Skargi

Wskaźniki GRI:

Kapitały:

  • 103-2

Dotyczyły one uciążliwości zapachowych i zostały rozpatrzone zgodnie z wewnętrznymi procedurami systemowymi, a organy administracji otrzymały informacje dotyczące wniesionej skargi.

Interwencje miały miejsce głównie w okresie prac remontowych prowadzonych na instalacjach, w okresach zatrzymywania do remontu, a następnie przygotowania do rozruchu, gdzie miało miejsce opróżnianie i przedmuchiwanie aparatów oraz parowanie poszczególnych węzłów zawierających mieszaniny węglowodorów. W trakcie rozpatrywania zgłoszeń wykonywane były pomiary przenośnymi przyrządami, dokonywano kontroli pracy instalacji w celu weryfikacji poprawności prowadzonych procesów produkcyjnych, remontowych i konserwacyjnych pod kątem ewentualnej uciążliwości zapachowej. W przypadku dwóch zgłoszeń nie podjęto takich działań interwencyjnych, gdyż kierunek wiatru i duża odległość wykluczały pochodzenie uciążliwości z PKN ORLEN. W przypadku dwóch kolejnych zgłoszeń zidentyfikowano źródła uciążliwości, które nie były związane z zakładem i dotyczyły palonych liści oraz prac w studzienkach kanalizacyjnych w mieście.

6 skarg zostało zarejestrowanych w czeskich spółkach Grupy ORLEN: 5 w Unipetrolu i 1 w Spolanie. Zgłoszenia dotyczyły uciążliwości zapachowych. Spółki każdorazowo wykonały inspekcje i podjęły bezzwłocznie działania zmierzające do ograniczenia zgłaszanych uciążliwości.

W ORLEN Lietuva odnotowano 3 skargi. Dwie z nich dotyczyły gospodarki wodno-ściekowej, a jedna uciążliwości zapachowych. Spółka podjęła działania zmierzające do usunięcia zanieczyszczenia na Morzu Bałtyckim powstałego wskutek awarii rurociągu naftowego ORLEN Lietuva.

Do spółki ORLEN Południe w 2021 roku wpłynęło 6 skarg dotyczących uciążliwości odorowych. Spółka dokonała pomiarów oflaktometrycznych w terenie przy wskazanych instalacjach oraz oczyściła nieeksploatowane urządzenia do gromadzenia i podczyszczania ścieków.

Każda interwencja była rozpatrywana w sposób indywidualny i z najwyższą starannością. W rejonie występowania uciążliwości wykonywane były pomiary stężeń substancji, na bieżąco śledzono sytuację meteorologiczną oraz stężenia substancji w automatycznych stacjach monitoringu powietrza. Służby technologiczne podejmowały działania mające na celu sprawdzenie poprawności prowadzonych procesów produkcyjnych, remontowych i konserwacyjnych oraz podejmowane były na bieżąco działania mające na celu minimalizację uciążliwości.

Rozpatrując wszystkie spośród 51 skarg, które wpłynęły do spółek w formie zgłoszeń telefonicznych bądź pisemnych, podjęto stosowne działania w roku sprawozdawczym.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania