Polityki i wewnętrzne akty organizacyjne

Wskaźniki GRI:

Kapitały:

Zarządzanie kwestiami środowiskowymi odbywa się przez realizację poniższych polityk i procedur

 • 103-2

Inne dokumenty wewnętrzne funkcjonujące w PKN ORLEN wynikające z wdrożonych systemów oraz decyzji organów administracji publicznej to m.in.:

 • Procedura prowadzenia monitoringu środowiska – zapewnia prawidłowe prowadzenie monitoringu powietrza (imisja), ścieków oraz wód opadowych i roztopowych powstających na terminalach paliw, oraz wód podziemnych wokół i na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku, oraz na terenie terminali paliw, a także identyfikacji i ewidencji kluczowych wskaźników Programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care) odnoszących się do obszarów: ochrony środowiska, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa procesowego (w tym bezpieczeństwa i dystrybucji chemikaliów) oraz bezpieczeństwa pracy.
 • Ramowy System Zarządzania Responsible Care – zgodny z wytycznymi Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego (CEFIC) stanowi wsparcie w zakresie rozszerzenia wdrożonych systemów zarządzania. Jest wynikiem przyjęcia w 2007 roku przez PKN ORLEN Deklaracji Poparcia dla Światowej Karty Responsible Care i stanowi kontynuację realizowanego od 1997 roku przez PKN ORLEN Programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care).
 • Pozwolenia Zintegrowane – decyzje dla instalacji IPPC w PKN ORLEN: Rafinerii, Petrochemii, Elektrociepłowni, CCGT i Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz Zakładu PTA i CCGT we Włocławku, w których określone są bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi warunki eksploatacji.
 • Instrukcja CO2 wprowadzająca zasady funkcjonowania systemu monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla oraz poziomów działalności w PKN ORLEN – wprowadzająca zasady terminowego i rzetelnego zamieszczania danych do informatycznego systemu monitorowania emisji CO2 wdrożonego w Koncernie, w tym danych dotyczących poziomów działalności z poszczególnych instalacji objętych bezpłatnymi przydziałami uprawnień do emisji.
 • Instrukcja określająca zasady naliczania i wnoszenia opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz opłat za usługi wodne w PKN ORLEN – w celu ujednolicenia metodologii obliczeń, podniesienia jakości uzyskiwania danych oraz terminowego i rzetelnego przekazywania danych będących podstawą naliczania opłat.
 • Procedura gospodarki odpadami – reguluje działania dotyczące ewidencjonowania, magazynowania, zbierania i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w procesach produkcyjnych, energetycznych, magazynowych, pomocniczych i zabezpieczających.
 • Instrukcja określająca zasady gospodarowania opakowaniami w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna – w celu zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz informowaniu o rzeczywistej masie wszystkich opakowań.
 • Zarządzenie w sprawie zasad i trybu zarządzania wydatkami i rezerwą na remediację powierzchni ziemi oraz trybu realizacji remediacji w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna – określa zasady finansowania oraz sposoby realizacji prac remediacyjnych prowadzonych na obiektach PKN ORLEN.
 • Instrukcja określająca zasady funkcjonowania systemu LDAR w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. – wdrożenie i utrzymywanie systemu wykrywania i likwidacji wycieków (Leak Detection and Repair) w celu identyfikacji, monitorowania i redukcji rozproszonej emisji lotnych związków organicznych, a tym samym w celu zmniejszania oddziaływania Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz PTA we Włocławku na środowisko, strat surowców i produktów, a także poprawy bezpieczeństwa procesowego.
 • Procedura identyfikowania aspektów środowiskowych i określania aspektów znaczących – ustala tryb przeprowadzania procesu identyfikacji, określania znaczenia i okresowej weryfikacji aspektów środowiskowych oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za te czynności.
 • Wypełnienie przez PKN ORLEN obowiązków wynikających z REMIT – określa w szczególności zasady postępowania obowiązujące osoby będące w posiadaniu informacji wewnętrznej i procedurę podawania informacji wewnętrznej do wiadomości publicznej.
 • Zasady postępowania w związku z przepisami dotyczącymi wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – celem jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania PKN ORLEN w przypadku wprowadzenia ograniczeń przez organy państwa.
 • Instrukcja prognozowania i bilansowania zapotrzebowania na media energetyczne – MEBiP dla komórek organizacyjnych zlokalizowanych w Płocku, Zakładu PTA we Włocławku oraz Odbiorców Zewnętrznych – celem jest zapewnienie prawidłowego zbilansowania zużycia mediów energetycznych w poszczególnych obszarach PKN ORLEN oraz Odbiorców Zewnętrznych – przyłączonych do sieci elektroenergetycznej.
 • Zasady zarządzania i obrotem energią elektryczną i prawami majątkowymi z nich wynikającymi – określa zasady zarządzania i obrotem energią elektryczną i prawami majątkowymi w PKN ORLEN w ramach Grupy Aktywnego Handlu Energią (GAHE). Uregulowanie dotyczy także spółek Grupy ORLEN działających w ramach GAHE.
 • Zasady realizacji zadań Operatora Handlowo-Technicznego Energetyki – obejmują m.in. procesy w zakresie handlu energią elektryczną, prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii i efektywności energetycznej, gwarancjami pochodzenia, zakresami energetycznymi z tym związanymi oraz usługami powiązanymi.
 • Szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w PKN ORLEN – obejmują rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji; zakres wymaganej wiedzy niezbędnej do uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz tryb sprawdzania posiadanych kwalifikacji.

Cele środowiskowe zostały określone w przyjętej przez PKN ORLEN Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Polityce energetycznej.

Działania realizowane są w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, w skład którego wchodzą: System Zarządzania Jakością (ISO 9001, AQAP 2110), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001), System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001), System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/IEC 27001), System Zarządzania Energią (ISO 50001), System Certyfikacji Biomasy i Biopaliw ISCC, System Certyfikacji KZR INiG dla procesu współuwodornienia, System Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) – dla produkcji asfaltów, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (HACCP) wg Codex Alimentarius.

Spółka PKN ORLEN posiada ważne certyfikaty na zgodność z ISO 9001:2015, AQAP 2110, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2017-06, ISO 50001:2018- 09, ISCC, KZRINiG i ZKP. Wdrożone Systemy są zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami zarządzania i stanowią wsparcie dla codziennych działań spółki mających na celu profesjonalną obsługę klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i klimatu. Kluczowe spółki Grupy ORLEN posiadają wdrożone Zintegrowane Systemy Zarządzania, których integralną część stanowią Systemy Zarządzania Środowiskowego wdrożone i utrzymywane zgodnie z normą ISO 14001.

Spółki Grupy ORLEN posiadają również Polityki ZSZ / Systemu Zarządzania Środowiskowego zawierające zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz inne specyficzne zobowiązania istotne z punktu widzenia działalności jednostek. Ponadto zawierają zobowiązanie do zachowania zgodności z prawem oraz innymi wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi zidentyfikowanymi w ramach współpracy z naszymi interesariuszami.

Wszystkie działania systemowe, a w szczególności działania mające wpływ na bezpieczeństwo ludzi i środowiska są zgodne i dostosowane do Strategii Grupy ORLEN uwzględniającej dążenie do optymalizacji procesów technologicznych, redukcji emisji gazów cieplarnianych, neutralności klimatycznej, zeroemisyjności i poszanowana zasad zrównoważonego rozwoju.

Systemy Zarządzania Środowiskowego Spółki Grupy ORLEN
Certyfikat ISO 14001 PKN ORLEN; ANWIL; Basell Orlen Polyolefins; Grupa ORLEN Południe;
ORLEN Oil; ORLEN Paliwa; ORLEN Asfalt;
ORLEN Serwis; ORLEN Upstream; ORLEN Laboratorium; ORLEN Eko;
IKS Solino; ORLEN KolTrans; ORLEN Administracja;
ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Projekt, ORLEN Ochrona, Grupa
ORLEN Lietuva; Unipetrol Grupa ORLEN; Grupa ENERGA
Wdrożone elementy systemu środowiskowego w ramach wymagań standardów branżowych JIG i Polityki HSSE ORLEN Aviation
Wdrożone zasady dbałości o środowisko, w tym dotyczące sterowania gospodarką odpadową ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych
ISCC, KZRINiG PKN ORLEN; Grupa ORLEN Południe
EMAS Grupa Energa

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania