Komentarz Zarządu do Wyników Finansowych za 2021 rok

Wskaźniki GRI:

Kapitały:

Bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowane przez Grupę ORLEN w wyjątkowo trudnym otoczeniu rynkowym, potwierdzają zasadność przyjętych kierunków działania. Jednocześnie dzięki bezpiecznemu zarządzaniu finansami sprawnie funkcjonujemy i z powodzeniem realizujemy ambitne inwestycje rozwojowe. W 2021 roku wszystkie segmenty wypracowały bardzo dobre wyniki. Jednak szczególnie cieszą dobre rezultaty finansowe osiągnięte przez segment energetyki, przy znaczącym udziale Grupy Energa oraz przez segment Detal. To wszystko pozwala nam skutecznie dywersyfikować źródła przychodów i wzmacniać pozycję na globalnym rynku, a także wartość dla Akcjonariuszy. Grupa Kapitałowa ORLEN jest silna, coraz bardziej odporna na zawirowania makroekonomiczne i dobrze przygotowana na strategiczne wyzwanie, jakim jest budowa koncernu multienergetycznego.

Jan Szewczak Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży Grupy ORLEN za 2021 rok wyniosły 131 341 mln PLN i były wyższe o 45 161 mln PLN (r/r). Wzrost przychodów ze sprzedaży (r/r) wynika z wyższej sprzedaży wolumenowej o 2% (w segmentach Rafinerii i Detalu częściowo ograniczany niższym poziomem wolumenów sprzedaży w segmencie Petrochemia i Wydobycie) oraz odzwierciedla wzrost o 69% cen ropy naftowej i w efekcie także notowań głównych produktów. W okresie 12 miesięcy 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku ceny benzyny zwiększyły się o 75%, oleju napędowego o 58%, paliwa lotniczego o 69%, ciężkiego oleju opałowego o 69%, etylenu o 38% i propylenu o 50%.

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów (tzw. EBITDA LIFO ) oraz odwrócenia netto odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych1, w 2021 roku osiągnął poziom 14 154 mln PLN.

Czynniki wpływające na zmianę EBITDA LIFO (r/r) [mln PLN]

orlen-wykresy_czynniki orlen-wykresy_czynniki

1Odpisy netto aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych dotyczy głównie aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream:

 • 2021 rok w wysokości 811 mln PLN.
 • 2020 rok w wysokości (1 591) mln PLN.

 

Zrealizowany zysk był wyższy o 1 724 mln PLN (r/r):

 • 3 693 mln PLN (r/r) – dodatni efekt czynników makroekonomicznych obejmował głównie wpływ wyższego dyferencjału Ural/Brent o (1,3) USD/bbl, wzrostu marż na lekkich destylatach, olefinach, poliolefinach, PTA, PCW i nawozach. Dodatkowo pozytywnie na wyniki Grupy ORLEN wpłynęła zmiana (r/r) wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego w wysokości 2 807 mln PLN (r/r). Dodatnie efekty zostały częściowo ograniczone przez niższe marże na średnich destylatach oraz wyższe koszty zużyć własnych w wyniku wzrostu cen ropy naftowej o 29 USD/bbl. W trakcie 2020 roku nastąpił znaczący spadek notowań ropy i produktów, co wpłynęło na pozytywny efekt transakcji zabezpieczających ujmowanych w pozostałej działalności operacyjnej głównie w I kwartale 2020 roku. Obserwowany wzrost notowań ropy i produktów w 2021 roku spowodował ujemny wpływ ww. transakcji a łączny wpływ (r/r) transakcji zabezpieczających z wyłączeniem wyniku na kontraktach terminowych CO2 wyniósł (1 509) mln PLN.
 • (610) mln PLN (r/r) – wpływ wyższych (r/r) wolumenów sprzedaży w Grupie ORLEN w II i III i IV kwartale 2021 roku był dodatni ale nie skompensował ujemnego efektu niższych wolumenów z I kwartału 2021 roku w porównaniu do sprzedaży z I kwartału 2020 roku realizowanej bez ograniczeń rynkowych wynikających w pandemii COVID-19. Dodatkowy wpływ na niższą sprzedaż wolumenową w segmencie petrochemicznym miał planowany postój remontowy instalacji Olefin II.
 • (1 359) mln PLN (r/r) – ujemny wpływ pozostałych czynników obejmował głównie:
  • (4 062) mln PLN – brak zysku z tytułu okazyjnego nabycia 80% akcji Energa z 2020 roku;
  • 2 204 mln PLN (r/r) – dodatni wpływ wykorzystania historycznych warstw zapasów;
  • 1 522 mln PLN (r/r) – wyższy wynik Grupy Energa, głównie w efekcie nieporównywalnych okresów ujęcia w konsolidacji Grupy ORLEN;
  • 320 mln PLN (r/r) – pozytywny wpływ przeszacowania wartości zapasów do cen możliwych do uzyskania. Wpływ przeszacowania wartości zapasów za 12 miesięcy 2021 był dodatni i wyniósł 211 mln PLN, przy (109) mln PLN w analogicznym okresie 2020 roku;
  • 184 mln PLN (r/r) – przedawnienie zobowiązania wobec akcjonariuszy mniejszościowych ORLEN UNIPETROL;
  • 156 mln PLN (r/r) – dodatni efekt zmiany struktury właścicielskiej spółki Baltic Power;
  • (1 683) mln PLN (r/r) – pozostałe elementy obejmujące aktualizacje rezerw na emisje CO2 oraz wyższe koszty funkcjonowania stacji, ogólne i pracy częściowo skompensowane wyższymi (r/r) marżami hurtowymi.

: Po uwzględnieniu efektu netto odwrócenia odpisów aktualizujących w kwocie 811 mln PLN (głownie efekt odwrócenia odpisów aktualizujących wartość aktywów ORLEN Upstream w wysokości 918 mln PLN) zysk EBITDA LIFO Grupy ORLEN w 2021 wyniósł 14 965 mln PLN.

Wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów ujęty w wyniku EBITDAwyniósł 4 246 mln PLN. W rezultacie zysk EBITDAGrupy ORLEN za 2021 rok wyniósł 19 211 mln PLN.

Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji w wysokości (5 341) mln PLN zysk z działalności operacyjnej („EBIT”) Grupy ORLEN w 2021 roku wyniósł 13 870 mln PLN.

Koszty finansowe netto w omawianym okresie wyniosły (179) mln PLN i obejmowały głównie koszty odsetkowe netto w kwocie (443) mln PLN oraz rozliczenie i wycenę pochodnych instrumentów finansowych netto w wysokości 294 mln PLN.

Po uwzględnieniu podatku dochodowego w kwocie (2 495) mln PLN zysk netto Grupy ORLEN za 2021 rok osiągnął wartość 11 188 mln PLN i był wyższy o 8 363 mln PLN (r/r).

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 52 578 mln PLN i był wyższy o 10 189 mln PLN w porównaniu ze stanem z końca 2020 roku głównie z tytułu ujęcia zysku netto za 2021 rok w kwocie 11 188 mln PLN, ujemnego wpływu zmiany salda kapitałów z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń w kwocie (414) mln PLN, wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy PKN ORLEN z zysków lat ubiegłych w łącznej wysokości (1 497) mln PLN oraz wpływu różnic kursowych z tytułu przeliczenia kapitałów własnych jednostek działających za granicą w kwocie 783 mln PLN, wynikających głównie ze wzrostu kursów CZK, USD i CAD.

Zadłużenie finansowe netto Grupy ORLEN na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 12 275 mln PLN i było niższe o (785) mln PLN w porównaniu z końcem 2020 roku głównie z tytułu wpływów netto obejmujących wpływy i spłaty kredytów, pożyczek oraz wykup i emisję obligacji w kwocie 460 mln PLN, zwiększenia salda środków pieniężnych o (1 656) mln PLN, lokat krótkoterminowych w wysokości 60 mln PLN oraz efektu netto wyceny i przeszacowania zadłużenia z tytułu różnic kursowych jak również nowych przejęć w ramach Grupy w łącznej kwocie 351 mln PLN.

W 2021 roku polityka zatrudnienia w Grupie ORLEN koncentrowała się na zapewnieniu najwyższej jakości specjalistów zarówno do realizacji bieżących zadań operacyjnych, jak i projektów strategicznych. Przejęcie w roku 2021 GK Polska Press (1 827 osób) i ORLEN Transport (180 osób) oraz zwiększenie skali działalności w obszarach obejmujących, między innymi energetykę, sprzedaż oraz informatykę wpłynęło na wzrost zatrudnienia w Grupie ORLEN o 2 047 osób (r/r) do poziomu 35 424.

Wyniki segmentowe Grupy ORLEN

EBITDA LIFO wyniki segmentowe [mln PLN]

orlen-wykresy_ebitda lifo orlen-wykresy_ebitda lifo

Zmiana wyników segmentów [mln PLN]

orlen-wykresy_zmiana wynikow segm orlen-wykresy_zmiana wynikow segm

Realizacja zamierzeń inwestycyjnych

W 2021 roku Grupa ORLEN zrealizowała nakłady inwestycyjne na poziomie 9 890 mln PLN tj. o 898 mln PLN (o 10,0%) powyżej wykonania z 2020 roku.

Ponad 30% nakładów przeznaczono na Segment Petrochemii, 24% na Segment Rafineryjny, 26% Energetyki, 12% na Detal oraz 4% na Wydobycie.

 

Zwiększenie aktywów trwałych w 2021 roku [mln PLN]

orlen-wykresy_zwiekszenia aktywow orlen-wykresy_zwiekszenia aktywow

Zmiana aktywów trwałych w segmentach [mln PLN]

orlen-wykresy_zmiana aktywow (1) orlen-wykresy_zmiana aktywow (1)

Podział nakładów wg rynków działalności [%]

mapa-01 mapa-01

Do największych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku należały:

 • budowa instalacji Visbreakingu w Płocku;
 • budowa instalacji glikolu propylenowego w ORLEN Południe;
 • rozbudowa zdolności produkcyjnych instalacji olefin – Płock;
 • budowa instalacji DCPD w ORLEN Unipetrol;
 • rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w Anwilu;
 • modernizacja obecnych aktywów oraz przyłączenie nowych odbiorców – Grupa Energa;
 • modernizacja DCS systemu elektroenergetycznego w Płocku;
 • modernizacja turbozespołu TG1 w Zakładzie Elektrociepłowni w Płocku;
 • projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku;
 • otwarcie łącznie 59 stacji paliw;
 • modernizacja 13 stacji paliw;
 • otwarcie 37 punktów Stop Cafe/Star Connect (włączając sklepy convenience);
 • uruchomienie 263 punktów ładowania aut elektrycznych, w tym 62 tzw. szybkich ładowarek;
 • dalsze wydobycie węglowodorów na projektach Egde, Miocen i Płotki w Polsce oraz Kakwa i Ferrier w Kanadzie.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania