Kapitał intelektualny

W ciągu najbliższych dziesięciu lat Grupa ORLEN zamierza przeznaczyć do 3% rozwojowych nakładów inwestycyjnych (łącznie około 3 mld PLN) na innowacje oraz badania i rozwój, ze szczególnym uwzględnieniem zielonych technologii.

SDGs:

  • Cel 7
  • Cel 9
  • Cel 11
  • Cel 12
  • Cel 13

Kapitały:

Środki te zostaną przeznaczone m.in. na rozwój funduszu Corporate Venture Capital oraz działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy ORLEN. Istotnym elementem zmiany będzie proces cyfryzacji, wspierający podniesienie efektywności produkcji i dystrybucji, ograniczenie śladu środowiskowego oraz budowę relacji z klientami. Grupa ORLEN wdroży nowy model zarządzania, dostosowany do skali działania i uwzględniający prowadzone procesy akwizycyjne. Będzie organizacją opartą na wiedzy i wszechstronnych kompetencjach, inwestującą w rozwój talentów i kapitału ludzkiego.

Kluczowe dane dotyczące kapitału

Ponad 35 000 zaangażowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym kadra o bogatym doświadczeniu w pracy w sektorze rafineryjnym, petrochemicznym, energetyce i wydobyciu.

Stała dbałość o najlepsze standardy działania i najwyższą możliwą efektywność operacyjną. Realizacji tych celów służy Zintegrowany System Zarządzania.

W zakresie poszczególnych obszarów działalności, zapewniające najwyższej jakości standardy zarządzania.

Strategiczna Agenda Badawcza  to dokument wychodzący od założeń strategicznych Grupy ORLEN, obejmujący zarówno projekty realizowane obecnie, planowane do realizacji, długoletnie plany rozwojowe Koncernu, jak również rekomendowane nowe kierunki badań i działania w obszarze rozwoju technologii oraz innowacji. Dokument w sposób zintegrowany – z uwzględnieniem celów strategicznych – opisuje kierunki innowacji oraz rozwoju nowych technologii w Grupie ORLEN.

Skierowany do młodych technologicznych spółek z całego świata posiadających gotowe do wdrożeń pilotażowych, skalowania czy komercjalizacji innowacyjnych rozwiązania w ramach posiadanej infrastruktury produkcyjnej, logistycznej i sprzedażowej PKN ORLEN, ale także w nowych obszarach, w których możliwe jest potencjalne zaangażowanie i generowanie nowych źródeł przychodów.

Orlen VC wspiera spółki technologiczne na początkowym etapie rozwoju oraz we wczesnej fazie ekspansji (z wyłączeniem fazy pre-seed oraz seed), pracujące nad nowoczesnymi produktami lub usługami, wpisującymi się w strategię ORLEN2030. Na ten cel przeznaczy ponad pół miliarda zł.

NEON – program PKN ORLEN oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które przeznaczą 200 mln zł na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe. Program skierowany jest do jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych.

Celem Programu Digitalizacji  jest promowanie w organizacji rozwiązań opartych na najnowszych technologiach oraz wsparcie projektów z największym potencjałem ekonomicznym i środowiskowym. O tym, jak rozwiązania digitalizacyjne wspierają dekarbonizację, jest mowa w opublikowanym w grudniu 2021 roku eksperckim raporcie PKN ORLEN pt. „Nie ma dekarbonizacji bez digitalizacji. Zrównoważony rozwój potrzebuje technologii cyfrowych”.

 

Otwarte w 2021 roku nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku – jedna z najważniejszych dla przyszłości Grupy ORLEN inwestycji zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Petrochemii. Projekt o wartości około 184 mln zł wpisuje się w strategię ORLEN 2030 zakładającą wzrost zaangażowania w badania, rozwój i innowacje.

Ośrodek stanowi jedno z narzędzi ekosystemu innowacji firmy stworzonego, aby sprostać wyzwaniom intensywnego rozwoju różnych segmentów Grupy ORLEN jako przestrzeń dla budowy portfela pilotażowych projektów technologicznych. Centrum zapewnia wyjątkową infrastrukturę pozwalającą na prowadzenie badań w warunkach zwykle rzadko osiągalnych w świecie nauki, zgodnie z najlepszymi praktykami światowymi w sektorze rafinerii, petrochemii oraz chemii. Celem jego działania jest skracanie czasu realizacji poszczególnych etapów badawczych na drodze do uprzemysłowienia technologii.

Działające w Czechach – ORLEN Unipetrol Research and Education Centre i ORLEN Polymer Institute Brno.

PKN ORLEN zajął pierwsze miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” na najcenniejszą polską markę. Marka ORLEN została wyceniona na blisko 10 mld zł.

Zarządzanie wynikami z kapitału

Innowacje PKN ORLEN to odpowiedź na wyzwania związane z globalną transformacją energetyczną.

Dotyczą one zrównoważonego rozwoju, dekarbonizacji czy cyfryzacji. Zdefiniowane w Strategicznej Agendzie Badawczej cele, realizowane są poprzez narzędzia pozyskiwania nowych technologii w modelu open innovationORLEN Skylight accelerator, ORLEN VC oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

  • Rozwój współpracy ze startupami. Informacje na temat wdrożonych projektów są dostępne na tej stronie.
  • Pierwsza w historii PKN ORLEN autorska konferencja promująca badania i wdrożenia w zakresie rozwiązań Carbon Capture and Utilization pod nazwą „eco2nference”. Wydarzenie finansowane było ze środków projektu BioRECO@ver, realizowanego w ramach Horizon 2020. W wydarzeniu wzięli udział prelegenci z różnych krajów Europy, Parlamentu Europejskiego, Kancelarii Prezydenta RP, uczelni polskich i zagranicznych, stowarzyszenia CO2 Value Europe, firm technologicznych i przemysłu wdrażającego najnowsze technologie w tej dziedzinie.
  • Własne prace badawcze i testy usprawniające procesy, udoskonalające produkty i optymalizujące wsady.
  • Wzmacnianie dialogu ze środowiskiem uczelni, instytutów naukowo-badawczych, wynalazców i innowatorów, akceleratorów i startupów technologicznych, a także producentów i dostawców innowacyjnych technologii.

Poza standardowymi relacjami wynikających z realizacji prac badawczych proaktywnie poszukiwano nowatorskich rozwiązań technologicznych w środowisku naukowym i technologicznym poprzez organizację spotkań projektowych – Innovation Day. W 2021 roku w ramach tej formuły zorganizowanych zostało 14 spotkań z udziałem polskich uczelni, instytutów badawczych, ośrodków transferu technologii  oraz firm branży chemicznej z udziałem specjalistów i ekspertów B+R PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN.  Gośćmi prezentującymi swoje rozwiązania byli reprezentanci uczelni takich jak: Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska w Płocku, ośrodek Solaris Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Chemii Przemysłowej czy Politechnika Gdańska.

We współpracy z polskimi naukowcami realizowane są m.in. takie projekty B+R:

We Włocławku uruchomiono pierwszą demonstracyjną instalację bocznikową w Zakładzie PTA (kwasu tereftalowego).

Dzięki niej innowacyjne rozwiązania wprost z fazy naukowych doświadczeń będą testowane w realnych warunkach przemysłowych przed pełnym wdrożeniem ich w zakładzie produkcyjnym. Wyzwanie umożliwia pracownikom udział w opracowaniu pierwszej polskiej formulacji katalizatora. W obszarze katalizy realizowane są doktoraty wdrożeniowe.

Pierwszy na świecie innowacyjny system dualnych czujników, które pozwolą na jednoczesną ocenę szybkości korozji i podatności na pękanie oraz kruchość wodorową poprzez ciągły pomiar stężenia wodoru.

W obszarze korozyjności realizowane są doktoraty wdrożeniowe.

Recykling tworzyw sztucznych – analizowana jest możliwość wykorzystania innowacyjnej technologii Hydro-PRTSM przy wdrażaniu projektów recyklingu chemicznego tworzyw sztucznych.

Pozyskane w ten sposób surowce wykorzystane zostaną do wytwarzania produktów petrochemicznych i rafineryjnych. W obszarze recyklingu tworzyw realizowany jest doktorat wdrożeniowy.

Wspólne przedsięwzięcie – PKN ORLEN oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczą 200 mln zł w ramach programu grantowego na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe z zakresu wykorzystania biomasy, dekarbonizacji, gospodarki obiegu zamkniętego oraz przemysłu 4.0.

Udział w nich będą mogły wziąć jednostki naukowe, przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja. Rezultaty najlepszych prac znajdą zastosowanie w działalności koncernu, wspierając jego zrównoważony rozwój. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone już w 2022 roku.

DSC_2546 DSC_2546

Osiągnięte rezultaty

2021 2020
ORLEN Skylight Accelerator– zgłoszone wyzwania z kluczowych obszarów biznesowych PKN ORLEN blisko 60 program uruchomiony w połowie 2021 roku
Start-upy zgłoszone do ORLEN Skylight Accelerator ponad 200 program uruchomiony w połowie 2021 roku
Pozytywna rekomendacja do realizacji wdrożeń pilotażowych w 2022 roku 11  start-upów program uruchomiony w połowie 2021 roku
Projekty rozwojowe i efektywnościowe ponad 300 wskaźnik nie był publikowany 
Prace badawcze i rozwojowe oraz o charakterze innowacyjnym realizowane w PKN ORLEN we współpracy z jednostkami naukowymi i uczelniami wyższymi 87 65

Jak kapitał intelektualny wpływa na pozostałe kapitały

Rozwój kapitału intelektualnego wiąże się dużymi nakładami finansowymi, ale ma jednocześnie istotny wpływ na kapitały ludzki, społeczny i produkcyjny. Przykładem jest własne Centrum Badawczo-Rozwojowe, które powstało w Płocku. Zostaną w nim zatrudnieni specjaliści o wysokich kompetencjach w obszarze B+R. Tym samym powstanie nowoczesna platforma współpracy ze środowiskami naukowymi.

Strategiczny rozwój Grupy ORLEN oparty jest na maksymalizacji efektywności ekonomicznej aktywów produkcyjnych, wydłużaniu łańcucha wartości, rozwoju portfolio produktowego oraz budowie nowoczesnej petrochemii, poprzez rozwój aktywów petrochemicznych (produkty bazowe, zaawansowane i polimery), co wzmacnia pozycję Koncernu na europejskim rynku i zwiększa przychody dla Akcjonariuszy w długiej perspektywie.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania