Opis obszaru

Naszym priorytetem jest zrównoważony rozwój, który rozumiemy jako troskę o środowisko naturalne i przyszłe pokolenia. To oznacza, że w budowaniu pozycji Grupy ORLEN cele biznesowe i cele społeczne mają dla nas taką samą wartość. Szanujemy człowieka i jego prawa. Korzystamy z zasobów naturalnych tak, by nie naruszać równowagi w środowisku. Doceniamy i wspieramy polską kulturę, naukę i sport. Czujemy się odpowiedzialni za innych członków społeczności, w której działamy, dlatego prowadzimy z nimi dialog i wspieramy ich na różnych polach aktywności. W naszych relacjach z interesariuszami stawiamy na uczciwość, przejrzystość, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm. Jesteśmy dumni, że działając w taki sposób, dbamy o wizerunek naszego kraju poza jego granicami.

Wskaźniki GRI:

SDGs:

 • Cel 1
 • Cel 3
 • Cel 4
 • Cel 9
 • Cel 11
 • Cel 12
 • Cel 17

Kapitały:

 • 103-2
 • 203-2

PKN ORLEN wraz ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy ORLEN przywiązuje szczególną wagę do właściwego wywiązywania się z roli odpowiedzialnego członka społeczności. Grupa ORLEN bierze pod uwagę zarówno bezpośredni wpływ na swoje otoczenie, jak i oddziaływanie pośrednie. Jest pracodawcą, podatnikiem, sponsorem, dobroczyńcą, partnerem dla licznych dostawców, instytucji i organizacji.

Spółki Grupy ORLEN są kluczowymi płatnikami podatków lokalnych w lokalizacjach, w których prowadzą swoją działalność. Przykładowo, łączna wysokość wpływów do budżetu miasta Płocka związanych z funkcjonowaniem PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN zlokalizowanych w tym mieście wyniosła w 2021 roku ponad 223 mln zł.

Podatki lokalne zapłacone przez spółki Grupy ORLEN w głównych lokalizacjach w 2021 roku

orl_PL-LT-CZ orl_PL-LT-CZ

1 Obejmuje podatki m.in.: od nieruchomości, od środków transportu, podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu. Dotyczy spółek: PKN ORLEN, ORLEN Asfalt, ORLEN Koltrans, ORLEN Paliwa, ORLEN Serwis, ORLEN Eko, ORLEN Laboratorium, ORLEN Administracja, Centrum Usług Korporacyjnych, ORLEN Ochrona.
2 Obejmuje podatki m.in. od nieruchomości, od środków transportu, dochodowy od osób prawnych i fizycznych, opłata za korzystanie środowiska, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu. Dotyczy spółki ANWIL.
3 Obejmuje podatki m.in. od nieruchomości, od środków transportu, wieczyste użytkowanie, dochodowy od osób fizycznych, opłata za korzystanie ze środowiska. Dotyczy spółek: ORLEN Południe, ORLEN Oil, ORLEN Asfalt.
4 Obejmuje podatki m.in. od nieruchomości, od środków transportu, wieczyste użytkowanie, dochodowy od osób fizycznych, opłata za korzystanie ze środowiska. Dotyczy spółek: ORLEN Oil, ORLEN Południe.
5 Obejmuje podatki m.in.: od nieruchomości, od środków transportu, podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu. Dotyczy Grupy Energa.
6 Obejmuje podatki m.in. od nieruchomości, od środków transportu, wieczyste użytkowanie, dochodowy od osób fizycznych, opłata za korzystanie ze środowiska. Dotyczy spółki IKS Solino.
7 Obejmuje podatek od nieruchomości, opłatę za wieczyste użytkowanie ORLEN Lietuva.
8 Obejmuje podatek od nieruchomości, Grupa ORLEN Unipetrol.
9 Obejmuje podatek od nieruchomości, Grupa ORLEN Unipetrol.
10 Obejmuje podatek od nieruchomości, Grupa ORLEN Unipetrol.

Ponieważ siłą napędową Grupy ORLEN jest odpowiedzialny i zrównoważony rozwój, jesienią 2021 roku przyjęta została nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023, która zastąpiła „Strategię CSR Grupy ORLEN do 2022 roku”. Nowa Strategia nie tylko wyznacza ambitne cele z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR, jest również ściśle powiązana ze Strategią Biznesową Koncernu do 2030 roku, wdrożoną jesienią 2020 roku, która zakłada budowę koncernu multienergetycznego i rozwinięcie nowych kierunków działalności. Poprzez tę strategię realizowane są ambitne cele Porozumienia Paryskiego, Agendy 2030 ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu. Odpowiada również na rosnące oczekiwania inwestorów, dla których coraz bardziej istotne stają się rankingi i raporty ESG pokazujące realne zaangażowanie firm w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju.

 

 

 

Wierzymy, że działania, które podejmujemy dzisiaj, pomogą zadbać o naszą planetę i społeczeństwo w przyszłości

Opis obszaru

Odpowiedzialność społeczna w PKN ORLEN to świadome i kompleksowe zarządzanie m.in. działaniami społecznym oraz środowiskowymi, które traktowane są priorytetowo. Kompetencje zarządzania obszarem społecznej odpowiedzialności należą do Biura Relacji z Otoczeniem, które podlega bezpośrednio członkowi Zarządu PKN ORLEN. Biuro Relacji z Otoczeniem odpowiada w szczególności za:

 • nadzór nad działaniami CSR w zgodzie ze standardami rynku kapitałowego, w tym przede wszystkim za organizowanie programów społecznych oraz prowadzenie działań charytatywnych;
 • kształtowanie relacji ze społecznościami lokalnymi;
 • tworzenie, koordynację oraz promocję ogólnopolskich i regionalnych programów społecznych angażujących pracowników w charakterze wolontariuszy;
 • promowanie postaw prospołecznych;
 • kontynuację prac nad utrzymaniem platformy współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w obrębie Grupy ORLEN.

Za tworzenie i wdrażanie strategii marketingu sportowego, sponsoringu społecznego, eventow, kultury będącej elementem strategii marketingowej PKN ORLEN odpowiada Biuro Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Eventów.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania