Polityka wynagrodzeń

Funkcjonująca w PKN ORLEN polityka wynagrodzeń wspiera realizację celów Spółki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości dla Akcjonariuszy i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wskaźniki GRI:

Kapitały:

 • 102-35

Polityka wynagrodzeń (Rozdział 6 DPSN)

Wynagrodzenie członków Zarządu PKN ORLEN ustala Rada Nadzorcza w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia w związku z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz rekomendacje działającego w jej ramach Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Do głównych elementów systemu wynagrodzeń Członków Zarządu należą:

 • miesięczne wynagrodzenie podstawowe (wynagrodzenie stale),
 • wynagrodzenie zmienne uzależnione od poziomu realizacji celów zarządczych,
 • odprawa wynikająca z rozwiązania umowy przez Spółkę,
 • odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji.

Na 2021 rok Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła dla wszystkich Członków Zarządu sześć poniższych celów ilościowych:

 • EBITDA wg LIFO Koncernu,
 • Dług netto/EBITDA Koncernu,
 • CAPEX rozwojowy w Koncernie w tym wydatki na rozwój,
 • CAPEX utrzymaniowy Koncernu,
 • Koszty ogólne i osobowe Koncernu,
 • Wskaźnik giełdowy: TSR PKN ORLEN względem rynku,
 • Wskaźnik wypadkowości: TRR Koncernu wraz z kontraktorami zewnętrznymi

oraz przypisała im odpowiednie progi premiowe. Rada Nadzorcza dla wszystkich Członków Zarządu ustaliła również dwa cele jakościowe związane z kluczowymi wyzwaniami Koncernu na dany rok.

Dodatkowo Rada Nadzorcza – zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN – ustaliła następujące odrębne cele warunkujące możliwość otrzymania wynagrodzenia zmiennego za 2021 rok:

 • stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej,
 • realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Zasady premiowania kluczowego personelu kierowniczego (w tym członków Zarządu)

Regulaminy dotyczące premiowania funkcjonujące dla Zarządu PKN ORLEN, dyrektorów bezpośrednio podległych Zarządowi PKN ORLEN oraz pozostałych kluczowych stanowisk Grupy Kapitałowej ORLEN mają wspólne podstawowe cechy. Osoby objęte wyżej wymienionymi systemami premiowane są za realizację indywidualnych celów, wyznaczanych na początku okresu premiowego przez Radę Nadzorczą dla członków Zarządu oraz przez Zarząd dla pracowników kluczowego personelu kierowniczego. Systemy premiowania są spójne z Wartościami Koncernu, promują współpracę pomiędzy poszczególnymi pracownikami i motywują do osiągania najlepszych wyników w skali Grupy Kapitałowej ORLEN. Postawione cele mają charakter zarówno jakościowy, jak i ilościowy, i są rozliczane po zakończeniu roku, na który zostały wyznaczone.

Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z tytułu zasiadania w Zarządach lub Radach Nadzorczych spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych. Członkowie Zarządu PKN ORLEN zasiadający w 2021 roku w Zarządach lub Radach Nadzorczych spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych Grupy Kapitałowej ORLEN nie pobierali z tego tytułu wynagrodzenia.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania