Gospodarka wodno-ściekowa

Proces zarządzania gospodarką wodno-ściekową w Grupie ORLEN od lat koncentruje się na optymalizacji i efektywności poboru i zużycia wody.

SDGs:

 • Cel 6
 • Cel 12
 • Cel 13

Kapitały:

Woda

 • 103-1
 • 103-2
 • 103-3
 • 303-1
 • 303-3

Dominującym źródłem poboru wody dla potrzeb spółek są wody powierzchniowe słodkie, których sucha pozostałość wynosi poniżej 1000 mg/l. Wody te ujmowane są przez największe spółki Grupy ORLEN, tj. Grupę Energa, ANWIL, IKS Solino, PKN ORLEN, ORLEN Południe, ORLEN Lietuva, ORLEN Unipetrol, Paramo i Spolanę, a następnie dystrybuowane siecią wodociągową do własnych instalacji produkcyjnych, do spółek z Grupy ORLEN oraz podmiotów zewnętrznych. Spółki pobierały też, chociaż w znacząco mniejszych ilościach, wody podziemne, natomiast część z nich zaopatrywała się w wodę od dostawców zewnętrznych. Łączny pobór wód powierzchniowych, podziemnych i wodociągowych w Grupie ORLEN w 2021 roku wyniósł ponad 519 mln m3, w tym największy udział miała spółka Energa Elektrownie Ostrołęka, która pobrała 419,1 mln m3 wody powierzchniowej oraz 383 tys.m3 wody podziemnej. Znaczący wzrost poboru wody związany był ze wzrostem produkcji energii elektrycznej i ciepła w celu zapewnienia bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jednocześnie wolumen pobranej wody mieści się w granicach posiadanego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji.

Na potrzeby Zakładu Produkcyjnego oraz stacji i terminali paliw PKN ORLEN pobrał w 2021 roku łącznie 25,3 mln m3 wody, w tym 23,7 mln m3 wody powierzchniowej oraz 0,4 mln m3 wody podziemnej – tj. łącznie o 2,8 mln m3 mniej niż w 2020 roku w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na wodę części petrochemicznej zakładu spowodowanym postojem remontowym instalacji Olefin II.

Bilans poboru wody w spółkach Grupy ORLEN

Ujęcie

Pobór wód [m3]

2021 2020 Zmiana [%]
Powierzchniowe 512 998 351 327 031 321 56,87
Podziemne 1 611 673 1 581 749 1,89
Wodociągowe 4 729 875 3 157 075 49,82
Łączny pobór wód 519 339 899 331 770 145 56,54

Ponadto Spółka Energa OZE pobrała i oddała w stanie niepogorszonym 35,1 mld m3 wody na potrzeby pracy turbin elektrowni wodnych. Produkcja energii w elektrowniach wodnych wiąże się z poborem zwrotnym wody, co oznacza, że woda przepływa przez turbiny elektrowni wodnych i oddawana jest środowisku w tej samej ilości, bez istotnej zmiany parametrów fizykochemicznych. Eksploatowane wysokosprawne turbiny tego rodzaju instalacji pozwalają nie tylko uzyskać większą produkcję energii elektrycznej przy mniejszej ilości przepływu wody, ale również ją napowietrzyć, co jest korzystne dla organizmów wodnych szczególnie w okresach wysokich temperatur.

Warunki klimatyczne i zapotrzebowanie na wodę są kluczowymi czynnikami, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie zakładów produkcyjnych Grupy ORLEN. Ryzyko występowania susz, ze względu na zmiany klimatu i niskie poziomy opadów, mogą spowodować deficyty wody słodkiej w rzekach i warstwach podziemnych.

Najbardziej narażone na tymczasowy deficyt wody w Grupie ORLEN są instalacje w Inowrocławiu, Kaliszu, Jedliczu oraz Możejkach i Litvinovie.

Ilość pobranej wody z obszarów z pogorszoną dostępnością wody

Ujęcie

Pobór wód [m3]

Presja wodna

Powierzchniowych Podziemnych
Inowrocław 4 374 110 0 Ryzyko średnie
Kalisz 216 234 0 Ryzyko wysokie
Jedlicze 517 200 69 098 Ryzyko średnie
Możejki 1 964 711 204 633 Ryzyko niskie
Litvínov 17 568 432 0 Ryzyko średnie
Łącznie 24 640 687 273 731

Informacje na temat obszarów zwiększonego deficytu wody według WWF znajdują się na tej stronie.

Odprowadzanie wód. Ścieki

 • 303-4

Ścieki ze wszystkich spółek Grupy ORLEN kierowane są do systemów kanalizacji przemysłowej oraz deszczowej, a następnie poddawane procesom oczyszczania. Ilość ścieków odprowadzonych do środowiska jest monitorowana i w 2021 roku wyniosła łącznie dla Grupy ORLEN blisko 503 mln m3, z czego 494 mln m3 stanowiły ścieki przemysłowe. Znaczny wolumen ścieków odprowadziła spółka Energa Elektrownie Ostrołęka, tj. 416,8 mln m3.

Poza PKN ORLEN własne systemy oczyszczania ścieków posiadają spółki: Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa Kogeneracja, ANWIL, Ship-Service, Spolana, Paramo, ORLEN Unipetrol, ORLEN Lietuva, ORLEN Południe, ORLEN Paliwa, ORLEN Budonaft, Naftoport, IKS Solino, Benzina oraz ORLEN Baltics Retail. Wszystkie ścieki poddawane są procesom oczyszczania na drodze mechanicznej, fizykochemicznej i/lub biologicznej. Oczyszczone, zgodnie z posiadanymi pozwoleniami, ścieki odprowadzane są do rzek Wisły, Odry, Narwi, Elbląg, Łaby, Biliny, Dubulisu, Obelaukisu, Wełtawy, Jasiołki, Prosny, Brzeźnicy, potoków Ropy i Sowliny oraz do Morza Bałtyckiego.

Pozostałe spółki kierują ścieki do urządzeń kanalizacyjnych spółek Grupy lub podmiotów zewnętrznych.

Na uwagę zasługuje częściowe wykorzystywanie oczyszczonych ścieków w rafinerii ORLEN Lietuva i w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, co ogranicza pobór wody ze środowiska na cele gospodarcze i p.poż. W 2021 roku spółka ORLEN Lietuva powtórnie wykorzystała 4,1 mln m3 ścieków, a PKN ORLEN ponad 3,5 mln m3 ścieków.

W Zakładzie PVC w ANWIL prowadzony jest natomiast odzysk ciepła ze ścieków procesowych.

Do zewnętrznych (nie należących do Grupy ORLEN) odbiorców ścieków odprowadzono 1 744 819 m3 ścieków, z czego 1 438 126 m3 stanowiło ścieki przemysłowe.

W Grupie ORLEN nie jest wykorzystywana woda deszczowa zbierana bezpośrednio, a także oczyszczone ścieki pochodzące od jednostek spoza Grupy ORLEN.

Ilość oczyszczonych ścieków odprowadzonych do środowiska przez spółki Grupy ORLEN

Rodzaj ścieków

Ilość oczyszczonych ścieków odprowadzonych do środowiska [m3]

2021 2020 Zmiana [%]
Przemysłowe 494 392 004 298 448 352 65,65
Pozostałe 8 198 390 5 608 669 46,17
Razem 502 590 394 304 057 021 65,29

Znaczący wzrost ilości odprowadzonych ścieków związany był ze wzrostem poboru wody przy produkcji energii elektrycznej i ciepła w celu zapewnienia bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jednocześnie wolumen odprowadzonych ścieków mieści się w granicach wydanego dla spółki Energa pozwolenia zintegrowanego.

Jakość ścieków wprowadzanych do środowiska oraz do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych jest monitorowana zgodnie z prawem poprzez regularne oznaczanie zawartości poszczególnych substancji w próbach ścieków. Ponadto prowadzone są przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających.

Udział ładunku poszczególnych substancji w ściekach odprowadzanych do środowiska

Sumaryczny ładunek substancji w ściekach odprowadzanych przez spółki do środowiska wyniósł blisko 59 tys. Mg.

Konsumpcja wody

 • 303-5

W ostatnich latach Grupa ORLEN dokonała wielu inwestycji, które umożliwiły efektywniejsze wykorzystanie wody oraz zwiększenie bezpieczeństwa sieci wodnych i kanalizacyjnych.

Spółki prowadzą odzysk wód z oczyszczonych ścieków, wykorzystują obiegi kondensatu pary oraz zamknięte obiegi wody do chłodzenia procesów produkcyjnych. Niemniej jednak całkowita ilość wody, która została wykorzystana bez odprowadzenia do środowiska lub urządzeń kanalizacyjnych operatorów zewnętrznych wyniosła 15 004 687 m3. Woda ta została skonsumowana przez Koncern na potrzeby produkcji i chłodnictwa.

Magazynowanie wody dla potrzeb technologicznych i produkcyjnych nie zostało zidentyfikowane jako mające znaczący wpływ na środowisko. Na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku na Wydziale Produkcji Wody eksploatowane są zbiorniki wody:

 • zdekarbonizowanej V-10000 na cele przemysłowe/energetyczne,
 • pitnej V – 1000 Pn i V-1000 Pd na cele bytowo-gospodarcze.

Rezerwuary przygotowanej wody stanowią zbiorniki buforowe wykorzystywane do celów zminimalizowania skutków wahań przepływu w sieci wody zdekarbonizowanej i wody pitnej podczas okresowych wzrostów rozbioru wody oraz w przypadku wymaganych prac serwisowych na Wydziale Produkcji Wody.

Mitygacja ryzyk związanych z gospodarką wodno-ściekową w PKN ORLEN

Proces zarządzania gospodarką wodno-ściekową w PKN ORLEN od lat koncentruje się na optymalizacji i efektywności poboru i zużycia wody. Skuteczność odpowiedzialnego zarządzania zasobami wody i inwestowania w najnowocześniejsze technologie widać na przełomie ostatnich 40 lat na przykładzie rafinerii w Płocku, gdzie przy stałym rozwoju produkcji i przerobu ropy pobor wody i odprowadzenie ściekow systematycznie spada.

Redukcja ilości pobranej wody, odprowadzanych ścieków vs przerób ropy w latach 1980-2021

Przerób ropy
[mln m3]

+13% w 2021 r.

Pobór wody
[mln m3]

-51% w 2021 r.

Odprowadzanie ścieków
[mln m3]

-66% w 2021 r.

PKN ORLEN zużywa rocznie 23,7 mln m3 wody, w obiegu krąży rocznie 905 mln m3.

Woda jest niezbędna dla funkcjonowania Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Wykorzystywana jest ona do celów:

 • energetycznych;
 • chłodniczych;
 • bezpieczeństwa technicznego.
orl_obieg wody orl_obieg wody

Źródłem wody do celów energetycznych i chłodniczych jest woda wiślana natomiast woda do celów bezpieczeństwa technicznego w całości produkowana jest z oczyszczonych ścieków z terenu Zakładu, co jest elementem częściowego zamknięcia obiegu wody.

Woda do celów chłodniczych jest wodą wiślaną poddaną procesowi uzdatniania, w ramach którego usuwane są jej zanieczyszczenia. Woda ta zwana wodą technologiczną jest kierowana do Bloków Wodnych, gdzie stanowi uzupełnienie wody krążącej w obiegu zamkniętym między Blokami Wodnymi a instalacjami produkcyjnymi. Konieczność uzupełniania wody chłodniczej wynika z procesów jej schładzania w Blokach Wodnych, na których następuje jej częściowe odparowanie. Wymagane jest więc uzupełniane tych strat, które stanowią około 2% całości schładzanej wody chłodniczej.

Woda do celów bezpieczeństwa technicznego – jest to woda produkowana z oczyszczonych ścieków, poddawana procesowi finalnego doczyszczania. Jako woda przeciwpożarowa kierowana jest do sieci hydrantowej ppoż Zakładu i stanowi jego zabezpieczenie na wypadek pożaru. Część tej wody kierowana jest do sieci hydrantowej wody gospodarczej i jest wykorzystywana do innych celów technicznych na terenie Zakładu. Zakład również produkuje wodę pitną dla potrzeb własnych.

Źródłem wody do produkcji wody pitnej jest woda czerpana z własnych studni głębinowych zlokalizowanych w rejonie Białej Starej i dalej uzdatniana na terenie Zakładu Produkcyjnego.

Obieg wody w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

orl_efekty orl_efekty

Do działań energooszczędnych można zaliczyć:

 1. Praca pompy z falownikiem.
 2. Przemiennik może sterować każdym z dyspozycyjnych na pompowni agregatem. Parametrem wiodącym dla pracy przemiennika jest ciśnienie w aktualnie pracującym kolektorze wodnym.
 3. Tłoczenie wody trzema kolektorami zamiast jednym.
 4. Każdy metr wysokości podnoszenia oznacza około 10,5 kW dodatkowego poboru mocy. Jeśli pracuje jeden rurociąg, to na skutek wzrostu prędkości przepływu rosną straty liniowe, powodując wzrost wysokości podnoszenia, a w efekcie wzrost poboru mocy.
 5. Utrzymywanie niskiego poziomu wody w zbiornikach wieżowych zmniejsza wysokość podnoszenia pomp, a w efekcie ogranicza wzrost poboru mocy.
 6. Zrealizowano zakup nowego falownika, co poprawiło sprawność regulacji o kilka procent w stosunku do starego. Efekt: zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 3 000 000 kWh/rok.

Produkcja wody chłodniczej
mln/m3

 

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na cyrkulację wody obiegowej kWh/m2

redukcja o 7,7% w 2021 r.

Efektywne zarządzanie wodą i ściekami

orl_woda i scieki orl_woda i scieki

Około 3,7 mln m3 ścieków rocznie jest zawracanych z powrotem do produkcji wody gospodarczej ppoż., służącej do zabezpieczenia technicznego Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania