Surowce i procesy produkcyjne

W ramach produkcji rafineryjnej, jak i petrochemicznej, przerabiane są różne surowce, oraz półprodukty. Głównym surowcem jest jednak ropa naftowa, będąca podstawą bilansu masowego produkcji, a także pozostałe wsady, w tym biokomponenty i inne chemikalia.

SDGs:

 • Cel 7
 • Cel 9
 • Cel 12

Kapitały:

Zużyte surowce i materiały

 • 301-1

Surowce nieodnawialne [t]

PKN ORLEN ORLEN Lietuva Unipetrol
2021 2020 2021 2020 2021 2020
Ropa naftowa 14 529 024 15 305 739 7 953 859 7 847 448 7 122 513 6 075 865
Pozostałe surowce 1 766 200 1 884 392 697 348 389 255 1 829 355 2 005 919

 

Surowce odnawialne [t]

PKN ORLEN ORLEN Lietuva Unipetrol
2021 2020 2021 2020 2021 2020
Biokomponenty 771 237 732 079 109 633 105 434 296 939 277 040

 

Zużycie ropy naftowej

Zużycie ropy naftowej [t] Udział ropy we wsadach ogółem [%]
2021 2020 2021 2020
PKN ORLEN 14 529 024 15 305 739 83% 83%
ORLEN Lietuva 7 953 859 7 847 448 93% 96%
Unipetrol 7 122 513 6 075 865 77% 77%

 

Ropa naftowa, która jest surowcem nieodnawialnym, nabywana jest dla wszystkich rafinerii Grupy ORLEN w ramach zintegrowanego procesu zakupowego prowadzonego w PKN ORLEN od odbiorców zewnętrznych.

Pozostałe grupy materiałowe, które są zużywane w naszych zakładach to gaz ziemny, biokomponenty oraz półprodukty, które głównie wymieniane są pomiędzy rafinerią a petrochemią (nie stanowią wsadu pierwotnego).

Informacje i dane dotyczące segmentu Energetyka w podziale na główne rodzaje surowca znajdują się w sekcji „Zarządzanie Energią”.

Ilość wykorzystanych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju

 • OG-14

W trosce o środowisko, jak również ze względu na wymagania krajowe dotyczące zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów w paliwach transportowych Grupa ORLEN w 2021 roku wykorzystała ponad 800 tys. ton estrów metylowych, ponad 250 tys. ton bioetanolu oraz ponad 40 tys. t węglowodorów syntetycznych. Całość biokomponentów wykorzystywanych w Grupie ORLEN na wszystkich rynkach spełniała Kryteria Zrównoważonego Rozwoju określone w Dyrektywie o Odnawialnych Źródłach Energii oraz w Dyrektywie o Jakości Paliw Dyrektywy.

Całość biokomponentów wykorzystywanych w Grupie ORLEN na wszystkich rynkach spełniała Kryteria Zrównoważonego Rozwoju określone w Dyrektywie o Odnawialnych Źródłach Energii oraz w Dyrektywie o Jakości Paliw Dyrektywy.

Ilości biokomponentów wykorzystane w ramach Grupy ORLEN – biokomponenty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR) na rynku polskim, czeskim i litewskim

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Polska* Polska* Czechy** Czechy** Litwa*** Litwa*** RAZEM RAZEM
Estry [t] 608 798 570 435 133 834 126 190 65 159 68 695 807 792 765 320
w tym produkcja ORLEN Południe [t] 280 196 239 793 280 196 239 793
Bioetanol [t] 174 291 166 731 55 136 46 270 23 524 30 092 252 951 243 093
Węglowodory syntetyczne do ON – HVO [t] 19 450 21 310 18 714 6 639 38 164 27 949
Węglowodory syntetyczne do ON – co-HVO [t] 4 210 2 060 135 727 4 210 2 922
Węglowodory syntetyczne do benzyn [t]

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
Polska* Polska* Czechy** Czechy** Litwa*** Litwa*** RAZEM RAZEM
Estry [m3] 682 509 639 578 151 590 142 911 73 793 77 797 907 893 860 286
w tym produkcja ORLEN Południe [m3] 314 121 268 826 314 121 268 826
Bioetanol [m3] 224 024 214 369 69 441 58 275 29 740 38 043 323 205 310 687
Węglowodory syntetyczne do ON – HVO [m3] 24 936 27 321 24 023 8 522 48 959 35 843
Węglowodory syntetyczne do ON – co-HVO [m3] 5 448 2 666 174 875 5 448 3 715
Węglowodory syntetyczne do benzyn [m3]

Uwaga: Biokomponenty niewyprodukowane przez ORLEN Południe zostały zakupione z zewnątrz.
*W przypadku przeliczenia ton na tys. l dla PKN ORLEN S.A., aby zachować zbieżność z raportem NCW do URE, przyjęto gęstości wyliczone na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych. Dla Czech i Litwy przyjęto standardowe gęstości.
**Biokomponenty wykorzystane do blendowania paliw przeznaczonych na rynek czeski.
*** biokomponenty lokowane na rynku litewskim, łotewskim i estońskim

Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach

 • OG-8

Kluczową funkcją rafinerii Grupy ORLEN jest wytwarzanie paliw płynnych spełniających wymagania regulacyjne i normatywne. Wszystkie procesy w łańcuchu produkcyjnym są ukierunkowane na uzyskiwanie wysokiej jakości składników paliw, w celu wytworzenia paliw spełniających obwiązujące wymagania.

Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w poszczególnych gatunkach paliw ciekłych w podziale na spółki Grupy ORLEN przedstawia TABELA.

Ropa naftowa poddawana jest procesowi rozdestylowania na poszczególne frakcje naftowe (destylaty) na instalacjach Destylacji Rurowo-Wieżowych.

W kolejnych etapach destylaty te podlegają procesom konwersji na instalacjach

 • Krakingu
 • Alkilacji
 • Reformingu
 • Izomeryzacji
 • Hydroodsiarczania Olejów Napędowych
 • Hydrokrakingu
 • Hydroodsiarczania Gudronu

podczas których zachodzą między innymi procesy: uwodorniania, konwersji związków azotu i tlenu, rozpad węglowodorów parafinowych, olefinowych i aromatycznych z bocznymi łańcuchami na węglowodory o niższej masie cząsteczkowej, konwersja węglowodorów alifatycznych C5-C6, o niskiej liczbie oktanowej, do ich izomerów o wyższej liczbie oktanowej, odaromatyzowania, odmetalizowania.

Dodatkowo, przeprowadzane są procesy odsiarczania i ograniczenia benzenu do poziomów pozwalających na spełnienie norm jakościowych komponentów. Komponenty paliw nie zawierają ołowiu.

Komponowanie paliw ciekłych polega na blendingu odpowiednich komponentów danego paliwa (a także biokomponentów do określonych gatunków paliw) oraz dodawanie dodatków uszlachetniających zgodnie z przygotowaną recepturą.

Podstawowym przedmiotem działalności instalacji jest produkcja bio-diesla (estrów metylowych kwasów tłuszczowych).

Główne etapy produkcji estrów metylowych:

 • Degguming chemiczny – Odgumianie
 • Rafinacja ciągła
 • Estryfikacja kwaśna kwasów tłuszczowych
 • Transestryfikacja oleju rzepakowego
 • Płukanie i suszenie biodiesla

podczas których zachodzą między innymi procesy: oczyszczania oleju rzepakowego ze związków fosforu oraz wolnych kwasów tłuszczowych, obniżania kwasowości, reakcja oleju z metanolem tworząca estry metylowe, mycia i suszenia biodiesla. Nie zachodzi konieczność przeprowadzania procesów odsiarczania i ograniczania zawartości benzenu i ołowiu.

Ropa naftowa poddawana jest procesowi rozdestylowania na poszczególne frakcje naftowe (destylaty) na instalacjach Destylacji Rurowo-Wieżowych.

W kolejnych etapach destylaty te podlegają procesom konwersji na instalacjach:

 • Krakingu
 • Reformingu
 • Izomeryzacji
 • Visbreakingu
 • Oligomeryzacji
 • Hydroodsiarczania Olejów Napędowych

podczas których zachodzą między innymi procesy: uwodorniania, konwersji związków azotu i tlenu, rozpad węglowodorów parafinowych, olefinowych i aromatycznych z bocznymi łańcuchami na węglowodory o niższej masie cząsteczkowej, konwersja węglowodorów alifatycznych C5-C6, o niskiej liczbie oktanowej, do ich izomerów o wyższej liczbie oktanowej, odaromatyzowania, odmetalizowania.

Dodatkowo, przeprowadzane są procesy odsiarczania i ograniczenia benzenu i ołowiu do poziomów spełniających normy jakościowe komponentów.

Komponowanie paliw ciekłych polega na blendingu odpowiednich komponentów danego paliwa (również biokomponentów do określonych gatunków paliw) oraz dodawanie dodatków uszlachetniających zgodnie z przygotowaną recepturą.

Ropa naftowa poddawana jest procesowi rozdestylowania na poszczególne frakcje naftowe (destylaty) na instalacjach Destylacji Rurowo-Wieżowych.

W kolejnych etapach destylaty te podlegają procesom konwersji na instalacjach:

 • Krakingu
 • Reformingu
 • Izomeryzacji
 • Hydroodsiarczania Olejów Napędowych
 • Hydrokrakingu
 • Visbreakingu

podczas których zachodzą między innymi procesy: uwodorniania, konwersji związków azotu i tlenu, rozpad węglowodorów parafinowych, olefinowych i aromatycznych z bocznymi łańcuchami na węglowodory o niższej masie cząsteczkowej, konwersja węglowodorów alifatycznych C5-C6, o niskiej liczbie oktanowej, do ich izomerów o wyższej liczbie oktanowej, odaromatyzowania, odmetalizowania.

Dodatkowo, przeprowadzane są procesy odsiarczania i ograniczenia benzenu do poziomów pozwalających na spełnienie norm jakościowych komponentów. Komponenty paliw nie zawierają ołowiu.

Komponowanie paliw ciekłych polega na blendingu odpowiednich komponentów danego paliwa (a także biokomponentów do określonych gatunków paliw) oraz dodawanie dodatków uszlachetniających zgodnie z przygotowaną recepturą.

W celu spełnienia wymagań środowiskowych stosowane biokomponenty charakteryzują się niższą emisją CO2.

!1fk_201203_00096 !1fk_201203_00096

Oznakowanie produktów i usług

 • 417-1

Z zapisów ustawodawstwa międzynarodowego i unijnego wynikają obowiązki spółek Grupy ORLEN dotyczące informowania o zagrożeniach, które niosą ze sobą produkty chemiczne produkowane lub importowane. Zakres i podział odpowiedzialności w poszczególnych spółkach Grupy ORLEN regulowany jest przez zarządzenia wewnętrzne. Karty charakterystyki, opracowane zgodnie z zapisami rozporządzenia REACH , są podstawowym źródłem informacji o klasyfikacji i zagrożeniach produktów chemicznych produkowanych lub importowanych przez spółki Grupy ORLEN. Klasyfikacja produktów, przeprowadzona na podstawie badań i eksperckiej wiedzy o własnościach produktów, pozwala na prawidłowe wskazanie oznakowania produktów (etykietowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP) oraz wskazuje zagrożenia w transporcie, na podstawie których nadawcy przygotowują oznakowanie ADR (tzw. nalepki ostrzegawcze). Karty charakterystyki są głównie źródłem informacji o zagrożeniach produktów przewidzianych do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych.

W przypadku bezpośredniego wprowadzenia produktów na rynek (zastosowania konsumenckie) spółki Grupy ORLEN przekazują odpowiednie informacje za pomocą etykiet znajdujących się na opakowaniach. Na etykietach produktów znajdują się poza piktogramami również odpowiednie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H) oraz zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P). W związku z szerokim wachlarzem zastosowań produktów pochodzących z Grupy ORLEN informacje na opakowaniach uzupełniane są danymi specyficznymi, np. detergentów, nawozów. Od 1 stycznia 2021 roku spółki Grupy ORLEN są zobowiązane do zgłaszania do tzw. Poison Centres mieszanin niebezpiecznych zgodnie z zapisami i terminami zawartymi w załączniku VIII rozporządzenia CLP. Zgłoszenia dokonywane będą za pośrednictwem narzędzia informatycznego opracowanego przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA). W celu dokonania zgłoszenia niezbędne będzie wygenerowanie kodu UFI dla każdej zgłaszanej mieszaniny. Kod UFI będzie naniesiony na opakowanie lub/i umieszczany w karcie charakterystyki.

 

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania