:

  • Cel 6
  • Cel 7
  • Cel 9
  • Cel 11
  • Cel 12
  • Cel 13

Kapitały:

Kryteria służące ustaleniu, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona, zostały ustanowione w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych („Techniczne kryteria kwalifikacji”). Obowiązek związany z ujawnieniem działalności kwalifikującej się do systematyki w skonsolidowanym oświadczeniu na temat informacji niefinansowych został doprecyzowany w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 2013/34/ UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji („Rozporządzenie 2021/2178”).2

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia 2021/2178 ujawnia się udział procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki i działalności gospodarczej niekwalifikującej się do systematyki w łącznym obrocie, nakładach inwestycyjnych i wydatkach operacyjnych („kluczowe wskaźniki wyników”, „kluczowe wskaźniki”). Działalność kwalifikująca się do systematyki to działalność opisana w Technicznych kryteriach kwalifikacji, które obejmują działalności 13 sektorów gospodarki. Obowiązek ujawnienia informacji dotyczących działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki Taksonomii powstaje niezależnie od tego, czy ta działalność gospodarcza spełnia jakiekolwiek lub wszystkie Techniczne kryteria kwalifikacji.

1 Zrównoważona środowiskowo działalność to, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia 2020/852, działalność, która wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego ze wskazanych w Rozporządzeniu celów środowiskowych, nie szkodzi pozostałym celom środowiskowym, spełnia minimalne gwarancje, w tym z zakresu praw człowieka oraz spełnia wymogi technicznych kryteriów kwalifikacji.

2 Rozporządzenie 2020/852, Techniczne kryteria kwalifikacji oraz Rozporządzenie 2021/2178 określane dalej jako “Taksonomia”.

Skonsolidowane ujawnienia Grupy ORLEN

Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia 2020/852 oraz art. 10 ust. 2 Rozporządzenia 2021/2178, PKN ORLEN jako niefinansowa jednostka dominująca ujawnia udział procentowy działalności gospodarczej Grupy ORLEN kwalifikującej się do systematyki Taksonomii i działalności gospodarczej niekwalifikującej się do tej systematyki w łącznym obrocie (przychodach), nakładach inwestycyjnych (CapEx) i wydatkach operacyjnych (OpEx) oraz niezbędne informacje jakościowe.

Grupa ORLEN dokonała kwalifikacji swojej działalności na podstawie opisu działalności zawartych w Załączniku I i II Technicznych kryteriów kwalifikacji oraz pomocniczo stosując zawarte w nich kody NACE.3

Kwalifikacja działalności do systematyki nie oznacza, że działalność ta jest zgodna z Technicznymi kryteriami kwalifikacji i będzie wnosiła istotny wkład w realizację jednego z dwóch celów zawartych w Taksonomii. Ocena, czy kwalifikująca się do systematyki działalność Grupy ORLEN wnosi istotny wkład w realizację jednego z dwóch celów środowiskowych tj. łagodzenia zmian klimatu lub adaptacji do zmian klimatu zostanie dokonana w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Przedstawione w niniejszej informacji działalności Grupy ORLEN nie wyczerpują całego spectrum działań o charakterze zrównoważonym podejmowanych w 2021 roku.

Ze względu na specyficznie uregulowane w Taksonomii obszary zrównoważonego działania nie wszystkie działania mogą zostać przedstawione w niniejszej informacji.

3 kody NACE są kodami prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzonymi Rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych.

W 2021 roku Grupa ORLEN przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023, która jest zintegrowana ze strategią biznesową ORLEN2030 i strategią dekarbonizacji do 2050 r.

Grupa przyjęła zobowiązania osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku i zamierza do tego czasu realizować cele klimatyczne określone przez warunki Porozumienia paryskiego oraz zgodne z „Zielonym Ładem” przyjętym przez Unię Europejską.

Kluczowym obszarem rozwoju Grupy ORLEN w najbliższej dekadzie będzie energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii. Do 2030 roku Grupa ORLEN zamierza osiągnąć poziom ponad 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych (liczonych wg udziałów Grupy ORLEN w zainstalowanych mocach). Co najmniej 1,7 GW zapewnią morskie farmy wiatrowe, natomiast 0,8 GW źródła lądowe – elektrownie wiatrowe i fotowoltaika. Uzupełnieniem mocy wytwórczych będzie rozbudowana, nowoczesna sieć dystrybucji Grupy ORLEN, dająca dostęp do szerokiego grona klientów i generująca stabilne zyski. Grupa ORLEN będzie wdrażać również pilotażowe magazyny energii, umożliwiające optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Grupa ORLEN realizuje strategię wodorową wspierającą redukcję emisji CO2, rozwija infrastrukturę ładowania aut elektrycznych oraz inne projekty związane z ograniczaniem emisji GHG, jednak ze względu na obecny etap zaawansowania prac i nieznaczne nakłady poniesione w 2021 roku inicjatywy te nie zostały ujawnione w niniejszej informacji. Projekty te będą rozwijane i należy spodziewać się, że nakłady inwestycyjne ponoszone w kolejnym okresie zostaną ujęte w prezentowanych działalnościach zrównoważonych Grupy ORLEN.

Warto zwrócić uwagę, że Komisja Europejska przyjęła akt uzupełniający Taksonomię, który przewiduje techniczne kryteria kwalifikacji dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej w sektorach gazu ziemnego i energetyki jądrowej. Dodatkowo nadmienić należy, że lista działalności kwalifikujących się do Taksonomii będzie się poszerzać. Obecnie trwają prace nad technicznymi kryteriami kwalifikacji dla kolejnych czterech celów środowiskowych tj. zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola, ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów, co może oznaczać, że kolejne działalności Grupy ORLEN znajdą się na liście działalności kwalifikujących się do Taksonomii.

Udział działalności gospodarczej kwalifikującej się do Taksonomii i niekwalifikującej się do Taksonomii w całkowitym obrocie, CapEx i OpEx Grupy ORLEN

Zasady rachunkowości

W celu obliczenia proporcji obrotu, nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych kwalifikujących się do systematyki Taksonomii zastosowano te same zasady rachunkowości, które mają zastosowanie do sporządzania skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych Grupy ORLEN. Przy kalkulacji wskaźników dla Grupy uwzględniono odpowiednie wyłączenia konsolidacyjne, stosowane w ramach sporządzania sprawozdań finansowych.

W prezentacji kluczowych wskaźników wyłączono sprzedaż wewnątrzgrupową i obrót wynikający ze zużycia własnego. Zaznaczyć należy, że żadna część przychodów, CapEx i OpEx nie została policzona podwójnie. W odniesieniu do obrotu podstawę do wyliczenia kluczowego wskaźnika stanowiły skonsolidowane przychody Grupy ORLEN za rok 2021, ujawnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w pozycji Przychody ze sprzedaży, opisane w Notach 13.1, 13.2, 13.3.

W odniesieniu do nakładów inwestycyjnych podstawę do wyliczenia kluczowego wskaźnika stanowiły nakłady inwestycyjne Grupy ORLEN obejmujące zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, nieruchomości inwestycyjnych oraz aktywów z tytułu praw do użytkowania wraz z kapitalizacją kosztów finansowania zewnętrznego oraz zmniejszenie z tytułu otrzymanych/należnych kar za nieterminowe wykonanie kontraktu, ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2021 i opisane w Nocie 11 Przychody, koszty, wyniki finansowe, zwiększenia aktywów trwałych.

Grupa ORLEN w mianowniku CapEx nie ujmuje otrzymanych nieodpłatnie praw majątkowych, które zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w Nocie 14.2.2 Prawa majątkowe. Różnica pomiędzy wartością CapEx wykazaną w skonsolidowanych sprawozdaniu Grupy ORLEN, a mianownikiem wskaźnika CapEx wynika z ujęcia w mianowniku CapEx zwiększenia środków trwałych i wartości niematerialnych z tytułu nabycia nowych jednostek (bez wartości firmy) na dzień objęcia kontroli. Wartość firmy nie jest uwzględniona w CapEx, ponieważ zgodnie z MSR 38 nie jest zdefiniowana jako składnik wartości niematerialnych. Informacje dotyczące nabycia istotnych jednostek zależnych opisane zostały w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w Nocie 7.3 Rozliczenie transakcji nabycia akcji i udziałów zgodnie z MSSF 3 Połączenia jednostek, w Nocie 14.1 Rzeczowe aktywa trwałe oraz w Nocie 14.2 Wartości niematerialne.

W odniesieniu do wydatków operacyjnych podstawę do wyliczenia kluczowego wskaźnika stanowiły wydatki operacyjne Grupy ORLEN obejmujące bezpośrednie nieskapitalizowane koszty dotyczące badań i rozwoju, działań związanych z renowacją budynków, leasingiem krótkoterminowym, konserwacją i naprawami oraz wszelkie inne bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą rzeczowych aktywów trwałych. Ustalając bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą składników rzeczowych aktywów trwałych wzięto pod uwagę koszty utrzymania, w szczególności koszty konserwacji i naprawy maszyn, koszty materiałów konserwacyjnych, koszty IT dedykowane do utrzymania ruchu, koszty serwisu. Wartość OpEx uwzględnia koszt usług konserwacji i napraw świadczonych również wewnątrz Grupy ORLEN.

Działalności kwalifikujące się do systematyki Taksonomii

Lista działań kwalifikujących się do objęcia systematyką Taksonomii została określona w wyniku kompleksowego przeglądu działalności Grupy ORLEN.

Jednostka Dominująca Grupy ORLEN sprawowała nadzór nad procesem przygotowania kluczowych wskaźników, weryfikując dane finansowe związane z działalnościami kwalifikowanymi, aby nie doszło do podwójnego przypisania jakiejkolwiek wartości do kluczowych wskaźników.

Taksonomia wymaga interpretacji zarówno w odniesieniu do działalności kwalifikujących się do jej systematyki, jak i ustalenia kluczowych wskaźników wyników dla tych działalności. Interpretacja działalności gospodarczej przedstawiona przez Komisję Europejską4 kładzie nacisk na rezultat, wskazując, że działalność gospodarcza ma miejsce, gdy zasoby takie jak kapitał, towary, praca, techniki wytwarzania lub produkty pośrednie są łączone w celu wytworzenia określonych towarów lub usług. Biorąc to pod uwagę, kwalifikowane do systematyki Taksonomii są działalności gospodarcze, w wyniku których wytwarzane są produkty lub usługi. Grupa ORLEN przy ustalaniu kluczowego wskaźnika obrotów brała pod uwagę działalności, które generują przychód ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2021.

Przy ustalaniu nakładów inwestycyjnych i wydatków operacyjnych zostały także uwzględnione nakłady i wydatki związane z wytwarzaniem produktów przetwarzanych w dalszych procesach wytwórczych, w wyniku których powstają produkty końcowe objęte Taksonomią.

Jednocześnie należy dodać, że w Grupie ORLEN istnieją inne działalności objęte systematyką Taksonomii, jednakże związane z nimi dane finansowe są poniżej określonych przez Grupę ORLEN progów istotności związanych z ujawnieniami dotyczącymi Taksonomii i działalności te nie są ujęte w kluczowych wskaźnikach. Działalności te sumarycznie stanowią 0,03% przychodów, 0,62% CapEx oraz 1,01% OpEx Grupy ORLEN.

4 Draft Commission notice on the interpretation of certain legal provisions of the Disclosures Delegated Act under Article 8 of EU Taxonomy Regulation on the reporting of eligible economic activities and assets.

Kluczowy wskaźnik związany z obrotem

Kluczowy wskaźnik wyników związany z obrotem ustalono dzieląc przychody netto ze sprzedaży produktów lub świadczenia usług związanych z działalnością gospodarczą Grupy ORLEN podlegającą systematyce Taksonomii przez skonsolidowane przychody Grupy ORLEN. Jednostka Dominująca Grupy ORLEN sprawowała nadzór nad procesem przygotowania kluczowych wskaźników, weryfikując dane finansowe związane z działalnościami kwalifikowanymi, aby nie doszło do podwójnego przypisania jakiejkolwiek wartości do kluczowych wskaźników.

Kluczowy wskaźnik związany z obrotem dla działalności kwalifikującej się do Taksonomii wynosi 12,1% a odsetek obrotu (przychodów) dla działalności niekwalifikującej się do Taksonomii wynosi 87,9 %.

Największy udział we wskaźniku związanym z obrotem ma: działalność związana z produkcją podstawowych chemikaliów organicznych 4,1%; działalność związana z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych 3,9%; działalność związana z dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej 3,1 %.

Kluczowy wskaźnik związany z obrotem został obliczony na podstawie danych finansowych dotyczących sprzedaży odbiorcom zewnętrznym produktów i usług zakwalifikowanych do Taksonomii.

Kwalifikująca się działalność gospodarcza (numer, nazwa) Opis działalności w Grupie ORLEN Obrót
w mln zł5
3.11 Produkcja sadzy Produkcja sadzy 52,5
3.14 Produkcja podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja chemikaliów o wysokich wartościach oraz związków aromatycznych 5 376,2
3.15 Produkcja amoniaku Produkcja amoniaku 376,8
3.17 Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja polichlorku winylu w formach podstawowych oraz granulatów, produkcja polietylenu i polipropylenu 5 090,7
4.1 Produkcja energii elektrycznej
z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej
Działalność w zakresie eksploatacji źródeł opartych na technologii fotowoltaicznej, sprzedaż energii 3,1
4.3 Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej Działalność w zakresie eksploatacji źródeł opartych na technologii wiatrowej, budowa morskich farm wiatrowych, produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii wiatrowej 326,4
4.5 Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej Eksploatacja elektrowni przepływowych i zbiornikowych, produkcja energii elektrycznej z energii wodnej 264,9
4.9 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej, budowa/rozbudowa i przebudowa sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej 4 116,7
4.10 Magazynowanie energii elektrycznej Eksploatacja elektrowni szczytowo- pompowej; produkcja
i sprzedaż energii elektrycznej; eksploatacja magazynu energii w postaci baterii litowo-jonowych oraz kwasowo-ołowiowych
78,1
4.13 Wytwarzanie biogazu i biopaliw wykorzystywanych w transporcie oraz wytwarzanie biopłynów Produkcja estrów metylowych; budowa instalacji do produkcji biogazu i biopaliw wykorzystywanych w transporcie 2,9
4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych Eksploatacja i modernizacja sieci cieplnych; dystrybucja energii cieplnej 68,8
4.20 Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej wytworzonej z biomasy; eksploatacja biogazowni 97,4
7.6 Montaż, konserwacja i naprawa systemów technologii energii odnawialnej Montaż instalacji fotowoltaicznych 20,7
Suma działalności kwalifikującej się do Taksonomii 15 875,1
Działalność niekwalifikująca się do Taksonomii 115 465,9
Suma 131 341,0
5 Przedstawione wartości dotyczą działalności kwalifikującej się do systematyki związanej z łagodzeniem zmian klimatu.

W przychodach ze sprzedaży energii uwzględniono sprzedaż praw majątkowych oraz gwarancji pochodzenia.

D_ST2068 D_ST2068

Kluczowy wskaźnik związany z nakładami inwestycyjnymi

Kluczowy wskaźnik związany z nakładami inwestycyjnymi ustalono dzieląc sumę nakładów inwestycyjnych związanych z działalnościami kwalifikującymi się do systematyki Taksonomii przez całkowite nakłady inwestycyjne Grupy ORLEN.

Ustalając proporcję nakładów inwestycyjnych związanych z działalnościami kwalifikującymi się do Taksonomii w całkowitej wartości nakładów inwestycyjnych Grupy ORLEN uwzględniono nakłady inwestycyjne związane z działalnościami opisanymi w tabeli powyżej, w tym również nakłady inwestycyjne, ponoszone na własne potrzeby wskazane w pkt 7.6.

W przypadku gdy te same rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne wykorzystywane były także w celu wytwarzania produktów lub usług nieobjętych systematyką Taksonomii lub w celu zaspokajania potrzeb wewnętrznych dokonywano dezagregacji nakładów inwestycyjnych. Ustalając wartość nakładów inwestycyjnych (licznik), wzięto pod uwagę stopień wykorzystania aktywów lub wartości niematerialnych.

W przypadku gdy dane aktywa wykorzystywane były do różnych działalności objętych systematyką, wartości związane z nakładami inwestycyjnymi były alokowane do licznika tylko raz. Zaznaczyć należy, że żadna część przychodów, CapEx i OpEx nie została policzona podwójnie. Grupa ORLEN prowadzi działalność również poza terytorium Polski. Wszystkie wykonywane działalności poddano ocenie w analogiczny sposób, jak w przypadku działalności prowadzonych na terenie Polski.

Kluczowy wskaźnik nakładów inwestycyjnych związanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki Taksonomii wynosi 19,7%.

Największy udział w tym wskaźniku mają: nakłady inwestycyjne związane z produkcją podstawowych chemikaliów organicznych 14,7%, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej 1,4%, produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych 1,2%, produkcją energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej 1%.

Odsetek nakładów dla działalności niekwalifikującej się do Taksonomii wynosi 80,3%.

Kluczowy wskaźnik związany z wydatkami operacyjnymi

Kluczowy wskaźnik związany z wydatkami operacyjnymi ustalono dzieląc sumę wydatków operacyjnych związanych z działalnościami kwalifikującymi się do systematyki Taksonomii przez wydatki ogółem.

Ustalając proporcję wydatków operacyjnych związanych z działalnościami kwalifikującymi się do Taksonomii w całkowitej wartości wydatków operacyjnych Grupy ORLEN uwzględniono wydatki operacyjne związane z działalnościami opisanymi w tabeli poniżej.

Kwalifikująca się działalność gospodarcza
(numer, nazwa)
Opis działalności w Grupie ORLEN CapEx
w mln zł 6
OpEx
w mln zł 7
3.11 Produkcja sadzy Produkcja sadzy 10,4 3,0
3.14 Produkcja podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja chemikaliów o wysokich wartościach oraz związków aromatycznych 1 575,1 82,6
3.15 Produkcja amoniaku Produkcja amoniaku 39,3 6,6
3.17 Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja polichlorku winylu w formach podstawowych oraz granulatów, produkcja polietylenu i polipropylenu 129,4 73,1
4.1 Produkcja energii elektrycznej
z wykorzystaniem technologii fotowoltaicznej
Działalność w zakresie eksploatacji źródeł opartych na technologii fotowoltaicznej, sprzedaż energii 110,9 0,1
4.3 Produkcja energii elektrycznej z energii wiatrowej Działalność w zakresie eksploatacji źródeł opartych na technologii wiatrowej, budowa morskich farm wiatrowych, produkcja energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii wiatrowej 4,1 18,9
4.5 Produkcja energii elektrycznej z energii wodnej Eksploatacja elektrowni przepływowych
i zbiornikowych, produkcja energii elektrycznej z energii wodnej
11,1 12,5
4.9 Przesmył i dystrybucja energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej, budowa/rozbudowa i przebudowa sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej 146,4 8,2
4.10 Magazynowanie energii elektrycznej Eksploatacja elektrowni szczytowo- pompowej; produkcja i sprzedaż energii elektrycznej; eksploatacja magazynu energii w postaci baterii litowo-jonowych oraz kwasowo-ołowiowych 2,1 2,1
4.13 Wytwarzanie biogazu i biopaliw wykorzystywanych w transporcie oraz wytwarzanie biopłynów Produkcja estrów metylowych; budowa instalacji do produkcji biogazu i biopaliw wykorzystywanych w transporcie 58,2 <0,1
4.15 Dystrybucja w systemach ciepłowniczych/chłodniczych Eksploatacja i modernizacja sieci cieplnych; dystrybucja energii cieplnej 7,4 12,4
4.20 Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z bioenergii Kogeneracja energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej wytworzonej z biomasy; eksploatacja biogazowni 16,2 3,9
7.6 Montaż, konserwacja i naprawa systemów technologii energii odnawialnej Montaż instalacji fotowoltaicznych 4,0 <0,1
Suma działalności kwalifikującej się do Taksonomii 2 114,6 223,4
Działalność niekwalifikująca się do Taksonomii 8 612,4 2 108,4 
Suma 10 727,0 2 331,8
6,7 Przedstawione wartości dotyczą działalności kwalifikującej się do systematyki związanej z łagodzeniem zmian klimatu.

Przy ustalaniu kluczowego wskaźnika OpEx związanego z działalnością podlegającą systematyce Taksonomii zastosowano te same zasady dezagregacji oraz alokacji, jak przy ustalaniu nakładów inwestycyjnych.

Kluczowy wskaźnik wydatków operacyjnych związanych z działalnością kwalifikującą się do systematyki Taksonomii wynosi 9,6%. Największy udział w tym wskaźniku mają wydatki operacyjne związane z produkcją podstawowych chemikaliów organicznych 3,5%, produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych 3,1%. Odsetek kosztów operacyjnych związanych z działalnością niekwalifikującą się do systematyki Taksonomii wynosi 90,4%.

Ujawnienie dodatkowe

Grupa ORLEN posiada wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności, takie jak Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. oraz Baltic Power sp. z o.o.

Kluczowy wskaźnik związany z nakładami inwestycyjnymi nie uwzględnia nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Grupę ORLEN w 2021 roku w wysokości 78 mln zł na przygotowanie budowy morskiej farmy wiatrowej w Baltic Power sp. z o.o.

Ujawnienia w zakresie dodatkowych kluczowych wskaźników wyników związanych z inwestycjami wycenianymi metodą praw własności nie są wymagane.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania