Pracownicy

Główne cele w obszarze pracowników to bezpieczne środowisko pracy, godne warunki i likwidowanie nierówności, dbanie o rozwój pracowników, wsparcie w łączeniu celów osobistych, zawodowych i społecznych.

PKN ORLEN sukcesywnie realizuje politykę zarządzania potencjałem pracowników Grupy ORLEN, w której określone są priorytety i najważniejsze zadania opracowane w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe, odzwierciedlające wyzwania rynkowe i trendy związane z rozwojem kapitału ludzkiego. Polityka określa działania związane m.in. z umacnianiem kultury organizacyjnej, zarządzaniem segmentowym, rozwojem pracowników, wynagradzaniem i świadczeniami pracowniczymi, budowaniem wizerunku pracodawcy oraz zarządzaniem efektywnością.

Główne cele realizowane w ramach obszaru Pracownicy to bezpieczne środowisko pracy, godne warunki pracy i likwidowanie nierówności, dbanie o rozwój pracowników, wsparcie w łączeniu celów osobistych, zawodowych i społecznych.

Wśród istotnych zagadnień realizowanych w 2021 były aktywności związane z budowaniem wizerunku atrakcyjnego pracodawcy poprzez m.in. zwiększenie zasięgu realizowanych programów stażowych, realizację programu ambasadorskiego, obecność w social mediach oraz budowanie relacji ze środowiskiem akademickim.

Za wdrażanie najlepszych praktyk rynkowych w zakresie procesów i rozwiązań kadrowych od 10 lat PKN ORLEN uzyskuje certyfikację TOP Employer, plasującą ORLEN w gronie najlepszych pracodawców w kraju.

Dla PKN ORLEN ważne jest dawanie szans zatrudnienia osobom z niepełnosprawnościami. W 2021 roku PKN ORLEN z kilkoma spółkami Grupy ORLEN kontynuował udział w programie PFRON Praca – Integracja, którego celem było zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Udział w programie zainicjowany został już w roku 2019, natomiast w roku 2020 i 2021 prowadzona była rekrutacja pracowników (osób niepełnosprawnych). PKN ORLEN widzi również potrzebę budowania świadomości swoich pracowników na temat niepełnosprawności. W tym celu organizowane są spotkania informacyjno-konsultacyjne. Projekt polega na organizowaniu cyklicznych szkoleń oraz indywidualnych konsultacji w zakresie tematyki niepełnosprawności, skierowany jest do wszystkich pracowników PKN ORLEN. Celem projektu jest budowanie świadomości pracowników na temat niepełnosprawności, budowanie wizerunku pracodawcy otwartego i zapewniającego równe szanse wszystkim pracownikom w myśl przyjętych w PKN ORLEN wartości i zasad postępowania. W roku 2021 zrealizowano sześć spotkań, w tym warsztaty oraz spotkania indywidualne (z uwagi na trwającą pandemię spotkania w większości realizowane były w formie on-line).

Działania PKN ORLEN na rzecz osób niepełnosprawnych zostały zauważone i docenione. W 2021 roku PKN ORLEN został wyróżniony tytułem Pracodawca z Sercem. Tytuł Pracodawcy z sercem przyznawany jest przez komisję składającą się z 5 przedstawicieli pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością i przyznawany jest przedsiębiorcy lub podmiotowi publicznemu za wyjątkowe osiągnięcia, aktywną postawę i bezinteresowne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyróżnienie PKN ORLEN otrzymał za zrealizowane działania. Obejmowało ono ocenę odpowiedzialności i zaangażowania społecznego biznesu, jak również poszerzania wiedzy na temat korzyści dla obu stron wynikających z zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Celem kampanii jest burzenie stereotypów i barier społecznych związanych z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością oraz sztucznymi podziałami w społeczeństwie, a także zwiększanie szansy na znalezienie pracy przez osoby z niepełnosprawnością.

DSC_2441 DSC_2441

PKN ORLEN kładzie duży nacisk na promowanie ekspertów pracujących w firmie – w 2021 roku kontynuowana była I edycja programu Ambasador marki pracodawcy, którego celem jest wzmacnianie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy poprzez m.in. komunikowanie mocnych stron PKN ORLEN jako pracodawcy oraz budowanie marek osobistych pracowników, pokazanie ludzi, którzy tworzą Grupę ORLEN. Jest to program wizerunkowy realizowany w ramach kampanii wewnętrznej i zewnętrznej. Swoim zakresem obejmował grupę profesjonalistów oraz młode talenty w ramach współpracy z Politechniką Warszawską Ambasadorowie pełnili rolę mentorów dla studentów kierunków inżynieryjnych. W 2021 roku miała miejsce rekrutacja do II edycji programu ambasadorskiego, w ramach którego kolejna grupa Ambasadorów profesjonalistów rozpocznie swoją aktywność od 2022 roku.

 

Grupa ORLEN dba o prowadzenie dialogu społecznego opartego na niezależności stron, działaniu zgodnym z prawem, a także zaufaniu, wzajemnym szukaniu kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł. Obowiązujące zasady dialogu społecznego oparte są na regulacjach wewnętrznych oraz wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, co pozwala na budowanie konstruktywnych i trwałych rozwiązań we współpracy z przedstawicielami pracowników.

W 2021 roku w Grupie ORLEN ukonstytuowała się Europejska Rada Zakładowa. Rada stanowi kolejną formę prowadzenia dialogu zbiorowego, tym razem na poziomie europejskim, jako że trwający rozwój Grupy Kapitałowej ORLEN umożliwia powoływanie mechanizmów angażujących pracowników w szeroko rozumiane sprawy zbiorowe, nie tylko na poziomie krajowym, ale także międzynarodowym. Grupa ORLEN zapewnia pracownikom świadczenia socjalne obejmujące dofinansowanie wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, opieki nad dzieckiem, wypoczynku dzieci i młodzieży, wyprawek szkolnych. Dzieci pracowników otrzymują również upominki świąteczne. Pracodawca finansowo wspiera rodziny o niskich dochodach. Pracownicy mają również możliwość uzyskania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych czy turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka. Istnieje również możliwość otrzymania bezzwrotnej zapomogi oraz zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe. PKN ORLEN zapewnia jednolity pakiet świadczeń socjalnych pracownikom spółek Grupy ORLEN, z którymi współpracuje w ramach wspólnej działalności socjalnej. Każdy pracownik Grupy ORLEN znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej może również zwrócić się o pomoc finansową do Fundacji ORLEN. Bezzwrotna darowizna finansowa może być przyznana m.in. na leczenie i rehabilitację pracownika lub jego dziecka czy współmałżonka. Fundacja ORLEN oferuje również możliwość zbierania 1% podatku bez żadnych dodatkowych opłat.

Jako firma wdrażająca nowoczesne rozwiązania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym, PKN ORLEN realizuje program Pracodawca Przyjazny Rodzinie, zawierający takie rozwiązania jak: dodatkowe dwa dni opieki nad dzieckiem do 3. roku życia, dwa dni opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do 24. roku życia, żłobek dla dzieci pracowników, dodatkowa godzina na karmienie, opieka medyczna w ciąży, pokoje dla matek karmiących, upominek z okazji narodzin dziecka, przesyłanie do osób na urlopach rodzicielskich i wychowawczych informacji z życia firmy. Wiele elementów z tego programu w ramach dobrych praktyk zostało wdrożonych przez spółki Grupy ORLEN.

zczxc zczxc

PKN ORLEN zapewnia szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną obejmującą opiekę medyczną wykraczającą poza zakres medycyny pracy. Abonamentowa opieka medyczna, profilaktyczne programy zdrowotne realizowane we współpracy z Centrum Medycznym Medica Sp. z o.o. w Płocku oraz Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie w ramach badania wpływu środowiska pracy na zdrowie. W Grupie ORLEN obowiązuje jednolity standard abonamentowej opieki medycznej.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju na rzecz pracowników zorganizowano:

  • akcję sczepień przeciwko COVID-19 na terenie całego kraju;
  • akcję badania poziomu przeciwciał SARS-CoV-2 w Płocku, Warszawie i Włocławku.

W ramach działań profilaktycznych realizowane były dla pracowników webinaria dotyczące zdrowego stylu życia. W ramach działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi przy PKN ORLEN odbyły się akcje zbiórki krwi i osocza od ozdrowieńców, którzy przebyli COVID-19. Akcje przeprowadzono w mobilnych ambulansach w miejscach pracy w lokalizacjach: Płock, Warszawa i Trzebinia. PKN ORLEN dba o zdrowie psychiczne pracowników, oferując pracownikom wsparcie psychologiczne w miejscu pracy. Wsparcie realizowane jest przez Pracownię Psychologii Pracy, która znajduje się w strukturach firmy, a jej zadaniem jest m.in. świadczenie wsparcia i pomocy psychologicznej pracownikom i członkom ich najbliższej rodziny podczas trudnych sytuacji – nie tylko zawodowych, ale również osobistych. Dbanie o dobrą kondycję psychiczną pracowników jest ważne zarówno dla organizacji, jak i dla pracownika, ponieważ przekłada się na realizację zadań, a przede wszystkim na samopoczucie pracowników. W 2021 roku PKN ORLEN był partnerem głównym kampanii organizowanej przez Pracodawców RP – „Zrozum. Poczuj. Działaj!”, mającej na celu zwrócenie uwagi pracodawców na potrzebę wspierania pracowników w walce z problemami psychicznymi.

Więcej informacji znajduje się w sekcji pt. „Zagadnienia pracownicze i poszanowania praw człowieka”. W 2021 roku kontynuowany był program wolontariatu pracowniczego, realizowany przez Fundację ORLEN. Pracownicy zrealizowali ponad 100 akcji i poświęcili na wolontariat łącznie ponad 14 000 godzin. Wolontariusze rozwozili seniorom obiady i zakupy spożywcze, przygotowali paczki dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej czy pomagali w schronisku dla zwierząt. Z okazji jubileuszu 20-lecia powstania fundacji wolontariusze w ciągu trzech dni posadzili ponad 20 tysięcy drzew w Nadleśnictwie Łąck koło Płocka. Fundacja zrealizowała również drugą edycję Tygodnia Wolontariatu pod hasłem DobroMocni. Był to czas poświęcony na inspiracje do działania, ale także na realizację kilku projektów na rzecz środowiska i zwierząt. W trakcie wydarzenia powstał materiał wideo z zaproszonymi wolontariuszami – do obejrzenia na kanale YouTube PKN ORLEN.

Więcej informacji na temat obszaru pracowniczego znajduje się w sekcji „Odpowiedzialny pracodawca”.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania