Realizacja Strategii CSR

Kierunki działań z zakresu społecznej odpowiedzialności do jesieni 2021 r. wyznaczała Strategia CSR, a od września 2021 r. – Strategia Zrównoważonego Rozwoju, która jest spójna z nową strategią biznesową, zakładającą tworzenie koncernu multienergetycznego.

W 2021 roku kontynuowano realizację Strategii CSR Grupy ORLEN do 2022 roku w pięciu kluczowych obszarach odpowiedzialności: Społeczeństwo, Środowisko, Pracownicy, Klienci, Partnerzy biznesowi. Określenie tych obszarów pozwoliło na wyznaczenie zadań odpowiadających na potrzeby konkretnych grup interesariuszy. Grupa ORLEN stara się jak najlepiej wywiązywać z roli odpowiedzialnego przedsiębiorcy i pracodawcy, członka społeczności oraz dobrego sąsiada.

Wskaźniki GRI:

  • 203-1

Grupa ORLEN jest otwarta na otaczający świat, okazuje wrażliwość na potrzeby ludzi oraz chęć niesienia pomocy. Realizowane działania odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności i niosą za sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane. Grupa ORLEN stara się, aby ich zasięg był jak największy, a akcje dobroczynne docierały w miejsca, gdzie pomoc jest niezbędna.

Strategia CSR Grupy ORLEN do 2022 roku została stworzona w oparciu o strategię biznesową koncernu, wewnętrzny kodeks etyczny „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.” oraz „Agendę 2030” – rezolucję ONZ dotyczącą zrównoważonego rozwoju w wymiarze zarówno globalnym, jak i lokalnym.

Obok dążenia do spójności celów biznesowych i społecznych priorytetami Strategii CSR było: budowanie wizerunku PKN ORLEN jako lidera w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, osiągnięcie synergii działań społecznych w Grupie ORLEN, wsparcie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz Programu Dostępność Plus.

Strategia CSR była realizowana w pięciu kluczowych obszarach odpowiedzialności: Społeczeństwo, Środowisko, Pracownicy, Klienci, Partnerzy biznesowi. W celu jak najlepszej realizacji Strategii CSR wyznaczone zostały priorytety działań. W latach 2019-2021 nacisk został położony na realizację projektów związanych z ochroną środowiska, wzmocnieniem bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa na drogach, a także promocją i ochroną zdrowia. Koncern angażuje się także w projekty związane z profilaktyką zdrowotną (w tym działania na rzecz walki z COVID-19) czy edukacją w zakresie aktywnego i zdrowego stylu życia. Pracownikom i kontrahentom zapewnione są najlepsze możliwe warunki BHP, doskonalone jest bezpieczeństwo procesów produkcyjnych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków społecznościom lokalnym. Także ochrona środowiska naturalnego jest jednym z kluczowych elementów społecznej odpowiedzialności. PKN ORLEN wraz ze spółkami Grupy ORLEN podejmuje szereg inicjatyw służących kształtowaniu wrażliwości ekologicznej, ochronie bioróżnorodności oraz optymalizacji wpływu swojej działalności.

Jesienią 2021 roku przyjęto nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023, która zastąpiła „Strategię CSR Grupy ORLEN do 2022 roku”. W jej ramach wyróżniono trzy filary ESG: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. W filarze społecznym będą kontynuowane działania wspierające potencjał lokalnych społeczności z poszanowaniem praw, oferując różnego rodzaju programy edukacyjne (w tym promujące m.in. odpowiedzialną konsumpcję), sportowe i kulturalne, a także budujące świadomość społeczną i ekologiczną wśród interesariuszy. W trosce o środowisko naturalne kontynuowane będą działania w zakresie budowania ekologicznej oferty pozapaliwowej dla klientów na stacjach poprzez m.in. wprowadzanie ekologicznych opakowań, rozszerzenie oferty wegetariańskiej i recykling odpadów.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania