List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Miniony rok obfitował w wydarzenia, które miały istotny wpływ na globalną gospodarkę, a co za tym idzie również sektor paliwowo-energetyczny. Świat wychodził z kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19, jednak wyraźnie było widać, że ożywienie gospodarcze w Europie i poza nią następuje nierównomiernie. Na to nakładała się coraz bardziej napięta sytuacja za naszą wschodnią granicą, która w lutym tego roku przerodziła się w konflikt zbrojny o niespotykanej od kilkudziesięciu lat skali.

Wskaźniki GRI:

SDGs:

  • Cel 7
  • Cel 9
  • Cel 11
  • Cel 12
  • Cel 13

Kapitały:

  • 102-14
  • 103-3

Sytuacja, z którą dzisiaj się mierzymy, jest bez precedensu i wymaga szybkich, zdecydowanych, a jednocześnie dobrze przemyślanych działań. My jednak patrzymy na nią jak na kolejne wyzwanie, do którego jesteśmy dobrze przygotowani i któremu sprostamy. Sprawne zarządzanie, właściwe diagnozowanie sytuacji i trafne definiowanie celów sprawiło, że dziś Grupa ORLEN jest liderem zmiany. Liderem transformacji energetycznej, która jest nieunikniona.

Wiemy, jak ją przeprowadzić z korzyścią dla całej polskiej gospodarki. Konflikt w Ukrainie jasno to pokazał. Trzeba jednak na nowo zdefiniować miks energetyczny i tak wdrożyć zmiany, by w pełni wykorzystać wszystkie płynące z nich szanse. Kluczowe jest wzmocnienie bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski. My pokazujemy jak to zrobić. Od czterech lat konsekwentnie budujemy silny, zdywersyfikowany, multienergetyczny koncern, z mocno rozwijającym się segmentem nisko- i zeroemisyjnej energetyki. Dziś nikt nie może mieć już żadnych wątpliwości, że to właściwy kierunek, a nasza decyzja o konsolidacji spółek paliwowo-energetycznych i zwiększeniu inwestycji w zielone źródła energii miała głęboki sens.

Połączenie PKN ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG, które w tym roku sfinalizujemy, nierozerwalnie wiąże się z bezpieczeństwem energetycznym nie tylko Polski, ale całego regionu, w tym m.in. Litwy, Łotwy, Estonii oraz Czech i Słowacji. Powstanie jednego koncernu multienergetycznego z przychodami na poziomie ponad 200 mld zł rocznie pozwoli realizować ogromne inwestycje. Będzie też szansą na znacznie szerszy dostęp do zielonej energii, co z kolei zwiększy naszą niezależność energetyczną. Dlatego nie zwalniamy tempa i finalizujemy procesy przejęć. Na początku tego roku wybraliśmy czterech partnerów do realizacji środków zaradczych związanych z przejęciem Grupy LOTOS, a w czerwcu otrzymaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS. Z kolei w marcu br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnie rozpatrzył wniosek złożony przez nas w ubiegłym roku o zgodę na przejęcie PGNiG.

W nasz cel związany z zapewnieniem Polsce bezpieczeństwa energetycznego wpisują się także inwestycje, które określiliśmy w strategii ORLEN 2030. Energetyka jądrowa, odnawialne źródła energii to jedne z kluczowych obszarów, wyznaczające przyszłość Grupy ORLEN. Inwestujemy w farmy wiatrowe na lądzie i w offshore. Jako pierwsi rozpoczniemy budowę elektrowni wiatrowej na Bałtyku. Ten projekt realizujemy z firmą Northland Power, naszym kanadyjskim partnerem, z którym w 2021 roku podpisaliśmy umowę o współpracy. Prowadzimy to przedsięwzięcie tak, by pierwsza polska farma wiatrowa na morzu została oddana do użytku już w 2026 roku. Na tym nie zamierzamy poprzestać. W ubiegłym roku zawarliśmy także partnerstwo z GE Renewable Energy, które wzmocni naszą konkurencyjność w staraniach o nowe koncesje na morskie elektrownie wiatrowe.

Zaangażowaliśmy się również w rozwój technologii jądrowej MMR i SMR. W minionym roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy z firmą Synthos Green Energy i wspólnie złożyliśmy wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodę na powołanie spółki joint venture ORLEN Synthos Green Energy. W marcu tego roku UOKiK wydał w tej sprawie pozytywną decyzję. To oznacza, że możemy przystąpić do prac związanych z przygotowaniem i komercjalizacją w Polsce tej jednej z najbardziej efektywnych, najtańszych i bezpiecznych technologii wytwarzania energii.

Zaplanowane przez nas inwestycje wymagają milionowych nakładów. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Mocno dywersyfikując działalność zbudowaliśmy silne fundamenty finansowe. To nasza przewaga. W wymagającym 2021 roku Grupa ORLEN wypracowała ponad 11 mld zł zysku netto. To rekordowy wynik, którego nie osiągnęła wcześniej żadna polska spółka. Zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów i odpisów aktualizujących wartość majątku , wyniósł natomiast 14,2 mld zł. Rekordowy zysk operacyjny wypracował segment petrochemiczny, uzyskując EBITDA LIFO w wysokości 4,3 mld zł. Mocną pozycję ponownie potwierdził segment energetyki, który osiągnął EBITDA LIFO 3,7 mld zł i rafineryjny z EBITDA LIFO na poziomie 3,6 mld zł. Tradycyjnie bardzo dobre wyniki odnotowały także pozostałe segmenty naszej działalności: detaliczny i wydobycie, które odpowiednio wypracowały 2,9 mld zł i 387 mln zł.

Wygenerowaliśmy przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 13,3 mld zł, utrzymując ratingi inwestycyjne: BBB- perspektywa pozytywna przyznany przez Agencję Fitch Ratings oraz Baa2 perspektywa pozytywna przyznany przez Agencję Moody’s. Konsekwentnie obniżaliśmy zadłużenie netto, które na koniec 2021 roku spadło o blisko 1 mld zł do poziomu 12,3 mld zł. Wyemitowaliśmy także obligacje korporacyjne o łącznej wartości 1 mld zł, a także zielone euroobligacje o wartości 500 mln euro, z których środki przeznaczymy na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Była to pierwsza w historii PKN ORLEN oraz Polski benchmarkowa emisja zielonych euroobligacji, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Pozyskaliśmy również 180 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na projekty wspierające zrównoważony rozwój. W efekcie konsekwentnie realizowanych planów rozwojowych, zgodnie ze strategią, wypłaciliśmy dywidendę za 2020 rok na poziomie 3,5 zł na akcję. Ten poziom chcemy utrzymać również w 2021 roku i taka jest rekomendacja Zarządu.

Bardzo dobra i stabilna sytuacja finansowa pozwoliła nam w zeszłym roku przeznaczyć na inwestycje rekordowe 9,9 mld zł. Tworzyliśmy i rozwijaliśmy największe w historii koncernu projekty, które oznaczają nasz dalszy, dynamiczny rozwój, ale co równie ważne, generują nowe miejsca pracy, wpływając na koniunkturę gospodarczą.

W zakładzie w Trzebini uruchomiliśmy pierwszą w Polsce i największą w Europie instalację do produkcji ekologicznego glikolu. Do użytku zostało oddane także nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. Zgodnie z harmonogramem, przebiega budowa strategicznej dla rafinerii w Płocku instalacji Visbreakingu. Według przyjętych szacunków, po zakończeniu tej inwestycji EBITDA koncernu wzrośnie nawet o ponad 400 mln zł rocznie. W minionym roku rozpoczęliśmy także największą inwestycję petrochemiczną w Europie, czyli rozbudowę Kompleksu Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Realizując ten projekt zastosowaliśmy najnowsze technologie, które pozwolą m.in. na wzrost efektywności energetycznej, w tym redukcję o 30% emisji CO2 na tonę produktu. Planujemy zakończyć to przedsięwzięcie w pierwszym kwartale 2024 roku, natomiast produkcję uruchomić na początku 2025 roku. Finalizujemy także rozbudowę mocy produkcyjnych nawozów azotowych we Włocławku. To inwestycja, która przyczyni się do poszerzenia oferty produktowej dla polskiego rolnictwa, a także powstania nowych miejsc pracy.

Na rozwój petrochemii kładziemy duży nacisk. W perspektywie 2030 roku segment petrochemiczny będzie generował około połowę zysków Grupy ORLEN pochodzących z przerobu ropy naftowej. Umocnienie pozycji wiodącego producenta petrochemii w Europie Środkowej będzie możliwe dzięki rozwojowi obecnego portfolio produktowego oraz wejściu w nowe obszary biznesowe. Wsparciem w realizacji tego celu będzie współpraca z koncernem Saudi Aramco, naszym partnerem przy realizacji środków zaradczych związanych z przejęciem Grupy LOTOS.

Porozumienie podpisane z saudyjskim koncernem oznacza również zwiększenie dostaw ropy naftowej spoza kierunku wschodniego. W minionym roku z sukcesem dywersyfikowaliśmy dostawy, co istotnie wpłynęło na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Kontynuowaliśmy współpracę biznesową z producentami spoza Europy, w tym z Afryki, Zatoki Perskiej czy Stanów Zjednoczonych.

Przyspieszyliśmy też inwestycje w technologie przyszłości, wśród których istotne znaczenie mają technologie wodorowe. Mając świadomość znaczenia wodoru w sektorze energetycznym, w tym w transporcie, umacniamy swoją pozycję lidera na rynku paliw alternatywnych. W ubiegłym roku uruchomiliśmy program „Hydrogen Eagle”, który zakłada budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz ponad 100 stacji tankowania wodorem. Pierwszy hub wodorowy koncern uruchomił już w 2021 roku w Trzebini. Kolejny hub powstaje we Włocławku. Rozpoczęcie produkcji zielonego wodoru jest w nim planowane w drugiej połowie 2023 roku. Dwa lata później uruchomimy hub w Płocku. Wytwarzany w nim zielony wodór będzie wykorzystywany w przemyśle i transporcie. Wszystkie projekty, które zamierzamy zrealizować w tym obszarze, ujęliśmy w Strategii Wodorowej Grupy ORLEN, ogłoszonej na początku tego roku.

W tym roku będziemy kontynuować działania, które zapewnią dalszy rozwój i stabilność finansową Grupy ORLEN. Jestem przekonany, że dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu wszystkich pracowników, za które bardzo dziękuję, wspólnie zrealizujemy kolejne ważne cele. A to przełoży się na jeszcze lepsze wyniki i pozytywne efekty dla Akcjonariuszy.

Daniel Obajtek
Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania