Mapa serwisu

Grupa ORLEN i otoczenie

Nasz Raport

Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności

Istotne aspekty raportowania

Tabela GRI

Pozostałe wskaźniki

Akceptacja Raportu

Opinia audytora

Grupa ORLEN

List Prezesa Zarządu

O Grupie ORLEN

Akcjonariat i Akcje

Model Biznesowy

Badania i Rozwój Technologiczny

Segmenty Operacyjne

Segment Energetyka

Segment Rafineria

Segment Petrochemia

Aktywa Logistyczne

Źródła Zaopatrzenia

Segment Detal

Segment Wydobycie

Funkcje Korporacyjne

Nasze Produkty, Usługi i Marki

Nasze Rynki

Nasze Kapitały

Kapitał Finansowy

Kapitał Ludzki

Kapitał Produkcyjny

Kapitał Intelektualny

Kapitał Społeczny

Kapitał Naturalny

Budowa Wartości

Nasze Otoczenie

Nasi Interesariusze

Otoczenie Makroekonomiczne

Otoczenie Konkurencyjne

Otoczenie Regulacyjne

Organizacje i Stowarzyszenia

Zasady Zarządzania

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Struktura Grupy ORLEN

Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących

Ład Korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego

System Kontroli, Audytów Wewnętrznych ZSZ, Zarządzania Ryzykiem i Zapewnienia Zgodności (Compliance)

Zmiany Statutu

Walne Zgromadzenie

Organy Zarządzające i Nadzorujące

Polityka Wynagrodzeń

Polityka Różnorodności

Zintegrowany System Zarządzania

Strategia

Założenia Strategiczne do 2030 roku

ESG

Klimat

Środowisko

Odpowiedzialność społeczna

Kapitał ludzki

Bezpieczeństwo

Zarządzanie

Strategiczne Kierunki Rozwoju Segmentów Biznesowych

Realizacja Celów Strategii w 2021 roku

Realizacja Zamierzeń Inwestycyjnych

Monitoring Strategii

Perspektywy Rynkowe w 2022 roku

Strategia zrównoważonego rozwoju

Informacja dotycząca kwalifikacji działalności zgodnie z taksonomią

Nasza Odpowiedzialność

Nasze zobowiązania

Jak realizujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030

Poszanowanie Praw Człowieka

Społeczeństwo

Opis obszaru

Opis stosowanych polityk

Realizacja strategii CRS

Obszary działalności

Społeczeństwo

Środowisko

Pracownicy

Klienci

Partnerzy biznesowi

Realizacja polityki dobroczynności

Pracownicy i Podwykonawcy

Odpowiedzialny Pracodawca

Bezpieczeństwo i Higiena prący

Opis obszaru

Polityki i wewnętrzne akty organizacyjne

Kluczowe projekty w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

Główne wskaźniki efektywność w obszarze zagadnień obszaru bezpieczeństwa osobistego

Bezpieczeństwo procesowe

Przeciwdziałanie Korupcji i Łapownictwu

Dostawcy i Klienci

Dostawcy

Klienci

Środowisko i Klimat

Odpowiedzialność za Klimat

Ryzyka wynikające ze zmian klimatu

Polityki i Wewnętrzne Akty Organizacyjne

Gospodarka wodno-ściekowa

Emisje do Powietrza

Odpady

Nakłady Inwestycyjne

Skargi

Ochrona Bioróżnorodności

 Surowce i Procesy Produkcyjne

Zarządzanie Energią

Ryzyka i Szanse

Zarządzanie Ryzykiem

Szanse

Wyniki Finansowe

Komentarz Zarządu do Wyników Finansowych za 2021 rok

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Podstawowe Informacje

Podstawowa działalność Grupy ORLEN

Podstawa sporządzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz zasady przeliczenia danych finansowych dla celów konsolidacji

Polityka rachunkowości

Zasady rachunkowości

Przekształcenie danych porównawczych

Zmiany klimatu i ich wpływ na stosowane zasady rachunkowości

Wpływ zmian standardów MSSF na Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN

Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w niniejszym Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym a opublikowanym Skonsolidowanym raporcie kwartalnym za IV kwartał 2021

Struktura Grupy ORLEN oraz jej zmiany

Struktura Grupy

Zmiany w strukturze udziałowej Grupy ORLEN od 1 stycznia do 31 grudnia 2021

Rozliczenie transakcji nabycia akcji i udziałów zgodnie z MSSF 3 Połączenia jednostek

Rozliczenie transakcji nabycia akcji RUCH S.A. zgodnie z MSSF 3

Rozliczenie transakcji nabycia udziałów Livingstone Sp. z o.o. zgodnie z MSSF 3 Połączenia jednostek

Rozliczenie transakcji nabycia udziałów Polska Press Sp. z o.o. zgodnie z MSSF 3 Połączenia jednostek

Rozliczenie transakcji nabycia udziałów ORLEN Transport Sp. z o.o. (dawniej OTP Sp. z o.o.) zgodnie z MSSF 3 Połączenia jednostek

Rozliczenie transakcji nabycia udziałów Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o. zgodnie z MSSF 3 Połączenia jednostek

Rozliczenie transakcji nabycia udziałów UAB Mockavos terminalas zgodnie z MSSF 3 Połączenia jednostek

Zmiana struktury udziałowej w spółce Baltic Power

Zmiany w strukturze Grupy ORLEN po zakończeniu okresu sprawozdawczego

Sytuacja finansowa Grupy

Wpływ pandemii koronawirusa na działalność Grupy ORLEN

Wyniki finansowe i operacyjne

Dane segmentowe

Segmenty działalności

Przychody, koszty, wyniki finansowe, zwiększenia aktywów trwałych

Aktywa w podziale na segmenty operacyjne i obszary geograficzne

Aktywa w podziale na segmenty operacyjne

Aktywa trwałe w podziale na obszary geograficzne

Noty objaśniające do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Noty objaśniające do sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej

Noty objaśniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych

Noty objaśniające do instrumentów finansowych oraz ryzyka finansowego

Pozostałe noty objaśniające

Wydarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

 Outlook 2022+

 

Wyniki wyszukiwania