Ryzyka wynikające ze zmian klimatu

Grupa ORLEN w 2020 roku rozpoczęła analizy scenariuszy ryzyk wynikających ze zmian klimatu dla ryzyk przejścia (regulacyjnych) i ryzyk fizycznych, uwzględniając perspektywę podwójnej istotności.

Wskaźniki GRI:

Kapitały:

 • 102-15
 • 103-1
 • 103-2

W wyniku przeprowadzonych analiz Grupa ORLEN dokonała wstępnej identyfikacji ryzyk przejścia i ryzyk fizycznych w perspektywie krótko- i długoterminowej. Prace będą kontynuowane w kolejnych latach.

Scenariusz 1 Scenariusz 2
Ograniczenie globalnego ocieplenia do 2°C

Założenia:

 • Współpraca i skoordynowane działania sektora publicznego, biznesu i konsumentów.
 • Zdefiniowanie i wdrożenie skutecznych działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
Globalne ocieplenie ograniczone do 4°C,

Założenia:

 • Działania są nieskoordynowane i nastawione na utrzymanie dotychczasowych modeli działalności.
 • Emisje pozostają na wysokim poziomie, co prowadzi do globalnego ocieplenia i innych fizycznych zmian w klimacie.
Skala czasowa

Jako ramy czasowe dla analizy przyjęliśmy rok 2030 jako operacyjny horyzont strategii ORLEN2030. Zakres analizy wrażliwości obejmował cały łańcuch wartości ORLEN.

Transformacja Europejski Zielony Ład i ceny CO2 (EU ETS)

+ Szybszy niż zakładano wzrost cen CO2 w ETS tworzy dodatkową presję dekarbonizacyjną (spodziewane ceny uprawień CO2 na poziomie 100 EUR/tonę do 2030 r.).

+ Przyspieszenie tempa transformacji ORLEN i zielonych inwestycji – wyższe ceny CO2 poprawiają ich ekonomikę

– Podejmowane działania transformacyjne mają charakter fragmentaryczny i nieskoordynowany. ORLEN traci konkurencyjność na głównych rynkach (transport paliwowy wypychany przez nową mobilność np. pojazdy elektryczne), równocześnie nie budując pozycji w nowych obszarach biznesowych.

– Przez brak zmniejszenia wrażliwości na zmiany klimatyczne, ORLEN może tracić konkurencyjność.

– Niepowodzenie w uprzedzeniu albo w odpowiedzi na zmieniające się preferencje konsumentów może wpłynąć na rozwój ORLEN.

Zmiany rynkowe i technologiczne Kluczowe strumienie zmiany technologicznej w reakcji na zmiany w naszym otoczeniu rynkowym do 2030 r. to:

TRANSPORT: Paliwa niskoemisyjne: stacje ładowania paliw alternatywnych (wodór, EV, CNG i LNG)
ZIELONA ENERGETYKA: W 2030 r. ORLEN będzie regionalnym liderem w zakresie energetyki odnawialnej z co najmniej 1,7 GW mocy wiatrowych na lądzie i co najmniej 0,8 GW w lądowych farmach wiatrowych i elektrowniach fotowoltaicznych.
ATOM: ORLEN będzie rozwijać także technologię małych reaktorów jądrowych, w szczególności reaktorów BWRX- 300 firmy GE Hitachi Nuclear Energy

– Szybsze odejście od silników spalinowych w UE spowoduje zmniejszony popyt rynkowy na produkty paliwowe

– Elektryfikacja transportu, przy pasywności ORLEN, może zmniejszyć udział koncernu w sektorze detalicznym

– Zielona energetyka, zwłaszcza sektor morskich farm wiatrowych oznacza większą konkurencję na rynku energetycznym w Polsce

Reputacja Postęp technologiczny, preferencje konsumentów i troska o środowisko naturalne są motorem transformacji. W odpowiedzi na te wyzwania ORLEN stanie się biznesowym liderem zrównoważonych przemian w Europie Środkowej. W 2030 r. ORLEN dąży do osiągnięcia następujących celów:

– wiodący gracz w Europie;

– lider transformacji energetycznej w regionie;

– dostawca zintegrowanych usług dla klientów;

– biznes odpowiedzialny społecznie;

– stabilne źródło tworzenia wartości.

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zarządzania zmianami klimatycznymi, takich jak ustalanie cen emisji dwutlenku węgla, co może prowadzić do zagrożenia reputacji, a w konsekwencji istnieje ryzyko utraty reputacji i przychodów.

Rosnąca świadomość klientów i konsumentów może powodować, że zaczną oni poszukiwać substytutów produktów ORLEN o niższym śladzie węglowym .

 

Policy i prawo + Opłacalne staje się wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie kosztów środowiskowych czy opłat za emisje związane z systemem EU ETS w ramach prowadzonej działalności

– Tempo rozwoju nowych, zielonych technologii może nie być tak szybkie, jak zakłada unijny prawodawca, co powoduje niepewność inwestycyjną

 

– Szybsze niż zakładano tempo dekarbonizacji aktywów rafineryjnych i petrochemicznych, a zwłaszcza koszty i opłaty dla tych przemysłów, nie pozwolą wygenerować zakładanych przychodów, wystarczających do przeprowadzenia kluczowych inwestycji w transformację i maksymalizację szans w nowych obszarach biznesowych
Ryzyka fizyczne Prawdopodobieństwo negatywnych konsekwencji na zdywersyfikowany model biznesowy ORLEN jest minimalne. Zarówno zwiększona częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak i zmiany w systemach pogodowych mogą spowodować zakłócenia w całym naszym łańcuchu wartości. Ekstremalne warunki pogodowe mogą również potencjalnie wpłynąć na działalność i aktywa ORLEN.
Wpływ na model biznesowy

Ocena potencjalnego wpływu zmian klimatycznych w aspekcie wpływu strategicznego i finansowego w każdym ze zdefiniowanych scenariuszy. Zidentyfikowano kluczowe wrażliwości.

Zyski Instalacje OZE i morska energetyka wiatrowa źródłem stabilnych zwrotów dla ORLEN. EU ETS narastającym czynnikiem kosztowym dla ORLEN w perspektywie do 2030 roku. ORLEN staje się coraz bardziej wrażliwy na koszty EU ETS w swoich głównych modelach biznesowych.
Koszty operacyjne Ryzyko:

– Tempo dekarbonizacji aktywów rafineryjnych i petrochemicznych, a zwłaszcza koszty i opłaty dla tych przemysłów, nie pozwolą ORLEN wygenerować zakładanych przychodów, wystarczających do przeprowadzenia kluczowych inwestycji w transformację i maksymalizację szans w nowych obszarach biznesowych.

– Tempo zmian wynikające z oczekiwań banków, oraz regulatorów UE jest wyższe niż możliwości zmiany technologicznej w polskiej gospodarce, np. w sektorze transportu, ponieważ konsumpcja paliw w Polsce rośnie.

 

 

– Coraz wyższe temperatury oraz ekstremalne zjawiska pogodowe powodują większe wydatki na zakup energii do chłodzenia instalacji oraz budynków.

– Większe wydatki OPEX na remonty sieci dystrybucyjnej związanej z uszkodzeniami powstałymi na skutek ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Zmiany modelu biznesowego Silny koncern multienergetyczny, gdzie działalność z sektora rafinerii jest balansowana przez działalność w nowych strumieniach biznesowych. Tempo zmiany modelu biznesowego jest mniejsze, jednak zbyt szybkie przyrosty mocy OZE bez zabezpieczenia ciągłości dostaw prowadzą do przegrzania i transformacyjnej recesji, czyli wzrostu emisji CO2 a nie ich spadku. Wzrost emisji CO2, jak pokazuje nam dzisiaj rynek, skutkuje wzrostem cen uprawnień do emisji, zachęcającym do inwestycji w OZE i zniechęcającym do inwestycji w energetykę tradycyjną, stanowiącą obecnie jedyne wiarygodne zabezpieczenie nieciągłości dostaw.
Zmiany mixu portfolio Do 2030 r. następuje wyjście z aktywów węglowych w całej Grupie ORLEN, co znacząco obniża emisyjność ORLEN oraz redukuje koszty EU ETS. Równocześnie jest skokowy przyrost mocy OZE, zwłaszcza morskich farm wiatrowych. Do 2030 r. nie następuje wyjście z aktywów węglowych w całej Grupie ORLEN, co stopniowo podnosi koszty działalności.
Zmiany w profilu inwestycyjnym w technologie ORLEN opracował „Krzywą redukcji emisji”, która przedstawia technologie redukcji emisji niezbędne do osiągnięcia zerowej emisji netto. Krzywa ta obejmuje przeskalowane technologie z listy pilotażowej. Pod względem offsetu i redukcji netto uwzględniono oszczędności CO2 wynikające z zastosowania biometanu, a także CCS.

Postępy firmy w zakresie krzywej redukcji emisji będą zależały od zmian cen CO2w systemie EU ETS. Wyższe poziomy cen w systemie EU ETS będą aktywizować prace nad kolejnymi projektami.

Wykorzystane dane

W analizie scenariusza uwzględniono zarówno dane wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Dane z lat 2019 i 2020 posłużyły do wyznaczenia tempa dekarbonizacji ORLEN do 2030 r.

Dane zewnętrzne wykorzystano do zrozumienia zagrożeń i szans związanych z klimatem. Dane te zostały zaczerpnięte z Międzynarodowej Agencji Energii oraz Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska.

Dane wewnętrzne – wykorzystaliśmy wewnętrzne dane historyczne dotyczące emisji gazów cieplarnianych (GHG) w latach 2018-2019 oraz wewnętrzne dane finansowe (jako dane z roku bazowego).

Ryzyko transformacji i zmiany technologicznej

Krzywa Marginal Abatement Cost Curve porządkuje logikę zarządzania ryzykiem tranformacji zarówno w Zakresie 1 (emisje bezpośrednie), zakresie 2 (emisje pośrednie) jak i w Zakresie 3  (emisje z całego łańcucha wartości). W zależności od kosztów dekarbonizacji, kolejne technologie w całym łańcuchu wartości ORLEN będą miały zastosowanie w perspektywie do 2050 roku. Pozwala to z jednej strony zaplanować prace badawczo-rozwojowe dla technologii, które obecnie nie mają jeszcze uzasadnienia biznesowego, a z drugiej strony optymalizować program inwestycyjny i rozwojowy w kontekście dostępnych opcji redukcji emisji w całym łańcuchu wartości.

orl_Scope 1+2+3 PL orl_Scope 1+2+3 PL

Ryzyka transformacji

Grupa ORLEN stale analizuje nowe regulacje wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu i dostosowuje swoje modele biznesowe. Ambitna agenda Strategii ORLEN 2030 jest strategią wykorzystania szans i możliwości wynikających z transformacji gospodarczej Europy, której celem jest osiągnięcie zobowiązań Porozumienia paryskiego i realizacji Agendy 2030 ONZ.

Ryzyka transformacji Green Deal

orl_zmiany z agendy orl_zmiany z agendy

Ryzyka regulacyjne do 2030 roku z podziałem na cztery segmenty biznesowe PKN ORLEN

ryzyka-orl_regulacyjne ryzyka-orl_regulacyjne

Ryzyka transformacji w całym łańcuchu wartości PKN ORLEN

ryzyka-pion_transofrmacyjne copy ryzyka-pion_transofrmacyjne copy

Ryzyka transformacji klimatycznej i zmian klimatu

ryzyka_transformacji klimatycznej ryzyka_transformacji klimatycznej
ryzyko_klimatyczne (2) (1) ryzyko_klimatyczne (2) (1)

Długoterminowe ryzyka fizyczne wynikające ze zmian klimatu i sposoby ich mitygacji w perspektywie długoterminowej po 2030 roku

Aktywne działania Grupy ORLEN przyczyniają się do zminimalizowania negatywnych skutków zmian klimatycznych dla Grupy ORLEN po 2030 roku

Ryzyko klimatyczne Znaczenie zmiany klimatycznej Działania zapobiegawcze Grupy ORLEN
 • Intensywne zjawiska pogodowe
 • Podnoszenie się poziomu wód
Większe prawdopodobieństwo lokalnych zalań wywołanych przez nieregularne opady.
 1. Inwestycje w nowe technologie w systemie wodno-ściekowym w wysokości 25 mln PLN.
 2. Wdrożenie norm i standardów ochrony przeciwpowodziowej.
 3. Zmniejszenie poboru wody w 2020 roku o 55% wobec 1980 roku.
 • Wysokie temperatury
 • Susze
Potencjalne ograniczenia w dostępie do wody z rzek i wód gruntowych, w połączeniu ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę.
 1. Poprawa zarządzania gospodarką wodną o 55% wobec 1980 roku.
 2. Wdrażanie najlepszych praktyk i instrumentów zarządzania gospodarką wodną w zakładach przemysłowych.
 • Wzrost temperatury
Wpływ na procesy technologiczne, wydajność pracowników, większe zapotrzebowanie na wodę.
 1. Wdrażanie systemów ostrzegawczych i ulepszanie technologii przeciwpożarowych.
 2. Ograniczenie emisji w celu poprawy jakości powietrza.
 3. Lepsze zarządzanie ochroną pożarową.

Informacje w zakresie mitygacji ryzyk związanych z gospodarką wodno-ściekową znajdują się w sekcji „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania