Organy zarządzające i nadzorujące

Wskaźniki GRI:

Kapitały:

 • 102-18

Organy zarządzające i nadzorujące (Rozdział 2 i 5 DPSN)

Zasady działania Rady Nadzorczej i jej Komitetów oraz Zarządu PKN ORLEN są – poza przepisami powszechnie obowiązującymi – regulowane przez Statut PKN ORLEN, a także odpowiednio przez Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu. Organy zarządzające i nadzorcze PKN ORLEN w trakcie realizowania swoich funkcji respektują także zasady ładu korporacyjnego ustanowione przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Zarząd i Radę Nadzorczą obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych, a także wywiązywania się z nich w sposób efektywny, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powoływani do pełnienia funkcji reprezentują wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Obecny skład Zarządu i Rady Nadzorczej zapewnia wszechstronność i różnorodność tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego osób, które wchodzą w skład tych organów.

W ramach zarządzania różnorodnością w Spółce nie obowiązuje wskaźnik różnorodności płci. W Radzie Nadzorczej Spółki jest zachowany wymagany przez kodeks dobrych praktyk warunek różnorodności płci – udział mniejszości na poziomie nie niższym niż 30%, warunek ten nie jest spełniony w Zarządzie PKN ORLEN.

Dodatkowa aktywność zawodowa członków Zarządu jest oceniana przez Radę Nadzorczą, która zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, udziela członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych ub zarządzających innych podmiotów oraz na pobieranie wynagrodzenia z tego tytułu.

Zarząd

Skład Zarządu PKN ORLEN na 1 stycznia 2021 roku oraz 31 grudnia 2021 roku

Imię i nazwisko Funkcja pełniona
w Zarządzie PKN ORLEN
Nadzorowane obszary
Daniel Obajtek Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny
strategia i innowacje oraz relacje inwestorskie, inwestycje kapitałowe, kadry, handel ropą i gazem, biuro zarządu, kontrola i bezpieczeństwo, audyt, prawny, kontrola finansowa (od 23.11.2021 roku), relacje publiczne i międzynarodowe (od 23.11.2021 roku)
Armen Konrad Artwich Członek Zarządu
ds. Korporacyjnych
administracja, ochrona środowiska, grupa kapitałowa, zarządzanie ryzykiem i zgodnością
Adam Burak Członek Zarządu
ds. Komunikacji
i Marketingu
komunikacja korporacyjna, marketing, marketing sportowy, sponsoring i eventy
Patrycja Klarecka Członek Zarządu
ds. Sprzedaży Detalicznej
informatyka, sprzedaż detaliczna, nadzór nad bezpieczeństwem infrastruktury i informacji, relacje z otoczeniem
Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu
ds. Rozwoju
zakupy, realizacja inwestycji majątkowych, rozwój i technologie, technika
Michał Róg Członek Zarządu
ds. Handlu Hurtowego
i Międzynarodowego
handel hurtowy produktami rafineryjnymi, handel produktami petrochemicznymi, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw
Janusz Szewczak Członek Zarządu
ds. Finansowych
kontroling biznesowy, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem kredytowym i ubezpieczeniami, podatki
Józef Węgrecki Członek Zarządu
ds. Operacyjnych
produkcja rafineryjna, produkcja petrochemiczna, energetyka, gospodarko wodno-ściekowa, bezpieczeństwo i higiena pracy

 

27 stycznia 2022 roku Pan Zbigniew Leszczyński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 31 stycznia 2022 roku.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2022 roku powołała do składu Zarządu Pana Piotra Sabata, od dnia 1 marca 2022 roku.

Skład Zarządu PKN ORLEN na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN za 2021 rok”

Imię i nazwisko Funkcja pełniona
w Zarządzie PKN ORLEN
Nadzorowane obszary
Daniel Obajtek Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny
strategia i innowacje oraz relacje inwestorskie, inwestycje kapitałowe, kadry, handel ropą i gazem, biuro zarządu, kontrola i bezpieczeństwo, audyt, kontrola finansowa, prawny, relacje publiczne i międzynarodowe
Armen Konrad Artwich Członek Zarządu
ds. Korporacyjnych
administracja, ochrona środowiska, grupa kapitałowa, zarządzanie ryzykiem i zgodnością
Adam Burak Członek Zarządu
ds. Komunikacji
i Marketingu
komunikacja korporacyjna, marketing, marketing sportowy, sponsoring i eventy
Patrycja Klarecka Członek Zarządu
ds. Sprzedaży Detalicznej
informatyka, sprzedaż detaliczna, nadzór nad bezpieczeństwem infrastruktury i informacji, relacje z otoczeniem
Michał Róg Członek Zarządu
ds. Handlu Hurtowego
i Międzynarodowego
handel hurtowy produktami rafineryjnymi, handel produktami petrochemicznymi, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, zakupy
Piotr Sabat Członek Zarządu
ds. Rozwoju
realizacja inwestycji majątkowych, rozwój i technologia, technika
Janusz Szewczak Członek Zarządu
ds. Finansowych
kontroling biznesowy, zarządzanie finansami, zarządzanie ryzykiem kredytowym i ubezpieczeniami, podatki
Józef Węgrecki Członek Zarządu
ds. Operacyjnych
produkcja rafineryjna, produkcja petrochemiczna, energetyka, gospodarko wodno-ściekowa, bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Aktualny podział odpowiedzialności Członków Zarządu PKN ORLEN dostępny jest także na internetowej stronie korporacyjnej Spółki: obszary odpowiedzialnosci.

Skład osobowy Zarządu na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN za 2021 rok”:

Daniel Obajtek jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym PKN ORLEN od 6 lutego 2018 roku. Wcześniej, od 2017 do lutego 2018 roku, pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy Energa. W 2017 roku zysk netto spółki wzrósł pięciokrotnie, a firma otrzymała tytuł „Spółki roku” notowanej na WIG20. Wzrost kursu akcji notowanych na GPW sięgnął 38 procent. W latach 2016–2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usprawniając procesy związane z wydatkowaniem wielomiliardowych środków z funduszy unijnych i krajowych oraz optymalizując koszty funkcjonowania ARiMR. Od lipca 2016 do lutego 2018 roku był członkiem Rady Nadzorczej spółki LOTOS Biopaliwa.

Jako Prezes Zarządu PKN ORLEN konsekwentnie realizuje misję budowy multienergetycznego koncernu. W lutym 2018 roku zainicjował proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS. Celem transakcji jest stworzenie silnego podmiotu, zdolnego do konkurowania na zagranicznych rynkach. W połowie 2018 roku PKN ORLEN rozpoczął realizację największych w historii koncernu inwestycji w ramach Programu Rozwoju Petrochemii. Równolegle zainicjowane zostały inwestycje w rozwój spółek z Grupy ORLEN – rozbudowa mocy produkcyjnych nawozów w ANWIL we Włocławku i budowa instalacji do produkcji ekologicznego glikolu w ORLEN Południe.

W grudniu 2019 roku spółka, pod jego kierownictwem, zainicjowała przejęcie Grupy Energa. Proces ten został zrealizowany w ciągu 4 miesięcy, czyniąc go tym samym najkrótszym tego typu procesem w Polsce. Transakcja jest korzystna dla rozwoju obu spółek, a także wpisuje się w strategiczne plany PKN ORLEN w zakresie rozwoju zero i niskoemisyjnych źródeł energii.

W lipcu 2020 roku Daniel Obajtek i Minister Aktywów Państwowych, Jacek Sasin, podpisali List Intencyjny w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN Grupy PGNiG.

W grudniu 2020 roku Koncern stał się większościowym akcjonariuszem Ruchu, z pakietem 65 procent udziałów. Celem inwestycji jest wzmocnienie segmentu detalicznego Grupy ORLEN. W tym samym miesiącu PKN ORLEN zawarł umowę zakupu Polska Press od niemieckiej Verlagsgruppe Passau Capital Group. Dzięki tej akwizycji Koncern zyskuje m.in. dostęp do 17,4 milionów użytkowników internetu i możliwość zdobycia nowych klientów. Akwizycja jednej z największych grup wydawniczych w Polsce, w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji i potencjału agencji mediowej Sigma Bis (którą w 2019 roku utworzył PKN ORLEN wraz z PZU) oraz spółki Ruch, umożliwi Koncernowi stworzenie elastycznej, spersonalizowanej i kompleksowej oferty, która znacząco poprawi satysfakcję klientów.

Ostatnie cztery lata przyniosły dynamiczny rozwój sieci detalicznej w Grupie ORLEN. Przeprowadzono prace modernizacyjne, mające na celu podniesienie standardu stacji i wzmocnienie oferty pozapaliwowej, m.in. poprzez budowę konceptów gastronomicznych ORLEN Stop.Cafe i star Connect. W tym czasie Grupa ORLEN uruchomiła stacje na Słowacji, po 12 latach otwarto również kolejny, nowy obiekt sieci detalicznej na Litwie. W 2019 roku wdrożony został projekt cobrandingu, wprowadzający logotyp Grupy ORLEN na stacjach „Star” w Niemczech i „Benzina” w Czechach i na Słowacji. Od 2020 roku trwa proces pełnego rebrandingu. Do 2030 roku wszystkie stacje w regionie mają działać pod marką ORLEN. W najbliższych latach ORLEN będzie zwiększał też dostępność paliw alternatywnych na swoich stacjach. Stawia na rozwój sieci stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Koncern chce też rozwijać obszar sprzedaży paliwa wodorowego oraz LNG/CNG.

Prezes Daniel Obajtek jest również inicjatorem nowej polityki dywersyfikacji dostaw ropy dla Grupy ORLEN polegającej na budowie i zacieśnianiu relacji z firmami spoza Europy, w tym Afryki czy Zatoki Perskiej. Podjęte działania umożliwiają uzyskanie korzystnego miksu surowca, optymalizującego produkcję i mają pozytywny wpływ na finalną jakość i cenę produktów oraz stabilność na rynku.

Koncern konsekwentnie buduje rozpoznawalność marki w Polsce i zagranicą m.in. poprzez działalność sponsoringową. W ostatnich latach zbudował pozycję najbardziej rozpoznawalnego sponsora sportu w Polsce. W 2019 roku PKN ORLEN zaangażował się w Formułę 1 i współpracę z Robertem Kubicą. Od 2020 roku PKN ORLEN jest sponsorem tytularnym zespołu Alfa Romeo Racing ORLEN, którego kierowcą testowym został Robert Kubica.

W 2020 roku, na początku pandemii koronawirusa, Daniel Obajtek ogłosił uruchomienie specjalnej linii produkcyjnej, wytwarzającej płyn do higienicznej dezynfekcji rąk. Dodatkowo PKN ORLEN przeznaczył 100 milionów PLN na walkę z koronawirusem. Pod koniec października 2020 roku Prezes Daniel Obajtek poinformował także, iż w ramach walki z pandemią, ORLEN wybuduje tymczasowe szpitale na terenie Płocka i Ostrołęki.

W listopadzie 2021 roku Daniel Obajtek ogłosił przyjęcie strategii ORLEN2030, zakładającej osiągnięcie przez Grupę ORLEN neutralności emisyjnej w 2050 roku. Kluczowym projektem w tym obszarze jest budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, o łącznej maksymalnej mocy do 1,2 GW. Uzupełnieniem mocy wytwórczych są m.in. inwestycje w rozwój technologii wodorowej i małych reaktorów jądrowych.

Prezes Daniel Obajtek jest absolwentem Executive MBA organizowanego przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i walidowanego przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy i przewodniczącym Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Laureat wielu prestiżowych wyróżnień, m.in. Polskiego Kompasu 2018. Otrzymał tytuł Prezesa roku 2018 w 25. edycji nagrody Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet – Byki i Niedźwiedzie. W 2019 roku uhonorowany Nagrodą Prometejską im. Lecha Kaczyńskiego. Od Kapituły Pracodawców RP otrzymał Wektora 2019. W 2020 roku wyróżniony przez czytelników gazety giełdowej Parkiet tytułem Gwiazda Roku 2020. Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu we wrześniu 2020 roku Daniel Obajtek został wyróżniony nagrodą „Człowieka Roku”. W najnowszym rankingu „Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce”, organizowanym przez agencję ISB News, otrzymał statuetkę Najbardziej Wiarygodnego Prezesa.

Piotr Sabat jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 1 marca 2022 roku. Sprawuje nadzór nad obszarami realizacji inwestycji majątkowych, rozwoju technologii, techniki.

Z wykształcenia prawnik i ekonomista z doświadczeniem zawodowym obejmującym różne obszary zarządcze i nadzorcze przedsiębiorstw i funkcje m.in. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Mostostal Płock S.A., Dyrektora ds. Prawnych w strukturze corporate FM Logistic z odpowiedzialnością za obsługę prawną, ubezpieczeniową, zarządzanie ryzykiem oraz bezpieczeństwem, szefa działu prawnego GEFCO Group na Polskę.

Absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, studiów doktoranckich z prawa w INP Polskiej Akademii Nauk, studiów doktoranckich z ekonomii w INE Polskiej Akademii Nauk, studiów Executive MBA – wspólny program INE PAN oraz Vienna Institute for International Economic Studies w Wiedniu (WIIW), studiów podyplomowych z zarządzania i audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim, studiów podyplomowych z windykacji należności w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z negocjacji i mediacji na Uniwersytecie SWPS.

Posiada również doświadczenie dydaktyczne zdobyte w związku prowadzeniem zajęć na studiach MBA w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie oraz w Akademii Sztuki Wojennej a także na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie.

Józef Węgrecki jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 23 marca 2018 roku. Od 5 lutego do 23 marca 2018 roku był Członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN ORLEN. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Wydział Maszyn Górniczo-Hutniczych.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W latach 1978-1990 pracował w Zakładzie Remontowym Energetyki Kraków, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds. Technicznych (Członka Zarządu). Następnie w latach 1990-1993 w Spółce Pracowniczej REMAK Opole zajmował stanowisko Wiceprezesa spółki. Od kwietnia 1993 do czerwca 2017 pełnił funkcję Prezesa, Członka Zarządu Spółki REMAK – KRAK.

W 2017 roku został mianowany Wiceprezesem Zarządu w spółce Energa Wytwarzanie, gdzie odpowiadał za zarządzanie w zakresie eksploatacji turbin wodnych, wiatrowych, farm fotowoltaicznych, kogenerację, elektrownie węglowe oraz działalność w zakresie innowacji, pozyskiwania dla spółki aktywów ciepłowniczych i wyznaczania kierunków rozwoju. Od 5 lutego 2018 roku był delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów w PKN ORLEN, po czym w kwietniu powołano go na Członka Zarządu ds. Operacyjnych.

Interesuje się monitorowaniem i analizą najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie energetyki – alternatywnymi źródłami energii i możliwościami ich wdrażania w przemyśle.

Jest odznaczony Galicyjską Wielką Nagrodą Budownictwa za wkład w rozwój budownictwa, Odznaką Honorową za zasługi dla budownictwa, Złotym Medalem za długoletnią służbę, Odznaką Honoris Gratia – za działalność charytatywno-społeczną, a także Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Patrycja Klarecka jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 24 czerwca 2018 roku. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w zakresie polityki gospodarczej i strategii przedsiębiorstw. Jako Członek Zarządu PKN ORLEN odpowiada m.in. za sprzedaż i rozwój sieci detalicznej. Ponadto nadzoruje działalność CSR, obszar IT oraz bezpieczeństwo infrastruktury i informacji.

W latach 2016-2018 pełniła funkcję prezesa PARP, największej w Polsce agencji rządowej działającej na rzecz rozwoju MŚP. Ma doświadczenie zawodowe w sektorach: finansowym, medialnym i edukacyjnym, w tym na stanowiskach menedżerskich w takich spółkach jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (2014-2016), Bank Zachodni WBK (2010-2014), Telewizja Polska (2004-2010), PZU (2002-2004). Wcześniej pracowała m.in. jako wykładowca w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie i jako konsultant w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Była przewodniczącą Rady Nadzorczej spółki ORLEN Deutschland GmbH (2018-2019), członkinią rad nadzorczych Fundacji GPW i IAB Polska oraz członkinią zarządu Fundacji Charytatywnej PZU. Reprezentowała TVP w Crossmedia Group przy Europejskiej Unii Nadawców.

Michał Róg jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 1 września 2018 roku. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Canadian International Management Institute and Harvard Business School. Ukończył Program Executive MBA organizowany przez Politechnikę Krakowską i Central Connecticut State University.

Ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe budował w firmie TELE-FONIKA KABLE, gdzie pracował jako: Wiceprezes ds. Sprzedaży – Sektor Dystrybucja i Energetyka, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Produktu Średnich i Wysokich Napięć, Dyrektor ds. Sprzedaży na Rynku Bałkańskim, Dyrektor ds. Handlu Krajowego i Dyrektor Biura Rynku Krajowego.

Od marca 2018 do sierpnia 2018 roku był Członkiem Zarządu ds. Handlowych ORLEN OIL z siedzibą w Krakowie. Od kwietnia do sierpnia 2018 roku sprawował również funkcję Członka Zarządu Paramo a.s. z siedzibą w Pardubicach
w Czechach.

Od 1 grudnia 2020 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Energa.

Armen Konrad Artwich jest Członkiem Zarządu PKN ORLEN od 1 września 2018 roku.

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia z zakresu finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiował także prawo spółek i prawo handlowe na University of Sheffield, School of Law. Aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od stycznia do sierpnia 2018 roku był dyrektorem Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej, w latach 2016-2018 jako zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju odpowiadał m.in. za projekty legislacyjne z obszaru prawa gospodarczego oraz za nadzór merytoryczny nad Głównym Urzędem Miar oraz Polskim Centrum Akredytacji. Jednocześnie w latach 2016 – 2018 pełnił funkcję członka Komisji Nadzoru Finansowego (przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki).

W latach 2011 – 2016 był zatrudniony w Obszarze Prawnym Banku Zachodniego WBK, gdzie odpowiadał za obsługę prawną bankowości inwestycyjnej w Pionie Global Banking & Markets. Absolwent XVIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Za działalność pro publico bono odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i nagrodą Fundacji Polcul.

Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Grupy Kapitałowej ORLEN.

Jan Szewczak jest prawnikiem, analitykiem gospodarczym i ekspertem z zakresu finansów, prawa finansowego, bankowości oraz makroekonomii.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studium doktoranckie w Zakładzie Finansów i Prawa Finansowego. Odbył również staże naukowe w Amsterdamie i Pradze.

Przez wiele lat był pracownikiem naukowym i wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno–Informatycznej (Vistula).

Ma bogate doświadczenie w sektorze finansowym. Zasiadał w Zarządzie Spółki PZU Tower, był głównym ekonomistą Kasy Krajowej SKOK, a także posłem VIII kadencji Sejmu RP, przewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Instytucji Finansowych oraz wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i członkiem Komisji Cyfryzacji.

Jest publicystą ekonomicznym i autorem wielu opinii oraz ekspertyz dotyczących procesów gospodarczych i przekształceń własnościowych.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się historia gospodarcza oraz procesy prywatyzacyjne w Polsce i za granicą.

Adam Burak jest Członkiem Zarządu od lutego 2020 roku. W Grupie ORLEN odpowiada za realizację skonsolidowanej strategii komunikacyjnej w obszarze komunikacji korporacyjnej i marketingowej, w tym także za rozwój kanałów komunikacji digitalowej w Polsce i na rynkach zagranicznych. Wcześniej, od lutego 2018 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego ds. Komunikacji Korporacyjnej, nadzorując realizację strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Grupy ORLEN oraz budowę struktur i modelu biznesowego agencji mediowej powołanej we współpracy z PZU.

Jest absolwentem stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, studiów podyplomowych w WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku dziennikarstwo i Public Relations, posiada również tytuł MBA.

Wcześniej związany z branżą paliwowo-energetyczną oraz sektorem finansowym. Pełnił m.in. funkcję dyrektora komunikacji i marketingu w największych polskich spółkach, takich jak Grupa Energa, Grupa LOTOS czy PZU, tworząc i wdrażając strategię komunikacji korporacyjnej, marketingowej i sponsoringowej. Posiada również szerokie doświadczenie w marketingu sportowym i dziennikarstwie. W latach 2012-2016 pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu i PR oraz rzecznika prasowego Stadionu Wrocław, natomiast w latach 2008-2012, jako dziennikarz, związany był z telewizją Polsat. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w ORLEN Unipetrol, ORLEN Południe. Obecnie Członek Rady Nadzorczej w PZU Zdrowie.

Adam Burak jest jurorem branżowego konkursu Złote Spinacze, członkiem kapituły programu 50 Kreatywnych w Biznesie magazynu BRIEF oraz prelegentem Kongresu Profesjonalistów Public Relations.

W skład Zarządu PKN ORLEN wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym Prezes, Wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, przy czym jeden członek Zarządu PKN ORLEN jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki. Zgodnie ze zmianą wprowadzoną do Statutu Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2021 roku, Członka Zarządu powołanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa odwołuje Rada Nadzorcza.

Zgodnie ze Statutem Spółki powołanie członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. Rada Nadzorcza, wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu, określa szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.

Stosownie do ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Statut Spółki określa wymagania stawiane kandydatom na członków Zarządu. Obecnie obowiązujący Statut określa, iż kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 • posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 • spełnia inne niż wymienione wyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

Jednocześnie Statut Spółki wskazuje, że kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 • jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 • jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Prezes, Wiceprezesi i pozostali członkowie Zarządu oraz cały Zarząd mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą. W przypadku zawieszenia lub odwołania Prezesa Zarządu bądź w innym przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego lub odwieszenia dotychczasowego Prezesa wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 2 Statutu, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu.

Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji.

Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła się 6 czerwca 2020 roku zakończy się w z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.
Szczegółowe zasady dotyczące zwoływania posiedzeń Zarządu zawiera Regulamin Zarządu Spółki, dostępny na stronie internetowej.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu członkowie Zarządu są zobowiązani informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. W razie sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu, członek Zarządu winien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i żądać zaznaczenia tego w protokole z posiedzenia Zarządu. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Zarząd w drodze uchwały. Zgodnie z Regulaminem Zarządu, konflikt interesu rozumiany jest jako okoliczność, w której na podjęcie decyzji przez członka Zarządu może mieć wpływ osobisty interes członka Zarządu lub jego osoby bliskiej tj. małżonka, dzieci, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób z którymi jest powiązany osobiście.

Kompetencje Zarządu PKN ORLEN

Wszyscy członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw PKN ORLEN.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu. Jako czynności zwykłego zarządu traktowane są m.in. czynności mające za przedmiot obrót paliwami w rozumieniu Statutu Spółki (tj. ropą naftową, produktami ropopochodnymi, biokomponentami, biopaliwami, oraz innymi paliwami, w tym gazem ziemnym, gazem przemysłowym i gazem opałowym) lub energią oraz wszelkie inne czynności niewskazane w Regulaminie Zarządu. Dodatkowo, zgoda Zarządu nie jest wymagana na dokonanie czynności będącej integralną częścią innej czynności, na dokonanie której Zarząd już wyraził zgodę, chyba że co innego wynika z uchwały Zarządu.

Uchwały Zarządu wymaga m.in.:

 • przyjęcie i zmiana Regulaminu Zarządu,
 • przyjęcie i zmiana Regulaminu Organizacyjnego PKN ORLEN,
 • przyjmowanie wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku obrad Walnych Zgromadzeń,
 • przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki,
 • wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z nim wydatki lub obciążenia przekraczające kwotę 10 000 000 PLN,
 • zaciąganie zobowiązań, rozporządzanie prawami majątkowymi oraz jakakolwiek forma obciążania majątku Spółki, których wartość przekracza 20 000 000 PLN (z pewnymi wyłączeniami od tej zasady),
 • zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym także akcji w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 • emisja papierów wartościowych przez Spółkę,
 • przyjmowanie sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej ORLEN,
 • przyjęcie i zmiana systemu wynagradzania pracowników Spółki, jak również decyzje dotyczące wprowadzenia oraz założeń programów motywacyjnych,
 • zawarcie, zmiana i wypowiedzenie układu zbiorowego pracy obowiązującego w Spółce oraz innych porozumień ze związkami zawodowymi,
 • określenie zasad udzielania i odwoływania pełnomocnictw,
 • ustalanie tzw. polityki darowizn Spółki,
 • udzielanie prokury,
 • ustalanie wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu,
 • utworzenie zakładu/biura za granicą,
 • inne sprawy, których rozstrzygnięcia w formie uchwały zażąda chociażby jeden z członków Zarządu,
 • podejmowanie decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy.

Uchwały Zarządu wymaga także zaciąganie zobowiązań wynikających z czynności prawnych:

 • których przedmiotem jest obrót ropą naftową lub surowcami węglowodorowymi wykorzystywanymi do produkcji paliw w rafinerii z wyjątkiem biokomponentów i dodatków do paliw w przypadku, gdy wolumen danej transakcji przekracza 165 tysięcy ton ropy naftowej lub 165 tysięcy ton surowców węglowodorowych wykorzystywanych do produkcji paliw w rafinerii, z wyjątkiem biokomponentów i dodatków do paliw;
 • mających za przedmiot obrót gazem ziemnym, obrót przepustowościami w sieciach przesyłowych, dystrybucyjnych i magazynowych gazu ziemnego w kraju lub zagranicą oraz obrót pojemnościami magazynowymi gazu ziemnego w kraju i zagranicą w przypadku, gdy transakcja przekracza 100 mln Nm³;
 • mających za przedmiot zakup biokomponentów i biopaliw, w tym surowców do produkcji biokomponentów i biopaliw, których wartość przekracza kwotę 200 000 000 (słownie dwieście milionów) złotych;
 • których przedmiotem jest obrót paliwami, w rozumieniu Statutu Spółki, innymi niż wymienione w ust. 6 pkt.1), pkt. 2) i pkt. 3) o wartości przekraczającej kwotę 200 000 000 (słownie dwieście milionów) złotych;
 • mających za przedmiot sprzedaż lub zakup produktów rafineryjnych w ramach handlu międzynarodowego, gdy transakcja przekracza 90 tys. ton, z wyłączeniem oleju opałowego ciężkiego;
 • mających za przedmiot udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego/przetargu (w tym również udział w rokowaniach i negocjacjach dotyczących przedmiotu zamówienia) w obszarze handlu hurtowego produktami rafineryjnymi oraz w zakresie kart flotowych, których wartość przekracza kwotę 200 000 000 (słownie dwieście milionów) złotych;
 • których przedmiotem jest obrót energią, prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia energii i efektywności energetycznej, gwarancjami pochodzenia i dokumentami potwierdzającymi ich wydanie oraz usługami systemowymi i zakresami energetycznymi związanymi z powyższym oraz wszystkich czynności związanych z procedurą zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, gdy wolumen danej transakcji przekracza 300 GWh;
 • mających za przedmiot udział w postępowaniach przetargowych (w tym określonych ustawą Prawo zamówień publicznych) dotyczących obrotu (odrębnie albo łącznie): energią, usługami lub produktami związanymi z energią (w tym również udział w rokowaniach i negocjacjach oraz realizacja innych czynności faktycznych i prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia) oraz wszystkich czynności związanych z procedurą zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, gdy wolumen danej transakcji przekracza 300 GWh.

Zarząd ma obowiązek przekazywać Radzie Nadzorczej regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności PKN ORLEN oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Rada Nadzorcza

 • 102-22

Skład osobowy Rady Nadzorczej PKN ORLEN na 1 stycznia 2021 roku, 31 grudnia 2021 oraz na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN za 2021 rok”

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w Radzie Nadzorczej PKN ORLEN
Wojciech Jasiński Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Szumański Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Anna Wójcik Sekretarz Rady Nadzorczej
Barbara Jarzembowska Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Dominik Kaczmarski Członek Rady Nadzorczej (do 6 czerwca 2021)
Andrzej Kapała Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Michał Klimaszewski Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Roman Kusz Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Jadwiga Lesisz Członek Rady Nadzorczej
Anna Sakowicz-Kacz Członek Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Pan Dominik Kaczmarski złożył w dniu 2 czerwca 2021 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z upływem dnia 6 czerwca 2021 roku.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN odbyła w 2021 roku 11 protokołowanych posiedzeń i podjęła 219 uchwał. Frekwencja członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN na posiedzeniach wyniosła 99%. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o jego usprawiedliwieniu.
W 2021 roku w Radzie Nadzorczej zasiadało sześciu niezależnych członków.

W skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji wchodzą członkowie z wykształceniem prawniczym, ekonomicznym i finansowym (m.in. profesor prawa) z różnorodnym doświadczeniem zawodowym, którzy ukończyli szkolenia i kursy specjalistyczne.

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN za 2021 rok”:

Wojciech Jasiński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1972-1986 pracował w Płocku, m.in. w NBP Oddział w Płocku, w Urzędzie Miejskim, w tym jako radca prawny w Izbie Skarbowej. W latach 1990-1991 organizował samorząd terytorialny w województwie płockim, jako Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego. Od 1992 do 1997 roku pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, kolejno jako dyrektor: Delegatury NIK w Warszawie, Zespołu Finansów i Budżetu oraz Departamentu Budżetu Państwa. W latach 1997-2000 pełnił funkcję Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu warszawskiej spółki Srebrna. Był Członkiem Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska w latach 1998-2000. Od września 2000 do lipca 2001 roku zajmował stanowisko podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 2006-2007 był Ministrem Skarbu Państwa.

Od 2001 roku wykonywał mandat posła na Sejm RP (IV, V, VI, VII i VIII kadencji), pełniąc funkcje: Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Polityki Pieniężnej, Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Był również członkiem sejmowej Komisji Skarbu Państwa.
Prezes Zarządu PKN ORLEN od 16 grudnia 2015 do 5 lutego 2018 roku. Od czerwca 2018 do lipca 2019 roku – pełnomocnik zarządu Energa ds. rozwoju inwestycji i rynków energetycznych.

Od 25 lutego 2016 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej PKO Bank Polski.

Adwokat, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego. Jeden z trzech autorów projektu ustawy z 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999 roku. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającego wdrażanie zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jest Przewodniczącym Zespołu Prawa Koncernowego w ramach Komisji s. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych.

Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, a od 2015 roku jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Jest także prezesem Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych od roku 2007. W latach 2005-2011 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Był członkiem rad nadzorczych m.in. Południowego Koncernu Energetycznego z siedzibą w Katowicach, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie, Polimex-Mostostal z siedzibą w Warszawie.

Zajmuje się opracowywaniem ekspertyz prawnych z zakresu prawa gospodarczego prywatnego, prawa umów oraz prawa arbitrażowego. Autor podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wielu artykułów, głosów i recenzji z zakresu prawa handlowego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad nowelą do Kodeksu spółek handlowych w zakresie odbywania posiedzeń organów spółek kapitałowych online z marca 2020 roku i nowelą do Kodeksu postępowania cywilnego na temat arbitrażu korporacyjnego z 2019 roku.

Anna Wójcik jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowości i Zarządzania w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyła studia podyplomowe w Warszawskiej Szkole Biznesu, na wydziale zarządzania. Posiada tytuł Master of Business Administration.

Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem w sektorze prywatnym (nieruchomości, handel, doradztwo biznesowe) oraz administracji rządowej. W ostatnich latach pracowała min. jako COO w spółce Exeq, specjalizującej się w pozyskiwaniu finansowania dla firm na badania, rozwój i innowacje. W ramach nadzorowanego obszaru odpowiedzialna była m.in. za koordynację pracy biura zarządu oraz rozliczanie projektów w ramach programów finansowanych ze środków POIG oraz NCBiR.

Od roku 2016 związana z administracją rządową. Pracowała na stanowisku Dyrektora Biura Ministra w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Finansów, obecnie zatrudniona jest w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na stanowisku Dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, posiada certyfikat MBA. Zajmowała się m.in. doradztwem finansowym, koordynacją pomocy zagranicznej i promocją inwestycji zagranicznych. W latach 2000 – 2021 pełniła funkcje dyrektorskie i kierownicze w pionie bankowości korporacyjnej w Banku Pekao, gdzie odpowiedzialna była m.in. za ryzyko operacyjne, bankowość transakcyjną, zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami Banku z sektora FMCG, monitorowanie sprzedaży, planowanie i realizację celów budżetowych.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarzadzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem, a także podyplomowych studiów: zarządzania finansami, rachunkowości przedsiębiorstw oraz zarzadzania kadrami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończył także studia Executive Master of Business Administration w Szkole Głównej Menedżerskiej. Przez 10 lat pracował w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, gdzie będąc dyrektorem oddziału we Wrocławiu koncentrował się na doradztwie dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych w obszarze strategii zarządzania i planowania finansowego. Przez wiele lat realizował projekty doradcze dla spółek prywatnych i komunalnych w obszarze analiz inwestycyjnych i finansowych oraz zarządzania projektami, a także restrukturyzacji i standaryzacji procesów biznesowych. Autor kilkudziesięciu studiów wykonalności i biznes planów dla inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów doradczych w obszarze restrukturyzacji przedsiębiorstw (projekty dotyczące rozwoju parków technologicznych i przemysłowych, gospodarki wodno – ściekowej, społeczeństwa informacyjnego).

W latach 2012 – 2020, pełniąc funkcję Dyrektora Biura Administracji w PKO Banku Polskim, zarządzał ok. 300 nieruchomościami z zasobu Banku, a także kilkudziesięcioma projektami inwestycyjnymi, związanymi z przebudową infrastruktury bankowej oraz nadzorował standaryzację procesów biznesowych w obszarach: zarzadzania nieruchomościami i projektami oraz zabezpieczeń technicznych oddziałów Banku. Od 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Dolnośląskich Zakładów Usługowo – Produkcyjnych „DOZAMEL” we Wrocławiu.

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Autor ekspertyz i opracowań dla podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Członek rad nadzorczych spółek o kapitale prywatnym.

Roman Kusz w latach 1987-1992 odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1993-1997 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Od 1997 roku prowadzi praktykę adwokacką. W latach 2007-2013 i od roku 2016 pełni funkcję dziekana Izby Adwokackiej w Katowicach. Od marca 2014 roku jest Członkiem, a od 9 stycznia 2017 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej Górnik Zabrze w Zabrzu, zaś w kadencji 2018/2019 pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Ekstraklasa w Warszawie. Od roku 2017 jest członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Członek Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 2019-2020. Przewodniczący II kadencji Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w roku 2018. Od 2014 roku jest organizatorem i moderatorem paneli prawniczych na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Z ramienia NRA, jako przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, był współorganizatorem panelu „Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement’ wchodzącego w skład szczytu klimatycznego ONZ – 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), jaki w 2018 roku odbył się w Katowicach.

Jadwiga Lesisz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku stosunki międzynarodowe – handel zagraniczny. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Gospodarki Nieruchomościami. Absolwentka Master of Business Administration (MBA) w Wyższej Szkole Bankowej z udziałem Franklin University USA.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym bogatą praktykę zawodową w sektorze MSP oraz wieloletni udział w życiu gospodarczym jako właściciel czy menadżer, gdzie m.in. tworzyła i organizowała procesy biznesowe. W latach 2012-2016 pracowała w PKO Banku Polskim, gdzie zarządzała obszarem najmu nieruchomości w zakresie oddziałów bankowych, nadzorowała i uczestniczyła w procesach negocjacyjnych. Zaangażowana była w kontroling biznesowy w zakresie optymalizacji sieci oddziałów banku. W okresie 2016-2017 pełniła funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami oraz członka Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju. Odpowiadała za przygotowanie i wdrażanie jednolitej metodologii i kultury zarządzania projektami wraz z koordynacją kluczowych projektów. Zatrudniona była w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na stanowisku zastępcy prezesa, gdzie odpowiadała za obszary dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Inicjowała współpracę w zakresie budowy ekosystemu start-upowego w Polsce. Nadzorowała zamówienia publiczne, gospodarowanie majątkiem i zasobami informatycznymi Agencji. Posiada doświadczenie w administracji publicznej jako Dyrektor Generalny. Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończyła również Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości. Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego Ministra Sprawiedliwości.

Posiada doświadczenie w zakresie realizacji funkcji syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego, kuratora, w ramach przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz doświadczenie w pracy w radach nadzorczych.

Zasady działania Rady Nadzorczej PKN ORLEN

W skład Rady Nadzorczej PKN ORLEN wchodzi od sześciu do dziesięciu członków. Akcjonariusz Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. Walne Zgromadzenie PKN ORLEN powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych członków Rady.

Członkowie Rady Nadzorczej PKN ORLEN są powoływani na okres wspólnej kadencji, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się 14 czerwca 2019 roku zakończy się w z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia kryteria niezależności określone w Statucie PKN ORLEN. Zgodnie z wymogami DPSN, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiazań z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają Spółce, przed ich powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu przesłanek określonych w Statucie Spółki, ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz DPSN. Oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności są przekazywane pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodującej niespełnienie przesłanek niezależności, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę, natomiast Spółka informuje akcjonariuszy o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.

W sytuacji, gdy liczba niezależnych członków Rady Nadzorczej wyniesie mniej niż dwóch, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym, a postanowień § 8 ust. 9a Statutu Spółki (wymieniających listę uchwał, do których podjęcia wymagana jest zgoda co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej) nie stosuje się.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie trwania kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie uchwały w istotnej dla Spółki sprawie.

Organizacja prac Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi w Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej dostępnym na korporacyjnej stronie internetowej.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji (w rozumieniu Statutu Spółki) z podmiotem powiązanym ze Spółką, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz zawarcie przez Spółkę lub podmiot zależny od niej umowy z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej, z wyłączeniem umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego,
 • wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej. Postanowienia te nie wyłączają stosowania art. 15 § 1 i 2 kodeksu spółek.

Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą jest dokonywany po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytu.

Kompetencje Rady Nadzorczej PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, jej kompetencje określone są przez przepisy powszechnie obowiązujące w tym w szczególności Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki, z uwzględnieniem Regulaminu Rady Nadzorczej oraz – w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące – przez uchwały Walnego Zgromadzenia oraz uchwały Rady Nadzorczej oraz inne wewnętrzne akty organizacyjne obowiązujące w Spółce.

Mając na względzie najwyższe standardy ładu korporacyjnego oraz zapewnienie rzetelnej oceny Spółki przez akcjonariuszy, Rada Nadzorcza sporządza i przedkłada corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, które zawiera co najmniej:

 • informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce,
 • podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów,
 • ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmuje w celu dokonania tej oceny;
 • ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmuje w celu dokonania tej oceny,
 • ocenę zasadności wydatków na sponsoring oraz darowizny ponoszonych przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową wraz z wartością wydatków na tego rodzaju cele,
 • sprawozdanie o wynagrodzeniach zgodne z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (począwszy od roku następującego po roku, w którym Walne Zgromadzenie przyjęło politykę wynagrodzeń).

Dodatkowo Rada Nadzorcza:

 • wyraża zgodę na zawarcie transakcji istotnej z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • dokonuje okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki w PKN ORLEN zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • w przypadku, gdy transakcja dokonywana przez Spółkę z podmiotem powiązanym w rozumieniu Statutu Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej, Rada dokonuje oceny czy istnieje konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych,
 • w przypadku, gdy zawarcie przez Spółkę transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu Statutu Spółki wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji i ocenia konieczności uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej skutków ekonomicznych.

Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej w celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Zarząd Spółki zapewnia Radzie Nadzorczej, w celu realizacji jej zadań, dostęp do informacji o sprawach dotyczących Spółki. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Zarządu o opracowanie dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii lub o zatrudnienie doradcy.

Zgodnie z § 27 ust. 1 i 2 Regulaminu Rady Nadzorczej PKN ORLEN w przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania, Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej, powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał lub może zaistnieć konflikt interesów i zażądać zaznaczenia tego w protokole. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza PKN ORLEN może powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako jej kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze.

W ramach Rady Nadzorczej PKN ORLEN działają następujące komitety stałe:

 • Komitet Audytu,
 • Komitet ds. Strategii i Rozwoju,
 • Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń,
 • Komitet ds. Ładu Korporacyjnego,
 • Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Komitet ds. CSR).

Skład Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN w 2021 roku 

Skład osobowy Komitetów Rady Nadzorczej PKN ORLEN na 1 stycznia 2021 roku, 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień autoryzacji „Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy ORLEN za 2021 rok”

Imię i nazwisko Funkcja pełniona w Komitecie Rady Nadzorczej PKN ORLEN
Komitet Audytu
Andrzej Kapała Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Barbara Jarzembowska Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Jadwiga Lesisz Członek Komitetu
Michał Klimaszewski Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Komitet ds. Strategii i Rozwoju 
Michał Klimaszewski Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Jasiński Członek Komitetu
Andrzej Kapała Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Dominik Kaczmarski Członek Komitetu (do 6 czerwca 2021 roku)
Anna Sakowicz-Kacz Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń 
Wojciech Jasiński Przewodniczący Komitetu
Andrzej Szumański Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Anna Sakowicz-Kacz Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Michał Klimaszewski Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Anna Wójcik Członek Komitetu
Komitet ds. Ładu Korporacyjnego
Andrzej Szumański Przewodniczący Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Dominik Kaczmarski Członek Komitetu (do 6 czerwca 2021 roku)
Andrzej Kapała Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Barbara Jarzembowska Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Roman Kusz Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 
Jadwiga Lesisz Przewodnicząca Komitetu
Anna Wójcik Członek Komitetu
Michał Klimaszewski Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Roman Kusz Członek Komitetu, Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej PKN ORLEN w kwestiach właściwego wdrażania zasad sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz kontroli wewnętrznej Spółki oraz Grupy Kapitałowej ORLEN i współpraca z biegłymi rewidentami Spółki. Posiedzenia Komitetu Audytu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, każdorazowo przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej PKN ORLEN większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, powinna spełniać kryteria niezależności wskazane w Statucie Spółki, DPSN oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu lub poszczególni członkowie Komitetu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka. Komitet Audytu PKN ORLEN wykonuje wszystkie zadania wymagane przez ustawę z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W 2021 roku Komitet Audytu odbył 16 protokołowanych posiedzeń.

Ponadto w 2021 roku, na rzecz PKN ORLEN i wybranych spółek Grupy Kapitałowej ORLEN świadczone były dozwolone usługi atestacyjne i pokrewne niebędące badaniem udzielone zgodnie z obowiązującą procedurą, tj. każdorazowo poprzedzone przeprowadzeniem oceny niezależności i wyrażeniem zgody na świadczenie danej usługi przez Komitet Audytu, w tym:

 • ocena rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN za lata 2019-2020;
 • weryfikacja dokumentów niezbędnych do odzyskania przez ORLEN Lietuva środków z Public Serwis Obligation;
 • audyt opakowania produktu naftowego ORLEN Deutschland GmbH;
 • wydania Listów Poświadczających tzw. Comfort Letters, („CLs”) związanych z ustanowieniem Zagranicznego Programu Emisji Euroobligacji („Program EMTN”) i pierwszą emisją euroobligacji w ramach ww Programu EMTN, na które Komitet wyraził zgodę w 2021 roku;
 • potwierdzenie wyliczenia wskaźnika intensywności zużycia energii elektrycznej PKN ORLEN, Anwil oraz IKS Solino;
 • weryfikacja sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej ORLEN Insurance Limited;
 • weryfikacja prowadzenia przez ORLEN Aviation Sp. z o.o. odrębnej rachunkowości dotyczącej działalności w zakresie obsługi naziemnej.

W 2021 roku Komitet Audytu sformułował rekomendację odnośnie wyboru firmy audytorskiej zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą zaktualizowaną polityką wyboru firmy audytorskiej oraz procedurą wyboru firmy audytorskiej do badań i przeglądów sprawozdań finansowych.

Zadaniem Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego jest ocena implementacji zasad ładu korporacyjnego, składanie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie wprowadzania zasad ładu korporacyjnego, opiniowanie dokumentów dotyczących ładu korporacyjnego, ocena raportów dotyczących przestrzegania zasad ładu korporacyjnego przygotowywanych dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz sprawozdań dotyczących przestrzegania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, opiniowanie propozycji zmian dotyczących dokumentów korporacyjnych Spółki oraz opracowywanie propozycji takich zmian w przypadku dokumentów własnych Rady Nadzorczej, monitorowanie zarządzania Spółką pod kątem zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, w tym dotyczącymi obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym a także zgodności z Wartościami i zasadami postępowania PKN ORLEN i zasadami ładu korporacyjnego.

W 2021 roku Komitet ds. Ładu Korporacyjnego odbył 5 protokołowanych posiedzeń.

Zadaniem Komitetu ds. Strategii i Rozwoju jest opiniowanie i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej w kwestiach planowanych inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa Spółki.

W 2021 roku Komitet ds. Strategii i Rozwoju odbył 7 protokołowanych posiedzeń.

Zadaniem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwalifikacjach odpowiednich dla budowy sukcesu Spółki. W związku z nowelizacją ustawy o ofercie, do zadań Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń należy także opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach opracowywanego zgodnie z ustawą i polityką wynagrodzeń ustaloną w Spółce.

Większość członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń powinna być niezależna. W przypadku, gdy w skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń nie wchodzi większość niezależnych członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej jest Przewodniczącym Komitetu. Przynajmniej jeden z członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń powinien dysponować wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie polityki wynagrodzeń.

W 2021 roku Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń odbył 6 protokołowanych posiedzeń.

Zadaniem Komitetu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest nadzór nad realizacją Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przez Spółkę poprzez okresową ocenę działalności w przedmiotowym obszarze, monitorowanie zarządzania Spółką pod kątem zgodności z Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej ORLEN, przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji oceny zasadności wydatków na sponsoring oraz darowizny ponoszonych przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową wraz z wartością wydatków na tego rodzaju cele, a także przyjmowanie raportu rocznego podsumowującego działania CSR zrealizowane przez Spółkę.

W 2021 roku Komitet ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu odbył 10 protokołowanych posiedzeń.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania