Strategiczne kierunki rozwoju segmentów biznesowych

W odpowiedzi na transformację energetyczną ORLEN2030 ewoluuje w kierunku zrównoważonego koncernu multienergetycznego.

Wskaźniki GRI:

SDGs:

 • Cel 7
 • Cel 9
 • Cel 11
 • Cel 12
 • Cel 13

Kapitały:

 • 103-1
 • 103-2
model-biznesowy-2 model-biznesowy-2

Budowa koncernu multienergetycznego zakłada uzupełnienie obecnego portfolio o nowe, perspektywiczne obszary biznesowe.

model-biznesowy-1 model-biznesowy-1

Nowe modele biznesowe

2022 2030
Morskie farmy wiatrowe

Lądowe farmy wiatrowe

 • Współpraca z Northland Power przy budowie farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW (udział ORLEN – 51%), z terminem realizacji w 2026 r.
 • Udział we wszystkich 11 aukcjach pozwoleń lokalizacyjnych dla farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o potencjalnej mocy zainstalowanej 10-11 GW
 • Co najmniej 1,7 GW (ważone udziałem własnym)
 • Lider wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Potencjalny udział w rozwoju projektów farm wiatrowych w krajach bałtyckich
 • 0,4 GW
 • Moc zainstalowana 10 farm spółek ORLEN i Energa
 • 0,75 MW w lądowym OZE (PV + onshore)

2022 2030

Energia słoneczna

 • 3 farmy o łącznej mocy 11,4 MW; w budowie PV we Włocławku
 • W najbliższych miesiącach oczekiwane ogłoszenie przetargów na kolejne farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 11 MW
 • 11 stacji wyposażonych w panele fotowoltaiczne
 • Planowane postępowanie zakupowe na budowę 30 mikroinstalacji fotowoltaicznych
 • Do 25% stacji paliw w ramach sieci wyposażonych w panele fotowoltaiczne
 • Uznany gracz na rynku fotowoltaiki

2022 2030

Wodór

 • HUBy wodorowe
  • HUB Trzebinia – produkcja wodoru jakości automotive
  • HUB Włocławek – produkcja wodoru jakości automotive (w budowie)
 •  HRS:
  • PL: 1 Mobilna stacja tankowania, 2 HRS w budowie, 5 HRS w fazie przygotowania
  • DE: 2 HRS
  • CZ: 2 HRS w budowie, 4 HRS w przygotowaniu
 • Dwa laboratoria analityczne w PL i CZ
 • Flagowy projekt Hydrogen Eagle zgłoszony do IPCEI
 • 540 MW nowych mocy nisko- i zeroemisyjnego wodoru, z wykorzystaniem m.in. OZE oraz przetwarzania odpadów komunalnych (z ambicją na 1 GW w perspektywie 2030+)
 • 10 nowych HUBów wodorowych
 • >100 stacji tankowania wodoru w Polsce, Czechach i na Słowacji
 • 19 kt H2/r. produkcji wodoru o jakości automotive
 • ~50% produkowanego w Grupie ORLEN wodoru nisko- lub zeroemisyjne (z ambicją na ok. 80% w perspektywie 2030+)
 • 1,6 mln t CO2 unikniętej emisji z produkcji wodoru w 2030 r. (w perspektywie 2030+ do 3 mln ton unikniętych emisji CO2)

2022 2030

Elektromobilność

 • 405 stacji ładowania spółek ORLEN i Energa w Polsce
 • Wsparcie konsumentów w postaci dedykowanych aplikacji i usług
 • Oferta flotowa dla elektromobilności
 • Ponad 1000 stacji szybkiego ładowania zainstalowanych w Polsce
 • Międzynarodowa sieć wielostanowiskowych HUBów ładowania wzdłuż tras TEN-T w Polsce i w krajach ościennych
 • Profesjonalna obsługa konsumentów i zapewnienie możliwości ładowania pojazdów elektrycznych w całej sieci
 • Wykorzystanie odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii

2022 2030
Produkcja biopaliw
 • Inwestycje w:
  • Produkcję biopaliwa UCOME (wykorzystanie większych ilości niskoemisyjnych surowców) w ORLEN Południe
  • Wytwórnię bioetanolu lignocelulozowego w ORLEN Południe (zakończenie budowy planowane w 2024 r.)
  • Budowę niezależnej jednostki HVO w Płocku w 2024 r.; jednostka będzie przetwarzać oleje posmażalnicze i tłuszcze zwierzęce
 • Znaczący wzrost produkcji biopaliw, z surowców innych niż jadalne (HVO, co-HVO, UCOME, bioetanol z lignocelulozy)
 • Zwiększenie zdolności produkcji biopaliw ~1 mln ton rocznie (z 0,3 mln ton rocznie w 2022 r.)

2022 2030
Recykling

 • Trwające prace na etapie przygotowania inwestycji i analiz
 • Ukończone studium koncepcyjne wdrożenia recyklingu chemicznego
 • Trwające prace nad strategią przygotowania integracji aktywów
 • Instalacje recyklingu o mocy zainstalowanej do 400 kta w Grupie Kapitałowej ORLEN
 • Mechaniczny i chemiczny recykling polimerów ze stałych odpadów komunalnych
 • Chemiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych stałych w celu uzyskania półproduktów i produktów petrochemicznych

Rozwój Koncernu w nowej strategii opiera się na głównych filarach zarządzania segmentami biznesowymi.

Energetyka

Główny obszar rozwoju: inwestycje w OZE i moce gazowe.

Kluczowym obszarem rozwoju Grupy ORLEN w najbliższej dekadzie będzie energetyka, oparta głównie o odnawialne źródła energii i wspierana mocami gazowymi. Do 2030 roku Koncern zamierza osiągnąć poziom ponad 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych (liczonych wg udziałów Grupy ORLEN w zainstalowanych mocach). Co najmniej 1,7 GW zapewnią morskie farmy wiatrowe, natomiast 0,8 GW źródła lądowe – elektrownie wiatrowe i fotowoltaika. Grupa ORLEN zwiększy również z 1,1 GW do ponad 2,0 GW moc zainstalowaną w nowoczesnych elektrowniach gazowych. Uzupełnieniem mocy wytwórczych będzie rozbudowana, nowoczesna sieć dystrybucji Grupy ORLEN, dająca dostęp do szerokiego grona klientów i generująca stabilne zyski. Koncern będzie wdrażał również pilotażowe magazyny energii, umożliwiające optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

strategiczne-kierunki-rsbgo-6 strategiczne-kierunki-rsbgo-6
strategicznekierunkirsbgo13 strategicznekierunkirsbgo13

Petrochemia

Wzrost mocy petrochemicznych, produkty specjalistyczne i recykling

W perspektywie 2030 roku segment petrochemiczny będzie generował około połowę zysków Grupy ORLEN pochodzących z przerobu ropy naftowej. Umocnienie pozycji wiodącego producenta petrochemii w Europie Środkowej będzie możliwe dzięki rozwojowi obecnego portfolio produktowego oraz wejściu w nowe obszary biznesowe. Koncern rozbuduje moce w olefinach i pozostałych produktach bazowych. Wzmocni także pozycję w perspektywicznym obszarze polimerów, wydłużając łańcuch wartości i wchodząc w obszar compoundingu i koncentratów. Jednocześnie udział specjalistycznych, wysokomarżowych produktów, takich jak fenol i pochodne aromatów, zwiększy się w portfelu Grupy z obecnych 16% do około 25%. Nową gałęzią segmentu petrochemicznego będzie recykling oraz biomateriały. Do 2030 roku Grupa ORLEN osiągnie moce w recyklingu – przede wszystkim plastików – na poziomie do 0,4 mln ton. Będzie również wdrażać zaawansowane technologie gospodarki obiegu zamkniętego.

strategicznekierunkirsbgo5-01 (1) strategicznekierunkirsbgo5-01 (1)
strategicznekierunkirsbgo12 strategicznekierunkirsbgo12

Rafineria

Utrzymanie pozycji regionalnego lidera z istotnymi inwestycjami w biopaliwa.

Do 2030 roku rafineria pozostanie ważnym segmentem działalności Grupy ORLEN. Fundamentem jego transformacji będzie zwiększenie efektywności energetycznej, pogłębienie przerobu ropy, integracja z Grupą LOTOS. Istotnym elementem będzie również zwiększenie produkcji biopaliw i paliw wodorowych. W perspektywie najbliższej dekady Koncern stanie się jednym z wiodących producentów biopaliw w regionie, w tym zaawansowanych biopaliw drugiej generacji, z mocami produkcyjnymi na poziomie 2 mln ton rocznie. W ramach realizacji strategii będą kontynuowane prace nad hubami wodorowymi we Włocławku i Płocku, a także realizowane działania pod kątem produkcji zielonego wodoru.

strategiczne-kierunki-rsbgo-4 strategiczne-kierunki-rsbgo-4
strategicznekierunkirsbgo11 strategicznekierunkirsbgo11

Detal

Ekspansja sieci sprzedaży detalicznej oraz rozbudowa segmentu pozapaliwowego.

Strategia zakłada dynamiczny rozwój segmentu detalicznego, opartego o rozbudowę sieci sprzedaży i znaczące poszerzenie oferty. Do 2030 roku w Europie Środkowo-Wschodniej pod polską marką ORLEN będzie działać co najmniej 3,5 tysiąca stacji. Grupa ORLEN będzie rozwijać swoją sieć przede wszystkim za granicą – udział stacji zagranicznych w całej sieci wzrośnie z 37% do 45%. Koncern zwiększa dostępność paliw alternatywnych, między innymi poprzez budowę do końca dekady co najmniej 1 000 szybkich ładowarek elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG. Grupa ORLEN będzie konsekwentnie pozyskiwać nowe grupy klientów, dzięki szerokiej, zintegrowanej ofercie pozapaliwowej. Na bazie sieci Ruch, Koncern rozwinie formaty sklepowo-gastronomiczne poza stacjami paliw, rozbuduje własną sieć punktów odbioru paczek i ofertę e-commerce. Integracja z Grupą Energa pozwoli na budowę centrów kompleksowej obsługi klientów detalicznych i biznesowych w obszarze sprzedaży paliw i energii elektrycznej oraz rozwiązań z zakresu energetyki rozproszonej. Realizacja działań zapisanych w strategii pozwoli na zwiększenie masy marży pozapaliwowej o 50% w stosunku do 2019 roku.

strategicznekierunkirsbgo32-1-01 strategicznekierunkirsbgo32-1-01
strategicznekierunkirsbgo141 strategicznekierunkirsbgo141

Wydobycie

Zrównoważony wzrost portfela z naciskiem na aktywa gazowe.

W strategii zakładamy ostrożny rozwój portfela aktywów wydobywczych ze szczególnym uwzględnieniem złóż gazowych oraz potencjalną odbudową istniejącego portfela aktywów wydobywczych po połączeniu z Grupą Lotos. Grupa ORLEN będzie też rozwijać obecną działalność w Polsce. Rozwój segmentu wydobycia będzie realizowany przy ciągłej maksymalizacji wartości z aktywów i poprawie doskonałości operacyjnej.

strategiczne-kierunki-rsbgo-15 strategiczne-kierunki-rsbgo-15
strategicznekierunkirsbgo1-1 strategicznekierunkirsbgo1-1
energa_farma_fotowoltaiczna_w_gdansku3 energa_farma_fotowoltaiczna_w_gdansku3

Zrównoważony rozwój Grupy ORLEN

W Strategii Grupy ORLEN do 2030 roku przyjęto osiągnięcie długofalowego celu neutralności emisyjnej Koncernu w 2050 roku.

Do 2030 roku Koncern zredukuje emisje CO2 o 20% z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% emisji CO2 na MWh w obszarze energetyki. Grupa ORLEN przeznaczy 30 mld PLN na inwestycje na zrównoważony wzrost, w tym ponad 25 mld PLN na działania zmierzające do redukcji śladu węglowego.

strategiczne-kierunki-rsbgo-8 strategiczne-kierunki-rsbgo-8
strategiczne-kierunki-rsbgo-7 strategiczne-kierunki-rsbgo-7

Znaczące inwestycje w BiR i cyfryzację

Realizacja celów strategii będzie wymagała transformacji wewnątrz organizacji. Kluczowym obszarem będą badania i rozwój oraz innowacje, na które Koncern w ciągu dekady przeznaczy łącznie około 3 mld PLN, czyli około 3% wszystkich rozwojowych nakładów inwestycyjnych. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na rozwój funduszu Corporate Venture Capital oraz działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy ORLEN. Istotnym elementem zmiany będzie proces cyfryzacji, wspierający podniesienie efektywności produkcji i dystrybucji, ograniczenie śladu środowiskowego oraz wzmacnianie relacji z klientami. Grupa ORLEN wdroży nowy model zarządzania, dostosowany do skali działania i uwzględniający prowadzone procesy akwizycyjne. Będziemy organizacją opartą na wiedzy i wszechstronnych kompetencjach, inwestującą w rozwój talentów i kapitału ludzkiego.

MPF_7006g MPF_7006g

Rozwój Grupy przy utrzymaniu stabilnych fundamentów finansowych

Strategia to również stabilne fundamenty finansowe prowadzonej działalności. Budowa wartości Grupy ORLEN jest oparta o rentowne inwestycje, zrównoważone źródła finansowania i stabilny bilans. Koncern planuje utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,5x, dostosowując plany inwestycyjne do bieżących możliwości finansowania. Źródła finansowania będą zbilansowane dzięki uzupełnieniu bieżących przepływów finansowych dodatkową pojemnością dłużną. Grupa ORLEN wykorzystuje również alternatywne źródła finansowania, takie jak project finance, finansowanie unijne związane z innowacjami i transformacją energetyczną oraz współfinansowanie wybranych projektów przez partnerów zewnętrznych. Inwestycje bezpośrednio wpisujące się w cel neutralności emisyjnej są współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane na europejskim rynku kapitałowym.

Efektem finansowym strategii będzie dwuipółkrotny wzrost wyniku EBITDA, do poziomu około 26 mld PLN w 2030 roku. Segmenty energetyki, petrochemii oraz rafinerii będą generowały po około 7 mld PLN zysku EBITDA, segment detaliczny około 5 mld PLN, natomiast segment wydobycia około 1 mld PLN.

Wzrost EBITDA [mld PLN]

Wzrost EBITDA w segmentach operacyjnych [mld PLN]

Prezentacja strategii Grupy ORLEN do 2030 roku jest dostępna pod tym adresem.

Zobacz również

Wyniki wyszukiwania