Funkcje korporacyjne

Funkcje Korporacyjne obejmują działalność realizowaną przez wybrane spółki Grupy ORLEN związaną z zarządzaniem, administracją i innymi funkcjami wsparcia dla wyodrębnionych segmentów operacyjnych.

Wskaźniki GRI:

Kapitały:

  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
  • Ochronę osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego.
  • Kompleksową obsługę rachunkowo-księgową, kadrowo-płacową oraz inwentaryzacyjną.
  • Usługi laboratoryjne w zakresie analizy produktów ropopochodnych oraz wód, ścieków, gleby i powietrza.
  • Usługi projektowe i nadzoru budowlanego w branży rafineryjnej, petrochemicznej i energetycznej.
  • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
  • Zarządzanie nieruchomościami i obsługę administracyjną biur.

Podstawowe wielkości finansowe Funkcji Korporacyjnych

Segment Funkcje Korporacyjne, mln PLN 2021 2020 2019 change % change
1 2 3 4 5=(2-3) 6=(2-3)/3
Przychody segmentu, w tym: 1 024 593 525 431 72,70%
Sprzedaż zewnętrzna 444 88 81 356 404,50%
Sprzedaż między segmentami 580 505 444 75 14,90%
Koszty segmentu (2 171) (1 712) (1 522) (459) (26,8%)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto 132 (183) 11 315
(Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości instrumentów finansowych 0 (33) (24) 33
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 1 1 0 0 0,00%
Strata operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA)
przed odpisami aktualizującymi1)
(719) (1 124) (835) 405 36,00%
Strata operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) (722) (1 128) (842) 406 36,00%
Strata operacyjna (EBIT (1 014) (1 334) (1 010) 320 24,00%
Zwiększenia aktywów trwałych 343 455 445 (112) (24,6%)
1 Odpisy netto aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych:

• 2021 rok w wysokości 1 mln PLN,
• 2020 rok w wysokości (1) mln PLN,
• 2019 rok w wysokości (7) mln PLN.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania