Opis stosowanych polityk

W Grupie Kapitałowej mamy wiele polityk i wewnętrznych aktów organizacyjnych dotyczących zagadnień społecznych. Są one drogowskazem do podejmowania odpowiedzialnych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

  • Kodeks etyki Grupy Kapitałowej ORLEN – określa wartości, zasady postępowania i normy, które wyznaczają standardy etyczne dla wszystkich pracowników Grupy ORLEN, w oparciu o znowelizowane podejście do rozumienia wartości ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność, a także aktualną skalę i strategię działania, zakres wymagań otoczenia Koncernu oraz najlepszych praktyk z zakresu etyki biznesowej. Ponadto jest dokumentem wspierającym realizację strategii biznesowej ORLEN 2030.
  • Strategia CSR Grupy ORLEN do 2022 roku  wyznaczała kierunki działań z zakresu społecznej odpowiedzialności do jesieni 2021 roku. Strategia CSR była realizowana w pięciu kluczowych obszarach odpowiedzialności: Społeczeństwo, Środowisko, Pracownicy, Klienci, Partnerzy biznesowi.
  • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023 – nowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023 jest zintegrowana ze strategią biznesową ORLEN 2030 i strategią dekarbonizacji do 2050 roku. Ta synergia działań pozwala na realizację ambitnej agendy biznesowej na najbliższą dekadę, wzmocnienie wyników finansowych Grupy ORLEN, a także budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy. Strategia Zrównoważonego Rozwoju realizuje również ambitne cele Porozumienia Paryskiego, Agendy 2030 ONZ i Europejskiego Zielonego Ładu. W jej ramach wyróżniono trzy filary ESG: środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny.
  • Polityka dobroczynności – jest ważnym narzędziem realizacji nowej strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023. Określa ona cztery priorytety zaangażowania dobroczynnego:

 

Wspieranie inicjatyw związanych z racjonalnym kształtowaniem środowiska i gospodarowaniem zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom, inicjatyw związanych z utrzymywaniem i przywracaniem elementów przyrodniczych do stanu właściwego, inicjatyw realizujących idee gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Wspieranie Rodzinnych Domów Dziecka oraz młodzieży opuszczającej Domy Dziecka, grup wykluczonych społecznie, w tym osób z niepełnosprawnościami, inicjatyw skierowanych do repatriantów oraz ich rodzin, dedykowanych społecznościom lokalnym oraz partnerów lokalnych.

 

Wspieranie zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych, podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa na drogach, instytucji i placówek medycznych, inicjatyw promujących zdrowy i aktywny tryb życia.

 

Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju sportu, dotyczących edukacji i nauki, młodych talentów, inicjatyw ochrony i renowacji zabytków, inicjatyw promujących kulturę i historię Polski.

Polityka dobroczynności określa także zasady udzielania, wykorzystania i rozliczania darowizn. Działania dobroczynne są podejmowane bezpośrednio przez Grupę ORLEN, oraz i za pośrednictwem Fundacji ORLEN, Fundacji ANWIL, Fundacji ORLEN Unipetrol oraz Fundacji Energa.

  • Biuro Relacji z Otoczeniem w 2021 roku rozpoczęło prace nad aktualizacją „Polityki dobroczynności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.”, celem dostosowania jej do nowej strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN 2021-2023 oraz zmieniającej się struktury Grupy ORLEN. W ramach dążenia do synergii działań społecznych w Grupie ORLEN, w 2021 roku wprowadzono Standard organizacyjny w zakresie nadzoru nad fundacjami, w których fundatorem bądź jednym z fundatorów jest PKN ORLEN lub spółki należące do Grupy ORLEN. Standard został oparty na „Zasadach nadzoru nad fundacjami, w których fundatorem jest PKN ORLEN lub Spółki należące do Grupy Kapitałowej ORLEN”, zatwierdzonych przez Zarząd PKN ORLEN w dniu 17 grudnia 2020 roku.
  • Zasady postępowania PKN ORLEN w relacjach ze społecznościami lokalnymi – dokument stanowi zbiór zasad regulujących współpracę ze społecznościami lokalnymi na terenach, gdzie PKN ORLEN prowadzi własną działalność gospodarczą. Przeznaczony jest do użytku wewnętrznego i obowiązuje wszystkich pracowników PKN ORLEN.
Orlen_Fundacja_Niezły_Pies_17_06_2021-8 Orlen_Fundacja_Niezły_Pies_17_06_2021-8

dokument definiujący misję, wizję, a także cel polityki zakupowej.

dokument wprowadzający do stosowania Politykę zakupową oraz stanowiący narzędzie realizacji celów w niej opisanych.

zaktualizowany dokument został zaimplementowany w całej Grupie ORLEN w 2021 roku. Jest spójny z założeniami i celami określonymi w strategii ORLEN 2030 i zawiera zestaw kryteriów obowiązujących przy wyborze dostawców rozdzielonych na pięć kluczowych kategorii: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność. Dokument stanowi wsparcie dla dostawców w budowaniu świadomości i rozwoju najlepszych praktyk z zakresu zasad odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

dokument definiujący uczciwy i transparentny model prowadzenia działalności Grupy ORLEN, gwarantujący zaufanie, bezpieczeństwo, wolną konkurencję oraz wartość dla wszystkich interesariuszy Grupy ORLEN.

celem wydania dokumentu jest promowanie wartości, zasad, norm i zwyczajów wpisujących się w równe traktowanie pracowników oraz zwiększenie świadomości i zrozumienia znaczenia różnorodności, a także tworzenie warunków dla otwartego i tolerancyjnego miejsca pracy. W PKN ORLEN różno- rodność rozumiana jest nie tylko jako przeciwdziałanie dyskryminacji. Jest to celowe działanie na rzecz uznania odmiennych punktów widzenia czy doświadczeń i docenienie różnorodności jako wartości samej w sobie.

dokument definiujący zasady przyjmowania i wręczania upominków w PKN ORLEN.

reguluje zasady współpracy partnerów społecznych w procesach restrukturyzacji oraz uprawnień pracowników związanych z tymi procesami.

jako deklaracja dotycząca zapewnienia jakości, minimalizowania wpływu na środowisko, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i bezpieczeństwa informacji – ściśle powiązana z wartościami PKN ORLEN.

deklaracja zapewnienia najwyższej jakości produktów żywnościowych i usług gastronomicznych, troski o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, a także zaspokojenie gustów kulinarnych poprzez nieustanne doskonalenie standardów i Dobrych Praktyk Gastronomicznych obrotu żywnością w oparciu o system bezpieczeństwa żywności HACCP.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania